Arcano divinae Providentiae consilio (1846)

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
 EPUB   MOBI   PDF   RTF   TXT
Arcano divinae Providentiae consilio
1860
editio: incognita
fons: incognitus

DIE XX NOVEMBRIS MDCCCXLVI.

S. S. DOMINI NOSTRI PII IX

LITTERAE APOSTOLICAE

QUIBUS INDICITUR JUBILEUM UNIVERSALE AD IMPLORANDUM DIVINUM

AUXILIUM.

Universis Christifidelibus praesentes Litteras inspecturis Salutem et Apostolicam Benedictionem.

Arcano divinae Providentiae consilio ad Apostolicae Sedis fastigium nil tale merentes evecti, probe novimus in quantas inciderimus rerum ac lemporum difficultates, ut divino subsidio maximopere indigeamus ad arcendas a dominico grege ubique latentes insidias, ad Catholicae Ecclesise res pro Nostri muneris officio relevandas, componendas. Qua propter assiduis huc usque precibus non destitimus obsecrare Misericordiarum Patrem, ut infirmas Nostras vires sua virtute roborare, et lumine sapientiae suae mentem Nostram illuslrare velit, quo commissum Nobis apostolicum Ministerium rei Christianae universae bene ac feliciter eveniat, et compositis tandem fluctibus Ecclesiae navis a diuturna tempestatis jactatione conquiescat. Quoniam vero, qnod commune bonum est, id communibus etiam votis postulandum, omnium Christifidelium excitare pietatem decrevimus, ut coniunctis Nobiscum precibus Omnipotentis dexterae auxilium impensius imploremus. Atqui exploratum illud est, gratiores Deo futuras hominum preces, si mundo corde, hoc est animis ab omni scelere integris ad ipsum accedant, idcirco secuti etiam exemplum Praedecessorum Psostrorum, qui iu Pontificatus primordiis idipsum praestiterunt, ccelestes Indulgentiarum thesauros dispensationi INostrae commissos Apostolica liberalitate Christifidelibus reserare constituimus , ut inde ad veram pietatem vehementius incensi, et per Pcenitentiae Sacramentum a peccatorum maculis expiati ad Thronum Dei fidentius accedant, ejusque misericordiam consequantur, et gratiam inveniant in auxilio opportuno. Hoc Nos consilio Indulgentiam ad instar Jubilaei Orbi Catholico denunciamus. Quamobrem de Omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri, et Pauli Apostolorum ejus auctoritate confisi, ex illa ligandi ac solvendi potestate, quam Nobis Dominus licet indignis contulit universis ac singulis utriusque sexus Christifidelibus, in alma Urbe Nostra degentibus, vel ad eam advenientibus, qui Sancti Joannis in Laterano, Principis Aposlolorum, et Sanctae Mariae Majoris Basilicas, vel earum aliquam a secunda Dominica Adventus nimirum a die sexta Decembris inclusive, usque ad diem vicesimam septimam ejusdem mensis pariter inclusive, quae est dies fesla Sancti Joannis Apostoli bis visitaverint intra tres illas hebdomadas, ibique per aliquod tem-poris spatium devote oraverint, ac quarta, et sexta feria, et Sabbato unius ex dictis hebdomadibus jejunaverint, et intra easdem hebdomadas peccata sua confessi Sanctissimium Eucharistiae Sacramentum reverenter susceperint, et pauperibus aliquam eleemosynam, prout unicuique devotio suggeret, erogaverint; ceteris vero extra Urbem praedictam ubicumque degentibus, qui Ecclesias ab Ordinariis locorum, vel eorum Vicariis, seu officialibus, aut de illorum mandato, et ipsis deficientibus, per eos, qui ibi curam animarum exercent, postquam ad illorum notitiam hae Nostrae pervenerint, designandas, vel earum aliquam spatio trium similiter hebdomadarum per eosdem una cum Ecclesiis stabiliendarum bis visitaverint, aliaque recensita opera devole peregerint, plenissimam omnium peccatorum Indulgentiam, sicut in anno Jubilsei visitantibus certas Ecclesias intra, et extra Urbem praedictam concedi consuevit, tenore praesentium concedimus atque indulgemus.

Concedimus etiam, ut naviganles, atque iteragentes quum primum ad sua se domicilia receperint, operibus suprascriptis peractis, et bis visitata Ecclesia Cathedrali, vel majori vel propria Parochiali loci ipsorum domicilii, eamdem Indulgentiam consequi possint et valeant. Regularibus vero personis utriusque sexus etiam in clanstris perpetuo degentibus, nec non aiiis quibuscumque tam laicis, quam Saecularibus, el Regularibus in carcere aut captivitate existenlibus, vel aliqua corporis infirmitate, seu alio quocumque hnpedirr:ento delentis, qui memoraia opera, vel eorum aliqua praestare nequiverint, ut illa Conflessarius ex actu approbatis a iocorum Ordinariis in alia pietatis opera commutare, vel in aliud proxiinum tempus prorogare possit, eaque injungere, quae ipsi pcenitentes efficere possint, cum facultate etiam dispensan.ii super Communione cum pueris, qui nondum adpritnam Communionem admissi fuerint , pariter concedimus atque indulgrmus. Insuper omnibus et singulis Christifidelibus Saecularibus, et Regularibus cujusvis Ordinis et Instituti, etiam specialiter nominandi, licentiam concedimus et facultatem, ut sibi ad hunc effectum eligere possint quemeumque Presbyterum Confessarium tam Saecularem quam Regularem ex actu approbatis a locorum Ordinariis (qua facultate uti possint etiam Moniales, Novitiae, aliseque mulieres intra claustra degentes, dummodo Confessarius approbatus sit pro Monialibus , qui eos ab excommunicationis, suspensionis, aliisque Ecclesiasticis sententiis, et censuris ajure vel ab homine quavis de causa latis, vel infiictis praeter infra exceptas, nec non ab omnibus peccatis, excessibus, criminibus et detuetis, quantumvis gravibus et enormibus, etiam locorum Ordinariis, sive Nobis, et Sedi ApostoJica speciali licet forma reservatis, et quorum absolutio alias quantumvis ampla non intelligeretur concessa, in foro conscientiae, et hac vice tantum absolvere, et liberare valeant; et insuper vota qiuecumque etiam jurata, et Sedi Apostolicae reservata (castitatis, reiigionis, et obligatiouis , quae a tertio acceplata fuerit, seu in quibus agatur de prsejudicio terlii semper exceptis, quatenus ea vota sint perfecta et absoluta, nec non poenalibus, quae praeservativa a peccatis nuncupantur, nisi commutatio futura judicetur ejusmodi, ut non minus a peccato committendo refraenet, quam prior voti materia) in alia pia et salutaria opera dispensando comnmtare, injuncta tamen eis, et eorum cuilibet in supradictis omnibus pcenitentia salutari, aliisque ejusdem Confessarii arbitrio injungendis.

Concedimus insuper facultalem dispensandi super irregularitate ex violatione censurarum contracta, quatenus ad forum externum non sit deducta, vel de facili deducenda. Non intendimus autem per praesentes super alia quavis irregularitate sive ex delicto, sive ex defectu, vel publica, vel occulta, autnota, aliaque incapacitate, aut inbabilitate quoquomodo contracta dispensare, vel aliquam facultatem tribuere super praemissis dispensandi, seu babililandi, et in pristinum statum restituendr, etiam in foro conscientise, neque etiam derogare Constitutioni cum appositis declarationibus editae a fel. rec. Benedicto XIV Praedecessore Nostro « Sacramentum Poeniteniise » quoad inbabilitatem absolvendi complicem, et quoad obligationem denunciationis, neque easdem prsesentes iis, qui a Nobis, et Apostolica Sede, vel aliquo Praelato, seu Judice Ecclesiastico nominatim excommunicati, suspensi, inlerdicti, seu alias in sententias, et censuras incidisse declarali, vel publice denunciati fuerint, nisi intra tempus dictarum trium bebdomadarum satisfecerint, aul cum partibus concordaverint ullo modo suffragari posse aut debere. Quod si intra prafinitum terminum judicio Confessarii satisfacere non potuerint, absolvi posse concedimus in foro conscientioe ad effectum dumtaxat assequendi Indulgentias Jubilei, injuncta obligatione satisfaciendi stalim ac poterunt.

Quapropter in virtute sanctae obedientiae tenore prgesentium districtie pracipimus, atque mandamus omnibus, et quibuscumque Ordinariis locorum ubicumque existentibus, eorumque Yicariis, et Officialibus, vel ipsis deficientibus, illis, qui curam animarum exercent, ul cum proesentium Litterarum transsumpta, aut exempla etiam impressa acceperint, illa, ubi primum pro temporum, ac locorum ratione satius in Domino censuei int per suas Ecclesias ac Diceceses, Provincias, Civitates, Oppida, Terras, et loca publicent, vel publicari faciant, populisque etiam Verbi Dei praedicatione, quoad fieri possit, rite prseparatis, Ecclesiam, seu Ecclesias visitandas, ac lempus pro praesenti Jubilaeo designent.

Non obstantibus Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, pra^serlim quibus facullas absolvendi in certis tuncexpressis casibus ita Romano Pontifici pro tempore existenti reservatur, ut nec etiam similes, vel dissimiles Indulgenliarum, et facultatum bujusmodi concessiones, nisi de illis expressa mentio, aut specialis derogatio fiat, cuiquam suffragari possint, nec non regula de non concedendis Indul- gentiis ad instar, ac quorumcumque Ordinum, et Congregationum sive Instutorum etiam juramento confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque Indultis, et Litteris Apostolicis eisdem Ordinibus, Congregationibus, et Institutis illorumque personis quomodolibet concessis, approbatis, et innovatis, quibus omnibus, et singulis etiamsi dc illis, eorumque totis tenoribus, specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu alia quaevis expressio babenda , aut alia aliqua exquisita forma ad boc servanda foret, illorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis, ac formam in iis traditam pro servata habentes, hac vice specialiter, nominatim, et expresse ad effectum praemissorum, derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Ut autem praesentes Nostrae, quae ad singula loca deferri non possunt, ad omnium notitiam facilius deveniant, volumus, ut prsesentium transsumptis , vel exemplis etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis et sigillo personae dn dignitate Ecclesiastica constitutae munitis, ubicumque locorum er gentium eadem prorsus fides babeatur, quse baberetur ipsis praesentibus, si lorent exbibitse, vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo Piscatoris , die XX mensis novembris anno MDCCCXLVI , Pontificatus

Nostri anno primo.

A. CARD. LAMBRUSCHINI.