Cisterciensium seu verius ecclesiasticorum annalium a condito Cistercio/001-Introduction I

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ANNALfiS

INTRODVCTIO

AD

CISTERCIENSES. 1. Cisiercij Aiictores, & finis irtfiitttendi* z. Robertipatria ipaventes, & natales, Virgineo fauore pr<suen?i. 3. Studia pueri, monachatm, & pr&feciura. 4. Acceptata Torno-

dorenjis Abbatia. j.' Fratema cm.des mutuo cogitata > mutuo otntffa. 6. Comerftovtriufqu<LJ fralris apud Colanum. 7. Fojiulatm Robertm, neqttv obtentus ; & paulo pojl dtjcedens a Tomadoro; 8. Mox Priorem eieSium fancii Agittlphi Coianenfes accipiunt ittjfu Pon-

tificis.

vv ,;.&

A^

^/f^_tefe#:Ts IVE:R.c)im N:S._;u .'famillam, ^p^^^^^S, Beriedi-birii Monacl.ij ihftitui-re $

.«ffiS1^^^:afa»ciilo ad Cifterciu^Vtrah-icu•^k^^Qfe^ ris. non aliudj riori infetius; nie-

^^^^^^^

vii

dium *foit. Pfffieipui Au&ores RobeKus.Al^ que, viri In prirais faii<5ti. prudentes, dp£t.»$.im-. pares prorfus futuri iopefi taritP> feu 4^fibuS. feu 1( tiiiniero inf_rip.es> -fiquandae.ari fup.randa. feguke inftituerint ?.' qutefitumdiu tiecdiremptum , 4| adhuc; _acil£ fi diftinguas,dirimendurn. SandM Hft , multa Patris pfffic.ptis addira ex.-riplis nihil; s$ , quod riiox patebit Benedi£ti

quippe veris 1jm»DChri*

^/^^ ^

,

k V

I

fedfcatoribus ,quidqueirivita;g-ffit,pr__ceptum

fuit. Vnumyeumdcmqtie fpifitum inhistribus

h

T

'

vigentem San6tis vGifterderifemTrinitatem iure appelles, Hatid aliter incepifle debuit Ordo,Fidei pfffifertim triteli deftinatus per miilta ternpora.

Rdbertum patria Nbrmanum geihere nobi» lem Theodorico patre, <S_ Efmergardimatre ,

iiOnduth natum Beata Virgo fibi defponfauerat; Iofephum altcrum praebendum ad has riiiptias, haud dubium,quinobumbranda.alteri proti. Sed jik 1099. fiftb giaduttl, & feruo rne ad hoc ipfum b pppbr.x.njtm.^. tuniore loco recoleridum.Audi tu, interim Qthbi -"•£». 1100. • nem Monachum Mbiifii-enfem fem ita referen>t num.9, Apud; Sur. tem iri eius c vita. Pragnantictcritm matri(ak) gloriofa Dei GenitrixFtrgoMariaittfomtiis appa* 19. Afrll. ruit,anhulumhabens attreum inmamfua;, dixttquc

  • /}.

et. O ErmergarAii ,volo filium quem getfas ih , hocannulomihidelfonfare. vtero His diEbis ,mtt, f lierem dormieniemrelinquens:,VirgoJSeata diifa^ ruit yillkvero expergefaBa;,a,nirne cmpit/teuolitere ( vifionem. Hadtenus Otho. Haud altter falutata i olim ab.Angelo ipfa Virgo Maria turbata legi, ,Ltac_.c.i. tur d & cogitabat qttalis ejfet ittafalutatio, Sed ,

h

ErmefgardishsErerenonpermiira:femel,& irerum replicata vifio, oraculum manifeftum fecit, fpecie foinni. Adiecitautem(au) Beaia Dei Genitrix apparere iterum mulieri., ficut Dcus olim iterum ac iterum apparuit e SamtieTt:ad.con, Tomus

I.

firmandam promijftomm',. foam Efgo:; non: tam

filius Efmergardinatus eft:, quam; fpbnftis "Virgkii ; forfan in, hoc: Iofephp prjcfefen.dns.: quippe natus in;eQ,i, qbpA ille ifadtusi ,Quem

gk>rip;tjfulumIpi^php:ihatiira icfas;, dedit Robertp prauenta:natiuitasv PrbaiiiD ex vtefo tiia-

trisi Matix;fporifus , ex :q,ub. vcl feruos; prodii(Tb paucos , pco dbf!6fiiit.v; v v Tribgs; luftris i-nfxculo pera_iis,iS-;honmediocfitet ifhbutus facris littei"is?,iam iamquefupra a_iacemadultus moribus•;, primam manura impofuit futiiro operi,: Cttm ejfei (Otho .ait) anftorttm .quindccim, mttndana, vitans comagia ,'totum fediCreititDeoconfecrare, Itaquefiorem.gratijfima iuUentutis Dorhino ofiferens., apudfanblumPetrum di Cella fufcepit habitum regularem;vbiieimiis ,.»_£ .orationikwvacans/no^,acdie gratum D.eo exht*.. ,

bepdp,obfcquiumtcarnimjpiraui,]piritMmfHbfyiens

.Creatori[,froficiebat. Cmn vero tempus ejfet;, vt in fieruofUoglorificaretur Deus:<& lncerna^quafubrnordio latuerat,fuper candelabrumadilluminandanto JSccle/iamponeretur';ilie,in< cuitumahu funtcorda homihum-, eiufdem domtts fratribus infpirauit ,vt virutn Dei Robertttrhfibieligerent in Priorem. Di-

gnumquippeerat ,vt, qui ducegratia, longo vfu di+ dicerat teneremoderaminavita fua i iudex,- & moderator fieret aliorum; Haec Otho paucis de Rpbefti Monachatu & pr_;fe_.ura iri propria domo , obtenta. Sed expe_tabantadhuc maiora virum, Benedi6.um per omniaredditurum, per quaj.-Ci-/

ftefcip paulatim difponeretur. "Erat nori procul Abbacia Tornodprenfis Michaeli Afchangelo;dicata);fegula.fan_-£eobnoxia magis, quam fubiacens : inueferata praeuari-

cationejin-confuetudinisnomenpauiahpn-ftius, & confuetiidine in interpretacionem' tranfeunte, fubqua' omnes corruptelx obtegerentur. Npn alius defpeiatior rerum-ftatus eft , qu_m fi tunc etiam leges proferamus , cum infringirrius: & Haebraici malitia Deos qu3eian.qs,non veros, fed fa<Stitibs, fi-titibfve,5 nec quos ipfi, qiio duxerint, fequamur ; fed qui prji.cedant ituros ,qua libuerit. Tomodorenfeshismalis implicati, feu prj_caiientes,<__ corre<5turJ fortq fi quid peccaftent A

(quod Pagina:Cisterciensium seu verius ecclesiasticorum annalium a condito Cistercio, tomus I.pdf/46