De re metallica/Animantium nomina

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Fairytale left blue.png Index rerum et verborum

ANIMANTIUM NOMINA

LATINA GRAECAQUE GERMANICE

reddita, quorum author in lib. De Subterraneis

animantibus meminit.
GRADIENTIVM

Alce elch/elend
Aper wildschwein
Araneus niger schwartze feldspinne
Asellus schefflein. in fenestris versa-
tur.
Βατραχίδες kaulkroten
Blattae wibel/brotwornie/springwibel
Βρέξας laubfrosch
Bufo krote
Καλμίτυ item laubfrosch
Καμψί??? eichorn
Caprea reh
Castor piber
Ceruus hirs
Chamaeleon, Germanis est ignotus
Crocodilus crocodil
Cuniculus cunlein
Dama ein genips des horner vor sich gebogen sein
Ελειὸς Italice ghyro
Erinaceus igel/eius duo genera, huntsigel und sewigel
Fiber piber
Formica eims
gai\lh wisel
Glis grosse haselmaus
guri_noi kaulkroten
Hystrix stachel schwein/dornschwein/porcopick
Ibex steinpock
ikti_s iltes & aliae syluestres mustelae
Lacerta grunadey
Lacerta Chalcidica kupferadey
Lacerta aquatilis wasseradey
Lupus wolff
Lupus ceruarius luys
Lutra otter
Martes steinmarter/und paummarter
Meles days
Melium ein haleband dar under days gefutterr/so man den hunden anlegt
molsuri/des kaulkroten
Mus alpinus murmelthier
Mus araneus spitzmaus
Mus agrestis schoermaus
Mus lassicius lassitz
Mus Noricus pilche/bilche/zisel/bilch/maus/ziselmaus
Mus domesticus minor ratte
Mus Pannonicus
Mus Ponticus hermlein
Mus aquaticus wassermaus
Mus subterrancus klein schoermausz
Mus syluestris haselmaus oder efesmaus
Mustela domestica wisel
Mustela syluestris iltes
muga/lh spitzmaus
mu_s ski/ouros eichorn
Noerza noerz
Platyceros damihirs
Pulices terreni erdfloh
ruri/fr<25>os se[...]rkrote
Rana rubeta krote
Rana temporaria reinfroschlein
Rana vencenata fossilis feürkrote
Rana viridis parua laubfrosch
Ranae virides, sublividae, subcinereae frosche
Rupicapra cin gemps des horner hindersich gebogen sein
Salamandra molch
Scarabeus, de quo adhic loquimur, sewkefer

Σκίουρος eichorn
Sorex mitle haselmaus
Stellio Tarantula
Talpa molwurff
Tarandus reen
Testudo schiltkrote
Tragelaphus brandhirse
Vermis in Maio natus meiworm
Viverra furette und frette
Vormela wormlein
Ursus beer
Vulpes fuchs
Zobela zobel

VOLANTIUM

Alauda lerch
Anas immansueta wilde ente
Anser immansuetus wilde gans
Apis pien
Ἄποδες spirschwalben
Aquila adler
Ardeola reiher
Attagen haselhuee
Bubo gros huhu
Ciconia storch
Cornix krahe
Coruus aquaticus wasserrabe
Coruus, cuius caput rubra macula est insigne holkrahe
Coruus nocturnus nachtrabe
Crabro horlitze
Cuculus kuckück
Κύψελοι spirschwalben
Fulica wasserhun
Galgulus hemmerling
Gryllus domesticus hausheim
Gryllus agrestis feldheim
Halcyon fluviatilis eisuogel
Hirundines domesticae hausschwalben agrestes maurschwal­ben ripariae spirschwalben
Ibis avis AEgyptiaca Germanis ignota
Ικτόρος hemmerling
Lagopus schnevogel
Locusta heuschzecke
Mergus teucher
Merula amssel und schamssel
Miluus weih oder hunerahr
Noctua rantzculc/schlacrule/stockcule/steineule
Νυκτικόραξ nachtrabe
Olor schwan
Onocrotalus schnegans
Palumbes holtztaube und ringeltaube
Perdix raephun
Pica agelester
Picus specht
Πυῤῥοκόραξ holkrahe
Querquedula krichentlein
Sturnus star
Tetraones pirckhuner und averhae
Turdus krametvogel/zimer/weindrusschel/zipdrusschel
Vespa wespe
Vespertilio fledermaus
Ulula huhu
Upupa widehopfe
Vultur hasengir

NATANTIUM

Alburnus weisfisch
Asellus, in Italia Asino
Aurata, Venetiis Auraia
Barbus parme
Buccinum, in Liguria corneto
Cancer fluviatilis krebs
Conger, in Italia congro
Coracinus, Neapoli coracino
Delphinus mehrschwein/dar vonkompt salspeck
Glaucus
Globio fluviatilis schmerle
Hippurus
Lucius hecht

Merula, Massiliae roquando
Murena, in Italia murena
Orphus, in Sicilia cernha
Pisces fossiles peifker und merputten/ qui sunt crassiores
Pecten, Venetiis cappe
Perca berse
Primadia
Purpura, in Graecia porphyro
Raia roch
Salar fhure
Salmo salm/lays
Sturio stoer
Thynnus thunno
Turdus, Massiliae roquando

SERPENTIUM

Acontias, ignotus Germanis
Amphisbæna, ignota
Aspis, ignota
Boa unke
Basiliscus, ignotus
Caecula blindschliche
Calabricus serpens, ignotus

Χέρσυδρος natter
Cenchris, ignota
Cerastes hornichte schlange
Dipsas, ignota
Draco drach
Dryinos eichschlange
Haemorrhous, ignotus
Natrix natter
Porphyrus, ignotus
Scytale, ignota
Sepedon, ignota
Τυφλῖνος blindschleiche
Τυφλὸψ blindschleiche
Vipera, Italis marasso
Υδρος natter

VERMIUM

Ascarides erdworme
Lumbricus reinworm
Scolopendra nassel
Spondylis engerle
Teredo kupferworm

DAEMONUM

Daemon subterraneus truculentus bergteufel mitis bergmenlein/kobel/guttelINDEX IN LIBRUM

De subterraneis animantibus secundusA


Acontias 498 m.
AElianus 478 m. 498 m.
AEnariae coloni terrae motu & cali­darum aquarum effusionibus sedibus exacti 480 p.
Ακανθόχοιρος qui & histrix 491 m.
Alaudae 482 f. hyeme latent in cavernis montium 494 m.
Albertus Magnus 480 m.
Alce 485 p.
Ambrosius Fibianus 499 m.
Amphisbaena 496 f.
Anates immansuetae 481 p.
Animal incognitum repertum in No­rico 480 m.
Animantes subterraneae quae pro­prie & sint & dicantur 479 f. 499 m. quae in terra sicca 499 f. quae in humida agant 500 f. & inde
Animantium subterranearum tria genera 482 p.
Animantes omnes natura mutatio­nem sentire 479 f.
s

Animantes quae in regionem e qua egressae sunt non revertuntur 480 p. revertuntur 480 f. 481 p.
Animantes frigoris aut caloris vitandi causa locum mutantes 481 p.
Animantes quae noctu vel interdiu in cavernis terrae delitescunt 482 p. & deinceps
Animantes quae in terra latent aliquo anni tempore 486 f. & deinceps usque ab pag. 500.
Anseres immansueti 481 p.
Aper 485 p.
Apes 481 f.
*apodes), quae & κυψελοὶ 494 p.
Aquatilia quae aliqua anni parte se in coeno vel arena condunt 494 m.
Aquila Northusae mortua 480 m.
Aquila a lanio Dincelspyhelensi oc­cisa 480 m
Aranei nigri 493 f.
Aratus 495 f.
Ardeola 481 p.
Aristoteles 478 m. 479 m. 485 m. 487 f. 492 m. 493 p. 498 p.
Aristophanes 486 p.
Arces subterraneae 482 m. f.
Ascalabus, & ἀσκαλαβώτης, qui & stellio 493 m.
Ascarides 499 f. 500 f.
Aselli rimis parietum occultantur 481 f.
Asellus piscis aestivis mensibus se condit 474 m
Asio noctuae species 486 p.
Aspis, & eius genera 497 m. f.
Attagenes 481 m.
Aves hyeme in cavis arboribus laten­tes 481 f.
Aves luteae 479 m.
Aves quaedam cur verno tempore conspiciantur implumes 482 p.
Aves nocturnae 485 f.
Aurata aestivis mensibus se condit 494 m.

B

Basiliscus 498 f.
*bafaxi/des 495 f.
Blattae parietum rimis occultantur 481 f.
Boae eg natricum genere 497 m
*bre/c(as, rana 495 m.
Bubo 485 f. 494 m.
Buccina 494 m.
Bufo 495 f.

C

Cancer fluviatilis 496 p.
Calabricus serpens 497 p.
Caprea 485 p.
Cassianus theologus 499 p
*ka/swr 484 f.
Castorea eo.
Caucasus mons 482 m
Causon quae & dipsas 496 f.
Caecula hyeme se condit in terra 496 f.
Cellae subterraneae 482 m.
Cenchris serpens 498 m.
Centipeda quae & scolopendra 494 p
Cephi Æthiopici 480 m.
Cerastes 497 f.
Ceruus 485 p.
Ciconiae 481 m.
Chamaeleon 492 m. aura alitur 493 p.
*xamaitupEI) 483 p.
Chelydros 497 f.
Chersydros 497 p.
Cicero 499 m. 500 p.
Circe 482 m.
Cleopatra aspidas ptyadas sibi ad­mouit 497 f.
Columella 496 f.
Coenobium subterraneum in Sedu­nis 482 m.
Corpus subterraneum & eius diui­sio 479 p.
Coruus aquaticus

Coruus qui w_ur(r)oko/rac( 481 f.
Coruus piscis hybernis mensibus se condit 494 m.
Conger eo.
Cochleae eo.
Cochleae cavaticae 499 f. 501 p.
Colubri Thebani cornuti 498 p
Crabrones syluestres 481 f.
Crocodilus 494 m. ab insulam Tentyritarum non adnatat 495 p.
Cuculus 481 f
Cuniculus 483 m
Cymbri 480 p.
Vide etiam in Kappa.

D

Dama 485 p.
Dantisci bona pars vulgi sub terra habitat 483 p.
Daemones subterranei, & eorum duplex genus 501 f. 502 p.
Delphinus 494 m.
Delphinus hostis crocodili 495 p.
Dioscorides 478 p.
Dipsas 496 m.
Domus in Armenia maiori quales 482 m.
Draco 499 p. cum aquila & elephante pugnat 499 p.
Dryinos 497 f.

E

*elEI)o\s Aristoteli glis dictus 487 f.
Erinaceus hyeme in cavis arboribus se condit 481 m. 484 f.
*exi/dnk 496 p.

F

Iber, & eius descriptio 484 p. & inde
Fibri pelles & testes 484 f.
Formicae 481 f.
Fossae Prenestinae 483 p.
Fulica 481 p.
Fuluius Hirpinus vivaria gliribus instituit 488 m.

G

Galgulus 481 p.
*galew/ths, qui & stellio 493 m
Galenus 497 f.
*ga/lk, quae visela 489 m
Ganeum 483 p.
Glaucus piscis hybernis mensibus se condit 494 m.
Glis 481 m. 488 p.
Gliraria 488 p.
Gothi eg Scandia in Sarmatiam & Daciam 480 p.
Grues ab ultimis quasi terris in ulti­mas discedunt 481 m.
Grylli domestici agrestes 493 f.
*gurinoi 495 f.

H

Halcyones marinae, fluviatiles 485 m
Hamester qui a quibusdam cricetus 490 m.
Hamestri appellatio in hominem voracem apud Germanos 491 p
Haemorrhoos 498 p.
Hippurus piscis 494 m.
Hirundines hyeme in loca tepidiora secedunt 494 m.
Hirundines ripariae, quae & a)/podes) & kuyelsi\ 494 p.
Hystrix hybernis mensibus, ita Plini us scribit, in specus secedit: aestivis, ita Albertus 491 p.
Hystricis descriptio eo.
Hoensteinum 483 p.
Homerus 482 p.
Homines cavernas succedentes, qui eg eo Troglodytae 482 m.

Homines syluestres Scricfinniae 486 m.
Hydros 497 p.

I
Iaculus serpens 498 m
Ibex 485 p.
Ibis AEgyptia 499 p. in Alpibus ui­ſa 480 m.
Ichneumon crocodilo inimicus 495 f. 496 p. aspidi 497 f.
*iktssos 481 p.
*ikps mustelae genus 489 m.
*ikpdos pellis, proverbium apud Ger­manos in vilissimum & maxime foeditum scortum eo. f.

K

*kalami/tk rana 495 m.
*kamyi/ouros, Latinis sciurus 487 f.
*kikkaban_, sonus quem ululae edunt 486 p.
*ko/balsi, daemones hominum imita­tores 502 p.
*ku/yelsi, quae & a)/podes) 494 p.

L

Lacerta Chalcidica quae & seps 492
Lacerta hybernis mensibus in terra latet eo.
Lacerta a stellione quomodo diffe­rat 493 m.
Lacerta aquatilis 492 m.
Lacerta viridis eo.
Lagopus 485 m.
Lepus eo. p.
Locustae in Pannonias, Daciam & Lygios proximis annis inuolarunt 480 m.
Lubeci bona pars vulgi sub terra ha­bitat 483 p.
Lucanus reprehensus 497 p. 498 m. 499 m.
Lumbrici 499 f. 500 f.
Lupus 485 p
Lupus ceruarius eo.
Lutra, & eius descriptio 483 m. 484 p. m.

M

Martialis 488 p. 490 f.
Meles 483 m. f. 485 p.
    caninus suillus 485 p.
Melia eo. m.
Mergus 481 m.
Merulae eo. f. 494 m.
Merula piscis 494 m.
*mo/lgk Graeco nomine Germanis, quae salamandra 493 m.
*molsu/rides) ranae 495 f
Multipeda & millipeda, quae & ſco­lopendra 494 p.
Murena hybernis mensibus se con­dit eo. m.
Mus Alpinus 486 f. 487 p. & inde
Mus aquatilis 496 p.
Mus araneus, qui & muga/lk 489 p.
Mus Lassicius 488 m.
Mus Noricus, qui citellus 488 m.
Mus Pannonicus eo.
Mus Ponticus 481 f.
*mu_s ski/ouros 487 f.
Mus syluestris 488 f.
Mus subterraneus, qui & agrestis 500 p.
Mustela quae proprie ga/lh 489 m. quae i[...]kps ibid. m. quae martes ibi dem f. quae Germanis zobela 490 p.
Mustelarum virus basilisco exitio 498 f.
e
Natrix hyeme in cava terrae ingredi­tur 497 p. eius genera ibid.

Nicander 493 m. 495 f. 497 f. 498 m. reprehensus 496 m
Nitedula 500 p.
Noerza 490 m.
Noctua 485 f. 486 p. 494 m.
Noctuarum genera 486 p.
Nycticorax 485 f. 486 p.

O

Olores 481 p
Onocrotalus eo. m
Opianus 478 m.
Orphus piscis hybernis mensibus se condit 494 m.
Ovidius eo.
Ova serpentium in ignem coniecta flammam restinguere 495 f.

P

Palumbes 481 f. 494 m.
Pecten 494 m.
Perca eo.
Perdix 481 m.
Persarum reges hyberno tempore Ba­bylone, verno Susis, aestivo in Ec­batanis degebant 480 f.
*ruri/fr<25>os 500 p.
*fr<25>os, rana rubeta 495 f.
Picus 481 f.
Pisces vitandi caloris & frigoris gratia mutant locum eo. m. f
Pisces fossiles 501 m. f.
Platyceros 485 p.
Plinius 478 m. 480 m. 485 p. 488 m 494 m. 497 m. f. 498 p. f. 499 f. 500 f. 501 p. reprehensus 495 m. f. 496 m
Polybius 501 m.
Porphyrius 478 m.
Porphyrus serpens 498 m.
Prester a dipsade differt 496 f.
Prenestinae fossae 483 p.
Primadiae 494 m.
Psellus 502 p.
Psyllorum olfactu serpentes fugan­tur 495 m.
Pufhardum 482 f.
Purpura 494 m.
*ruri/gonoi, bestiolae 499 m.

Q

Querquedula 481 m.

R

Raia 494 m.
Ranarum diversa genera 495 m. f.
Rana rubeta eo. f.
Rana quae kalami/tks eo. m.
Ranae temporariae eo.
Rana venenata 499 f. 500 p. m.
Renum doloris medicamentum 485 m.
Reinesteinum 482 m.
Rupicapra 485 p.

S

Sal inimicum lacertae aquatili 492 m
Salamandra, quae Germanis Graeco nomine mo/lgk 493 m. f
Salmo 481 m
Scandia 480 p. 482 m.
Scarabei rutili 493 f.
Scolopendra eo.
Scricfinniae syluestres homines 482 m
Scytale 496 f.
*ski/ouros 487 f.
Seneca 501 f.
Sepedon 498 m.
Seps seu lacerta Chalcidica 492 p.
Serpentes hyeme latentes 496 p. m.
Serpens Calabricus 497 p.
Seruius 500 p.
Sorex 488 m
Spondylis vermis 499 f. 500 m.
Stellio 493 m.
Sturio 481 m

Sturni 481 f. 494 m.
Subterraneum corpus, & eius diui­sio 479 p.
Sibyllae Cumeae antrum 482 m.

T

Talpa 499 f.
Tarandus 485 p.
Tenedi insulae piscatores rupium spe­cubus pro domibus utuntur 482 m
Tentyritae 495 p.
Teredo 499 m.
Terrarum quasdam oras onera, qui­bus premuntur in alias saepe deponere 480 p. m.
Tetraones 481 m.
Teutones 480 p.
Thebani colubri 498 p.
Theophrastus 478 p. 501 p. f.
reprehensus de piscibus subterraneis 501 p.
Testudo terrestris 493 f.
Thynnus 481 m. 494 m.
Tragelaphus 485 p.
Troglodytae 482 m. 486 m
Trochilos crocodilo dentes & fau­ces repurgat 494 f.
Trulli daemones 502 f.
Turdi 481 f. 494 m.
Turdus piscis 494 m.
Turtures hyeme in cavernis monti­um latent 481 f. 494 m.
*tufli_nos, *tuflw\y 496 f.

V

Varro 485 m. 486 p. 488 p
Vermis quadrupes in Maio natus 494 f.
Vespertilio 485 f. 486 p. m. 494 m.
Vespae 481 f.
Vipera quae e)/xidna 496 p. m.
Virgilius 497 p. 500 p.
Visela quae ga/lk 489 m.
Viverra 490 m.
Ulula 485 f. 486 p. 494 m.
Volucres quae hyeme se condunt in terra 494 m.
Vormela 491 p.
Upupae 481 f. 494 m.
Ursus 491 m. f.
Vulpes 483 p. m. f. & inde
Vultur 481 p.

X

Xenophon 482 m.

Z

Zobela mustelae species 490 p. m.

de animantibus subterraneis Indicis finis.
ERRATA

Fol 1. linea 29. lege effossis. 13. 28. male. 27. 37. metallicorum. 37. 13. metallicum 47. 17. profundam 51. 2. dilatata 64. 11. dominis 81. 5. venenosus 107. 15. pro verricula, lege rutra 20. primum 140. 1. quinta 176. 3. latericia 178. 2. latericiae 185. 4. vitri 190. 35. duplicatus 240. 1. area 259. 18. effluant 275. 34. omnis 297. 35. digitis 371. 43. digitos 381. 22. lingua 420. 24. fathiscentes 444. 2. pedes.