Gallia Christiana 1715 01/Instrumenta/Lascurrensis

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Gallia Christiana - T. 1 (1715)
Instrumenta ecclesiæ Lascurrensis (p. 198-200)

INSTRUMENTA AD LASCURRENSEM ECCLESIAM PERTINENTIA. I. De reftauratione ecclesiafanda Maria » d* fandi Johannis-Baptijla Lascurrensis, qna modo Jedes epijcopalis. GEns Gundalorum *destruxit omnes civitates Gas- coniæ pust obitum Gah&orii episcopi Bearnensis : fuit autem miles quidam nomine Lopofbrtis, qui prop- ’ter fidelitatem GuiLclmi Sancii comitis Gasconix 9 Sc Urracz ejus uxoris fecit homicidium de quodam Guat- coniæ vicecomire, Sc accepit postea ab eodem comite consilium, ut feciffet se monachum 9 Sc fuerunt locuti cum episcopo Arfia. Raca, Sc misit se cum episcopi consilio in civitatem quæ dicitur Lascurris > Sc ibi non invenit nifi sylvam Sc ecclesiam S. Johannis-Bapristæ, & S. Mariæ, quæ fuit sedes. Erat destructa, & fuic ibi factus monachus : Sc dederunt comes Sc uxor sua ecclesiam S. Stephani de Carresta, Scc. Et tenuit ipGs ecclesias beata Maria, quas comes Sc uxor sua dederunt cum Lupo-forte abbatej dedi eque præfatus comes, Sc Urraca uxor sua Rusticum de sancto Castino, quando monasterium ordinaverunt 9 Scc. II. Guidonis Lascurrenjis episcopi compofitio cnm Pontio abbate Cluniacensi. EGo Guido Lafcurrensis episcopus 9 atque ego Pontius Cluniacensis cœnobii abbas, przsentibus Sc futuris 9 notum fieri volumus, quod COnrroversiam qux erat inter matricem Lascurrenlem ecclesiam, Sc Clu- niacense monasterium pro ecclefis de Morlano > tali concordia in præsentia domini Gelafii papæ II. finivimus. Si quidem ego Guido prædictus episcopus dimisi > dedi & concesti Pontio abbati » & Cluniacensi monaste- rio, Sc monachis ibidem Deo servientibus, eorumquc succestoribus, ecclesias de Morlano S. Fidis scilicet Sc sancti AndreædcNoVO-burgO 9 Sc cum decimis & omnibus ad easdem pertinentibus, quicquid ad Lafcurren* fis ecclesiæ jus pertinebat > hoc videlicet pacto 9 ut Cluniacenses monachi lingulis annis xx> conchas annona : j cujus annonæ tertia pajs iit frumenti, tertia milii 9 tertia avenz, mihi Guidoni (uccestoribusque tneis Lasc rienibus episcopis persolvatur. Hanc aurem conceflionem feci domno Ponrio Clunucen/ s cœnobii abbati 9 præfcnte domino Gelasio papa II. cum baculo quem de manu ejufdem papæ accepi. Concesti quoque uc monachi Cluniacenses Sc eorum succeflbres pr^dicv tas ecclesias cum fuis pertincntiis deinceps quiere habeant Sc poflideant. Ego iraque Pontius Cluniacensis abbas, consilio Cliu niacensium fratrum, qui ibi præscnres aderant, Amblar- di videlicet abbatis S. Martialis, Gerentonis socristz, Hugonis camerarii nostri, Petri Armarii, Hildini notarii j Engelbcrti > Bermini, Girberti Morhnensis prioris, hanc concordiam feci Sc concesti. Hæc autem concordia facta est Alesti in territorio Ncmausensi in przsenria domini Gelafii papæ II. Gerardi Engolisinen- lis episcopi apostolicæ sedis vicarii, RicharJi Narbo- neniis arChiepiscopi, Bolbnis cardinalis prefbyteri, Chrysogoni cardinalis diaconi 9 Petri cardinalis diaconi, Durandi camerarii, Petri CeGr-Augustani episc opi., & aliarum religiosarum personarum. Et ut hæc concordia firma semper & illibata permaneatsub adsti* putatione chirographi firmari eam fecimus. Facta autem concordia ista anno incarnationis Do* minior mcxviii. indictione xi. annO pontificatus do* mini Gelafii papæ II. primo, regnante Ludovico rege Francorum. E CCLESIÆ I III. 1 Picaris generales RaimunoU Lascurreosts epifiopi > uniunt ecclesiam S.Johannis Damen monafie- rio S. Sigijmundi de Orthejia. ABbas monastcrii Reulx > & prior S. Mariæ de Serris vicarii generales in spiriruaLbus & temporalibus rcVcrendi parris in Christo domini Raimundi Dei oraria episcopi Lafcurrensis in remotis agentis » re~ ligiolis ac ianctimonialibus dominae abbati 11 æ monas- teni S. Sigifmundi de Orrheiu ordinis S. Benedicti » Aquensis diocesis, & ejus conventui salutem & religio fum Domino devorum impendere famulatum. Quia. Spiritus Domini ubi vult sinrat > nec aspirationis hu— ] jufmodi fit ratio inquirenda > cum lint investigabiles vix ejus, nec fit qui dicat, cur ita facis t est tamen in ejus gloriosis operibus delectandum > & pro modulo fragilitatis humanx naturx divinis laudibus insiflendum gaudere debemus, lgitui valde & gaudemus utique intra viscera mentis nostræ, cum videamus nostris temporibus > & in nostris confinibus novum fontem exuberantemdivinx gratiæ scaturire : videlicet eccle- liain S. Jo annis miraculorum culmine rurihre, cu- {us quidem fontem quali a larc*fluminum par ad i si steri- icatcm istius patrix irrigari, & fervidam : * ibi namque gloriosiis Dominus justis meritis & interceflione beati Johannis, ut pie creditur, di ver fis languentibus devote ad dictam ecclesiam accedentibus restituit sani- ratem, claudis grestum, cadis visum, muris verbum ( prout unicuique est necestarium, ur a fide dignis in* tellcximus, experimento didicimus in quibusdanu Cum igitur ibi miseris seu male habentibus tot beneficia conferantur, & creaturx non habent quid pro collaris sibi beneficiis rependerent, & creatore dignum valde censemus & consonum rationi, ut falcem in d’cti laudes Domino & beato Johanni a devotis fidelibus impendantur. Ad vos igitur nostræ cogitatio nis oculos erigentes » pie ex voto vestræ profcflionis immaculatum vitam ducentes in via Domini ambulatis, Vos ipfas offerentes gratum domino holocaustum, & otia fugi entes, contemplationi afliduc infistentes non fblum leptics in die laudes Domino decantantes sine intermistionc necdum laudibus delectantes juxta dictum propheticum : Benedicam Dominum in omni tempore £ semper laus ejus in ore meo matutina, cum vestra con- verlktio fit in cœlis : hir.c est quod his & multi* aliis inducti, & pixscrum ad preces & instantiam, de ob honorem de reverentiam nobilis de potentis dominae Alienordis comitistz Fuxi vicccomitifiæ Bcarni de mar- fiani, quæ clemens de propitia perfonis miscrabili- bus honeste viventibus vos de vestrum monasterium videtur velle favore prostxjui gratioso, ecclesiam S* Johannis Darrien dictx Lalcurrensis diocesis, cum juribus perrinentiis univcrsis, vobis > de vestro monasterio auctoritate præscntium duximus conferendum, protestato tamen de jure dicti domini episcopi, CCC 1 esor Lascuriz, de jure rectoris, qui de præsenti gratiam poffidet, quibus pecuniæ nostram collationem non incendimus derogare •, de protestato quod in pos- tcrum per facerdotem idoneum, vel aliquibus de vcs— * tris faciatis dicta : ecclesiæ deservirij cui sacerdoti tifficicntcr provideatur de proventibus de reditibus tcclesix antcdictz> etiamsi oporreac ad arbitrium præ- fari domini nostri episcopi Lafcurrensis > de in testi- monium omnium præmiltorum impendente præsenti- bus 3 sigilla nostra duximus apponettda. Datum Las- cur ii dic Lunz post festum Natalis, anno Domini Mcccxlh* ASCURRENSIS w IV » Tabula fundationis monaferii Regula, (la Reule en BearnJ NOtum fit omnibus fidelibus, &c. £st fitumih pago ; Vafconix, qui Syivcstrensis dicitur pertinens ad ’ diœccfim Lascurrensis ecclesiæ episcopi. Cœpit autem institui temporibus comius Villelmi Sancii cum favore vicccomitis Ccnrulli Gastonis, & Lupiniacensis Lupi Garcix, de principibus Vafconir> de vicinis abbaribus » dc militibus de laicis, & clericis rcrræ illius. In quibus temporibus Arius cognomento Raca pontifex cUe vi* debatur, & cuA illius consilio factum est oumino. V* Praceptum de aggregatione Silva-lata ordini Csjterciensi. T N nomini Domini noftri Jesu-ChristL Notuin fit oih- JL nibus tam pratentibus quam futuris, quod in præsen* tia mei Petri publici notarii in Rip^aria & teftium suk> scriptorum conventus monachorum Silvx-laœ, dioce- sis Lascurrensis^icilicet religiosus de discretus dominus frater Vitalis abbas Dei gratia dicti monasterii Silvx- htæ, de sirarer Navarrus prior * de tr. RaimunduS de Novorrivo subprior, de fr. Bernardus de Samadeg clericus monachus 9 de fr. Augerius de Meriteng in- firmarius, & fr. Arnaldus de Bom prior de Capas 9 dc fr. Ampus de Porcello » de fr. Raimundus Garcias de Perdinis celerarius > & fr. Sancius Dappicd sec. prior hospitalis Silvæ^latæ Orthesii, & fr.Sancius de Castayn prior de Appagieg, de fr. Bonus de Icrfag. de fr. Bernardus de Fagoir cantor > & fr. Geraldus Je Lascair subsocrista > de fr. Raimundus Guillelmi de Bunhcng Erior hospitalis deu Huy, de fr. Raimundus Guillelmi kudaus prior de Mont-graia 9 dcfc. Bernardus Dau- daus, & fr. Arnaldus Guillelmus cTAguces pitancia- rius, de frater Guillelmus Raimuhdi d’AboU > clerici monachi dicti monasterii Sylvz^Ltxjcereri sitniliter fratres laici ejusdem monasterii, scilicet fr. Durandus de Miretheng, de frater Marrinus de Monte, & fr. Petrus Daudaus, de fr. ArnalduscTAranse, de frater Arnaldus de Monheng, de frater Augerius d’Artids, dc frater Galhardus de MazLg 9 de frater Qarxepnaldus d’AflbO, de frater Raimundus de Lobihen j de fnaat Arnaldus de Pucy, & fiater Arnaldus de Mazlag* dC fracer Arnaldus deLobiheng, de frater Petrus Arnau-* di de Clarag miles, de frater Guillelmus Sancii de Ses- serag coriveisi fratres laici dicti monasterii SilVaf-latae convocari per tintinnabulum, ur est moris, Convenientcs in capitulo dicti monasterii Silvx-latæ, quolibet sc- denteloco siio in dicto capitulo nondeceprijnon circun- Vehti > sed deliberato & habko prudentum, & bonorum virorum consilio., de omnium prædictorum libeta. voluntate de communi consensii > quilibet eoruni per se dc pro se viva yoce nomine suo 9 de omnes insimul no mine de vice dicti torius conventus pro fc de omnibus sucCesToribus suis tam præsentibus quam futuris dicti monasterii Silvaj-lætæ, votum solemne emirrentes^publi- ccpromiserunt, quod ipsi tranfirent de transferrent se- ipk>s, de dictum monasterium Sylvæ-lata » diocesis Las- currensis cutn omnibus suis filiabus, prioratibusjhofpita- libus de grangiis seu domibus, de cum omnibus suis juribus & perrinentiis 4 tam in temporalibus aUam iriipi- titiialibus ad ordinem Cisterciensem, & addunt quod non faciunt seu Amittunt istud votum caufa lcVitads seu Contemptus alicujus ordinis sed ObscrVantiæ rcgularis> sed propter frugem melioris vitæ & etiam fanctiorj 3 dc propter vitae regularis & Correctionis Obseryantiam firmiorem cum ordinem Cisterciensem in hospiralitatis ebfequiOjin eleemofynarum benesicio^in obsorvantia re< « gularij ih Dei serritio, de in cunctis oneribus pietatis reputent cnuacntcm* Sahris taiiaen pHyiiegiis dicto mcnastcrio SilVæ-htæ indultis tam per sedem apostolicam 2 Siuam per alios prælaros ecclefiasticOS, lcu principes eciilares in quantum competunt dicti monasterii liber- fu is pertinentiis & obscrVantix regulari.Promi* ferunt insuper dicti abbas, & conventus læoedicti mo- nastcrii Siivæ-latx, quod dicti ordinis Ciltcrciciisis sibi & dicto monasterio Silvæ-latx recipient abbatem, & patrem, & caput & monasterium scu abbatiam matrem & caput j ad recipiendam confirmationem abbatis, & ad. instituendum & destituendum eundem, &c ad vititandum de corrigendum dictum monasterium Siivæ- latx, & ejusdem monachos seu fratres tam in capite quam in membris, de ad informandum in obfervantia regulari, &ad faciendum omnia alia de singuliqux pater aboas Cisterciensis ordinis poccst SCU debet agere secundum regularem traditionem & : statu ta Cisterciensis ordinis, in monachos seu fratres, seu abbates lcu abbatias, filias & subjectas, ad arbitrium de voluntatem reverendi patris in ChristoAmaneviDei gratia archicpiscopi Au- xirani.Item dicti abbas & conventus praefati monasterii Silvx-latæ dictæ diocesisLascurrensis pro se & omnibus succe(foribus suis tam prælentibus quam futuris, pro se quilihcc de omnes inhmul nomine totius convencus promiserunt fi : perpetuo inviolabiliter servaturos auid- 3uid prædictus domnus archiepiscopus, &dictus abbas ilvæ-latæ, de dicti frater NaVarrus prior, & frater R. subprior > de frater Augerius de Meritheng infirmarius dixerint super statu monachorum & fratrum, qui nunc sunt & super statu dicti monasterii cum omnibus suis pertinentiis secundum regularem observantiam Ordinandum, de hxc omnia de singula fupradicta dicti ab— < bas & conventus nominati supcrius promiserunt pro si : dc succestoribus omnibus generaliter se servaturos perpetuo inviohbiliter>tactis facrO-fanctis evangeli is, praestito corporaliter juramento, renuntiantes exprcflc omni actioni lcu exceptioni juris seu interdicti quod vi mccus* ve causa, de etiam coactionis seu COactæ Voluntatis, dc cuilibet cxceptiOni fraudis scu doli de omni juri majoris & cuilibet juris beneficio canonici seu civilis de beneficio juris restitutionis in integrum ; & omni constitu- tioni factae seu faciendæ, de omni COnsucnidini præs- cripræ seu non præscriptæ, & omni profcstioni scu voto, cujuscumqu e alterius ordinis seu observantis regularis, per quæ seu per quas ipsi seu eorum aliquis possenr seu possc viderentur siipradicta in toto vel in parte aliquatenus impugnare seu etiam irritare^ volentes quod hxcomnia de ungula fupradicta, si non valent, uc dicuntur seu aguntur, vel promittuntur, valeant uc valere poterunt quoquo modo. Testes omnium præmistoriina vocati ad næc specialiter Sc rogati siint dominus N.i- varrus capellanusdcJaces de domnus Bernardus præben- dirius in ecclesia de Ja es prelbyccri dioceiisOlcrensis » dc Raimundus Guillclmus de Haurga burgcnlis Orthc- sii, & ego supradictus Pernis de Bcicrenx publicus notarius in Ripperia dictæ diocesis Olor en fis, qui ad preces de instantiam dictorum abbatis, de conVcntus præ- dicti monasterii Silvæ lsttæ omnibus prædictis interfui > dc cartam hanc fcripsi de redegi in formam publicam, dc signum meum consuetum suppOsui in eadcin. Datum dc actum in capitulo Grpcdicti monasterii Silvx-latæ, m. nonas Januarii Gastone.Bearn vicecomitCjAr. epis- COpo Lascux. anno Domini, mcclxxxvi. VI. Consensus abbatis Cifterciensis Pro aggregatione Silva-lar a ordmi Cijtercienji. VEnerabili de in Christo chariffimo coabbati siio dc Gimundo, frater Th. dictus abbas Cistcrcii, salutem & sinceram in DOmino charitarem. Super au- gmentationc boni gregis gratulances super tranflationc. abbatiæ Sylvæ-laræ, per reVerendum patrem dominum episcopum Auxicanum facta, prout ex inspectione litterarum, quas nobis latores præfcntium detulerunt, didicimus, maxime congctudemus>& quantum in nobis est, commodum de augmentum rotius ordinis nostri benigno favore prosequi cupientes, consentimus, vobis benigne annuentes, quatinus ad dictum locum quatuor auc quinque monachos discretos de honestos, aut quantum expedire videritis, transmittatis, qui dictum lo~ cum manu teneant, de ad nos conVcrfos noviter in con- suetudinibus nostri ordinis instruant de informent. NoS vero tempore generalis capituli, vita comite, procurabimus quod dicta abbatia incorporetur ordini ; hne enim confenlu generalis capituli non potest istud negotium effectui debito mancipari. Dacum reria quarta ante Pas- cha, annoDomini mccLxxxvii.