Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/163

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIA R rio monachis ab Adam abbate miffis > anno 1161. ut docet nos inftrumentum fundationis > quod hic prærtiittere juvat : A 7 Otum fit omnibus hominibus tam prafentibui **

quam futuris, quod Guillelmus bona memoria Caturcenfit episcopus, oppidt etiam de Calmont & territer u ad tpfim oppidum perlinentis, jure patrimonii verus & legitimus dominus, profalute anima fu a ac parentum juorum, terra fu a aliquam portionem, videlicet alodium, & quicquid juris habebat in villa de Cuzac & in villa de Keiruca Domino Deo & B. Maria femper virgini libere & abfolute dedit, & in manu domni Petri venerabi— ] lis Ruthenensis episcopi tradidit, ut idem Ruthenensis episcopus homines jufios atque religiojos in ipfa terra collocaret, eam que ad cultum Det omnipotentis juxta arbitrium juum omni modo difponc- ret. Hac itaque fatta conceffione atque traditione > pradiftus pontifex Ruthenensis vocavit ad fe reli- giofum abbatem Manfi Adam, & Petrum Bermun- di de Andufia, eisque e orumque fratribus fub regula B. Benedicti religiofe degentibus prafatam terram jure perpetuo tradiditpojfidendam, in qua terra eidem Dei famuli divino fulti adjutorio fub modico tempore adeo profecerunt, ut omni jurefeu— q wi & beneficii, quod ibi habebatur, jufie aequifi- to, novoque adificio conftrufto, plures religiojos fratres ibidem congregarint > nomine Bcna-v aliis impofito ad abbatiam ufque promoverint J fratrum denique hujus loci neceffitatibus idem Ruthenensis prajul pia & jttfl* Jempersollicitudine providens, inter plurima & maxima bona qua et* fecit, donavit ipfis & tradidit alodium manfi de la Teula, & manfi de la Comba, & quicquid jure Ruthenensis matricis ecclesia, in utroque manfo habebat. Cone effit enim illis ut cultorum terra tpfius beneficium’& jttt ftufalium ac cenfum vi— £ Cariorum acquirerent. Pro quorum acquifitione pra- difti fratres tantam fummam pecunia expenderunt j alodium manfi de la Teula, quod fuppofi- tum erat pignori, de Guillelmo Deodati centum f olidis redemerunt. Berengario de Salas pro jure quod ibihabebat, centum foltdos numeraverunttStephano de Rama quinquaginta-, Petro Ademarii quadringentos’, Garino de laRoqua centum quinquaginta i pro manfo de la Cumba Guillelmo Bemardt jeptin- gcntos. Infrpcr cum prafati fratres in parochia cu- jujdamecchfiaqua diciturCabalas aliquantulum Deo volente acquififent, pranominatus episcopus Ruthenensis dedit eis liberam facultatem ejusdem ecclesia decimas adquirendi, acfemper in ufus prc— E prios retinendi : ita quod nec de decimis nec de aliquibus parockialtbus eccicfiis reditibus folvendis eidem ecchfia aliquando obnoxii effent. Hanc autem donationem, ac traditionem Jeu acquifitionem voluerunt & laudaverunt, habuerunt Ruthencnfes clerici, quorum fubfcripta junt nc- mina : R. Armundus prapofitus, Aimericus archsu diaconus, Petrus Aldoaldt, Deodatus prior, Bernardus de Rodes, Ademarus de Villa-nuvatDeo-da- tus de Arvcrna, Bernardus de Salellis, Petrus Guil- lclmi, Petrus Stephani, PetrusAlafredi, Petrus cognomine Prior, Guillelmus de Faureliis ; & ut prafens donatio nulla unquam occafione valeat infirmari, fed integra & firma in perpetuum habeatur, fia- Tomus I, U T H E N E N S I S. lyS A pe dictus Petrus Ruthenensis epistcopusprafentem paginam proprii figilli auctoritate corroborari atque infigniri pracepit. Simili modo Ilgo Ruthenensium tomes prataxati monasterii fratribus dedit alodium manfi, qui vocatur Albadils, & alodium alterius manfi, qui dicitur Crostindor, concessa insuper acquifitione beneficii cultorum hujus terra, jurijque feujalium utriusuue manfi. Domino igitur annuente adquifiverunt fevum manfi Albadils Guillelmo Aymerico dlAuxatz. datis pro eo sexa- ginta stolidis ; pro fevo nihilominus alterius manfi de Croliindor, Guillelmo Aymerict de Rodes dati sunt CI.XX.&Bernardo de la Roqua trecenti. Ist tius instrumenti descriptio facta suit anno Dominica incarnationis MCLXI. indictione IX. regnante Ludovico rege. Bego de Calomonte patruum suum imitatus consirmavit ejus donationem, & addidit plurima, sicuti frater ejus Eblo. Hugo comes Ruthe- ncnsis dedit etiam quastiam villas, & Bernardus de A ndusia plurimas. Guarinus architpis. copus Bituricensis an. 1175. confirmavit huic monasterio decimas, primitias &c. ipsi collatas. Seriem autem abbatum ad fidem instrumentorum in bibliotheca Colbertina repertorum contextam exhibemus. SERIES ABBATUM. I. Ademarus 1162. bullam protectionis ab Alexandro papa III. impetravit. Sequenti anno Petrus Ruthenensis episeopus cumdem & ejus monasterium a persolvendis decimis terrarum 3uas poflidebant exemit. Quo anno Hugo Ru- lenensis comes jus pedagii ipsi remisit. Donum Bertrandi comitis filii Beatricis Melgoriensis co- mitissæ excepit 1165. Duobus post annis nempe 1167. Arnaldus de Turre-rubra magister templi super Hispaniensem provinciam, Bego de Verperiis, Helias de Monte-bruno, & Deo- datusde Corbeyra eidem Ademaro territorium de Felqueriis, & quidquid ibi juris habebat domus templi de Speleo, tradunt sedente Hugone Rutbenæ episcopo, primo ejus episcopatus anno. Varias donationes a Begone de Calmonte accepit 1169. qui& donationes factas olim a Guillelmo episeopo Caturc. avunculo suo ratas habuit. Ab Isarno Conchensi abbate quibusdam decimis donatur 1172. Cum priore sancti Flori transegit 1175. cum ecclesse sse Corro-san- gas 1176. Memoratur etiam in quibusilam actis 1I77’,. —. II. Guillelmus de quo vide infra m Arberto septimo Loci-Dei abbate. III. Petrus I. 1181. ampliffimam donationem a Bernardo de Andufia accepit. Simili donatione ditatur a praposito & capitulo Montis- Salvii 1185. Quo anno ab Hugone episcopo R.11- thenensi decimæ & primitiæterrarum, quas in parochia de Petra-fixa &c. cokl ant, ipsi indul- gentur ; donum Hugonis comitis Ruthenensis excepit, & etiam Bernardi de Andufia 1184. Decimas de manfo de SoniCrs accepit a Ste- phano deBenavant nS6. Recensetur etiam in quibusdam actis 1189. Nota tamen qtiod in omnibus chartis prima tantum ipsius nominis littera P. ponitur, R