Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/194

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


3 1, ECCLESIA • dinalatum, bullæ Gregorii X. pro Grimerio archiepiscopo, de qua infra, & necrologio fratrum Minorum Aquensium, qui eum sijo ordini nomen dedisse volunr. Nec mirum hunc archiepiscopum carum regibus, summique pontificis nepotem, purpura Romana donatum es- le. De ipsius obitu ita præsatum necrologium t Anniverjartum pro illustrissimo Vicedomtno ordinis fratrum Minorum, Gregorii X. nepote, cardinali, archiepiscopo alma S. Salvatoris Aquensis, qui obiit an. MCCLxxvI.(j* 6. Septemb. denuntiatus & acclamatus Jummus pontifex, & ipsomet die dignitate suprema & vita functus est. j c Ejus tempore Augustiniani eremitæ Aquis sundati creduntur. XXXIX. Hugo II. Hugo, si sidius electionis ratio haberetur, deberet præ cedere Vicedominumj electus est enim anno 1256. At cum electio hæc minus placeret Carolo Provinciæ comiti, hic princeps egit apud Alexandrum IV. ut eam non confirmaret ; adegitque Hugonem juri sijo cedere. Et certe anno 1257. electus Aquensis dicitur in pacto inito inter Carolum comitem, & Rogerium d’Hieres. Verum neque prassuit, neque con— < secratus legitur i unde vix archiepiscopis videtur accensendus. X L. G R 1 M E R 1 u S. V icedomino tranflato ab Aquensi ecclefia ad Prænestinam, præpositus & capitulum ecclesiæ viduæ Alanum Sistaricensem episcopum postularunt, & postulationem suam confirmari a Gre- gorio papaX. supplicamnt. Summus vero pontifex metuens ne Alani translatio ad aliam sedem, damnum grave asserret Siiiaricensi, per- pendensque satius esse archiepiscepum ex gremio cleri Aquensis eligere, censuite re utrius— j que esse magis, ut rejecta postulatione Alani, præsiceret Grimerium archidiaconum, suum capellanum. Ejusdem dotes recenset in bulla pro ejus promotione data Lugduni idib. Januarii, anno mccixxii. secundo fui pontisicatuS. Grimerius clientelarem fidem pro rebus temporalibus archiepiscopatus, juravit Guillelmo lenescallo Provinciæ & Forcalquerii, regis vices agente, anno 1276. die 10. Septembris. An. 1281. apud siinctum Maximinum, Dominica post Ascenlionem Domini, testis fuit transtationis reliquiarum B. Mariæ Magdalenæ in capsam ar- genteam, vocatus a Carolo primogenito regis * Jerusalem& Siciliæ, qui adruit, & cum Grimerio litteras scripsit hujus rei testes. Quædam decrevit proeccleiiastica dssciplina ; legiturque scripsisse adversus hæreticos. Memoratur in ne- crotogio Aquensis ecclesiæ his verbis : Annofa- lutis MCCXXCH. II. calendas Decembris obiit dominus Grimerius aichiepiscopus Aquensis, qui reliquit fine dominio affare, quod emit in castro Podii-Richardi ad faciendum anniverfarium in hebdomada suncta. XLI. RosTRgNUs II. Ejus gentilitium nomen erat de Novis, ut patet ex tabulis monasterii sancti Andreæ Ave « A QU ENSIS. 31 « nionensis, in quibus legitur Matthæuni sancti Laurentii in Damaso prelbyterum cardina* lem, prioratus sanctæ Tulliae collationem a Ro- stagno de NoviS archiepiscopo Aquensi, Ricavo de Infusa clerico factam annullasse anno a Nativitate Domini mccLxxxIX. Hunc ordini Minorum nomen dedisse nonnulli asserunt, alii fratrum Prædicatorum.AntexIv. kal. Septembris anni 1284. successerat Grimerio, ss anno 1283. ut archiepisoopus, permiserit Judæisfyna- gogam construere, ut in nonnullisAquenubus lchedis lego. Anno 1285. xv.kal. Martii, apud Regiensem urbem synodum habuit cum aliis suæ provinciæ præsulibus, in qua plurimas constitutiones ad restituendam, tuendamque politiam ecclesiasticam necessarias edidit. In hoc cœtu preces publicæ, supplicationesque indictæ sunt pro impetranda libertate Caroli Salernitani principis in vinculis Arragonum periclitantis. Desideratur illa synodus in collectione Lab, beana. Fragmentum ejus non contemnendum habemus in episcopiS Sistaricensibus Columbi. Bouxus etiam adeundus in hist. Prov. Ex libro 1 pilofo Sistaricensi, interfuerunt venerabiles sufe * fraganei, R.Aptensis, M. Regiensis, P. Sifiariten- Jis Forojuliensis episcopi, P. prapofitus & officialis Vajincenfis epijcopi, justa de causa ab- fentis, & abbates Crojfiensis & de Lura, prapofiti, archidiaconi, & procuratores dictarum ecclefia- rum, & alii plures discreti viri. Conditasunt statuta ujque ad 22. quorum ultimum : quod nulli impediantur quominus ad metropolitanum appellent, ’aliter excommunicetur, ficut a pradeceffore G. archiepiscopo Aquensistatutum fuit » Sub Rostagno Aquis fundari cœptumest monasterium * pro sororibus instituti Dominicani, quæ jam apud Massiliam teceptæ fuerant. Hujus instituti propagandi Carolus II. Siciliæ rex & comes Provinciæ, sollicitus fuit. Cum enim e captivitate Arragonica liberatus, per Prulia- num ejusdem ordinis parthenonem, in Occita- nia traniiret anno 1290. quam sancte religiose— 1

? ue Deo famularentur admiratus, locum de )urannapropeAquas-Sextias deditad conventum monialium idem vitæ genus sectantiumcon- struendum. Inde vero ab eodem rege traductae sunt in locum a Massiliensibus S.Vjct. monachis comparatum, ubi fundatum est celebre monas- terium B. Mariæ de Nazareth, pro centenario < De fundatione hujus monasterii hxc legimus : •Anno coepit lotus pro sororibns ortbnii frntrttm ProJicnto* rnrn inMttJfilin primi fu ; promoveri, ubi dominm Ungo Porri snrdttt, cttm ronjnro fitdo dominn Knnrimondln emit liedlt locnni proJoTOribui juxtn fintrot fuitqtu ibipntronm fororum, fnoruntepult illncndtlnSisororetqnntnor txmonnfierioPmlInno, nbi nmois qint permnnlirunt. DSindo voro Cnrolm II. rex Sicilio, come ; Provincia, * Sicnlopuon cnttivitnte oxpeditus, rodiem oxArn^onittttrnnfivit per monnftorinffo Prnlltnni, nnno 1190. pnfchnli tetnporo 9uki pcrtepto tjnnmsunSs ibidemsororet Doosumulnrentttr^mox docrouitinT^rovincin tonnsua fundaro fororum fnontofioriftm, vonions in ProvinCtnm, locum di D ttrAnna prosto A tjHA’procuro vtt t (frons dt MnjpliniUnc trans* forri fecit, (fp ipse rex personnicter in locum tleDnrnnnn prosto Aquns introduxit paulo nnteseiscnm Jindreo dtnno 1190. Deinde tdeir rex ettsdent sororei introduxit jnxtn cMtntem in lo-* cum qui fnernt Sncntofnm, qnem emptum nbbm M nJfiUensii stoffi* » debat, r*x cttm etrchiestijcopo ^qnensi domino Rofingno, tota curtet regi* eas comitatus est die sesto sanflo Mer^areU ao. lii 1x91. instituens monasterium B. Maria de’Nazareth, centena* riumnnmerum ibidem institnendo, de qtiibnt decem converjds voluit stro servitio earnmdemo ac elecmosynam ibidem omni dio factendaM stcrpctno omnibus panpcribns tdvententibntc