Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/713

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ ut moris cst, sibi præpararcht, & vellent cum in cc- clcsia S. Ccciliæ intromittere, G. præpositus & canonici S. Salvii Oppcsucrunt sc fortiter » refistcrc1 volentes & tonrradicenrcs, ne inecclesia S. * Salvii scpclire- tur. Dixerunt enim ad ecclesiam S. Salvii de antiqua consuetudine sepulturas cplscOparum Albiensium pertinere i quam consuetudinem przpositus & capitulum S. Cccilix negabant. Allegabant etiam auod dictus Guillclmus suerat caiiOiiicus regularis S. Salvii, Se ideo non poterat eligere sepulturam alibi quam in ecclesia S. Salvii. Et contra præpositus & canonici S. Ccciliæ dicebant pro fc, quod ipse quando fuit factus episcopus in ecclesia S. Ccciliæ, fuit factus de filio piter & cxcmcus a potcstate & obcdientia præ- pcsiti S. Salyii ; &. ideo de jure communi poterat ubi Vellet, & maxime in cathcdrali ecclesia cbzerc sepulturam > cum inde fu i flet episcopus. Prætcr nare dicebant, quod illa COnfucrudO, si qua cstct » quam præpositus & canonici S. Salyii allcgaDant, pcr quam auferretur episcopis Albicnsibus libertas eligendi sepulturam ubi vellent » non dctxbar valere de jure, cum iir COntra jus scriptum, nec fuerat unquam obtenta contradicto judicio > nec per priVilcgiumsedis Aposto- l : cæ roborata. Et cum super iis aliquandiu ad invicem litigastcnt coram magistio R. Albicnsi officiali, sicut coram judice ordinario, tandem COm promiserunt utraque pars in officialem & magistrum Simon archiprcs- birerum de Corduo, promittentcs sub pœna M. solidorum RaimOnd. quOd quidquid ipsi statuerint vel judicarent, illud utraque pars ratum & firmum haberent, & illud ObscrVarcht, & : COntra ♦ unquam Venirent. Ipfi vcrO habito prudcntum consilio diligenter consideratis supradictis rationibus, positis pro ecclesia S. Cccilix, & iis tjuz erant pofita pro ccdcsia S. Salvii > judicaverunt dictum dominum Guillclmum cpiscopum in ecclesia S. CeCiliæ de jure debere sepeliri >caprzcipue ratiOiie quod eu 1 libet de totO cpiscOpatu licitum est eligere sepulturam in ecclesia catncdrali : & hoc cum omnibus siccat, mulco foirius debet licere episcopo, & de jure communi pOtcst quilibet & ubicumque voluerit, dum ramen non fit illectus, Vel non faciat ex temeritate, prupriam ecclesiam contemnendo, & relicta siue cc- clchz canOnica DOrtionc, digere sepulturam. Et cum txc liceat filiis ac jure, mulro fortius licet episcopo, <jui parer est ; qui ramen fi non elegi flet sepulturam » in lua cathcdrali ecclesia, ficur quillbetparrochianus in I sua parrochia, ckbcbac de jure iepeliri. Lata autem ista scntcntia fæpc farus dominus Guillclmus cpiscopus pontificalibus indumentis ornatus, quia sc 111 per sibi pcntificalcm dignitatem retinuerat, DOnorisicc & pacifice delatus fuit in ecclesiam S.Cecilix, & celebratis miflis, & officio funeris rite peracto > præscntibus præpOsito & canOnicis S. Cccilix, & przposico S. SalVii, & clero & pOpulo Albicnsi, scpultus est in tapitulo claustri S. Ccclliz sedis Albicnsis. Actum est hOCanno Domini MCCXXX. IX.Cal. Junii in claus- trO S. Cccilix Albicnsis, præsidente in sede ApOstOlica dOmino GregOrio IX. pOntificatus ejus anno IIII. X I V. Guillclmus Petri ftatuta condit pro reformatione S. Salvii. SIr hxc audientibus maniscstum quod ego Guillclmus per Dei gratiam Albicnsis episcOpus, communicaro consiliO frarris nOstri R. abbatis Candelii, & aliorum virOrum rcligiosOxum, sapientium & dif- cretOrum, habitatoribus dOmus S. Salyii barc perpetuo obfcrvanda stacuimus. Inprimis ut conventus ip- sius dOmus simul COmcdat in refectoriO, de eodem pane & de cOdem Vino bibat, qui de uno vale omnibus propinetur > & qux supererunt in hOspitali pauperibus ibidem sempcr manentibus distribuenda deferantur. In quo hOfpitali ponatur aliquis diligens ac timens Deum, qui pauperum curam habear, & cibOrum reliquias & cetera eidem hospitali competentia j sicut ALBIENSIS. 7 ab antiquo constitutum est, colligae, & pauperibus fideliter administret 5 simul dormiat in dormitorio, fi- mul sit in ecclesia ad horas dici & noctis, & maxime ad Vigilias, ad Prinum & ad Tertiam, ad Miflam majorem, Proccstiones, Vesperas & Completorium. Qui hoc transgreffus fuerit sequenti die ccdesiar sti- pendia omnino amittat > & dentur leprosis > nisi forte aliquem evidens infirmitas coegerit, sivc de via lastus

? uis venerit, vel sibi minuerit * ; scd qui minutus uerir, per tres dies chorum intrare non cogatur. Post Completorium starim fores ecclesiæ diligentius obserentur, ut nullus foras egredi poffit, nili pro ordinatione infirmorum, tranfgrestbr per continuam hebdomadam ecclesix beneficio penitus carcat, quod detur leprosis. Cum in villam exire voluerinr, bini incedanrj COntcmror, unius diei stipendio puniatur ; detur lcprOsis. Donatus qui uxorem duxerit, ea quz eCcle- sixCOntulit prorsus amittat, nihil ex eadem ecclesia de cetero recepturus. Custos ecclesiz, qui figna pulsare COnfucvit, sit in porestate facrilLe •, ipse vero tan- quam justo i udici Deo redditurus rationem, in omnibus SC haocat. Operarius constituarur in ecclesia, qui omnia quæ ejusdem operis solent estc, accipiat fideliter & dispenset ; fi quii autem canonicus vel donatus siincti Salvii hxc concilioso instituta nostra infirmare tcnraVerit, pœna duplici puniatur, scilicet ut centum /blidOS MclgOrienlcs in communi utilitate ponat, vel ecclesiæ beneficia per annum amittat, & in die districti judicii damnarus a iJomino, cum iniquis portionem recipiat.Omnia & lingula sirpcrius institu- ta tenere & custodirc faciat, & competenti scVcritatc coercear ille, cui potestas a domino cpiscopo suocr hoc fuerit attributa. Insiipcr, utres ista. perduret sta- bilior & in staru perpetuo, eorum nomina 9 qui iis adfuerunt, præsenti pagina volumus annotari > & eam a sigillo noitro recipere firmamentum. /ostrumcnrum iUnd videtur habere edufudm cotmexi^ nem cum sequtnti. Optimus ille episcopus GuMmus Petri dolens ecclejiam S, Salvii omnino deseajse^tam brevi temœ> foris intervallo, ( decimo quinto certe anno pofl bullam Ca^ lixti, ut fatis liquet) primo quadam ftatuta condidit ; deinde suum jus ecclesia desolata prapojitum elidendi reddidit* ut [equitur. Videtur ab episcopo hac & aha charta emo- najse primoepiscopatus ejus annotid eft anno 1185. quo con- sequenter Galhardus fuit elettus prapofitus S. Salvii. X V. Guillclmus Petri episcoput Albicnsis reddit eccle~ sia S. Salvii potcslatem eligendi prapojitum o C^r eUgitur Galhardus. Sicut recte gradienres normxquc inhaerentes fo Vere & protegere justum est & laudabile, sic quidem cxhOrbitantes & a verd deViantcs revocare, & reducere pium est & rcmunerabile. Et licet non minimæ laudis sit ordinata ne fluitent 3 laboriosioris tamen & excellentioris virtutis est fluitantia in ordine confirmare : inde est quod ego Guillclmus Petri, Dei graria Albicnsis episcOpus, ecclesiam beati Salyii > qux incidcn- tibus discordiis vel inyidiis a priori statu dudum deciderat, & sine præposito ac consiicto rectore annos scrme quinquaginta manserat, tali ejecta enormitate cupio reformare, & antiquiori fic rectiori cursin, Deo annuente, reddere > unde quidem hoc illi restiruojdo- no, atque, ut in posterum valear, przcipio ut ejus canonici, tam in praesenti quam in futuro, præpositum de more scmper nabcant, & sub ejus regimine serVire Deo studcant j qui &s ceteras ecclefix personas Se Eonores canonice dilpOnar, & communi Se insistatprofectui Se utilitati, in quo & omnia ad ecclesiam lpec- rantia, tanquam in capite corporis membra uniantur, & a cstVifiOnc & dispersionc deffendantur. Sola, est immunitas, qua cuncta in statu SUO permanent, SC sine qua nulla durabit religio. Præposici quoque electionem ipsis canonicis tam prrscntlbus quam fgturis,