Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/716

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


io INSTRU succestorum fuotum, & consensu : nec proprer hoc vo— j lumus, nec intelligimus aliquod novum jus nobis vel ’succeHbribus nostris super dicto exercitu acauisitum « iiec nobis eflc Concestiim4ictum exercitum a aicte episcopo Albiensi > nec volumus eidem episcopo Albiensi in aliquo derogati, super hoc quod iple episcopus Albiensis habet & poflidet, ut aflcrit, in civitate Albicnsi exercitum, nec alii juri suo. Item fi aliquis est justi- tiabilis cpiscopo Albicnsi, ndn eximetur ijurirdic- tione cpiscopi, æo quod in bajulum nostrum fit a£ » furatus, vel ad nostrum sctvitium quomiomodo vo* catus > Videlicet quandiu in districtu Albicnsis epis* copi mfcracn trahet. Item jurisdi&io prædictaquam no* habemus ia civitate prædicta, quam.bajulus noftef invenietur contra usitatam jurisdictionem episcopi & ccdesiæ Albiensis injustc ampliaste, pignorando, ban- niendo, seu alio modo in ptæjudicium jurisdictionis rpiscOpi Albiensis Sc ecdesiæ Albiensis, ad modum so litum reducatur. Item41OS pro nobis & succestoribus nostris regibus Franciæ vokimus, concedimus & af- featimus * quodepiscopu* Albicnsis & succtstores Iui habeant & poflideanr, vel quasi medietatem incremen- » eorum, hæresum &c faidimentorum in civitate Albiensi , & nos & siIoceflsores nostri habeamus aliam medie- ratem t Sc fi forte retroactis temporibus prædeccffores dicti epiiropi Albiensis aliquid dederunt, ven<iiderunt, feu alio modo alienaverunt heredibus hæreticorum, fcu faiditorum, vel aliis de hxresibus Sc faidimentis, <juæ fueritat antcceflbrum dictorum hæredum>& illud a dictis hæredibus’vcl aliis « vincatur t vel retrahatur ad manum nostram, (eu episcopi Albiensis, nos & succeflbres nostri reges Franciz, habeamus medietatem dc didis hzresibus & feidimencis, & episcopus AU biensiS3& succestbreS sui, aliam medietatem. Et fi Oportuerit inde restitui aliquam petuniam a nobis re ! suc- cestoribus nostris, vel ab episcopo Albicnsi vel fucces- soribuS silis : fi partem in dictis hærcsibus Sc faidimcn- tis habete voluerimus, nos Vel succeflbres npstri re- ftimemuS medietatem > & tpiscopus Albiensis, vel succeflbres fui f fi partem habere voluerit, aliam medietatem : fi vero non evincantur prædicta incurri* menta, a prædictis non diminuatur propter hoc pars cpiscopi Albiensis Vel succestdrum suorum, ncc nobis vel succestoribus nostris teneatur episcopus Albiensis ycl succefloreS fui > propter hoc adrcftitutionem ali-

? uam faciendam, prodictis incurrimentis non eri&is. j , t intelligitur de faidimentis illorum faiditorum cjui fuerunt vel erunt faiditi a civitate Albicnsi, & £c op- posuerunt vel opponunt faciendo guerram univcruli iLcclcsiæ, vel nobis vel succestoribus nostris regibus Franciæ. Item de prædictis incutrimenris hzresum & faidimentorum, molendina quæ dicuntur * Delbatcis > remanent episcopo Albicnsi, & succestoribus suis integre 9 ultra medietatem ipsius episcopi Albiensis su- pradictam. Item hon intelligitur aliquid nobis Vel succeflbribus eflc concefiiim, de his incurrimentis quæ nunc tenent, fcu poflidcnt ranquam sua, episcopus & capitulum & ecclesia Albiensis, & diu tenuerunt bona fide, sed eis remaneant pacifice & quiere. Item dicta incurri menta hæresum & faidimentorum inquirantur Sc colligantur simul per bajulum didi episcopi Albiensis, vel succestorum tuorum, & per ferrientem nostrum vel succeflbrum nostrorum, ad hoc spccialiftr deputatum. Ict quod medietas utrique nostrum statim reddatur fideliter 9 Sc dictus bajulus & serviens meus, sibi jurabunt ad invicem, quod erunt fideles nobis & succeflbribus nostris, & dicto episcopo Albiensi & suc- ccstbribus suis, in boc factO. Jurabit nihilominus ferviens nofter prodictus & succeflbnim nostronim>se jurare super praedictis ex parte noftra bajulum dicti cpiscopi Albiensis & fucceitorum fuonim, quando a dicto •piscopo Albiensi, vd succeflbribus suis, Vclab ipso bajulo fuerit raquisitus. Er sciendum quod immobilia, « ime nobis & succeflbribus nostris adrenienr, dte hære- nbus & faidimentis, debemus nos & fuccefibres nostri » & tqncmux vendere vol alienare infra aanam talibus MENTA personk, quæ faciant episcopo ecdefiæ Albiensi » k suoccstbribus suis fervidum * & aliaquæ tenebantur eis facere vetera pofleflbres pro rebus cjnsdctn. Si ▼ero ao6 Vcl sttcceforeS nostri^ non vendiderimus vel aitemwrimuS infra annum immobilia hujus, episco^ pus AftkCQsis vel fticceflores fui, in sccundd aimoy& in tertio accipiet authoritate propru ilh mobilia & pos- sidebit 9 & faciet fructus luos. Er £ nos vd succesto^ res nostri infra tertium annum non vendiderimus vel alienaverimus praedicta 3 ut dictum est, episcopus AL biensis succedores fui > extunc iubetnt Sc retineant authorkate propria postcffionem, & proprietatem onu niumprædi&Osum pleno jure. Item immobilia qux nos vel succeflbres nostri vendemus Vcl alienabimus, non poterimus ponere in manu religiosorum, vel tam po- I tenti > quod episcopus Albicnsis & succeflbres sui » non poffinr suam jurifdictionem in eos exercere, vel eos justiriare sicut veteres pofleflbres. Item licebitepiscopd Albiensi, vel succestoribus suis, ilh immobiliaquænos Vcl sucCcflbres nostri vendemus 3 pro * certis pro eodem pretio retinere Jtem ex isto jure & ex iftacoinposi- tione pro medietate praedictorum incurriinentorum nuL lum novum jus nobis vel succeflbribus nostris acquiritur, seu acquiretur in dicta civitate præter illud

? [uod de prædictis incurrimentis superius est expres- um. Ncc jura episcopi & ecclesiæ Albiensis in aliquo alio imminuanrur 3 led liceat ea poflidere, vel quafi dicto epilcopo Albiensi, & succeflbribus suis pleno jure, sicut ipse&ancccestarcs sui antea nofledefunt > prohibentes & volentes ne siiper prædictis episcopus &ec- :clesia Albiensis &.succeflores fui, a bajulis nostris & aliis de cetero molestentur. Quod ut ratum &c. Actum Pari, fiut anno Domini mcclxiV. mcnse Decembri. Hanc autem cottipofitionem supra scripum nos dictus Bcr- nardus Albiensis episcopus pro nobis 9 Sc succeflbribus nostris, de licentia siipradicta cum dicto domino rege Francorum fecimus > & ratam habemus & habebimuf perpetuo, atque firmamus « In cujus rei testimoniuni ligillum nostrum præsentibus duximus apponendum* Datum Paristis anno Domini kccLxiv. die Veneris in vigilia S*Nicoki hiemalis menPe Decembri, XX Philippi regis alias anseeejsansm suamm literas commemorantis. PHxtiPPus, Dei gratia Francix rex, notum facimus universis tam præsentibus quam futuris, quod nos litteras inclitæ recordationis > caristimi domini & genitoris nostri Ludovici regis Franciæ > vidimus in hæc verba : Ludovicus, Dei gratia Francorum rex, notum facimus universis tam præsentibus quam futuris, quod dilectus & fidelis noster Bcrnardus episcopus Albiensis, nobis præfentavic litteras infra scrip- tas>han€ seriem continentes. Simon Comes Leycestriæ, dominus Montisfortis, Dei providentia Bitterensis & Carcastonensis vicecQmcs, universis præfcntes litterat inspecturis sidurcmin Domino. Uiversirati vcstræ notum facimus, quod nos venerabili & dilecto patri i nostro Guillclmo cpiscopo Albiensi, & omnibus epi£ conis Albiensibus succestoribus suis, damus & con- ceaimus Castclla de Roffiac, & de Marflac cum pertinendis eorumdem>(alVis regalibusnostris, in perpetuum a nobi$ & hzrcdibus nostris tenenda) ita quod, quando episcopus deceflcrit, nos prædicta CAstrx Cum pertinendis in manunostra teneamus, quoadulque alius episcopus substituatur 3 & tunc eidem prædicta castra. cum pcrtinentiis reddemus. Idem vero episcopus sui- que succeflbres nobis & hxredibus nostris in perpo » tuum, renentur efle fideles. Quod ut ratum fit prætenS scripcum sigilli nostri munimine confirmavimus. Actum Albiæ anno Domini millcsimo ducentesimo duodecimo > tertio nonas Aprilis. Quibus praesentaris & visis idem episcopus dicta castra cum pcrtinentiis eo- rumdcm, a nobis pro fc so & succcstorlbus suis > qui