Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/722

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


tl I N S T R t necnon Christi fidelium devotio ad eamdcm ecclesiam i cum animarum salute augeretur, ac præmiffis aliif- que incommodis & inconvenientibus obviaretur, ani- marUmque periculis salubriter provideretur.Quare praefatus Franciscus rex, dictis nominibus, nobis per suas litteras humiliter supplicavit, ut in dicta ecclelia Cas- trensi, Ordinem prædictum, omnemquc statum & dependentias regulares, necnon fineuhs illius monacha- les portiones > majorem & dependentes prioratus, ac fingula officia, ncenOn capellanias, & benefida hd- julinodi penitus supprimere &extingucre, ac statum regularem ecclesiæ Castrensis hujusinodi 4 in stacum canonicorum, prefbyterorum & clericorum secularium immutare > & illam ad statum scCulatem reducere ; necnoh omnes Sc singulos ipsius ecclesiæ Castrensis monachos, etiam illius officia, ac majorem & dependentes prioratus praedictos obtinentes, ordinem ipsum tæ- cite vel expreffe profestbs, ab observatione constitutio- num, ordinationum, institutionum, & COnsuetudi- num regularium ordinis, & statutorum ecclesiæ Castrensis prædictorum, ac votorum quomodo libet per cos in profefliOnr hujusmodi cmislbrum, necnon a regula ejusdem sancti Benedicti penitus absolvere, Sc totaliter liberare *, ac in eadem ecclesia Castrensi loco vi- gintiquataor monachalium portionum, viginci qua- tuor canonicatus & praebendas sccdlarcs $ necnon loCo prioratus majoris, unam præpoficuram post pontificalem majorem j necnon loco cleemofynaria^unam majorem iecundam ; & loco infirmariæ, aliam archidia- conatus minorem nuncupandam tertiam j ac loco can- toriæ regularis>unitn cantoriam secularem^quartam, ac loco subcamerancE unam fuccencoriam, quintam i ac loco sacristiæ supprimendarum hujusinodi > unam thcsaura- riam sextam, post pontificalem non majores inibi dignitates erigere & instituerc, aliisque in præmistis opportune providere de benignitate aDostolica dignaremur. Nds igitur, qui dudum inter alia voluimus, quod petentes beneficia ecclesiastica aliis uniri, tenerentur exprimere verum annuum valorem secunduih communem æsti- mationem tam beneficii uniendi, quam illius cui unio fieri peteretur, alioquin unio non valeret, & semper in unionibus commistio fieret ad partes, vocatis quorum intcrestct.* Quique ecclesiarum quarumlibet pwc- sertim cathedralium, & illarum personarum prosperum statuin, & decorem, ac in melius directionem, ncc non divini cultus in eis augmentum > ac animarum salutem, nostris potiffime temporibus, lineeris dclidcra- mus affectibus ; Jacobum epilcopum qui, ut asterirur, dilecti filii nostri Francisci, titulo SS. Petri & Mar- ccllini prelbyteri cardinalis de Tumone nuncupati, qui dictx ecclesiæ Bituricensi ex concestione & dispensatione apostolica præefle dignoscitur, ex fratre germano nepos cxistit, necnon priorem, eleemosynarium, infirma- rium j cantorem, mbcamerarium, sacristam > monachos, & novitios ac lingulares personas capituli hu- jusiBOdi, a quibusvis excommunicationis > suspensiO- nis, & interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censiiris, & pernis a jure vel ab homine quavis occa- sione vel caula latis, si quibus quomodolibet innodati cxistunt, ad effectum praefentium duntaxat exequen- dum absolventes, & absolutos fore censentes : ac omnium Sc lingularum monachalium portionum, necnon majoris, Sc dependentium prioratuum, ac officiorum, Sc capelhniarum i necnon beneficiorum, ac mcnsæ capitularisprædictorum fructuum, redituum & proventuum, veros annuos valores ; praesentibus pro exprestis habentes, hujusinodi supplicationibus inclinati, tum ipsius Jacobi episcopi, per dilectum filium magistram Franciscum Colucium de Piscia litterarum apostolica- rum scriptorem familiarem nostrum, procuratorem suum ad hoc ab eo specialiter constitucum j & dum- nuxlo etiam præfatorum capituli, seu majoris partis eorum ad hoc cxprcstus accedat affensus, ad divini nominis laudem & gloriam, ac militantis ecclesiæ exaltationem, necnon ipsius ecclesiæ Castrensis felicem statum, ex certa scientia nostra in eadem ecclesia Cas- MENTA trensiurdinem sancti Benedicti hujusinodi, ac omnem statum otnnefque dependentias regulares, necnon omnes & lingulas illius monachales portiones, ac majorem, necnon de Lastoal, & S. Pauli, ac de Muriflb prædictos, ac omnes & singulos alios prioratus ab ea~ dem ecclesia mediate vel immediate dependentes, ubique constitutos qui conventuales non sunc, necnon omnia & singula officia claustralia, & lingulas Capellanias j singulaquc beneficia prædicta, etiamsi ad prioratus & officia hujusmodi consiIeverit quis per electionem astumi, eisquc cura etiam jurisdictionalis immineat anirturum j penitus & omnino aurhorirace aposto~ lica > tenore prælentium siipprimimus & extinguimus 1 ipsumquc statum regularem in statum canonicorum, presbyterorum, & clericorum secularium immutamus, & ad statum sccularem penitus reducimus, & capitulum feculare in eadem ecclesia Castrensi instituimus > Omncsquc ipsius ecclesiæ Castrensis monachos St regulares perlonas, etiam majorem, & ab eo dependentes prioratus 4 Se officia hujusinodi obtinentes, ordinem ipsum tam inibi quam alioi profestbs, Sc ad ipfam ecclesiam Castrenscm quomodocumque tranflatOS, ab observatione consticutionum, ordinationum, institutionum Sc con~ fuetudinum ordinis, necnon statutorum ecclesiæ Castren- fis prædictorum, & quorumcumque per eos in profeflio- ne hujusmodi emiflbrum votorum ( castitatis, obedien- tiæ 9 Sc paupertatis votis dumtaxat exceptis) nec non a regula ejusdem S. Benedicti > & secundum illam æ divini osticii recitatione ; ita ut canonici Sc perlbnæ seculares ipsius ecclesiæ Castrensis existanr, & pro ta^ * libushabeanrur > teneantur, reputentur SC nominentur » ac de cetero regularem habitum dicti ordinis gestare, SC illius regularia instituta 9 ordinationes 9 definitiones » & mores quoad divinorum ia eadem ecclesia Castrensi celebrationem, jejunia » victum, Sc ciborum usiim, ac quæcumque alia ad auæ ratione dicti ordinis tenebantur, in futurum obfervare minime reneantur : sed in habitu, ordine, ceremoniis, riru, incestu, moribu% Sc vira quoad omnia fecularibus canonicis Sc personis aliarum cathedralium secularium se omnino Sc ubique conforment. Et qui nunc siinc, & pro tempore erunc cjustlem ecclesiæ Castrensis canonici de bonis suis quo- modolibec licite, etiam intuitu ecclesiæ acquisiris, Sc in posterum per-eos quomddolibet acquirendis, libere Sc licite in vira Sc in morte disponere valeant : Sc spolia > monachorum decedentium qux forsiin ratione natus regularis Episcopo Castrensi pro tempore cxistenri 9 vel alias fiscO regio debebantur > de certro per ipsum epis- copum aut alium quavis authoriute fungentem exigi & peti minime postint 5 Sc fide bonis hujusinodi non dilponant præfaci, capitulum pleno jure succedant : sic tamen quod monachi qui habitum S. Benedicti dimittere noluerinq, in illo, quandiu voluerinr, remanere posi* sinr, Sc nihilominus in divinis in ipsii ecclesia defer- viendo taurum percipiant, quantum unus alius canonicus ipsius ecclesiæ i ac sedeant & incedant 9 vocem* que cum aliis canonicis secundum ordinem pristinum habeant 9 dummodo in divinis Sc ecclesiasticis osticiis superiori in habitu seculari fc conforment ; penitus ab- solyimus& rouliter liberamus. Ac in ipsa ecclesia loco vigintiquatuor monachalium portionum^viginri qua- tuor canonicatus Sc prehendas 9 necnon loco prioratus majoris^unam prspohcuram majorem post pontificalem » Sc primam ; ac loco clcemosynarix^majorem/ecundam, necnon loco infirmariæ, aliam archidiaconatus, minorem, nuncupatam tertiam •, & loco cantorix regularis, unamcantoriam seCuiarem, quartam^ac loco subcamerft- rix unam succentoriam, quintamloco sacristiæ sup- prestarum hujusmOdia unam thesaurariam, sextamj post pOncificalem non majores inibi dignitates : necnon qua- tuor hebdomadarias nuncupandas, quarum collatio SC proyisio ad dictos præposicum & capitulum dumtaxat pertineat, pro quatuor hebdomadariis nuncupandis, 3ui fingulas dictx ecclesiæ majores mistas celebrare Sc ecantare^necnOn in omnibus hOris de more incipiendo, Sc debito mOdo juxta proVidam ordinationem ipsc>-