Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/723

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ C ruin præposici, & capituli desuper faciendam > fi—. niendoquc, affistere teneantur. Ac loco dictarum duarum capcllaniarum supprestarum alias duas perpetuas capcllanias lemipræbencus nuncupandas s quarum collatio ad ipsum episcopum Castrenlcm pro tempore exif » xentem pleno jure pertineat, pro duobus perpetuis capellam s semipræbendatis nuncupandis, qui post obitum ipsiis fupp reflas capcllanias nunc obtinentium de gremio chori ejusdem ecclesiæ Castrensis existant, & de dlstribucionibus ejusdem ecclesiæ, Acuti ceteri illius capcllani SIc vicarii, ac beneficiati, de manibus præposici & capituli prædictorum participent, auctoritate apostolica, & tenore ftipradictis erigimus & in st i ruimus. Ac eidem JacObo cpisi : Opo, ut in dicta ecclesia duos alios archidiaconacus pro duobus aliis archidiaco- nis, qui locum in choro dumtaxat, sed non vocem in capitulo ipfius ecclesiæ Castrensis habeant, nec etiam ratione iplorum archidiaconatuum quotidianas distri- butiones, seu alia a mensa seu capitulo præfans emolumenta percipiant, erigendi & instituendi, ac illorum lingulis unum benencium ecclesiasticum, etiainfi parrochialis ecclesia > vel ejus perpetua vicaria fuerit > uniendi & incorporandi plenam & liberam facultatem concedimus. Necnon omnes & singulos fructus, reditus, & proventus sineularum monachalium portionum, necnon majoris, & dependentium prioratuum, & Ungulorum officiorum claustralium, necnon capcllaniarum, SIC beneficiorum sic supprestbrum prædictorum inenGc capitulari ecclefix Castrensis prædictx. Ita quod per prarposicum & capitulum præfaros> loco quacuor clericorum perpetuorum beneficiatorum^quatuor bene— < fici a clericaturas nuncupata, fupprcsla prædicta obtinentium, ex illorum, si ad id competant, alioquin ex eorum & mcnsx capitularis hujusmodi fructibus, reditibus, & proVcntibus paulacim juxta postibilitatem. Ac in eadem ecclesia (ex pueri chorales, & unus in cantu & musica ludimagister, qui eosdem puerOS apprime instruendo erudire teneatur > ad nucum ipsOrum præposici & capituli amovibilcs. Necnon postquam numerus Vi. ginti quacuor canoniconim ad numerum sexdecim hu- jusinodi reductus extiterit, & non prius, decem & scptem vicarii perpetui qui singulis horis diurnis pariter, & nocturnis, ac aliis divinis officiis in eadem ecclesia astistanr, illaque celebrent & decantent. Sic Jjuod dictus episcopus, & quilibet canonicus ratione uæ przbendx unum vicarium sub se habeat, & illum ] eistlem capitulo praesonare teneatur, ac sufficiens &r idoneus repertus per ipsos capitulum recipi & admitti debeat, deputentur & continuo manutcneantur. Li- ccatquc eisdem præposico & capitulo per (e, vel alium, seual ios, supprcstarum monachalium portionum, ac officiorum, & prioratuum ex nunc necnon post deces- sum illa nunc obtinentium, capcllaniarum, & beneficiorum hujusmodi fructus, reditus & proventus propria auctoritate libere exigere, levare & percipere, ac in siios & dictx mcnfæ usus & utilitatem, necnon quotidianarum distributionum erogationem, ac capella* niarum, vicariorum > choralium, Sc ludimagistri prædictorum sustentationcm convenere, diœcelani loci, SIc cujusvis licentia super hoc minime requisita. Sic tamen quodmistirum numerus, & aliorum divinorum officiorum ritus, qui in ipsa. ecclesia Castrensi per illius monacliOS officia prædicta obtinentes, ac capella- nos, & beneficiatos prædictos, ratione monachalium portionum, prioratuum, officiorum, capcllaniarum, ac beneficiorum supprcflOrum praedictorum servabatur, nullatenus minuatur > sed per eos in quorum locum succedent cum majori devotione, ac decentiori ordine pari modo celebretur, & servetur j eisdem auctoritate, & tenore præsentium perpetuo applicamus & appropriamus : decernentes appropriationem SIc applicationem hujusmodi sub quibums reVocationibus unionum, & applicationum per nos, & sedem prædictam protempOre factis nullatenus comprehensas, sed scm- per ab illis exceptas cxistere, & censeri debere. Et.in- lupcr apostolica auctoritate prædicta, earumdcm tenore Tomus L ASTRENS1S. i7 f>rxsentium statuimus kc ordinamus, quod perpetuis ucuris renworibns nullus vicarius modo aliquo in dicta ecclesia Castrensi admittatur, nifi SIc bene legere, Sc sufficienter cantare sciat, SIC actu prcibytcr vel in ea artate, in qua infra annum ex tunc proximum ad siicros, Sc prcfbyceratus Ordines, quocumque impedimento cef- sante, promoveri poflit > constirutus existat : SIc sc- cus quocumque moao vel sub cuj usijuam auxilio>favore> vel prccc » alicui modo præmisto non qnalificato de aliqua Vicariarum prædictarum proVidcri contineat, tunc capitulum præfati unum alium conductitium loco illius non qualincati instituere, & eidem de fructibus dictæ vicariæ respondere, & proVidere teneantur. Necnon quod singulis dignitatibus prædictis futuris temporibus, singulæ etiam dictorum officiorum domus, ac l omnia SIc lingula bona, res, jura, fructus, reditus &

! >rovenrus > dominia, hereditates, terrae, pascaa, cen- us, decimae, & omnia aliaquæ prius singulis officiis

! >ræfatis communiter vel divinm competebant, ipsis & ingulis sic erectis dignitatibus par i formicer, communiter SIc divisim, ut prius, spectent SIc pertineant. Ac dignitates ipsas pro tempore obtinentes ad omnia & sin- gula Officia & onera, ad quæ anteJiipprcflionem hujusmodi officia suppresta prædicta pro tempore obtinentes respective renebantur, in omnibus & per oninia nihil penitus Omistb : ita ut > sicut eleemosynarius ad certas eleemosynas erogandas, & infirmariusad certam pen- sionem singulis monachis prædictis præstandam, ac sa- crista prærati ad luminaria ecclesiæ ministranda, Sc alia onera subeunda renebantur > ira de cerero archi-

diaconus major eleemosynas erogare, & archidiaconus minor Densionem singulis canonicis praefatis præstarc, ac theuurarius præfati luminaria ecclesiæ ministrare, & alia onera hujusmodi subire respective SIc omnino teneantur. Quodque de Lastoal sive de Astoallo, & S. Pauli > aede MurascO sive de MurafTone prioratus praedictos pro tempore obtinentes, donec illi extincti, ac illorum fructus mcqfæ capitulari hujusmodi applicati fuerint, ad certam pecuniarum summam per ipsos capitulum cum modernis illorum postestoribus con* ventam eisdem capitulo persolvendam teneantur
Sc si- milis aflignatio fiat, seu fieri debear tribus canonicii sicut tribus dictis monachis, sive novitiis fieri S0I1U erat. Ipsique tres canonici, quibus hujusinodi aflignatio siec, non amplius percipiant quam triginta libras Tu- ► ronenses, prout monachi percipere soliti erant, donec numerus viginti quatuor ad numerum sexdecim canonicorum prædictorum reductus, vel aliter per eosdem capitulum defuper ordinatum fiieric. Ac quod erectis dignitatibus hujusmodi pro prima vice majoribus & principalibus dictæ ecclelup personis, videlicet præ- pofitura priori majori, SIc major archidiaconatus elee- mOsynariO, ac minor archidiaconatus insirmario, SIC cancoria cantori, cabiscoli nuncupato, necnon succen- toria subcamerario, thesauraria vero siicristx ipfius ecclesiæ, <jui tempore publicationis præsentium in humanis egerint, etiamsi in habitu regulari remanere maluerint, aut remanere disposuerint, per nos SIc sedem apostolicam libere conferri debeant. Ac illis sic collitis, occurrente postmodum pro tempore dictae præpO- i situræ vacatione, illius collatio, proVifio, & omnimoda dispositio ad pro tempore existentem episcopum Castrensem > SIc loco ipfius ad ejus vicarium, necnon ad archidiaconos, cantorem, luccentorem, thcfaura- rium, canonicos, SIc capitulum præfacos, communirer specter SIc pertineat. Iu quod inter se ad pracpofituram vacantem prædictam nominent SIc eligant, ac nominando, & eligendo absque aliqua observatione contentorum in capitulo. Quapropter, SIc absentibus aliis minime cxpectatis, sed illis ad sonum campanæ capitularis duntaxat vocatis, conferant » episcopusque, vel ejus vicarius in hujusmodi electione & nominatione siC celebranda duas duntaxat Voces concludentes habeant. Reliquarum autem dignitatum prædictarum COllatio, provisio, & quævis alia dispositio ad eumdem episcopum, qui illas omnes dictæ ecclefix canonicis duntaxat pro- C