Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/726

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


10 I N S T R 1 quifiti jsdlemniter publicantes, eist|ucin præmistis efii— i cacis dcffensionis nræsidio astistcntes, faciant auctoritate nostra supprenionem, extinctionein, immutationem, reductionem, absolutionem, liberationem, erectionem, insticutionem, applicationem, appropriationem, con- ccstionem, statutum, ordinationem, & alia præmista firmiter observari : ipfosque episcopum Sc capitulum, ac monachos illis ac postcstiOnc fcu quasi dispensationis, abolitionis &indulri prædictorum pacifice gaudere : non permittentes eos desiipcr per quoscumque quavis auctoritate fungentes, quomodolibct indebite molcstari, contradictores quostibct & rebelles per censuras & pœnas ecclesiasticas, appellatione postposita, compescendo : invocato etiam ad hoc, fi opus fuerit, auxilio brachii fecularis. Nonobstantibus priori voluntate nostra praedicta, ac Lateranensis concilii noviffime celcbrati, unio- nes perpetuas nisi in casibus a jure permistis fieri prohibentis, necnon piæ mcmoriæ Bonifacii Papæ VIII. etiam pœdecestoris nostri, qua cavetur : ne quis extra suam civitatem vel diœcesim, nisi in certis exceptis casibus & in illis ultra unam diecam a fine fuæ diœcefis ad judicium evocetur : seu ut judices a sede præfata deputati extra civitatem & diœcesim in quibus deputati fuerint contra quoscumque procedere, aut alii Vel aliis Vices fuas committere præiumant ; Sc de duabus di et is in concilio generali edita dummodo ultra tres dietas, aliquis auctoritate praesentium non trahatur : & aliis œn- sticutionibus, & ordinationibus apostolicis : necnon fundatione etiam seculari ecclesiæ > ac illius & ordinis prædictorum, juramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis & consuetudini— C bus, ac illorum fundatorum, dotatorum, Sc benefactorum voluntatibus, mandatis & difpOsiUOnibus : necnon guibuf/is privilegiis & induitis apostolicis eisdem eccleiiæ, & ordini sub quibuscumque tenoribus & formis a ac cum quibusvis clausulis & decretis conceflis, approbatis & innoVatis, auibus, etiamsi pro illorum fumcienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specinca, individua, & exprefla mentio etiam aispositivc fieri deberet, tenores hujusinodi pro sufficienter cxpreflis habentes, illis alias in SUO rooore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter & expreste derogamus. Necnon quacumque forsan contradictione per minorem partem monachorum prædictorum 3 pOst praesentationem earumdem praesentium, forsan in poste- rum quomodolibet facienda, contrariis quibuscumque •, I auc fi aliqui, super proVisionibus sibi faciendis de locis & monachalibus portionibus, ac officiis Sc prioratibus, hujusinodi, necnon aliis beneficiis ecclesiasticis> speciales in illis partibus, vel generales dictæ sedis, vel legatorum ejus litteras impetrarint, etiamsi per eas ad inhibitionem, referyationem & decretum, vel alias quo- modolibet fit proceflum : quas quidem litteras Sc pro cestiis habitos per easdem, nac inde lccura quæcumque, ad loca & monachales portiones, necnon omcia & prioratus, capcllanias & beneficia fiipprefla hujusmodi Volumus non extendi, vel nullum per hoc eis quoad astecu- tionem locorum & monachalium portiOnum, ac officiorum Sc prioratuum, vel aliorum beneficiorum præjudi- cium generari : seu si aliquibus communiter vel diVifim ab eadem sede fit indultum, quOd interdici, suspendi, vel excommunicari non pOstint per litteras apouOllcas non facientes plenam & exprestam, acdeverbOad Verbum de induito huiusinodi mentionem & quibuflibct aliis privilegiis, indulgentiis & litteris apostOlicis, generalibus Vel specialibus, quorumcumque tenorum CX1S- tant, per qux præsentibus non exprefla vel totaliter non inferta effectus earum impediri valeat quomOdollbec Vel differri, & de quibus quorumcumque totis tenoribus de yerbo ad Verbum habenda sic in nostris litteris mentio specialis. VOlumus autem quOd monachi aliqua irregularitatis &C inhabilitatis nota seu censura forsan innodati, pœnicentiamsalutarem per confcflbres eorum, quos singuli eorum duxerint eligendos, eis pro præmiflis injungendam adimplere OmninO teneantur ; alioquin præ- senteslicteræ quoad absolutionem hujusmodi, nullius sinc JMENTA roboris Vel momenti : Sc insuper ex nunc irritum decernimus & inane, si secus siiper his a quoquam quavis au- ctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostra : absolutionis, supprestionis, extinctionis, immutationis » reductionis, institutionis, liberationis, crcction s, con- cestionis, applicationis, appropriationis, statuti, ordinationis 9 dispensationis, induki > abolitionis, decreti J mandati, derogationis Sc voluntatis infringere, vel ei ausii temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumscrit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus (c noVcric incursurum. Datum Romæ apud sstnctum Marcum, an-’ no incarnationis dominicæ millesimo quingentesimo tri- gesimo quinto, septimo idu Julii, pontificatus nostri i anno primo. N. Luscusmax. ccccccc. Jo. de Fatis. Jo. Meleti. B. de Medina. Jo. de Moluet. L. V. Valr. Balthasar. de Piscla. L. de Jul. Jo. Curlemascus. P. de Berrio max. ccccccc. Ciacy. J. de Piscia. N. Gabre. Anno a nauVitate Domini millesimo quingentesimo tri- gefimo scxco, & die prima Januarii retro nominatus re* verendus pater dominus Jacobus, per dominum Franci scum de Piscia procuratorem siium retro scriptum retro fcriptæ reductioni, ac litterarum expeditioni consen- sir, juravit, ex. Jo. Nicia. J. die prima Januarii, Nicia. Registrara in camera apostolica. Nicia. Uniyersis & singulis dominis reVerendiflimis ardiie- piscopis, episcopis, principibus feculi, abbatibus, prioribus, rectoribus, vicariis perpetuis, aut loca tenentibus eorumdem, curam & adminiftrationem ecclefiarum habentibus, tam in diœcesi Castrensi, quam alibi existen- tibus, singulisque aliis viris ram ecclesiasticis quam fc- cularibus ubilibet constitutis > ad quem feu quos nostrx pratentes litterx pervenerint* Falco Aur.inc in utroque jure baccalaureus, decanus ecclesiæ collegiacæ siincti Petri de Builatio, judex & executor ad infra scripta specialiter deputatus, una cum aliis in hac Darte nostris collegis, cum illa clausula : quatenus ipn Vel duo auc unus eorum, salutem in domino. Cum itaque hodie decima sexta mensis Sepcemb. anno Domini 1536. apud ciVicarem Castrenfem, & in domo sditæ nostræ habitationis j nobis pro parte procuratoris reVerendiflimi in Christo patris, & dominiCastrensisepiscopi, & syndici ac procuratoris capituli ecclesiæ cathedralis Castrensis fuerit Verbo tenus & scriptis narratum & demonstra- tum, quod pOstquam monachi ordinis divi Benedicti, gratia Spiritus sstncti inducti, suos agnoverint errores & defectus per ipfos hactenus ob non obserVantiam dictæ regula ? diyi Benedicti commiflbs, & quod mala consuetudo ( quæ potius corruptela dici deberet) Viyen- di contra ipfam regulam de jure ipfius ecclesiæ monachos relevare non poterat, si tamen a pœna temporali, non ab æterna.Quare sentientes conscientiam illorum in istis multum læsom, & quOd multo plus in futurum læ- deretur in non servando dictam regulam, ad obferva- tionem cujus nemo illorum, quamvis dcfacto in ipsorum profestione serVare jurastet, credebar, ob alium morem vivendi in monasterio priscis temporibus centum, teneri, neque putabant > ob quod, multæ animæ in laqueum cadere poterant, & in futurum caderent : volentes, i p fi sano ducti COnsiliO, animabus illorum principaliter proVidere, & statum ac regimen ipfius ecclesiæ in melius commutare : eamdcmque Viris piObis & litteratis in futurum implere, quibus ad præicns i ere ex iis Viris litteratis penitus nudata cxistebac, causiinte illa regula, ad quam nemo peritus prOpter ejus acerbam vitam adstringi Volebat, VOCatis ram per edicta publica quam priVata omnibus ipsius eCClesiæ prioribus, osticia- riis, mOnachis & interdie habentibus, UMque COtn- parentibus, aut in cOntumacia debita posicis, & in ecclesia cathcdrali prædicta, de licentia & pennistiOnc reVcrendiffimi in Christo parris D. domini Castrensis episcOpi ad hOS fines COngregatis simul & unanimiter, retentis sedis apOstolicæ auctOriratc, & beneplacito christianiflimi dOmini nOstri Franciæ regis, decreVe- runt hanc ecclesiam (qux regularis ut dlctum est CX1S-