Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/727

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ C tebat) cum supprefliOnibus aliquarum præbendarum, 1 seu monachalium pOrriOnum, unionibus bencficiOrum, erectionibus dignitatum, & aliis nxxiificatiOnibus infra dicendis in fecularcm statum dictis auctOritatibus pOn- tificali & regia reducere. Quare sic COngrcgaris, eOrum ad hos fines, cumconicnfu dlcti reVerendlsumiepiscOpi, ad ista procurandum & humiliter fupplicandum ipibs fummum pOnnsicem & regem, fuOS COnstitucrunt procuratores : mniplc rcVerendillimus inChristO pater & dominus JacObus de TurnOne tunc episcopus Castrensis, quam capitulum præfatum, quorum medio & cum fpe- culi COnlenfu regio bullam plumbeam cum cordulis sericis & mOre ROmanæ eccleiiæ plumbatam, authenticam, nOn viriatam, nec cancellatam, a sonctiflimO domino Paulo III. divina prOVidcntia Papa nunc mOcler- no, nObis directam obtinuerunt> quam nObis prO par— ] te dicti reverendlstimi in ChristO patris domini AntOnii de Vcfco, nunc Castrensis episcOpi, & syndici aC procuratorum capituli, OrganO magistri jOannis de Fargia, procuratorisdOminiCastrensis episcOpi, & dOmini AntOnii de BOne prioris majOris CCclciiæ jam dlctæ, Lilck>- vicide la Palu clccmofynaru, AntOnii Vastailh infir- marii, Raymundi Guirardi præcentOris, & JaCObi dc Senegatio illius ecclesiæ mOnachOrum ad hOS fines COnl- ticutorum > humiliter præfcnurunt •, illius requirentes debitam exccutioncm, litteras Opportunas COntra quas decebit eis per nos concedi depolcendO, similefquc re- 2uisitiOnesverbO tenus nObis fecit magister GcOrgius du « abre, tanquam unus ex capitulO ipliusecclesix. Nos- que Falco d’Auranc exccurOr prædictus, prædlctis litteris cum hOnore & rtVcrentia debitis receptis, illis prius < vili ;, nOstrum Obtulimus facere dcbirum, & eifdem diem ad prOcedendum ad debitam executiOncm, si preces Veritate niterentur allignare. Prxfcntibus in præ- miflis deminis BarthOlOinxO Limas, BarthOlOmæo Si- moneti prcsbyteris, ac magistrO BcnrandOclc Cellis, notario nOstrO infra scriptO. Quibus litteris apOstOhcis per nOS vilis sublcqucntcr anno prædictO& dccmu nO- na mensis prædicti Seprcmbns, cOram nObis compa- rentibus supra nominaris de Fargia, & de BOnc nOini- nibus prædlctis, qui prius facti mrr.itiVa præmiiTbluni, nOsrequisiVenint, juxta astlgnatamciklcm dicm.a ! lignari ad procedendum adulteriora nostvx commistionis, necnon litteras COntra rcligiofos ahlcnrcs & aliOs quOS decebit, eisdem COnccdi : qius nos cOnccstimus, & diem vigcsiinam secundam ipsius mensis ad proecclenduni præ— 1 fiximus, tara prima de mane ante portam principalem ipsius ecclesiæ cathcdralis Castrensis, vOCctris VOcandis, litteris ut supra oppOrtunis COncellis : atcestantibus dO- minis MatthæO Pulli, & Andrxi Barricra presbyteris, Guilhelmo Albcrci de Castris tcstlbus adpræiniila Vocatis, & nOfariO nOstrO subfignatO. Qua dic adycnicn- rc vigesima secunda dlcti mcnlis Septembris antcdicta » & ante portam principalem ecclesiæ cathcdralis jam di- ctæ, hOra prima supra astignata, mOnachis & priOribus, ac interestc praetendentibus, & judice Ordinario, ac procuratore regio, & COnsulibus dictx ciViratis, ac pOpulo ejusdem in maximo numero, tam litteratorie quam ad (0- num campanx majOris dicta : eccleliæ COngregutis : cOrain nObis exeCutOre jam dictO comparuit in propria rcVe- rendistimus in ChristO parcrdOminus Antonius de Vcfco nunc cpiscOpus Castrensis ex una parte & prO se : & rcVcrendus pater ciOminus AntOnius de BOne priOr major ipsius ecclesiæ, nObilcsque & religiOsi Viri ctemini LudOVicus de la Palu eleeniOsynarius, AntOnius Vsts- sctilh infirmarius, Raymundus Guirardi præcentOr, Ja- CObus de Senegatio fubcaincrarius, ThcObaldus de la Palu hOspitalarius, Bcrengarius de ROfctO priOr de Asilianeto, Petrus SObiran Operarius, JOannes de Vil- lifpastantibus sstcrista, GuidOGuytardi priOr de Man- dOlio, JOannes de la MOta de HcrclUO, LudOVicus Picar- del de Podio Gayraudo, LudOVicus de BOna decanus, CarOlusOlrici, Raymundus de V.iyracO, Franciscus de Villifpastantibus, JOannes de Petruffia, Reginaldus de Alto-pullo, Francifois de ROseto, Bertrandus de Roseto^monachi rcligiofi dictæ ecclesiæ cathcdralis Ccts- ASTRENS1S. lt < trensis, prioresque, &ostiCiarii dictorum priOtattium, & Georgius du Gabrc seCularis canonicus taco alicujus mcnachi, capitulum facientes : qui organo supradicti Vafsailh infirmarii verbo exposuerunt, quOmOdo ad supplicationem & requifitionemillustristimi principis, & domini domini Francisd Christianistimi Francix regis > & de consonsti reverendlstimi in Christo patris & D. dOmini Jacobi de Turnone oltm Castrensis cpisccpi, & capituli præfatæ ecclesiæ per sanctiflimum dOminum nostrum Paulum III. summum pontificem modernum, ecclesia nunc cathcdralis Castrensis, qux abbatialis, ordinis stincti Benedicti olim, pcr benx meroOriæ Joan- nem Papam XXII. erecta fuit in cathedralcm, a, paucis diebus citra, per prædictum Paulum mOdernum de regulari in secularcm erecta est, constantibus litteris 3 siipcr hOC COnfcctis, nObis tanquam decano ad exequen- dum directis, & per suprascripcOS præsentatis : requirentes, tam pro dictO rcVcrendillimO episcopo Castrensi, hic præscntc, quam prO dicto capituk), quatenus ad publicationem dictarum litterarum apOstolicarum procedere Vellemus. Igirur, nOS decanus prædictu, & cxccu- tOr, dlctis litteris ut fupra cum hOHOrc de rcVerentia receptis, ficta prius summaria apprHia cum testibus fide dignis de dic, lœo de hOra, de VOcatis aka & intclllgi- bili VOcc nOn COmparchtibus, & litteris DOstris mediantibus citatis nOS prOcedi vUuris ad fuIminariOnem dc executiOncm dictarum litterarum, & ipsis in cOnruma- cia pOsicis, eafdcm litteras nostrx COmmiillonls publicari fecimus publice de justimus, quarum tcnOr talis cst. PaULus cplfssOpus, dcc. Qua facta lectura carum- dem, fuimus pro parte dicti cpiscOpi de capiruii instin- ter requisici, qu.itenus prOcedere vellemus ad fdlmina- tiOnem & executiOncm earum jcm > & procedcndO juxta COntenta in cifdcm regulam diVi Benedicti ibi OblcrVari sOlitam cxtinguere ; nunicrumque Viginti quatuOr 1110- nachOrum regularium, in numerum viginti quatuor ca- nOnicOrum socularium ; beneficia, prioratus > capelli- nias, clericaturas, & alia contenta in bulla fuprano- minata mcnfæcapitulari unita declarare, ut in dicta bulla fieri mandatur : archidiaconOsojuc per dictum de Ves- CO nunc cpiscopuni eligendos recipere Vellemus, de insulare : de canOnicatus de præbendas per ccflum vclde- cesTum Vacaturas, unica cis tamen renuntiatiOne permista, supprcstas & extinctas declarare, fic ut non pOso sint in k>co cedentium vel decedentiurti, neque alio D quOVis lDOdOaut recipi Vcl subregari, (tanec facta re- ductiOHc ad numerum sexdccim ; & alias plures fecit dc rcquisiVit lequifitiOncs de COntentis in eadem bulla/juas hic inserere brevitatis causa omittimus. Quibus rc- quifiriOnibus attentis, jpriinO soCo inrerrOg.iVimus rcVc- rendillimum in Christo patrem de D. dominum An conium de Vesco, episcOpum prædictum ibidem existcn- tcm, & subsecutiVe dictOS religiOfos ibi præfcnrcs, si contenta in bulla supra perlecta Veritatem COnrincbanc, & si de eorum procclleiat COnscnsu. Qui (foniinus cplf- COpus, de mOnachi praedicti unanimiter dixerunt, quOtl sic. Quibus attentis, de quod nullus contradixit exccu- tiOni pixdictarum litterarum requisici in praesentia præ- dictOrum judicis, procuratoris regii, & Consilii civitatis Castrensis ad hoc cxpreste ▼OcatOnimJprOcesIlmus ad E exccuUOnem dictæ nOstræ cOmmifliOnis, & COsilem ino- nachOS, ita VOlences tacite Vel expreste dictam regulam prOfcfsos, ab obsery.wone constitutionum, ordinationum, insticutionuin de consuetudinum regularium ordinis, & statutorum ecclesiæ cathedralis Castrensis, præ- dictis VOtis paupertatis, casticatis & Obedicnriæ dumtaxat exceptis, necnon a regula ejufdem f.incL Benedicti, dc secundum illam diVini officii recitatione, ita ucca^ nOnici de pcrsOnæ fecularcs ipsius ecclesiæ Castrensis cxi- stant, & pro talibus habeantur, teneantur, reputentur, dc nOtninentur : ac de ccterO regularem habitum, fi VO- luerint, dicti Ordinis gcstare, dummodO in aliis ceremO- niis ecclesiæ de superiOri habitu aliis fc COnfOrment : <Ss illius regularia instituta, ordinariones*, definitiOnes dc lriOres quoad di Vinorum in eadem ecclesia Castrensi celebrationem, jejunia, victum & ciborum ufum, ac qux- C iij