Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/728

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


Zt I N S T R T cumque aHa ad quæ ratione dicti ordinis tenebantur, in A fu rurum minine observare teneantur *, fed in ordine, ceremoniis, ritu, in ce (Tu, moribus & vita, quoad omnia seculanbus canonicis & personis aliarum cathedra- lium ecc esiarum fcculanum, se omnino & ubique conforment. Et quod qui nulic unt, & pro tempore erunt ejusdem eccLiiæ Castrensis canonici de bonis siiis quo- modolibct licite, ct am intuitu ecclesiæ acquisiris, & in posterum per eosidem in futurum acquirend.s, libere & licite in vita & in morte disponere valeant, relaxamus, liberamus & absolvimus > & auctoritate apostolica, aiu in hac parte fungimur, providemus > & exemtos, liberatos & absolutos pronuntiamus. Necnon loco viginri quacuor tnonachahu n portionum, viginti quacuor canon i catus &præbendas : & loco prioratus majoris unam 1>ræposituram majorem post pontificalem & primam : ac OCOclecmOsynariæ unam majorem ecundam : necnon loco in fi r mariæ aliam archidiaconatus minorem nuncuparam rertiam : & loco canrorix regularis una*.n canto- riam secularein quartam : & loco lubcamerariæ unam succentoriam quintam, & loco facnstiæ supprestarum hujusmodi unarn thifaurariam scxrarn, in.b* dignitates juxta nobis mandata ereximus. Necnon quatuor htb- domadarias nuncupatas, quarum collario & piovilio ad dictum præpositum& capitulum dumtaxat pertineat. Ac eidem reverendifli.no in Christo patri domino Antonio de Vesco, ut in eadem ecclef a duos alios archidia- conarus pro aliis duobus archidiaconis, qui locum in diOro duntaxat, sed non vocem in caj itulo ip us ecclesiæ Castrensis habeant, neque eciam latione ipsorum archidiaconatuum quotidianas distnbutiones fcu alia a i menso, seu cipituloprafaris cmolumcuta perciuanr > facul tarem dedimus auctoritate prædiJa ipsbs digendi & instituendi, ac illorum cuilibit unun : beneficium eccle- siasticum, etiamsi parrochialis e ccle^a, vel jus perpetua vicaria fuerit, uniendi & inCOrpoiandi plenam liberam potcstatem illi concefllmus. Lt on nes uniones fieri mandatas : & fupprestiones, quorumcumquc beneficiorum casii adveniente fecimus declaravin.us, & factas cfle censuimus, &. abas juxra ac secundum civiliter rcquilita & nob sn andara egimus & fecimus, atlisdc- supcr confectis penes notarium infra scriptum existcnti- bus, & attcstantibusqux hicbievitatis ciuia inseri omittuntur, in bis ampliori execurione reservata. Post quæ & modico intervallo vocc dicii Vaflailh fuimus a.n- plius requisiti, ur cxecutionem nostram continuando, ] lDOLachalem habitum eisdem monachis ita requirentibus auferre dignaremur, cosdemquc absolvere ab omni reatu, irregulari rare, apostasca & excommunicatione ob caulam non obfcrvantiæ regulæ supra scripræ oivi Benedicti, foite per eosdem velaLquem ipsorum incuria j & quia justa petentibus non denegantur req lifita, nos obti.linius nostrum f ^ere debitum. Qyapropter eadem die & fine intermlstione actus apud capi.ulum ecclesiæ prarfiræ cum dictis reverendiffimo epiicopo & canonicis r.os tral stulimus, ibique eosdem canonicos coram nobis flexis genibus existences, & ita fieri postulantes>post gcEeralem vo-.fcn oi : cm per eos factam, ab omni exom- m.inicit ollis scntcntia, apOstJia & irregularitate, quibus caiisa rransg cilionis rcgulædivi Benedicti inr.odati forre existebanr, absOlvimus & rchabil i ravimus, juxta nostrx comnLstionis fOrmim Sc mentem, cis præcipiendo, quarenus delicta sijprascripra eorum co fcllori quamprimum confiterentur, & pœ itentiam salutarem accu pcicnc. Deinde & absque morx intervallo juxta requisi- JMENTA ta cutndem præposirum interrogavimus, si habirom nio nadulem dim ture vellet, qui S110 o gaio ve bo tenus expos.Ht, nolle dictum habitum relinque, e > tamen non vult S b j : i dctæ xegulx diVi Bcncdict. Simil.rer 1 obis exposuerunt fapr SC iprl ThcObaldusdela Pctlu, Viymc, Sc eg tio, Franciscus ce VJLspailar.cibus, Fianascus dcRosoto de Bcrcra-dus de Roseto, petentesut si.pra cum dicto præpoSto. Qja dcclaiat.Oiie & rcquisit.O e attentis, cikiem habitum relinquimus, & a dicta regula & ceremoniis lelaxamus, votu si pxasoriptis dem is : & eos & o nes dicios cnnonicos in lecula em statUm. cdu- x.mus : eosLcmqucdemtis ftipralcriptis præposiro, Theo- b ldo GC la Palu, Vcyrnc, Se ega io, Frar.cisoo de Villi spaflant ibus > E an il’o & Bc nando de Roso’o, dicto hakt : monachali exuimus > cosdcmque p. jepofaum cxn- B l.esque dictos canonicos supcpcllicio Sc uknutia ir.dui- mus. P. axipicures dictis præpolito, Thtobaldo de la Pa.u, de Scnega io, Vcyrx, Esir.as.o de V.IIisps. s ntibus > Fianasco & Bcrtra do de Rofe o, ut in divi is & ce.emo iis ecclesiæ juxra m nd u abis so conforment, & aatbsolutio.is beneficium, &£Gsiipprc£ » iioiicm ex mctorum dic.orum v ginti qu^tuo caroni- caruum vel præbenduium pe ; ccflum & ucccsibm vacantium, unie— eist men ren nnacione pe ; m fla, donec ad uume. •. m soxdetim pervene i t, S pp : elsos & cx indos declaravimus ; sic ut no.i poflint ul 01110 odiq. i sub o- gari nec recipi q omuCOcuir.que, C01 cc fucta. ecuci one ad ni men m sexuccim. Q^a a^ver iente ei ? em chronicis jvxta nobis mandata irjui ger.GO præCip.mus, utpjo- cedcre habeant adeiectioncmdecem & kpten vic « i.o- rum q i n gtlis horis diurnis pariter & 1 octuinis, ac aliis efficiis i caaem eccleiia astiitant, celebrer t & decantent. Et alias ad inimutationem, reductior em, ix_s- titiitiur em, liberationem, e etiio. em > conccstionem > applicationem, appropriationem > &/Ltuta : 01 dinatio.lis (filpensatiOne.il, ut hiirrequintum, & nobis nui datur &. permittitur pn cestimus, actis nostris itAat cftaDribus> amplio, i execi.tiorei obis inpoileii m rcseivita. Decernentes, proprer decretum ir tars in COmm.stioiic nostra. ac jectum, omnia & quæ umque, in contrarium dictae comm ffionis & bullæ attentata irrita & inania haberi. Ec si quis hoc attentare præsumserit ii : dignationem tmni- porentis Dei & be torum Petri & Pauli apost olorum ejus se noverit incursorum. Prjrsentibus in pi æmistis ho- ro.abilibus viris BObili viro Ademario C’priolli fandae j sedisapcst licæ protonorariojacobo C.mboli vas rectore de Fencrhs, & providis viris Gabriele RnjjJcanne Ray- mundi > Joanrede Sancto-Palario, co » sJibus dictæ civi atis, loarjie Thoma, dominico BOfEirdi, mc-catOri- buj dictæ ciVitatis, & r.otario nostroirfiuscripro, qui depramiffisde nostri mandato Sc ad requisitioI em dico rum episcopi & capituli inllrumei tum scu inlhumcnta & acta letinuic. In quor. m præmiflbrum fi^em hunc nostrum proceflum fulminatum r ? publicam foim.n) 1 c* dig fecimus* eumdemque manu nostra propria lignavi- mus, & per eumdemr.ocarium fignar fecimus, &sigillo nostromuniii ji.ffimus Castris vige fima Ce, unda dic me sis Septembris, anno Domini millesimo quingentc uno trigenmo sexto. F. Auranc judex & exeCutor prædictus, de dicti Damini decani & judicis delegati mau » E dato. G. Blanchcti notarius. Prasentem bullam ratam habuit Henrlcus Francortan rex, datis apud S. Germanum in Laya litterio 16. Maii