Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/729

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ MIMATENSIS. M INSTRUMENTA AD ECCLESIAM MIMATENSEM SPECTANTIA. I. Injlrumentxm donationis etdefia de Caaemca9 mo* naftcrio san&i Vidhris apud Mafsdiam. POstquam mirificus auctor rerum omnium Deus primum hominem creavit, eumrjuc ib zfemitare ad quam fexrar > fuafus vcnenosi fcrpentis callide dejecit> j omneque humanum genus suum dominatorem agnoscere nolens, & invisibilia bona quæ ei præpararera*, pro nihilo ducens » indignis ac turpibus idolatris inservivitj inentiarabili atque incfF.bili fua miserkordiaJaCrynwbili Cunctis dejectioni humanæ condoluit ! nam inst ntc primi parentis originali macula, Videns fluctuantem inter curbires & procellas hujus mundi hominum genus > tenebris noctis, rene ossque diaboli laqueis deceptum este i dominator omnium Deus, cui proprium estmilereri semper & parcere* unicum filium luum, Dominum nOstrum, lempiternum ex se fcmpiternO 9 ad nostratn omnium redemti. nem 9 quili stosidum tenebris lumen, huic se- culo ncn dedig atus est mittere. Qui Do.r.inus noster Jc- sus Christus, postquum in humatu came quam fumsit > fui smcti evangelil dOctxinam, cunctis ad gloriam suam 1 vocatis, prædicavit, atque quæ olim prophetata Deo fuera it, adimplevit, & ad Patrem 9 cum quo 9 Sc cum Spiritu soncto est inconvertibilis & immutabilisTrinicas, cum humana carne rediit J per hujus mundi climata, ab orru scilicet so 1 is, usijue ad oCcasum, apostOlorum, atque ceterorum fidelium ejus doctorum, quibus verbi sui com- misir semina, firmis prædicationis exivit. Qui seaucntes pii magistri fui Domini nostri documenta 9 hoc nObis an-* nuntiaverunt inter cetcra : nihil Um scelcstum homini este, qja lerhJiter quotidie peccare 9 Sc pcccara eleemosy- nis non redimere > Sc de cereronon emendare > fuerint- que veritatis testcs, & quandiu in prrscnti vixcrintjfOr- titcr obstirerunt simoniaca : hærcsi, obedientes SUO £d- varori, qui eis præccpCrat, dicens j Gratis accepiftis, gratis date. Ex atubus omnibus eititit unus in primitiva eccle* ( sia, bcatiflimus fcilicet Petrus, sicut cunctis patet, qui Simonem m.gum, a quo bac nec dicenda hxresis, no- mcn & actum suaisit, ab Jerusalem ufquc m maximam Romam variis scrmonum Sc actuum argumentis omnimodis Oppugnavit in rantum * ut ab eo oratiorc ad Dominum rufi, scelestum corpus ejus, quod in aera magicis artibus VOlitari videbatur > id solo dejeAum, horribili non inulto pOst mOrre plecteretur. Quæ detestanda hxro- sis in tantum pullulctVlt, ut modernis temporibus » proh ddOr, vix repcrunrur in eCclefiastico ordine constiruri, qui nOn sint hujus rcfandi scelc/is vinculo Colligati. Sed quia diu immorari nOn postumus in hujusinodi fermo- nibus, ad id propter quod loqui inCepimus, articulum flectamus, Exrat in terrirOrioGabiUirano quædam nobilis ecclesia, in hOnOie fincti Martini confestbriscOns— | tructctjin episCOparu Mimatensi sira, in pago Bearnecensi posita, olim pOstefliOnibus Sc facultatibus, atque maximis miraCulis, ibi a Deo perpetratis, dccorata : sed nunc instante supranOminata h^esi, ! jim defunctis episcopis, ceterisque ejus pocestatibus ita (quod extra præceptum Dei est, & (anctorum canonum) in laicOrum hominum dominatione videtur eflc reducta 9 ut milites uxorati sint in ea præpOsiti Sc decani, atque ecclefiasticarum reruttv vendirOres Sc dOnatores, Sc ( ut verius dicam) m rantum oppreflbres clericOrum in ea manentium 9 ut fructus du- dumecclesue fuæ conccflos* ipsi in suO$ proprios transferant ustjs. EgO igitur Eldebertus, Gnctz ecdefiæ Mi- matensis gratia Dei episcOpus, in cujus episcOparu præ- fatus lœus Viderur este : & egO Berengarius Ricardi Vicecomes, cum COBsilia domniDcufdc ejusdem ecclesiæ decani in hoc ut fieret mulnm labGrantis, atq » e domni Astrebaldi prtpofiti, Sc filiorum ejut, nec non canonicorum in jam dicta ecdesia » quæ ruigo meatur Cano nica > sanioris consilii habitantium | fcilicet Petri de Pkniol, Geraldi L augeri i S1 ri srrinii, Pttri dt Masel, Geraldi Godafredi, Petri MaiainsrediyGerkldi Btotkrii > Raymundi de MUretO, Geraldi de Brama-torta *, pr « - l sertim cUm privilegia & auctoritates nullædc ea oste ldi postint 9 aliquibus dicentibus eam antiquitus monaste1 rium 9 aliquibus canonicarti fore ; non alirer cognOscen- res illarti a captivirace supra dictæ harrdis pofle eripi, pro remistior e peccatorum nostrorum donafnus eam om- nipocenti Deo, Sc cœncbio Cincta ! Mariæ, ac sancti Victoris Mastiliensis, aeque abbati uel abbatibus > sim congregationi in eo jw e pei petuO habiranciutn 9 cum omni honore quem hodie nubet, vel in antea accaptare potuerit 9 sicut mos est nostrx patriz, ad totos hono.es. Nam 9 sicut audivimus » & ex parre di jiamus, ceeuobium illud, cum tanrx antiquir. s nobiliutis eflec > ur quin- q> c millia monachorum inibi h lbitartium, abbas beatus Castianus doctor præGlaristimus, in eo nunc corpore requiescens, existercr, ficrt in libris reperitur quos ipfe 1 composuit > ceterorum monasteriorum in rota Gallia po- sitoium potiores riVuli sapienriai fc regukti is discipli- nx ordoprocestit 9 Sc Bunc & omni fcculo jasn pene lapso 9 (i non sicut anticjuirus 9 ramen k ranrum viget > ntde quacumque patria in eoj eaufa religionis venientes, Sc actum in eo h birantium cOgnofcere volentes, acccC* Ierint 5 dicant cum recesterint, hoc perkis regulariter degere, quam cerer mo astetia totius QalBr. Quapropter ego quoque Dtfustld decanus > Sc ego Astrebaldut przpofifus Cum filiis meis Geraldo, Quilsolmo, fimiliter Gumconsiiio Sc voluntirt Bertogarii vioetomitis, atque episcopi EUcbciti, & 6aft6nicorum supradictoittmjamore ducti nostriRec’emp’6rM, & bearifflnninar yris Victoris^ &abbaris, suæquecOngrcgatidni9, pro nostrOrum &paren- tum remifliOnc pecoanwium donamus Sc eo cedimus £r-

pe dictam GanOnicam cum honore qudm hodie habet 9 vel in futurum accaptaverit, fidut diximus, mos estnos- træ tcrrx ad toroi honores, Domino Deo, & monasterio sanctæMarixi siinctique Victoris, & abbati, vel congregationi præfc ti & fufiifrf
talitenore, ut abbas su- pradicti monasterii MaflWienfts, mona.hosibi mftrat, qui servitium Dei in 6odem loco faci nt, Sc pro nostrorum arque parentum, omniumque christianorum viventium simul &s morruOfum ponde e peccaminum inter- ccflbies existanr, etiam frpe dictus focus simcti Martini ab hodierno die m jnafterium sit, & iftditiore ac potestate monasterii Mastiliensis Sc abbatis, ac cOngregarionis suæ jure perpetuo mai ear, Sc ad voluntatem Sc proyi- dentiam eorum. quando viderint sibi ptodefle, abbas ibi ex monasterio ko ab eis mittatur ; ita tamen, ut quem 5 miserint j non sit natus a fluvio qui VOcatur Tarnus, us- que ad fluvium qui dicitur Ylerius. Nos quoque, Ugo siOnafos, & Roger ius 9 atque Fakoftis fratres, hoc donum firmamus, Sc de nostro in eodem donamus & dabimus, Volei Ce Deo, & adjutores erimuS in hac rerra 9 totius hjrorisfiincti Victoris, Omnibus diebus virx nostræ. Si quis igitur hcminumcujuscuinque personx, nrarchio » comes, vicccOmes, episcopus, abbas, danor.icus, pres- b ?
er, monachus, clericus, miles9 rustTcus, Contra nane chartam dunatiotiis nostrdt ire., agere, Vcl inquietare voluerit, vel hoc donum hostrum rumpere aliquo modo » quod absit, studueric q iram Sc abominationem Dei om- nipOtentis Sc dmnium fanctorum ejus incurrar 9 Velle Sc jxjfse sit maledictu*, scabie & prurigine, atque omni pes- lima pastione fui COrpori^ plenus, a locidtatc Det & sanctorum ejus pctmanear extraneus, atque in inferno infc-