Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/730

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


44 I N S T R 1 rion cum Juda traditore Christi, ccterisquc extraneis, A a Deo sit damnatus > nisi peniuis ad Voluntatem abbatis sancti Victoris, monachorumque ejus satisfecerit, deinceps emendaturus. Nos autem lupradicti donatores, hanc chartam scribere mandavimus, de manibus propriis fir- maVimus > & aliis ut firmarent præcepimus. Domnus Ei- debertus Mimatensis, gratia Dei episcopus, voluit & firmavit. Geraldus Mimatensis canonicus firnuVit. Geraldus de Bramatorta canonicus, firm. Ego Berengarius vicecomes firmavi, de propria manu silbscripsi. Ray- mundus frater ejus firm. Sig. Deustle decanus. Sig. AS- trcbaldo præpOsitus. Sig. Geraldo filio SUO. Sig. Vil- lclmo fratre liio. Sig. Petrus de Planiol canonicus fiim. Geraldus secretarius canonicus firm. Geraldus GOta- fredus canonicus firm. Petrus de Masel canonicus firm. Petrus Maiamfredi canonicus firm » Geraldus Botlarius 1 canOnicus firm. Geraldus de Bonacap canonicus firm. Mi lires autem firmaverunt. Joriusfirm. NichilfOras de MOnceferrario firm. Stephanus Motus de Panosa firm. Fulconis firm. Rothgerius frater ejus firm. Acta est charta anno ab incarnatione Domini millcsimo adjuncto eti< ; m sexagesimo, die mensis Julii iv. S. Fredaldi, in cimirerio, regnante in secula seculorum Domino Deo, indictione xin. epacta xv. concurrente vi. I I. charta fundationis monafierii Cyriacensis ab Aldeberto Mimatensi episcopo. UNivcrsitatis conditor omnipotens Deus, qui per unigenitum & coætemum nbi Verbum DOminum HOstrum Jefum Christum cuncta creaVit ex nihilo, adhuc quoque quotidie per eumdem Deum de Dominum nostrum operari non ceflar in mundo, dicente eodem filio : Pater meus usquemodo operatur, & ego operor. Cupidus enim humana* salutis, de mallens Vitam quam mortem peccatoris > se fugientibus Vocem prædicationis mittit 9 aVerlbs adloquitur > reverrentibus non solum de erratibus dat veniam, sed etiam munera largitur. Hæc eius tan- tæ pietatis Vifirera confiderantes t ego Videlicet Aldeber- tus immerito ianctæ Mimatensis ecclesiæ dictus episcopus, Austorgus frater meus, ob remiflionem omnium peccatorum nostrorum, utque poflimus redemtorem dc ad Vocatum nostrum D ominum J esum, terribilem Venturum judicem, Videre placatum •, de eVadentes ejus mi- sericordia æternas flammas gehennæ, valeamus illam omni siiavitate dulciorem audire vocem : Venite benedi&ipatris mei, pojsidete preparatum vobis regnum a conflitutio- ne mundi. Ex his quæ ipse Dominus noster nobis in hoc leculo largitus est bonis, partem aliquam offerentes, illi construere cupimus, adjuVante eodem Domir.o, mona- lterium in i^siusSalvatoris mundi nomine, in locum quem dicunt Cyriacum > quem locum, excepto hoc quod nos prædicti ibidem jamdudum habueramus, grar di pretio a inultis emimus, hoc in voto magnopere habentes, quate- nus hOc monsisterium de nostris propriis, de aliorum fide* lium hominum prædiis ditatum, OVile Christi abhinc efficiatur, & prO nObis nostris^ue Omnibus propinquis, tam vivis quam defunctis, & pro omni ecclesia, Deus exoretur, aeque quOadusque ipse Volucrit, a suis fidelibus ibi inceflk— ] bisiter laudetur.Et quoniam in facr.i scriptura continetur uc qui spirituales de firmati dono Dei existunt, incipientes de rudes in omni charitate instruant j de hanc exCel- lentem omnes Virtutes charitatem, in monasteriO sancti VictOris martyris Maffiliensis, de in dOmno Durando abbate ipsius monasterii, de in ceteris fratribus inibi habitantibus, per omnia quxcumque Voluimus reperimus 5 recOmpensore VOlentes de ipsi yicern tantæ beneficentiæ ipsOrum. In nomine sanctæ de indmduæ Trinitatis, ipsi cOdem DOminO, de altari sonctæ Virginis Mariæ, fancti- que Victoris martyris, & akari sancti Petri apOstOk)- rum principis, quæ sunt fundata in fupradicto monasterio Maffilicnfi, de domno DurandO abbati, de abbatibus epsdeni lOci futuris, & congregationi ipfius mOnasterii præsonci de futuræ : ip som ak.ire, & lOcum, &mOnaste- J M E N T A rium de Cyriaco, cum omnibus quæ nunc habet, de in antea adquisierit, ad proprium allociium ut habeant, *dc ad servitium omnipOtentis Dei, de ad bonum & * perfectum ipsius loci, videlicet de Cyriaco, eumdem locum secundum regulam sancti Benedicti disponant de ordinent omni tempore. Et si Deus in diebus nostris, aut postea mdnasterium suprascriptum Cyriacum, ita crescere donaverit, ut abbati monasterii Mafliliensis & fratribus ipsius loci, in nobis bonum & proficuum videant abbatem minere in monasterio Cyriaco dicto : tunc abbas monasterii Mafliliensis, fecundum regulam soncti Benedicti, in jam dicto monasterio abbatem mittat. Sig.Aldebertus. Facta charta donationis xvii.cal.April. anno ab incarnatione Domini nostriJesiiChristi mlxii. Sig. Pecrus Airadi. Sig. Guillelmus de Morers.Nos testes qui hanc chartam donationis rogati firmavimus, Aldeoertus episcopus dictus Mimatensis ecclesiæ. AUS- torgus. Nofque nane doEatianem animo volepti, in omnibus modis quibus donari de firmari donanda aliqua res potest, siipra dicto monasterio lincti Victoris Mas- slliensis de habitatoribus ejus, secundum quod ipsi ad opus tium melius requirere & velle pofluntjaa proprium allodium firmamus, & testes firmare rogamus, ea ratione, ut hoc sit ad bonum de * perfectum jam dicti monasterii de Cyriaco. Quod si nos aut aliquis ex pos- teris nostris, sive aliquis alius homo utriulque soxus, hanc donationem irrumpere Voluerimus, aut Voluerit, nullo modo hoc ad effectum veniat •, sed omni tempore hæc donario firm^, stabilis de inconvulso permaneat. Frater Dalmatius qui hanc chartam donationis scripsit 3 die & anno quo supra. Ricardus Guillelmi iimili modo donaVit & firmavit* Aldebertus filius Austorei, & Guillelmus frater ejus. Giraldus de Austorgus donaverunt dc sirmaVerunt. Guillelmus filius Ricarai sunuL Petro* nilla uxor Austorgi fimul. III. Gabalitani comitatus confirmatio falta Aldeberto III. episcopo Mimatensi a Ludovico PII. Francorum rege. EGo LudovicUs Dei gratil Francorum rex, Aldeberto venerabili Gaballorum episcopo & omnibus succeflbribus suis in perpetuum. Lo’ge elt a memoria ) omnium mortalium nostri temporis, quod aliquis epis- COporum Gaballorum ad curiam asatecestbrum nostrorum Francorum regum venerit, de eorum fubditionem noVerit, siVe fidelitatem eis fecerit, quamvis tota terra illa difficilius aditu de montuosa, in potestate episcoporum semper cxtiteric, non tantum aa faciendum eccle- siasticam censuram, sed ad judicandum in gladio super illos quos culpa siia monstrabat sic redarguendos. Vir autem illustris jam dictus Aldebertus episcOpus, religiose cogitans materiales gladii justitias ad virgam regni pertinere, nostram serenitatem Parisius adiit, de ibidem xn præsentia totius baroniæ nostræ cognoyir episcopatum suum de corona regni nostri este 9 de Cc nobis subdens, nobis & regno, celebriter tacto evangelio sacro, fidelitatem fecit : quod sitne factum ad nullum detrimentum dC ad nullam prorsus priVationem hactenus habicæ potesta- tis, in posterum converti volentes : Notum facimus uni- versis pratentibus de futuris, quod ecclesiæ glOriOsi martyris PriVati, de episcopis omnibus, Venerabili amico nOstro Aldeberto canonice succedentibus, totum Gabal- lOrum episcOpatum cum regalibus ad nostram coronam pertinentibus, ex integrO concedimus, de ut libere dc Suiete in perpetuum postideant, auctOritate regia con- rniamus. Ne autem de cetero aliquis suCCeflbrum nostrorum mOlestiam de Violentiam aliquo modo inferre conetur, paci de quieti prædictæ cCclehæ regia benignitate proVidentes, ipsam liberam, de ab omni exactione immunem este COncedimus » Et ut sic tempOribus cunctis permaneat decernimus, subtus inscripto nOstri nominis caracterc confirmantes. Actum publice Parisiis anno ab iiKarnationc Domini mCLxi. adstantibus in Palatio