Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/731

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ k palatio nostro, quorum appOsica sunt nOinina & figna. J S. COmitis Blcscnsium ThcObaldi dapiscri nOstri. S. GuidOnisbuticularii. Signum Mathxi camerarii. Datu per manum HugOnis cancellarii. I V. De consecrattone Stephani Mimatensis episcopi. STephaNus Dci gratia Mimatensis episcopus, uni- versis praesentes litteras inspecturis, salutem in Do- inino. Univcrfitatis Vcstrz notitiæ VOlumus declarare, i]UOvl nos, de mandato & VOluntate domini SimOnis Blturicenfls archlcplfcOpi, Aquiranix primatis, a Car* norensi, astistcntibus LingOncnfi & Sagicnsi cpiscOpis, ruunus confccratiOnis suscepimus in civitate Romana > 1 nolentes quOd prOftcr hoc Bituricensi ecclesiæ aliquod præjudicium generetur. Littera Carnotensis episcopi de consecratsone Stephani Mimatensis episcopi. UNiVcrCs præsenres litrcras inspecturis G. pcr- mistiOne diyina CarnOtensis ecclefix ministcr hu- milis, siilutem in salutari, in salutis auctore. UniVersltad vestrx notum facimus nos in Romana curia constitutos, ad preces venerabilis fratris nOstri SimOnis Bituricensis arthicpiscOpi, cum idem tunc in ROmana curia constitutus pallium nOn haberet, confc- crastc venerabilem virum S. M ima ren fem electum, affis- tcntibus nobis in COnsccrauOne ejusdem venerabilibus C patribus Hug. LingOniensi, & Sagicnsi episcopis. Ipso autem pOstauam fuit in episcOpum COnsecratus a nobis, COnfestus est in nostra pratentia, præsentibus multis & audientibus, SC dOminum Bituricensem suffraga- neum, Sc ecclesiam Mimacensem ipfi Bituricensi archie- plfcOpo, sicut SUO mewOpolirano subjectam. DOmino vero Bituricensi archiepisCOpo dicente, Bituricensem ecclesiam hanc consuetudinem in Mimatensiecclesia obtinere i quOd capitulum ecclesiæ Minutensis nOn pOte- rat, nec debebat ad elcctiOncm cpiscOpi prOcedere, nisi dcnunciara eidem ccHlOne cpiscOpi, vel dccestu, Sc petita ab archiepiscOpo licentia eligendi. Idem episcOpus dixit, quOd astuintus nOn fuerat de gremio eCcleliæ Mimatensis ; verumtamen credebat verbis archiepisco- pi> Sc Bituricensem ecclesiam in Mimatensi eCclesiapræ— D dictam consuetudinem obtinere. EgO siquidcm Hug. LingOncnsis episcOpus, ad preces dOmini Bituricenlls archiepiscOpi, COnscCratiOni prænOininati Mimatensis electi interfui, & astiti dOmino CarnOtensi eumdem COnseaanti, & audiyi i^sum Mimatcnscm episcOpum confirentem & dicentem le sustrctganeum eflc archiepis » copi & ecclefix Biruricensis, & ecclesiam Mimarenscm ipii Bituricensi archiepiscOpo SUO metropOlitano subjectam, Sc credebat quOd capitulum Mimarchsc nOn poterat, nec debebat ad electionem cpifiOpi prOCedcre, nifi denunciara arcbiepisCOpo Bituricensi primitus cef- siOne, & petica ab co licentia eligendi, cum archiepis- copus hanC COnsuetudincm in Mimatensi ecclesia se & Bituricensem ecclesiam diceret Obtinere. EgO siquidem Sagiensis eccldix ministcr humilis, ad preces dOmini E SimOnis Bituricensis archiepiscopi, COnsccratiOni præ- dicti Mimatcnfis electi interfui, dOmino CarnOrensi eumdem COnfccranti aflistcns. In hujus itaaue rei rcsti- monium pnrscnubus litteris figilla nOstra duximus apponenda. Actum anno MCCX xiIi. V. Rex Arragonum profitetur clientelam pro cafiro de Gredona. JACObus Dei gratia rex ArragOnum, comes Barcino- nenlls, & dOminus MOntispestulani, Venerabili patri S.per camdem Mimatensi episcOpO, & hOntstO capiru- 10 ejusdem sedis, salutem & dilectum affectum.Per dilec- Tornus 1. II M A TE N S I S. ij 1 tiflimum nostrum fratrem E. deCornilio, venerabilem magistrum hOspitalis Maragoncnsis, & per Hugonem Carboni dilectum militem nostrumjad nostram novcritir notitiam pcrvenifle, quod nos castrumde Gredano eum universa terra de Gcvandano, tenere debemus, & habere per vos & ecclesiam Mimatenscmj unde habicocon- filio a prædictomagistro, dictam terram uniVersiim de Gcvandano vobis reddimus, & reddi faciemus ad recognoscendum dominium VCstræ ecclesix Mimatensis. Idcirco vos attentius deprecamur, quatenus circa dictam terram defendendam & constituendam, taliter vn « habere studeatis, quod a vobis in hocvestrum debitum compleatur, & nos vobis teneamur merito ad grates inde rependere. Datum Dcrencæ octavo idus Octobria 3 anno Domini mccxxv. J V L SimOnis archiepiscopi Bituricensis, ad capitulum Mimatense, de eleltione episcopi Mimatensis. SImon Dei gratia Biuiricensis archiepiscopus, Aaui- taniæ primas, viris venerabilibus, & dilcretis dilectis filiis suis capitulo ecclesiæ Mimatensis, salutem & sin- ceram in Domino charitatem. Cum vestra Mimatensis ecclesia perlongum tempus extiterir pastoris sdatio destituta, miramur quamplu- rimilm super eo, quOd fi pastorem aliquem elcgistis, noi certos reddere non curastis, & nobis metropolitano ves* tro, electum vestrum minime præsentastis ; si Vero non J clegistis, cur tanto tempore distulillis l Hinc est quod cum de damno irreparabili ecclefix vestræ, fi pro detectu Eastoris remaneat vidua, non immerito timeamus, du- icemus insuper an per lapsum temporis ad nos fuerit devoluta proyisio > juxta canonicas unctiones. Ad vos transmittimus præsentium portitorem, vobis in virtute siinctæ Obcdienriæ firmiter injungentes, quatenus veritatem ncgOtii & facti seriem, in vestris patentibus litteris nObis curetis adeo cenitudinaliter lcribere, quod pOstimus in eis instrui, & sic jura vestra Sc vestrx Aii- matensis ecclesiæ ilbrso seryare, quod jura nostra & nos- træ Bituricensis ecclesiæ remaneant illibata. In præmis- sis adeO VOS habentes, * ne ob defectum vestrum invadat < gregem dominicum lupus rapax, & ne vestra ecclesia læ- siOnem aliquam in spiritualibus Sc temporalibus patia- > tur. Darum die Martis post quindenam pascha :, anno Domini mcclxxxv. Responfio ad pradittam epifiolamb VEnerabili ac reverendo parri in Christo, ac domino domino Simoni, diVina prOVidentia Bituricensiar- chiepiscopo, Aquiraniæ primati, sui devoti capitulum Minutenie, reVerentiam & obedientiam cum soluce. Paternitatis yestræ litteras nos cum rcVerentia recepi (Te nOver i cis 9 inter cetera continentes, VOS quampluri- mum admirari siiper eo, quod si pastorem elegimus, vos non curavimus reddere certiorem> injungentes nobis, ut veritatem negotii & facti seriem, nOstris patentibus litteris vobis cenitudinaliter scribere curaremus. Super quo paternitati vestræ regratiamur quamplurimum, quia adeo curialiter nObis fcribcre Voluistis, en quo cvp denter perpendimus ad udlitarem & honorem nostrar ecclesiæ Vos zelare, rescribentes paternitati vestrænos elegifle unanimiter & COncorditer, rite & canonice, virum venerabilem & discretum, dominum Guillelmum Durantijdecanum ecclesiæ Carnotensis, in episcopum & pastorem nOstræ ecclesiæ Mimatensis 9 electionis tamen decretum nOndum eidem præsentavimus, propter ejus abfcntiam, auiaest absens in partibus Romaniæ ; & in (jroximo nostrum debemus capitulum convocare & £b— emnes nunciOS eidem mittere, pro pra^entando eidem electiOnis memOratæ decretum *, quam cito commodo • poterimus, & consonsu ipfius habito, tam electionem quam ipfius electi perfonam, vobis tanquam metropolitano nostro praesentabimus confirmandam, prout rati®