Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/732

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


16 I N S T R suadebir. Dirum Minuti die Mercurii in festo beati/ Marci, anno Domini mccLxxxV. EtqUia duo de canonicis nostris > qui claves arcx » in qua majus figi Ilum nostrum custoditur, erant abscnres, cum sigillo nostro ad causas, Sc sigillo officialis Mimacenfis, præsentes litteras fecimus hgilLuri. VII. De confirmatione Guillelmi Duranti > episcopi Mimatensiso HOnorws episcopus fcrvus servorum Dei, venerabili fratri archicpiscODO Bituricensi S. Sc K. B. Ad cumulum tux cedit salutis Sc fama :, si personas ecclesiasticas, præfcrtim pontificali præditus dignitate, divina : propitiationis intuitu, opportuni præsidii, ac favoris gratia profequaris. Sane dudum, sicut acce-

? imus, Mimatensi ecclesia Der bonæ memoriæ obitum tephani episcopi MimatenUs, pastoris folatio destitu- ta, dilecti filii capitulum ejusdem ecclesiæ, postquam dilectus filius Guillelmus de Narbona, archidiaconus RcdencnsiSjin ecclesia Narbonensi electioni per eosdem capitulum celebratz de ipsi), in ipso in dicta ecclesia Mimatensi exprestc renuerat consentire, vocatis omnibus qui voluerunt, debuerunt Sc potuerunt commode intcr- cste, dic ad eligendum praefixa, ut moris est, convenientes in unum, fpiritus (ancti gratia invocata, Sc deliberanres in electionem fucuri pontificis, per viam procedere compromisti ; quatuor ex eis videlicet, dilectis filiis R. Ægerii Aniciensis, & Gaucelino de Garda, BriVatensis I ecclefiarum decanis > A. de Petra, praecentori, Sc G. Gruni, facriibe ecclesix Vivariensis, canonicis ejusdem ecclesiæ Mimatensis, providendi ea vice ipsi Mimatensi ecclesiæ de prælato potestatem liberam unanimiter con- ceflerunr ; promittentes quod illum in eorum epileo- pum reciperent Sc pastorem, quem ipsi quatuor vel unus eorum de reliquorum collegarum morum astensii, dc Sremioejusdemecclesiæ Mimacenfis, vel etiam aliunde ucerent eligendum. Dicti aurem quatuor secedentes in par rem, post diligentem quem super hoc ad invicem habuere tractatum, in dilectum filium Guillclmum Duranti electum Mimacensem > cui æratis maturitas, gravitas morum 9 Sc litterarum scientia suffragari dicuntur, suos oculos direxerunt. Et demum præfarus decanus Brivatensis, vice siia Sc dictorum collegarum suo— ] rum, aede ipsorum consensii, eumdem Guillclmum auctoritate concestionis hujusinodi, elegit in Mimatensem cpiscopum Sc pastorem. Præfati quoque capitulum electionem hujusinodi acceptantes, deliberatione habita, ut consensiI vestro primitus rcquisito, decreram electionis ejustlem venerabili fratri nostro Bituricensi archicpiscc- Ej, loci metropolitano facerent præsentari, Sc humicer peti ab iplb, ut eamdcm electionem auctoritate me- tropolitana confirmaret » destinantes decretum præfaræ electionis per eorum certos procuratores &nuncios, eidem Guillelmo circa execurionem officii rectoriæ com- miffi, sibi ab apostolica scdc in Romaniola & Malia T rabar ia, nostr is & ejusdem sedis obsequiis insistenti, ab eo cum instantia perierunt, ur electioni prædictæ ccle- bracæ de ipso jsiium praeberer astensum. Iaemyero Guillclmus, ne si absque nostra confcientia petitioni dictorum capituli annui flet in hac parte, per noc a prædictOrum obfequiorumprosecutionc, forte non fine ambitionis nota, (e velle subducere videretur, quid super hoc sibi eflet agendum a nobis cum rererentiapoftulavit, Sc tandem eidem electioni de sc factx, recepto apostolica rcspOnso, consensit. Er cum non postet absque damnosa ipforum obsequiorum intermiffione, ad prædicti archie- pist : Opi prarsontiam personaliter scconferre, pro confirmationis munere obtinendo ; nos volentes siiper hoc paterna sollicitudine providere, venerabili fratri nostro archiepiscopo Rayennaci, nostris sub certa forma dedimus licreris in mandatis, per quas seu procestumeorum auctoritate habendum decrcVimus, nullum Bicuri* censi ecclesiæ in posterum præjudicium generari, uc UMENTA tam proccstum electionis prædictr, quam ejusdem Guillelmi personam, auctoritate diligenter examinare curaret ; fi electionem ipsam inveniret de persona idonea canonice celebratam, illam auctoritate eadem confirmaret, alioquin ea rite castita > mandaret capitulo memorato, ut ipsi Mimatensi ecclesiæ de persona idonea per viam canonicam providerent, contradictores per Ccnsiiram ecclesiasticam appellatione postpofita compescendo. Sane dictus archiepiscopus Ravennas, præfato IJrocestii ejusdem electionis, Sc persona ipsius Guil- elmi examinatis, juxta formam per prædictas litteras sibi traditam 9 diligenter electionem ipsam, quia cain invenit celebratam canonice de persona idonea > confirmavit » prout in patentibus licreris inde confectis, dicti epilcopi Ravennatis sigillo signatis, plenius di- ) citur contineri. Nos itaque quod ab eodem archicpis- COpo Ravennati taliter factum est, in hac parte rarum Sc gratum habentes, illud per nostras litteras prædicto electo directas duximus confirmandum. Cum igitur, ut idem electus in commista sibi ecclesiæ prædictæ jijra facilius proficere valeat>ruus favor sibi estc noscatur plurimum opportunus, fraternitatem ruam rogamus, Sc hortamur atrenre, tibi per apostolica scripta mandantes, quatenus eumdem electum, & commistamsibi ecclesiam habens pro nostra Sc apostolica* fedis reyerentia commendatos, in ampliandis & conservandis juribus suis > sic eum tui favoris præsidio prosequaris, quod ipfe per tuæ auxilium gratiæ, in commiflb libi ecclesiæ prædictæ regimine, ic poffit utilius exercere •, tuque divinam misc- ricordiam & ejusdem sedis beneVolenriam provide va- ’leas uberius promereri. Datum Romæapud sanctam Sa » binam n. nonas Februarii pontificatus nostri anno i. VIII. Littera Bonifacii Papa. BOnifacids eoiscopus, fcrvus fervorum Dei, dilecto filio Guillelmo, electo Mimatensi. In desi- deriis nostris avide gerimus universos ecclesias, quibus auctore Domino præeste dignoscimur, in statum dirigere prosperum, & in eo continue conservare. Et licet circa singularum commoda solicite vigilemus, de illarum tamen statu, fortius & fblicitius cogitare nos convenit, quæ sohtio dcstituræ pastoris, incommoda vidui- 5 taris deplorant, ur tales illis praeficiamus rectores, per quos spiritualitcr & temporaliter optatæ conlolationiS remedia, favenre Domino consequantur. Nuper fiqui- dem ecclesia Mimacenfis per obicum bonæ memoris G. episcopi Mimatensis, aui apud fedem apostolicam diem dausit extremum, pastoris folatio destituta) nos de ipsius provisione solicite cogitantes, ac intendentes ci dc rali providere pastore, per quem Gilubriter regi poflic, Sc utiliter gubernari j ad te ipsius ecclesiæ archidiaco- num, quem ejusdem episcopi prædecestoris tui 9 cujus nepos faisti, consideratione, beneVolcntia gratiosapro- sequimur, convenimus nostræ considerationis intuitum, ad quod tam grata & accepta obsequia per eumdem episcopum ecclesiæ Romanæ impenso, & gratiosi fructus qui eidem ecclesiac Mimatensiex ipsius provenerint opi- E bus, quam laudabilis tuæ probitatis merita, quibus tc fide dignorum rcstimoniis pollere didicimus, nos specialiter induxerunt. Hoc igitur provida deliberatione pensantes, considcrantes, quod tanquam vir proVidus3 ii r ter arum scientia prædicus, morum honestate decorus, Sc aliis circumamictus donis virtutum, præfati Guillcl- mi episcopi inhærens vestigiis, ecclefistm ipsam felici* rcr gubernabis, tc ipsi ecclesiæ de fratrum nostrorum conlilio, Sc apostolicæ plenitudine potestatis, in episco- pum praeficimus Sc pastorem, curam & administratio- nem ipsius cibi in spiritualibus & temporalibus plenarie committendo, supplentes de eadem plenitudine defectum, quem in ordinibus patereris, & edam, ut aflerinir in ætate* Jugum itaque DOmini, Scc. Datum Romz apud S. Pccrum xvi. cal. Januarii annon.