Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/734

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


x8 INSTRUMENTA INSTRUMENTA AD ECCLESIAM CADURCENSEM PERTINENTIA. I. Excerptum ex vita sanlfi Allogiofi Caturcensis Episcopi. S Anctus Allogiosiis cum eflctpontifex in civitate qux dicitur Caturcis, omnibus diebus & noctibus, vigiliis & orationibus erat intentus. Non enim in divitiis, nec in thesauris ecclesiæ confidebat, sed in misericordia Domini plenus gratia Dei j non diligebat scculum, nec facultates ; & res proprias ecclesiæ quas habebat pauperibus erogabat, nudos vesticbat, esurientes satiabar, capti Vos redimebar, thesauruin sibi in cxlo praeparabar. Dicebant autem omnes senatores in civitate verba ini- Sia contra eum : Unde is venit contrarius nofler defruere efaurum ecclesia ? Quid faciemus contra eum ? Cum vidiflec vir Dei Allogiosus homines illos contra SC, convexus ad orationem reclusit sisin cubiculum suum, quod est juxta ecclesiam ; stetit ibi multos dies, & multas virtutes carpit ibi facere. Veniebant ad eum multi languidi, Sc fanabat eos j cæci visiim recipiebant j surdi audiebant $ muti loquebantur *, dacmoniosi mundabantur 5 infirmis membra curabat ; animum ad Dominum sempcr habebat. ( Deinde tentatus a conjuge sua, eam oratione superavit & convertit.) Inrerea veniebant ad eum sc nato res & populi multitudo, admirantes virtutem quam fecerat. Dicebant enim : vere Deus efl cum eo. Ka nobis peccatoribus qui contradicimus opera ejus. Post multos vero dies exiit sanctus Allogiosus de cellula nocte, nullo sciente, nisi uno ex discipulissiiis, quem habebat fidelem, qui erat archidiaconus, sub thelauro ecclesiæ, & vocabarur Agrippinus. Dixit ergO ei sanctus Allogiosiis : Noli dicere quo vado jUi. Dixit illi dis- cipulus : Domine, quid vis ? Dixit ei Allogiofus : Fili > quia multiplicatafunt peccata mea in me> unde vado ut intercludam me in caverna caflri in hunc pontem qui efl juper fluvium Olta, & pracingam me ferrea cathena, utrequiem habeam paratam. Discipulus dixic quoque < ad cum : Pater meus, de lumine quid eris fa&urus innuite. Et dixit ei venerabilis AllogiOftis : Fx7i in node (fr in die Deus erit lumen. Similiter interrOgayit eum : Domine oqualis erit cibus tuus tibi minifrandus. Ille aurem dixit ei : Fili, ufque in hodiernum diem pof folisoccasum cibum fumebam, modo vero ad tertium diem exhibe mihi ficut oblatam & aqua quantitatem quam Deus precepit. Sic itaque Alsogioftis vigilans & orans stetit ioi annds tres. Igitur senatores & Omnis populus civitatis clamabant & dicebant : Vt nobis, ubi ejt pontifex nofler & pafor Allogiofus ? Ka nobis iniquis, propter nequitiam noftram egreffiis efl de hac civitate, & ivit ubi nefclmus. Post cumdem miferunt alium episcOpum in locum suum^quia eum nc>n sperabant ultra videre. Anno vero tertio, divinitus detectus est episcopus ille qui pOsirus erat * in 1OCO ejus piOstraVit sc ad pedes ejus, dicens : Domine & paflor bone, in loco tuo pofitus, quid vis ? peccavi tibi, quia tu etservus Dei. Sanctus Allogiofus dixit : F’osessis fervi Dei & patres, & ego peccavi Domino. Episcapus auccm dicebar : Domine, refide in loco tuo, & ego exeam hinc. Dixic ei sanctus Allogiosiis : Tibi dico, frater, tu fcdc ubipofitus es, & ego vadam Romam, in nomine Domini. Si jubet Dominus meus, redeo huc ; fi autem non, tu poflide omnia ubi pofitus es. pOst hæc progrediens, dixit : Kias tuas, Domine, notas fac mihi, & femttas tuas decerne. Populus autem qui sequebatur eum, lacryma- tus est Vehementer, cC deduxerunt eum cum laudibus, & dixerunt : Domine, cognovimus, quia fandus & potens apud te i reqwescas in pace bona ubi volueris. Discipulus aurem fidelis Agrippinus qui docuit omnia quæ fecerat, ut scripta cflTent, fecutus est eum usque ubi ambulabat. Episcopus Vero qui constitutus fu irin loco ejus, & reliqui senatores, & omnis plebs cerne, reversi sunt in civitatem in pace. Explicit vita fandi Allogiofi episcopi & confejsoris. I I. Quadam excerpta ex cartuUrio ecclesia Cadurcenfis. GDci gratia Caturcensisepiscopus, cupiens in om- . nibus’pauperrati ecclesiæ Christi subVenire, cujus facultates tam interiores quam exteriores antiqui poslcf- sores prave vi Vendo COnsumscrant, ut vix sedes episco- palis a transeuntibus efle crederetur, concessit quæcum- que potuit, Vel ex prcpriis > vel ex ecclesiasticarum restitutione dignitatum, quas Deo auxilianre a laicarum, ac sccularium posteflione personarum, summo studio re- vocaVit, ufibus fratrum canonicam vitam regulariter, voce & conversatione profefldrum > quos dixinx præsi- dio pietatis, confilio & auctOritate domini HugOnis * venerabilis Cluniacensis abbatis, & domini HugOnis Lugdunensis, & domini Amati Burdegalensis archie- piKOpOrum, apostolica : sedis legatorum 3 consilio quoque & aucteritate dOmini Ricardi Bituricensis archic- piscOpi, & omnium suffiaganeorum, tam episcoporum quam abbatum, necnon cum conscnsu WiUelmi comicis Tolosani, & omnium principum nobiliumqueepisco- patus Caturcensis, ibidem, & in Caturctfnfi ecclesia communiter victuros este instituit. Unde& alterum fecit restamentum Romani priVilcgii auctoritate corroboratum, yotO& petirioneciviumutriusquesexus, & consilio prodictorum patrum, instituit quamdam confraccr- nitatem victui canonicorum proVenturam, &c. GEraldus Caturcensis episcOpus, in instrumentoWil- lelmi electi in præpoucum^mensc Julio hebdomada m. feria v. anno dOirunicxincarnationis Mcm. indic- tiOne xi. G Caturcensis episcopus, controvcrsiam quæ erat • inter ipsum cc canonicos suæ sedis, sub præfen- tia Petri venerabilis confrarris sui LemoVicensis episcopi, conduxit ad paean, confirmantibus & conlau- dantibus P. LemoVicensi episcopo, P. G. Vincicnfiepif- COpc, Arvernensi Vicario domino P. Aureliacenfi abbate, domino G. ledis Caturcensis præpofico •, cOnlaudan- tc & confirmante in ipso capitulo una cum omnibus sibi subditis canonicis. Sine temporis nota. GSarlatensis abbas, Sc Petrus Pontii totius monas- •terii paocurator, COnsilioceterorum fratrum, ec- clefiam sstncti Ag<ipiti de PairiniacO, concedunt fanctx macri ecclesiæ Cauircensi, in manu domini Gauzberd Caturcensis prarpOsiti, & Seguini, ac Willclmi ar J>i- diacoDOrum, tempore Gcraldi nObiliffimi episcopi. Wlllclmus episcopus Caturcensis, in cfc>nauOne Ifarni de Luzegio tempore Innocentii Papr, rc< gnante LOdOVico rege FranCorum, mense NoVcmbri. Forma electionis Cadurcensis episcopi. PRisca mOdcrnaque ecclefiarum moderamina thplo— 5 quelariis sanxcrc canOnibus, quo arripientibus Viam uniVerfætcrræ quarumlibet sedium præsulibus per Viciniorem cplfcOpuui, auc per queinllbct alium eplscOpum,