Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/735

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


E CCLES1Æ cuiarchipræsul injunxent > cxtincti fratris tumulato— ? rem, orbaræquc ledis VifitatOrcm atque COnfOlatOreni, fine cujus coniciencia sicri prohlbenc canones, confi- teri aut confici de fubrOgatione episcopi> perficiatur ecclefiasticaruin inVcnrarium

Quapropter vir inclytus DagObenus primx sanctæ Bi- tuncenlis ecclesiæ sedis archimandrita, agnofcens obitum bonx mcmoriæ Froccrii epilcOpi sonctæsedis Ca- turcensis ecclefix, cujus memOria xtherco describatur in albo ; uri sacra canonum auctoritas jubet > in ipsius loco jubeo > Sc absolutiOnem faciO ad cœpiscopos nostros eligere Sc benedicere Gaulbcrtum sacerdotcm, virum nODilem, orthOdOxum, nOn senodexum j frugalem, nOn gastrimarglæ *, humilem, non filargicum j mo- dcstum, hospitalem, karitativum > castum, misericor— B dem, Sc juxta apOstOlum armis diVinis dccentlfllinc ac pleniter adOrnatum. Nos quoniam quidem humlles Je- iu Christi una cum auctoritate vel ab.blucione ctemini archiprzfulis nostri DagObcrti, Bego ArVernensis, In- gclbinus Albiensis, Froterius Pctrigoricensis, cernentes tantam adclamatorum unanimitatem, Sc acclamanti prOsicuam ecclesiæ utilitatem, una per conceflum Sc Voluntatem Guillelmi comitis Caturcensis, niarrifque suæ Acilicins, recepimus in nostro episcopaii numero, atque colleglo proclamatum Gaulbcrtum, Sc eum per au. Oritarem canOnicam benedicendum ordinavimus, Sc electum episcOpum in iplam fcciem sancti Sce- phani ecclesiæ Camrcenlis episcopum exaltavimus, Sc in nomine sanctæ Trinitatis inthrOnizaVimus > Sc ipsi ecclesiæ pastorem prarfccimus. Acta sodula hujus indngi— q nis a corporea trabeationc Verbi divini, anno dccccxc. tndict. x.* facta electione ista nonas Januarii, regnante Karolo rege. Hanc formulam jam editam tomo VIII. Spicileg ii, ubi non indicatur unde fit depromta, idcirco recudi curavimus in chartario Cadure en fi repertam. III Gausbertus episcopus Cadurcensis dotat de etclcfia fu a bonis cellulam Jancta Marsa. IN nomine sstnctæ Sc individuæTriniratiSjGstusbertus. sstnctæ ecclesiæ Caturcensis episcOpus, notum csle VOlumus, cunctis lanctæ Dei ecclesiæ fide libus, ram præ— ] sentibus quarti venturis, necnOn succestoribus nostris i quOcl cum fines parochix nOstræ pastOrali mOre peragraremus, devenimus ad quemdam vicum Carbanacum nomine, ibique rcperimus quamdam cellulam in hO- DOre Dei genitricis Marix > ubi siincta Karitas humata quiescit, non sub ordine prout decebat venerari. Idcirco tacti divini inspiraciOne prOvidlmus aliquantulum ex rebus jam dictæ nostrz ecclesiæ illius inOpiam fublevare. Concedimus itaque consillo Engelberti abbatis Sc archidiaconi, qui eamdcm cellulam jure beneficiario pcstidct, cetcrorumque fidelium r.ostrOrum, omnes res ad eamdcm cellulam pertinentes cum villa Sa~ deno seu omnibus rebus, vineis, pratis, sxlvis, terris, aquis Sc omnibus adjacenti is ex integro, ut deinceps in nlus cleriCorum ibidem Domino militantium, & eccle— j fiæ profectibus perpetuo deserviant, Scc. Gausbcrtus episcopus Caturcensis ecclesiæ, subscripfit. Aclacius archiepilcOpus subscripsic Sc Evrardus leVita. Adalardus episoOpus. Rainulfus diacOnus. Aganulfus episcOpus. TurpiO episcOpus. Adralgarius prcsbyrcr.Pe- trus lcvita & archidiacOnus. Bcrengarius episCOpus. Gaufbertus axchidiaconus. Adaqgand levira. Adaral- dus archidiacOnus. Audemus arch. Adalginus leVita & archidiacOnus. Stcphanus archidiaCOnus. Aganus kvita Sc archidiac. Ruben prefbyter &r archidiacOnus. Sine temporis nota. ODolricus ecclesiam suam indOminicatam quæ cst constructa in honore sancti Agapiti martyris, & cst fiu in pago Caturcino in villa quæ dicitur Pairi- DURCENSIS, , niac, concedunt Deo & loco sancti Salvatoris Sarlatensis monasterii in pr.iscntia domni Adazacii abbatis, Sc monachorum ejus. Facta charta ista in mense Junio annd xxx. regnante Lodovico imperatore. BErnaidus Carurcensis ecclesix prior Sc omnis conventus ejusdem sedis donaverunt ecclesiæ de Ia Po- mareidaecclesiamdcFraistcnetj&c. Hoc factum est consilio W. Caturcensis cpiscopi, Sc Petri de Born, Sc Rothlandi archidiaconorum. Facta est charta ista mense Martio, feria v. regnante Lodovico rege Francorum. AMblardus Caturcensis episcopus in instrumentd Benjamin archidiaconi Caturcensis, mense Aprili feria VIi. anno vm. sub Lodoicorege. FRoterius episcopus mense Aprili, feria VI. anno r. LudoVico rcgnantt. Idem Froterius epifCOpus cum cuncta caterva canoni- COrum, Gaufbeno abbate, Feraldo prelbyrero, Stepha- no decano, ccrerisque aliis canonicis consentientibus, ccdit ad opera ecclesiæ de ipsas mansiones episcopales siincti Scephani illa ecclesia de sanctoPctrd, qux vœanc centum Ventos. Facta charta ista in menle Augusto, regnante Lotario rege. RAgambaldus decanus edi fica Vit basilicam in honore siuicti Petri apostOlorum principis Sc sanctorum ; quorum reliquie ibi pOsitc sunt vel condite. Domnus præsul Froterius ad illius loci concedit illa ecclesia que fuit fundata in honore siincti Simplicii de Borna cuiii ipsoeccksiastico Sc cum ipsos decimas, Scc. Facta charta ista in mense Aprili feria in. anno iv. x. sub Lo- doico rege. FRoterius episcopus, & Fera Idus præposicus, & Ra- gambaldus decanus, & alii canonici ecclesiæCatur- censis, cedunt Ebboni ecclesiain sancti Privati. Factæ cestio ista in mense Septcmb. sub dic feria iv. anno xrv, sub Lotario rege. FROterius episcopus in donatione Geraldi archidia- COin anno xxv. lub Lotario rege » Idem Froterius feria n. inmenlc Madii, anno xvn. regnante LOtario rege, Sc Feraldo præposito, Sc Stepha- > no decano, Sc Aldcbcrto archiclavo » I V. IN nomine lancte Sc individue Trinitatis : Ego W. Dei gratia Caturcensis episcopus, cupiens tota animi benignitate revocari in perfedam amicitiam cum di- lcctistimis fratribus nostris sedis nostre canonicis, post quasdam disceptationes quas aliquanto tempore mutuo habuimus, propter quædam negocia ad jus nostre ecclesie pertinentia, COncedo, & laudo, & confirmo omnia illis perpetuo poffidenda, qux prædeccflbrcs nostri, Geral- aus Videlicet, bone memorie Caturcensis epi/copus, qui dictus est de Gordonio, contuli fle dignolcitur, vcl etiam quecumque succefTor, antecefTor nostcr > qui dic-

tus est de Cardaliaco illis conceffifle vel augmentastc non ignoratur. S. archidiaconitus omnes Caturcensis dicrceseos & archiprefbyteratus, Sc ceteras eccle- fiasticas dignitates, vel quecumquealia a secuhrittr viventium, sivc a militarium potestate personarum, stu- dium, vel prudentia illorum, Domino auxiliante, eripuirj ficut in privilegio super his sibi concestb, apostolica auctoritate contineri cognovimus. Quidquid vero ex archi- diaconatu qui ukra Dordoniam constitutus, in epitropi partem provenire solebat, secundum conceflionem præ- dicti bone memorie Geraldi de Cardaliacoin indumenti* illorum obrenire conhudo, Scc. Sine temporis nota. GAuzbertus abbas MOyfistcensis testis presens consecrationi ecclesiæ beati Andreæ de ViilanoVa, Lctæ a G. eoiCcopo Caturcenli. Sine temporis nota. Diij