Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/737

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


E CC LESI Æ C s divinus per prophetam indicat, dicens : Ipjiregnavc— A runt9 sed non ex me ; principes ex t i terunt, sed non cognovi. Idcirco cgO Pontius Tolosx urbis comes>ne in numero male regnantium, arbitro Deo, ac salubri consilio uxoris mex Adalmodis comitistx, ac princi- pum mihi subdiCOrum, venerabilium scilicet Bernardi Caturcensis episcopi, necnon Gausbcrti abbatis nominati, Guillermi quoque, ac Fulconis fratris consulum, decrevi ur abbaua lancti Petri Mostacensis cœnobii, cujus defensionem ego hactenus, & parentes mei, seu prcdeceflores mei COmites Tolofæ, de manibus abba- tum & monachorum habuimus ; deinceps in Dei strvi- tio rectius » diligcnriufquecustOdiatur. Quapropter volo ut cunctis meis succcstbribus pareat, quOd egO praenominatus Pontius abbatiam sancti Petri Moyfacensis cœnobii, præstante Deo, & intercedentibus apud ipsuin B sanctis apostOlis ejus Petro & Paulo, pro salure animx mcx, unio domno Hugoni abbati Cluniacenfi, de cunctis succeflbribus ejus, in loco Cluniae, fururis/ccundum regulam siincti Benedicti ordinandam in perpetuum coram testibus concedo. Si quis autem parentum, vel iuccestorum meorum> auc quictimque hominum post finem meum, siVe postdeCestumGaulbcrtt principis illius, cui ♦ sedem i me in dcfcnsiOnc illa nunc este Videtur, abbas vocatur, hanc meam concdTioncin dirumpere auocumque modo attemptaverit, quod fieri omnino sub octestacione judicii Dei prohibeo, omnipotentis Dei viventis examinandi, de Papx Romani, necnon Francorum Regi, ad quorum tuitionem locus przfatus Moyfacensis pertinet distringuendum relinquo. Ego vero hanc inferiptionem concefllonis in manu jam dicti ab— C baris Hugonis, adstantc omni conventu ejusdem monasterii j cui præest mea deprecatio, de prænOminati Bernardi Carurcensis episcopi> ad cujus dlœcesim attinet locus iste*, consecratione Durannus abbas & monachus Cluniae, in die iolemnitatis sanctorum apOsto- lorum Petri de Pauli, manu, ore, corde COnfirmo, arquc corroboro. Bemardus Caturcensis episcopus firmavit. Gaufberrus abbas firmavit. AdalmOslis Comicista firmavit) dcc. Data sub dic m. kal. Junii, feriam, anno ab incarnatione Domini M. txvn. VIII. Bulla Vrbani It. qua confirmantur canonici Ca- txrcenses inprojefione vita regularis quam rc— I cens profejjier.int. URbamvs episcopus servus servorum Dei dilectis in Christo filiis Gojberto priori, ejusque fratribus in Caturcensi ecclesia canonicam viram profestis, dc eorum fticcefforibus in eadem religione permansuris in perpetuum. Pix postulatio voluntatis effectu debet pro- lequente compleri > quatinus de devotionis sinceritas laudabiliter enitescat, de utiliter postulata vires indubitanter astumar. Quia igitur vos, o filii in Christo ca- riffimi, per divinam gratiam aspirari, mores vcstros sub regularis vitx disciplina coercere, & communiter fecundum SS. Patrum institutionem omnipotenti domino deservire proposuistis i nos votis vestris, atque peti* tionibus, paterna benignitate, impertimur astenfum. ] Vitx quippe canonicr ordinem quem profcsti estis, przlentis privilegii auctoritate firmamus, & ne cui post f>rofcstionem exhibitam, sincprioris SCU congregationis icentia de daustro discedere liceat, interdicimus, dc tam vos, quam vestra omnia sedis apostOlicx protectione munimus. Vobis itaque, vestrilque succeHoribus in eadem religione pcrmansiiris, ea omnia perpetuo poffidenda soncimus, quæ venerabilis frater noster Gi- ra Idus Carurcensis episcopus, ad gubcrnatiOnis vestræ folatia noscitur contuliste. Ecclesiam scilicet S. Juliani de Bovena, ecclesiam S. Petri de MOrtrado, redditus villæ quæ dicitur Pardinas, medietatem oblatiOnum ex altari beati Stcphani, medietatem cenfus mcmcra : Ca- turcensis, qui episcopo cpmpeterc videtur, tertiam pnrcem paratarum, qux parochiani foleirt episoOpo com- LDURCENSIS. parari, cetera omnia quæ idetn episcopus vel jam Vobis contulit 9 vel in futurum cx largiente domino colliturus. Ea etiam qux olim ad Cacurcensium canonicorum usum collaca j ied post, eorumnegligenriis detrita, dc in mctnus militum j cetcrorumque sccularium diflipau sunt. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat eamdem canonicam cernere perturbare, vel ejus pOstes- sioncs auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare : sed omnia integra conferventur eorum, pro auorum sustcntatione ac gubernatione COncesta sunt usious omnimodis profutura. Illud etiam sirpra nominari episcopi constitucum pntsentiS decreti pagina stabilimus *, ut przpofituras sive archi- diacOiiatus, de ceteri ecclesiastici honores Carurcensis ecclesiæ vcstris, vestrorumque succestbrum consiliis ordinentur. Si qua vero in futurum ecclelustica, secula- rifVc persona hujus nostix constitutionis paginam sciens contra eam temere Venire temptaverit : secundo, ter- tiove cOmmOnita ; si non satisfactione congrua emen* daVcric, potestatis, hOnorisque fui dignitate careat > reamque le divino judicio cxisterc de perpetrata iniqui* catecOgnOscac, atque a sacratistimo corpore, ac unguine Dei de Domini RedemcOiis nOstri JesuChristi, aliena fiat > de in extremo examine districtz ultioni sub* jacear. Cunctis aurem eidem loco justa seryannbus, sit pax Domini nostri Jesu Christi, quatinus & hic fructum bOnx actionis pcrcipLwt, de apud districtum judicem præmia æremx pacis inveniant.AmenAmenAmch. Joannis S. Romana : ecclesiæ diaconi cardinalis, x. cal. Sepe, indict. m. anno DOm. incarnationis bani secundi Papæoctavo. IX. Grcgorii papa IX. ad archiepiscopum Situricensem, de electione episcopi Caturcensis. GREG0RIUS episcopus servus servorum Dei venerabili fracri archiepiscopo Bituricensi S. de A. B. Sua nobis archidiaconus, & capitulum Caturcensis ecclesiæ petitione monstrarunt, quod eadem pastoris destinata solario, ipsi ad habendum defururi episcopi electione rract.itum, vocaris qui ad hoc fuerant CVO- candi, convenientes in unum, in tres ex canonicis fide ’dignOS contulerunt taliter vota sua, quod illum in suum episcopum reciperent, quem ipsi in pratentia venera^ bilis fratris noslri archicpiscopi Viennensis apostolicæ sedis legati, nominandum ducerent s vel etiam eligendum. Ipsi quidem hujusmodi potestate suscepta f G. archiprelbyterum de Salivaco Carurcensis dioccsis, virum utique gratiosiim, cujus providentia, de potentia error pravitatis hæreticæ in ipsis partibus plus solito pullulantis, speratur de creditur poste divina suffragante gratia, exftirpari j de eadem ecclesia in temporalibus, de spiritualibus susciperc incrementa f pari voto, de voluntate unanimi elegerunt. Verum dicto ar- chiprefbyrero electionem hujusinodi acceptare nolente* nec super hoc aliquam causiim rationabilem astijj- nante, timentes ne propter hoc eidem ecclesiæ poflec

illudi, tam electionem hujusinodi, quam electum protectioni sedis apostolicx fupponere curarerunt. Quare fxpe fati archidiaconus > & capitulum nobis humiliter supplicarunt, ut faceremus eamdem electionem confirmari, & eidem electo munus consecrationisimpendi* Volentes igitur tibi qui loci metropolitanus cxistis > eM hac parte deferrei fraternitati tuæ per apostolica scripta mandamus, quatenus super hoc officii tui debirum excquaris, prout secundum Deum ipsius ecclesiæ utili* tad videris expedire Datum Lateraius, idus Februarii pontificatus nostri anno x.