Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/738

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


5L INSTRU X. i Injlrumentum Bartholomei Caturcensis episcopi pro abbatia B. Maria Deaurata injiauranda. BARTHOLOmkus Dei gratia Caturcensis episcopus uniVcrsis abbatibus, archidiaconis, archiprciby- tcris, prioribus, decanis, capellanis, subcapellanis ; ccrerisque ecclesiarum rectoribus per ciVitarem > & dio- ccsim nostram Carurcensem confticuris, vel eorum loca tenentibus ad quos præscntes litteræ perVenerint, salutem in Domino. Quoniam, ut ait Apostolus, omnes flabimus ante tribunal Chrifti, recepturi prout in cor- pore gejfimus tfive bonum fuerit 9sive malum : oportet nos diem mcflionis extremæ misericordiæoperibus præ- Vcnirc, ac xternorum intuitu seminare in cerris, quod, reddente Domino, cum multiplicato fructu recolligere Valeamus in celis. Firmam spem, fiduciamquc tenentes, quoniam qui parce feminat, parce & metet, & qui feminat in beneditlionibus, de benedittionibus & metet vitam aternam. Cum igicur ad reædificationem eccle- lix B. Mariæ Deauratae ciViratis nostræ Caturcensis, quæ de noVo reaedificatur opere sumtuofo, proprix non luppetant facultates ; uniVcrsicatcm vestram monemus, rOgainus, & exhortamur in DOminoJcsu Christo, Vobis in remistionem yestrorum peccaminum nihilominus injungentes, quatinus nuntios } seu qucstores dicti Operis larOres prelentium, cum ad ecclefias vestras declinaverint > benigne, & curialiter recipiatis > & de bonis Vcstris eisdem conferatis, & cancllos nostræ indulgentia :, & dicti operis parochianis Vcstris exponatis, Vel dictis qucstoribus, seu nuntiis dicti operis exponi permittatis : plebes vobis commistas nihilominus commonentes, & salubriter, Sc efficaciter inducentes, ut de lx>nis sibi a Deo collatis, dicto Operi pias elcemOfynas > Sc grata caritatis subsidia erogent, & transmittant j ut per hæc Sc alia bona quæ Vos, Sc ipfæ plebes, Domino inspirante, feccrius, vel fecerint : pollicis, seu pOstintaa ætcrnæ felicitatis gaudia peryenirc. Nos enim dc Omnipotentis Dei misericordia Sc beatæ Mariæ semper Virginis, & B. Petri Sc Pauli apOstOlorum, Sc B. Steplnni proromarryris, &omnium Sd.meritis COnfiden- tes : Omnibus Vere penicencibus Sc COnfeflis, qui dlcto operi suas eleemosynas duxerint transmittendas XL.dics dc injunctis sibi poenitendis, Sc VOta fracta si ad ea redierint > peccata Oblita, Sc Offcnsiis parrum Sc matrum fine injectione manuum, misericorditer indulgemus *, præsentibus pOst annum minime Valituris. Datum apud capellam TcmplariOrum, die Veneris ance festum as- sumtionis beatæ Mariæ, anno Domini mcclxxiii. XI. Epitaphium Sicarii de Monte acuto > episcopi Cadurcensis. INfulstta effigies, quam stratam cernis > deVote lector, siippolitos hOC farCOphagO injuria temporum oblitc- rcttO, adumbrat cineres extreniO ferVandOS judidO præ- stantiilimi quOiidam præsulis Cadurcensis Sicardi de Monteacuto. Si quæris curiOfe defuncti parentes, nObi- lihus Vitali de MOnteacutO milite, & : Hermengardi de MontclstnardO siitus, steinma nObiliratis ex Alexandro atdVO, hliO HugOnis secundi ducis Burgundii, inclyto Capctorum sstnguine splendidus, & ex Margaieta uxOre Alexandri, filia & herede Lamberti COinitis de MOnte- acuIO Remcnsis diœcesis, filii celeberrimi COinitis Cq- DOnis, cujus sœliCi & piO COnsiliO capta fuit Hicrusa- icm a GoBufrcdo BuillOncO duce LOtharingO, illius so- rOno, magni BOnsfacii COrsicæ insulæ, markiOnis Sc omitis EmpOritani, qui fub LudOVicO Pio in Affrica Vandalis quinquies apersO Marte prOstigatis, Orbem Cliiistianum ferVavic, illustri semine clarus. Sigesta fcire aves > ex archidiacOiiO hujus Cathedralis ccdcfix ntula MOntispesati, anristcs factus, jurium &hOnOrum sponfæ acerrimus Vindex fuit, Sc breVi, quo scdl^rcm- MENTA pore, quinque nempe annis, dotem immane auxit quam plurimis damnis per noVa releVia a Vastis rebellibus evindicatis, ur codex episcopalis testacur. Inter.quæ ba- rOnia Castrinovi Rarierii, Sc Vicecomitatus Laucricen- sis fuerunt, cujus vicccOmitcm Amalricum apud Lau- trecum glorionis præsul manu piOpria militari Ordine insigniVit. Deinde castrum Monrilpcsati de nOVo cxtru- xit, dynasti.T Montistanardi, non ignoci hujus psttrix nominis, fisco regio jam pridem incursa, a rege Philippo pulcro donatus > t an quam privata pcrfona ; hanc Armando de Monteacuto militi ex Bertrando fratre ne- pOti > tabulis tcstamentariis hereditarie mancipavit. Qui aflumto Montistanardi cognomine, in his Aquitaniae partibus nobiliflimam Montistanardi familiam lati stime propagavit. Quid amplius ? hanc sitcram ædicu- 1 lamdiVo Blano episcopo & martyri dicaram de SUO condidit, ubi corpus condi Voluit. In extremis politus, plebi fux hujus ciViratis ad limina episcopalis Palatii tur- matim conVOlanti, Sc veniam commilli recentis flagi- tii crebris gemitibus a suo expiranre Pontifice depre- canti, mitistlmus præsul > per archidiaconosbenignitcr impertiri juflit. Sic qui siincte Sc præclare vixerat, pic in DOminO quievit, anno incarnati verbi mccc. Manibus tanti pOntificis hOC encortiiuin funebre siio magno labore cxquisirum jOannes Arnaldi ex ayia Anna Mon- telanardi ferus longa serie nepos, sero, sed devote pofuic, pOstquam venerabilis vir dominus Henricus Oruntius, hujus cathedralis ecclesiæ canonicus, eximia qua pollet pietate, hanc siicram ædiculam suis fumeibus, noVO lchemate interpolari curavit, hoc albo apposicc relicto, > anno apotheOks hominis mdcxlvi. XII. Littera Philippi regis in gratiam Raymundi Cadurcensis eptscopi. PHi Lippus Dei gratia Franciæ rex, notum facimus univcrsis, tam praesentibus quam futuris > quod nos [>rolocutam liberalitacem nobis faciendam ex partedi- ccti Sc fidelis nostri episcOpi Caturcensis, suo & personarum ecclesiasticarum civitatis & diœcesis Caturcensis nomine, pro præfencis exercitus nostri Flandrensis subfi- diO, ad defensionem regni nostri, gratam & acceptam habentes, grauOsius tenore præsentium ipsis duximus > coliCcdendam. Primo quod in instanti festo omnium sanctorum faciemus cudi Sc fabricari monetas valoris, legis Sc ponderis quorum erant illæ, quæ tenipOrc beati LudoVici quondam regis Franciæ aVi nOstri, currebant > Sc inter dictum festum Sc subsequens festum resurrectionis dOminicx, faciemus paulatiVe cursum minui monetarum quæ in mOnetagiis nOstris cuduntur ad præsens, prout consultius fuerit faciendum : ica quOd in dicto fcC- ro resurrectionis Domini, vel circa, prædictas noVst9 monetas habere faciemus siIum cursiim. Item, quOd omnia conquesta ab ipsis suarum ecdcsiarum nOmine, a tempOrc retrOacto > usque ad tempus necestarrum hujuf- mOdi, in feOdis Sc rctroseodis nostris, auc subditorum iiOstiOrum, in quantum ad nOS spectae, tenere pOstinc perpecuO, absque COactione Vendendi, vel extra manum ■ luam pOnendi, aut financias præstandi nObis, piO eisdem. Item similiter quOd pOstcstiOnes quas pro ecclesiis Sc cinictcriis ecclefiarum parrOchialium fundandi dcnO- Vo, Vcl « ampliandi intra vel extra villas, nOn ad fuper- fluitatcm/ed ad cOnVenientcm ncccflitatcm acquiri COn- tinget j vel * jam sintacquifitæ de cetero, apudeccle- sias prcpctUO permaneant, abfaue cOactiOne Vendendi, vel extra manum suam pOnendi, aut præstandi finan- tiam pro eisdem : & : quOd pOcestOium hujusmOdi pof- sefTlOnes ad eas prO justO prctiO dimittendas, pOstinc mediante justiria cOarctari. Item qucd bOinmobilla eccle- iiasticanun persOnarum & dericorum ckricJiter Viyen- tium nOn capientur, Vcl justificabunrur aliquO casii per justitiam fccularem. Item quOd adVOhatiOnes & rccOg- nitiOncs n.wæ, quæ ab eCclufiarum subditis fiunt, nullatenus admittentur ; factas de noV « Ucicnws penitus revocari