Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/739

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ C. revocari. Iceni quod prætextu gratix antiquae in perlb—. nis ecclesiasticis > non impedietur ecclesiistica vel fecu- laris jurisdictio prælatorum. Iccm quodballm de alii officiales teneantur jurare > quod mandata sibi facta dc facienda per lictcras nOstras pro ecclesiis & per/onis ec- clefiasticis, abfque difficultate fideliter exequcntur. Item quOcl non impedientur aut inquietabuntur ecclesiæ su- per poilellionibus » seu redditibus emtis, vel emendis in feodis, retiOfcodis > auc censiyis suis > in quibus omnimodam altam & bastam habent justitiam : quin poffestiOnes de redditus taliter aequi ficos perpetuo tenere ralcant abfque coactione vendendi, vel extra manum suam ponendi, aut nObis præstandi sinanrias pro eisdem. Item quOd tOllantur gravamina eis per gentes nostras illata, de nOstra jam COncelsa statuta ferVcntur, de ea balliVi nostri jurare tenebuntur sc firmiter servaturOS. j Irem quod si decimam vel aliud onus ad opus nostrum per Romanam ecclesiam przlaris prædictis, de aliis pcr- sonis ecclesiasticis, duranubus termims folOrium decimarum nObis cOnccstarum, vel concedendarum, ab eis- dem, ut præmitticur, imponi contingat, vel jam impolitum cxistat*, decimarum ipsarum > de decunx scu alterius oneris per prædictam Romanam ecclesiam, ecclesiarum concestarum vel COncedendarum solitum terminum nOn concurrant similiter, nec illis qui nObis deberent exercitu m, tenebuntur ad eumdem vel mittendum, seu sc redimendum pro exercitu præfenri. Item quOd non est incentionis nOstrx, nec volumus quod praetextu exactiOnum quarumlibet, in terris dictorum præ- latorum ex parte nOstra pro necellkare gucrrarum factarum apersOnis subditis, vel justiciabihbus sibi de consuetudine > vel de jure cis ecclesiis, aut perfonis aliquod cgeneretur præjudicium, vel noyuni jus nobis propter hoc acquiratur : sed in eisdem libertatibus & franch iliis quibus erant ante guerras inceptas legitime perseverent. Item quOd ad Opus garnisiOnum nOstrarum Bona eorum, vcl subditorum suorum eis invitis nullatenus capientur. Item quO<d impedimenta de grayamina, qux in feodis f*rxlatorum prædictOrum amoVeri debite faciendum, tem quod nihil ocCasiOne subVcniente noVicer nObis conccllx levabitur ab hominibus ecclesiarum de corpore, seu manu mOrtua, de ako de basto ad VOluntatcm tayliabilibus *, de fi quid eis hOC anno pro subycntione exercitus præfeneis fit lcVatum, vel levari COntingar, id ecclesiis hujulmOdi de præstando ab eis subsidio deducetur. Item quod subiidium illud juxta concefliOnum ipsius tenorem per dictOS prælatOS, scu auctOritacc ip- lorum levabitur, nObis, scu. gentibus nostris ad hœ deputatis instanter quam citius aflignandis. Et insijper quod pro graVaminibus sibi, aut ecclesiis suis, vel per- lonis ecclesiasticis illatis, corrigendis, de quibus li- Jjucbit, auditOres nOn sufpectOS eisdem, cum requisici □erimus, concedemus ; qui, vice nOstra, ceteris complementum justitix lu per hOC prompte de fideliter exhibebunt. In cujus rei testimOnium præfentibus litteris nOl- rrum fecimus appOni sigiilum. Actum Parisiis quindc- cima dic mensis Junii, anno Domini millcsimo trecen* tesimO quarto. XIII. PAreagium cum rege a Remundo episcopo initum. PHilippus Dei gratia Franciæ & Navarræ rex. Notum facimus uniVerfis& singulis, tam præfenti- bus quam futuris, nOS infrascripcas vidiffe litteras formam qux sequitur cOntinentes. LudovIcus Dei gratia Franciæ & NaVarræ rex. NOtum facimus uniVersis pracsentibus & futuris, nOS infra scriptas vidiste litteras in hæc Verba : Philippus Dei gratia FrancOrum Rex. NOtum facimus uniVersts, tam præsentibus quam futuris : quOd cum dilectus nOstcr R. de fidelis Venerabilis ecclesiæ Ca- turcensis cpilcOpus, prædecestbrefque sui Caturcenses episcOpi, COnfiderantes jurisdictiOnis temporalis & dominationis ciVitatis Caturcensis regimen, quatenus ad eos pertinuerat, de ad cum pertinebar, pluribus ex causis Tonuls L D U R C E N S I S. 33 sibi difficile sumtuosum ac Onerosum, maxime propter dicti episcopi, genuumque nOstrarum discordiam, inter quos luper pluribus rebus de juribus ad jurisdictionem dc dOminationcm spectantibus, fuper muribus, foflacis, liciis, plateis, porcis, forcalitiis, juribus, de rebus aliis emeatis Carurcensis > quxstio vertebatur i provida de- libcrauonc pensantes, super dictis quæstiombus transi- gcrc > de dimidiam partem indivisam jurisdictionis dc dOininarionis ipsius, prout ad dictum episcopum, dc suam poterat pertinere ecclesiam, in nOS transferre permutationis titulo, pro decenti recOmpensarione tcrræ E er nos sibi dandx, ut per manus nostra : potentiam, ad Onoreni Dei, Carurcensis ecclesiæ pacem de utilitarcrn, ac tranquillitatem subjectorum de patriæ, promptius ac fructuosius jurisdlctio, dOminatioque ipsstgubernari valerent : & quOci prOptcrea, quidquid juris nobis in muris, fOstatis, liciis, Vel rebus aliis, ficu juribus, quibus fibi ad junsdictlOnem vel dOminationcm quamcum- quc spectantibus COmpetebat, si.*u COmpetere poterat > ex aaVOhatiOnc quOrumcumque, vel alias quOquOmodo id COmmune cstct, nObis, de episcOpo siipradicto, & communiter regantur de administrencur futuro tempore, calibus inferius expreflis duntaxat exceptis : de quod nOs decentcrti recompensationem ultra hoc præstarcmus fibi in terra, pro his quæ consequeremur ex causa hu- jusinOdi abeo, tam praefatus episcopus > quam sui præ- dcccstOrcs qui fuerunt pro tempore primo, cum domino caristimo de prOgenicore nostro, iuccestiveque nobis- cum ex gentibus nostris stiper his pluries cractaVenr. Et tandem dictus episcOpus super prædictis quxstioni* bus, de super aliis quæ inter ipsum episcopum pro sc, & ecclesia lua ex parte una, & nos, lcu gentes nostras pro nobis ex altera verrebantur, seu verti porcrant quo- quOinodo, se nostro arbitrio, disposicioni, & voluntati nostræ in nos comprOmittendo pro sc, de ecclesia siia supposuir, de ad hoc siii capituli plenius accestit ap- prObatio de astensus. Nuper autem dictus episcopus perfOnæ & ecclesiæ siiæ magnam utilitatem praetendens, nobis supplicaVit instanter, utquOdtandiu tractatum extiterat, ad effectum perducere t nOstrum inAiper, ex pOtestate nobis per cum de capitulum suum concesta t Ferre arbitrium dignaremur. Ea propter nos, quietem subiectorum nostrorum, præsertim ecclesiarum de eccle- siast icarum personarum > de specialiter episcopi memo- rati, de ecclesiæ fuæ Caturcensis, qui semper nobis dc nostris primogenitoribus fideles de deVoti fuerunt quam plurimum, affectantes transactionem de communionem perpetuam, seu pcrmuratiOnem, pruut infra fcquitur, iniVimus super praemistis cum epiiCOpo siipradicto, ex pOtestare nobis data & concclla, ut dictum cst, per epiC COpum & capitulum memoratos siiper dictis quæstiOni- bus, quoad jus nOstrum, de dicti episcOpi de ecclesix fux solum ferentes, nOstrum arbitrium prOnuntiantcs, dc declarantes modo de forma inferius per COinpOsitio- ncm hujusmOdi declaratis, super aliis quæstiOnibus in. præsenti non agitur, jure nostro de dicti episcOpi de cc- clcsiæ suæ, dictaque pOtcstate arbitraria nOois data salVis manentibus, fine omni præjudiciO, ficutantc. Præfatus episcOpus cx causa igitur transactionis communis de per- mutatiOnis, de arbitrii nostri hujusmodi, dat de concedit pro se & suis succcstOribus, de ecclefiæ Caturcensi > nObis de nOstris succestOribus regibus Franciæ perpetuo dimidiam partem indiVifam meri& mixti imperii, ac omnimodæ jurisdictlOnis temporalis altx de bastæ > leu- dæ, pcdagii, theOloneii, quantum leuda, pedagium > thcOlOneum ad episcOpum pertinent j omnisque dorni- natiOnis temporalis, administrationis de regiminis tem- pOralis civitatis & Villae Caturci, ejusque territorii & aistrictus, jurium de pertinendarum ipsorum, ad sc dc suam ecclesiam pertinentium, fine omni præjudiCio sijæ spiritualis jurisdictionis., modo, forma de COnditiOnibus infra scriptis. Ec vicc Versii, ex causit arbitrii nostri, transactiOnis, COmmunionis de permuratiOnis hujufmo- di 9 nOS quidquid juris in præmistis, Vel ea tangentibus habemus, Vcl aliis rebus quibuflibetin civitate prædic- ta 9 de ejus territorio, de districtu ad nos pertinere pote- E