Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/740

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


3+ I N S T R l rar, quoquomodb id communicamus episcopo siipradi— A ctO, liixqueecclesiæ, medo & forma prædictis. Caturci namque perpetuo unus tantum erit regiminis > jurisdictionis omnis altæ Sc baflæ, Sc dominationis prædictæ præpcsicus communis nobis Sc dictO episcopo, qui vicarius appellabitur ; unus quoque index communis, qui jurilclictioncm ipsam exercebunt Sc admi- ni Hiabunt communi nomine nostro & dicti episcopi > juramentumque dictæ siix administrationis præ- stabunc in manu episcopi, Sc succeilorum suorum, qui tunc erunt pro tempore, fcu eorum vicariorum, Sc ce- pu tarorum ab eis > vel ecclesiæ sui capituli, sede Vacante, gentiumque nostrarum, Videlicet scncfcalli nostri Cacur- cenfis » vel ab eo deputandi pro nobis, qui simul Sc pariter cum dicto episcopo, vel suis, ut dictum est, creabunt, Sc instituent dictos officiales, Sc eorum recipient E juramenta. Idemque sensabitur in notariis, custode carectis > sotellitibus, bcdellis, Sc aliis quibuflibet officialibus curiæ nostræ, quæ erit una curia communis & io- la, Sc in solidum temporalis ad communes exptnjas, Sc onera pro prima Sc immediata omnimoda juiiidictione, executione » ac dominatione quacumque Caturci, ejus districtu Sc territorio exercendis. Unus erit communis nobis, Sc dicto episcopo receptor, & custcs omnium obventionum j emolumentorum comn>unium dictæ curiæ, telonei, leoda, pedagii, aliarutnque ObVcntionum, Sc reHdituum communium. Una arca communis ad cullo- diam, qui receptor de receptis nobis Sc dicto episcOpo, icu gentibus nostris, & £uis partibus respondebit, quo- tienlcumquc a nobis, gentibusque nostris, vel cpiscOpo, vel nostrum altero fuerit jequisitus. Cognitio prima— C rum appellationum a dictis Vicario, judice, communique curia j suppletio defectus eoium in exhibenda justi- tia, omneque primum restOrtum, cum suis emolumentis in omni casii ad nos & dictum episcopum communiter pertinebunt in locis prædictis, atque exercenda. Unus erit femper judex communis nobis Sc episcOpo, aui judex appellationum Vocabitur j a quo appellationes iblum jure COncefsæ, aliudque reflbrtum ad nos solummodo pertinebunt, Sc fcnescallum nostrum prædictum Omnium prædictorum officialium communium crca : io>instirurio & destitutio eorum, Sc cos offendentium indictis locis cOirectio, & punitio ad nos > Sc dictum episcopum simul Sc parcim pertinebunt. Dicti vicarius, judex Ordinarius, appcllationumfluejudex communes erunt annales > nisi de communi conlensu dicti epfcopi, seu fui capituli, £ sede Vacante, nostro seu senescalli nostri, prOcedat ut ex eis aliqui, propter sui idoneitatem, amplius maneant in osticiO suo. Quod fi accidat semel Vel pluries, nOn fiet nobis aut dicto cpisoopo præjudicium in aliis vel in futurum in eisdem, quominus femper ad requi- sitionem parris alterius debeant efle annales. Portatio armorum, fractio pacis, vel itinerum, omniumque criminum Vel itinerum, lcVium & grayium quorumcumque cocrtio Sc executio in dictis locis sine omni exceptione incuriis heresum, foris facturæ commifla, penæ nscales, Sc publicatiOnes tanorum quæcumque, ac tompoficio- nes, si ex eis causis Vel aliis fiant, auc finantiæ ad nOs, Sc dictum cpifCopumcOrnmuniter pertinebunt. ( Lx(x majcstatis Cstius ubi COnua pcrfonam nOstram » vel regni nOstri corOnam, duntaxat cOmmitterentur, & aliis casibus superiOritatis in terris b.xronum, Sc parium Fran- ciæ ad nos sdum spectantibus, veluti cum offici des nos- tri proprii suum exciCentes officium excedunt, vel Of- fen duntur duntaxat exceptis) in quibus casibus fore factura :, si acciderent in dictis lods > erunt COmmuncs nobis & dicto episcopO : nisi in casu majcstatisnostræ lcsæ, ut præmilsum est > quO cafu duntaxat, cum plene conflaret, fOrc facturæpcnæ, seu commifla, ad nOs sOlummo- dO pertinebunt ; pendente VeiOcOgnitione siiper cis, an- nOiatio & cxccucio super bOnis hujufinOcii fierent per manum COmmuncm nostram Sc episcOpi menicrati. In CaturcO, Sc dicta terra conimuniOnis hujusniOdi tabcl- liOnes, fi qui fOrte de COinmuni confensu fuerint pro tcmpOie, curatOresOperum, aliique similes cOmmunes erunt, Sc in futurum communiter creabuntur j nullcque MENTA tempore tabelliones nostri proprii, aut quiairoque officiales ncst.i proprii rcfidentiam facient, ncc Rationes tenebunt in locis eisdem. Ncc officiales nostri proprii quicumquc nomine nostro quidquam ad juristiicticnem vd ejus executicnem pertinens, in locis cifidem poterunt exercere ; Sc si hoc attentarent facere impune, non parcatur eisdem, ( casibus fecundi rcflbrti Sc supericritatis nostræ, ut supra notatum est > solum exceprisj) hoc etiam falVO, quca in locis prædictis fcnesoallus nOster astisias suas de terra etiam, Sc reflorto ncstro exterioribus tenere poterit, modo hactenus censucto, sine tamen omni piæjudicio, Sc sine impedimento jurisdictionis crdina- rix, & primi rcflbrti, Sc jurium communium nobis & dicto epicopo, quæ fupcrius sunt exprefla j de quibus nihil in talibus afliliis attingere poterit sencscalluspraedictus— Turres, muri, foliara, liciæ, platcx, portæ, vallata, & ante Vallata, viæ publicæ, earum munitio, pondera, mensuræ, pcntes, munitioncs, & fomlitia dictæ vil- læ & pertinendarum ipfius, & eorum emolumenta, ad nos Sc dictum episcopum communiter pertinebunt-, dictos Vero pontes, turi es & fortalitia, præter ecclesiam ca- thcdralem, Sc præter domOs episcopales & capituli Ca~ turcensis, nos quando Sc quancum nobis | lacebit tenere Sc facere custoairi pei gentes nostras pcteiimus, sine omni juris præjudicio episcopi memorati 9 contra episcopo * lupradictO. In loco vero communi, ubi commodius *J fieri poterit, fiet, Sc ordinabitur ad communesexpen— ■ fas nostras Sc episcopi, curia Sc carcer communis ; so- tellites, seu Vcdclli, lignatcs portabunt baculos armis nostris & dicti episcopi. Sigillumquc cum imprestione ligni nostri Sc fui, erit commune aictæ curiæ temporalis communis, quo signabuntur leu sigiliabuntur acta, proceffus & alia quxcumque ad officium curix fpcctan- tia •, & emolumentum erit commune nobis Sc dicto cpis- COpo, quæ omnia fient sine ^ræjudicio jurisdictionis lpi- ritualis, & juris curiæ epilcopalis & officialis lui, quibus per praxcdentia vel lequentia nullum volumus præjudicium generari. Preco communis creabitur, preco- mfatlcncs Sc mandata publica, & cxecutiones nent in dictis lccis, pariter nemine nostro, Sc episcopi Caturcensis. Episcopus Caturcensis, baro & comes Caturcensis efle censebitur, Sc appellabitur in Cmnibus, ubi videbitur faciendum ; Sc privilegiis comitis Sc baronis eum scmper gaudere debere decernimus. Juxra cathedralem ecclesiam Caturci episcopus & canonici claufiilam mode- 1 ratam Sc determinatam propter honestatem ecclesiæ > quæ de nocte claudatur, pro daustro parare Sc habere pOterunt ; & quod ea libertate gaudebit & immunitate > quibus claustra fimi lia ceterarum regni ecclesiaxum iolent gaudere. Et similiter nos in loco congruo dictæ civitatis 9 Vcl ejus territorii, prope murds intus, vel extra, vel partim intus, & parum extra, ubi melius expedire viderimus, castrum nostrum proprium, palarium, £< domum Construere & habere perpetuo poter imus, cum ea libertate & immunitate quibus cnstra, dcmOs Sc palatia in Villis nobis Sc aliis cOmmunibus habere solemus. Acto insuper inter nos Sc episcopum memoratum, quod .præmista quæ Caturci ex nobis habemus, atque ex caulis hujusmOdi ab episcOpO & ecdelia CaturCensi consequimur nOs, aut nOstri fuccestbres exrra manum regiam E nostram nunquam pOnemus insolidum, Vclin parte. Pro prædictis autem quæ a dictO epitropo ex causis prædictis consequimur, damus Sc cOncedimus, & allidere permittimus episcOpo praedicto in lOCis idoneis in Caturcinio nObis & sibi COngruis > ut magis COmmodc fieri pOterit, quadringentas Sc quinquaginta libras Turonenses, bo- næ Sc fortis mOnetæ annui Sc perpetui redditus •, quem redditum idem episcopus Sc succeflbres sui^um omni ju- sticia alta & balla, primOaue restbrtO renebunt a nobis Sc succeflbribus nOstris in feudum, prout civitatem Caturci dictus episcOpus&fui prædccestbrcs COnsueVerunt a nObis tenere. Cum autem dictus cpiscOpus a nobis dictam asti- siamperpetuam plene fuerit assecutus, & non ante, nos juribus dictx (ommuniOnis fruemur. Retinuit autem libi ecclesiæque fuæ dictus episcOpus, quænObis COinmunica- rc non inrendi^mOnctam luam Catuvcenscm, & : jus mo-