Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/741

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ C nccæipfius fabricandae in civitate prædicta, vel alibi in j locis tempora liratis sua :, & ejus cursum, prout sibi <Sc ecclesix luæ antea competebant. Ccnsus insiipcr > redditus Sc prOVenrus, a capita, aliaque jura, Sc dominia fcodalia & retrofcodalu ad eum, eCclcfhmque spec- tantia, in locis prædictis. Si quid vero movens ab ipso cpiscopo, aur ejus capitulo quocumque tempore in (olidum > vel in parce cx commillb, vel fore facturis ad nos vel succcstbrcs nostros, quocumque tempore perveniret) id infra annum & diem extra manum nostram ponere tenebimur i ncc auidquam herediragiiun aliud acquirere poterimus in locis dictx communionis, quod non communicemus episcopo, pro parte dimidia precii nobis ab eo primitus rcsticura : Sc noc idem dictus cpisco- £us facere tenebitur, dum ad manum suam ex COnuniP s, vel fore facturis, aliqua venient in futurum i excepto loco prædlctis castro", palatio, domoj Sc fortalkio nostns construendis-, qua : de nOstroacquirere pOCerinius, & nobis in sdidum recinere. Juramenta de pace scrvan- da qux præstari consueverunt in illis partibus * præsta- buncur futuris temporibus in manu fcncscalli nostri Sc episcopi, prout est hactenus consuetum. Actiini in- super est inccr nOS Sc episcOpum memoratum, quod oni- nes & finguli homines Carurcenfcs fidelitatem jurare debeant nobis Sc episcopo Caturcensi 9 quod juramentum renovabitur, quotiens erit ibi noVus cpiscOpus > Sc per lingulas succestiones regum heredum nostrorum i quod juramentum recipient simul pariter epificopiB Caturcensis, vel ejus capitulum sede racante, & scnefcalli nostri, qui erunt pro tempere, scncscalli etiam nostri > necnon lcnescalli locum tenentes in scncscalli longa ab— < sentia, judex rr.ajorum. ProcuratOrcs nOstri Cacurcen- ses Sc —’dVocati quicumque pro tempore fuerint $ in fili novo (pecialicet & exyrestc regimine palam & publice, ubi astisiam suam cenebic > præientc dicto epis.opo, vel ejus vicario> vel sede vacante ejus capi culo, lectis Sc eis expOsuis omnibus Sc singulis in præscntibus litteris comprchensis, jurabunt ad quatuor sancta Dei evangelia corporaliter tacta, se servaturos Sc completuros bona fide, & sine calumnia > quantum in eis erit, omnia Sc lingula, in pratentibus litteris comprehendi •, nec antea Caturci, rei ejus pertinentiis aliquid attingere, vel astifias tenere poterunt quoquomodo > quominus si post- quam estent certiorari, Sc lirterx cxhibitx, a quibus teneantur jurare. Contra facientes perjuri teneantur ubique, cum hujuGnodi juramentum præstari velimus, & cx nunc præcipimus, Sc ad præstandum eos astriiigimus sub fide, fidelitate & juramento, quibus nobis aut nostris socce (foribus erunt astricti. QuOd si forte, quod abfit, per gentes nostras quascumquc, contra ea qux in præsontibus litteris continentur, Tei aliqua ex cildesn, aiiaua contigerit attentari per tale factum contrarium j nulli juri dicti episcopi aliquod præjudicium afferatur : nec jus postestionis > vel quali nobis acquiri, nec causa alicui conluetudini vel præfcriptioni etiam centenariæ poffit parari $ sed tam nos, quam succestdrcs nostri, curia nostra regia, & fencfcalli omnes prædicti, qui erunt

! >ro tempore > fine omni lice 9 Sc alia aiscuflionc, depo- icis eis in litteris ipsis contentis per episcopum, qui pro tempore fucr » c, ejus Vicarium, vel eorum procuratores > seu capitulum przdictum in contrarium attentata, fcm- per ad statum debitum reducere teneantur. Et idem in- rclligatur, siex parce dicti episcopi, vel succcflorum suorum fieret aliquid contra prædicta, nOstrOsque succellb- res reges Franciæ, ad præmistbrum recenciorum memoriam approbandO præmista : litteras seriem pratentium continentes, episcopo Caturcensi, qui fueric pro tempore, dare finguli tenebuntur libere, absque difficultate quacumque, rrxdicta vero fecit nobiscum dictus episcopus, prout Sc quatenus 9 plenius & securius de jure j aut de consuetudine sibi licet ea facere, Sc non ultra, nec aliter quOd fuit ante prædicta siiperius acta, Sc post incontinenti protestarus exprcste. Dlctus episcopus in- super promific nObi$ solemniter se prædicta Omnia cohp plere & fcrVctre, omnes siiOS succestOres ad hæc specialiter obligando > ac se bona fide facturum Sc curaturum > Tomus I. ADURCENSIS. 3 s L quo melius poterit bono mndo, qtiod suum capitulum ecclefiæ Caturcensis præniistis omnibus aflentiat, & ca omnia approbabit. Nos autem conteniplacione pcrfb- næ dicti episcopi Sc ecclesiæ siix quos prosoqui volumus speciali gratia, & faVOre ; præmista omnia Volumus Sc concedimus, Sc servare Sc complere promittimus, nos Sc succestores nostros dicto cpilcopo, & siiis succeflbribus solemniter obligando 9 salvo in aliis jur.e nostro, Sc dicti episcopi 9 ac ecclesix (ux 9 Sc jure quolibet alieno. Quod ut ratum Sc stabile duret, præfcnriDus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisiis anno Domini millesimo rrccentcsimo serro 9 mense Februatio. Nos aurem ad instar stipra dicti domini Sc genitoris nostri, juxta actam expreste conventionem in litteris su- Era dictis ad præmistorum recentiorem memoriam, di- ^cto « Sc fideli nostro B. nunc Caturcensi episcopo 9 litteras continentes seriem, approbandO contenta in eis, conceflimus, sigilli nostri quo ance dicti domipi & genitoris nostri deceiTum uti conluevimus appcnsione munitas t salvo in aliis jure nostro, dicti episcopi > acec- clcfiæ siix, Sc jure quolibet alieno. Actum apud Vicenas prope Parifios, anno Domini millesimo crecentesi- mo * quadragcsimo quarto, tnenfe Februario. Nos aurem inclitorum prædeccstbrutn nostrorum ves— * tigiis inhxrentes, Sc volentes complere quæ in præmistis fuerunt acta 9 per eos ad suprascripcorum rccentiorcra memoriam, & omnia & singula, prout supcrius scripta sunt Sc expresta, approbantes, ratificantes > ac eriam confirmantes > dilecto Sc fideli nostro Guilhermo episcopo Caturcensi, litteras ptiorum lenem continentes, fi- a gilli nostri roboraus munimine duximus concedendas » nostro > dictique episcopi Sc ecclesix siix in aliis, ac alieno quolibet jure salvo. Actum Parisiis anno Domini millesimo trecentesimo Vicesimo, mense Novembri. Per voS G. Julioci. Collatio acta est. X 1 V. Bulla Johamis Papa XXII. pro erectione univer- fitatis Cadurcensis. 3 OhannBS 9 Scc. Cum civitas Cadurcensis quam cx- cellenriar divinae bonitas multiplicium gratiarum bonis Sc dotibus decoravit 9 propter ipsius commoditates Sc conditiones quamplurimas, apta non modkum gene- D rali studiocenseatur •, nos reipubliœ multipliciter expedire credentes, quod in civitate præfata fiat Sc emanet fons scientiarum irriguus, de cujus plenitudine hauriant univcifi litteralibus cupientes imbui documentis » Sc etiam cultores sapientia : inferantur Sc provehantur diVcrfamm facultatum dogmatibus eruditi, faCundi, Sc undique illustrati, fructum uberem largiente Domino > suo tempore producturi i attendentes auoquefinceræ fidei puritatem 9 ac eximix dcVotionis afrcctum, quos dilecti filii consules Sc universitas cjusdeni civitatis ad no* Sc Romanam ecclesiam habere noscuntur. Ex prodictis caufis, porrectis etiam nobis pro parte consulum Sc uni- versitatis prædictæ, humilibus & devotis supplicationi~ bus inclinati, auctoritate apOstolica statuimus Sc ordinamus, quod in ciyitate prædicta perpetuis futuris tem- E Poribus generale studium habeatur 9 Sc vigeac in qualibet licita facultate : quodque præfatum studium ac ejuf uniterfitas, ac doctores, magistri, licentiati 9 bacchala* rii, Sc scholares pro tempore commorantes caufa studio- rum, ibidem omnibus priVilegii9, libertatibus, Sc immunitatibus COnceflis studio Tolosanensi, acuniyerfi- ttti ejus, ac doctoribus, magistris, licentiatis, baccha- lariis Sc scholaribus in dicto Tololanensi studio commorantibus, plene ac libere gaudeant & utantur. Nulli ergo omnino hOminum, &c. Dacum Aveniono vn « idus Junii, pontificatus nostri anno XVI< De legibus ejusdem acadcmia per pontificem ordinatis, plura apud Cruceum. £0