Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/743

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ CA so retentæ. Finis aurem hujus honoris ex altera parte de A 1 illa artigi de Orbo, ufque in illa gutta de Vulpe. Dedic < autc.n de suo alOdiO akcrO prædictus Guillclmus in ista I donatione » duas petias dealodio in ipso Broilo, cum uno praco de ilia guardela, pro qua re accepit de S. Petro quinque fOlidOS. NoVcrinc omnes quicumquc legerint nane cestionis chartam, quod ego Donatus, Sc nepotes mci Arnaldus de Illabarta, & alius Arnaldus filius abbatis » necnon & alius Arnaldus & Bcrnardus frater ejus filii Garlix donamus » & auctoritate firma cor- tOboramus istam donationem, ecclesiam scilicet siinctæ GcnoVefx in cpiscOpatu Lectoratensi constructam cum omni honore liiprafcripto Domino Deo, Sc S. Petro Moi*liacenli mOnasterio, sicut suprafcnprum est pro animabus patrum nostrorum, Sc matrum nestrarum, & & omnium parentum DOstrOrum vixentium, ac defunc— B torum, sru eorum qui in eadem eccleha cremati fuerunt, tali quldem renOtc > ut ii aliquando suadente diabOlo qualjfcumquc potestas, quocumque malo ingenio vo- ljerit lœum jam nominatum Moisiacum a societate & iidclitate 1OC1 > & ordinisCluniacensis mOnastcrii, quOd ablit, di Vellere pOrestate > illa nihil quidquam in hac nOstra dOnariOne retinente > locus & ejus habitarores Cluniacensis mOiustcnidOnatiOncm hanc nostram eccle- lum kilicec S GenoveEr habeant, teneant & in perpetuum poihdcanc. Facta folemniter dOnatiO ista in mense Junio 3 die DOminica, COram tcstibus > in præscntia & manu Odgcni prioris, & aliOrum multOrum fratrum. XVIII. Charta Pontti comitis de abbatia Moijlacensi Clu- niaco subjtctenda. QVamvis apostOlica pronuncient verba quod nOn sitnisia Deo pOtestas, aliqua tamen de reprobis . scrmo divmus per prophetam indicat, dlcens : ipfi regnaverunt, fed no* ex me ; principes extiteruIit, CT non cognovi. IdcircO POnnus TOlOtanx urbis CO/nes, ne in numero mule regnantium a justO avbicro Deo districte quifi nOn abeo.ignitus dijudicer ; communi ac salubri COnfilio uxOri3 mcx AdctlmOciis comit illic, ac princi- puin mihi tubdiorum, venerabilis scilicet Bernardi Caturcensis epiicOpi, necnOn Gaufberti abbatis nOmi- nati, Wiilclmi quOcjue, ac FulCOnis fratris ejus cOn- sultu decrcVi ut abbatia S. Petri Moiliacensis cœnObii, j quam egO hactenus, & parentes mci > icu prædcccstO- res mci COmites TolOCini, de manibus regum FrancO- xum visi sumus in fOri jure habere & pOstidere, deinceps in Dei servitio rectius diligcndusque custOdiatur. Quapropter VOlo ut cunctis meis succeflbribus pitcscat, quod egO prænOminatam abbatiam S. Petri MOisiacensis cœnObii omnipotenti Deo, Sc sonctis apOstOlis PctrO & PaulO dimirtO, necnon Sc seniOri cariffimO dOmiiO Huguni abbati Clunienli, siye cunctis succestOsibus suis in 1OCO Cluniacensi futuris, secundum regulam S. Benedicti ordinandam in perpetuum trado COram tcstibus. Si quis autem parentum vel succefforummeOrum, auc quicumque hOminum pOst finem meum j siVc pOst dif- ccflum Gauiberti principis illius, qui secundus a me in abbatia illa nunc elle videtur, & abbas vocatur, hanc meam cefliOnemdifrumpere quocumque modo ad- renUVerit, quOd fieri omninO sub obtestatiOnc judicii Dei prOhibeo, cinnipOtentis Dei virtute examinandum, Sc Papae Romano, necnOn & Francorum regi ad quorum tuitiOnem praefatus locus Moisiacus pertinet, distringendum relinque. EgO vero hanc infcripciOnem Cef- siOnis in manu jam dicti abbatis dOmni Hugonis, ad- stanre omni COnventu ejusdem mOnasteiii, cui præest, mea electione, Sc prarnominati Bcrnardi Caturcensis cpiscOpi ad cujus diOCesim attinet focus istc COnfecra- tiOne. Durannus abbas Sc mOnachusCluniacensis in die solennitaris sonctOtum principum apOstOlOrum Petri Sc Pauli manu, ore, corde confirmO atque COrrobOro. Bernardus episcopus Caturcensis firmaVit. AdalmOciis comiufla firmavit. Gauzbertus abba firmaVit. WilleL LDURCENS T S. 37 mu. CO^DOmento Miscens-malum firmaVit Fulco fratcr yus confirmayit. Datum sub dic m. calendas Junii III* feriajPhilippo rege Francorum. X I X. Gauzberti abbatts Moifiacenjis de eodem argumento. SAtis omnibus, ut Opinor, notuinest, qualiter ego 10 Gauzbertus abba nOminatus, olim a Willelmo co- mite TOlOsanŒmcione magni pretii xxx. scilicet millia sdidorum abbatiam MOili.icensis cœnObii comparaVe- rim. Nunc vero & deinceps omnes posterOS meos ad quOsoumque quOrum in manibus hæc guerpitionis meæ adnOMtiO advenerit scire VOlo, auodegOpostca seniOri meo POntio, & filiO e/us Willelmo tOtam prædictam dedetim abbatiam pOst finem meum, hac de causa., ptO amore VldeliCcr Dei, Sc pro salute animr mex, seii prO stabilitate, ac restauratiOne rjusdem aEbatiæ, ut nOn deinceps ix>st dcccstum meum ipscmeus lcniOr POH- tius j neque filius ejus WiJlclmus, nec ullus succestb- rum meorum COmitum licentiam habeant aut vendere^ aur dare, aut COmmOdarc præfdtim abbatiam S. Petri Moiliacensis cœnObli ciiiquam clcricOrum, Vel laico- rum, ncC etiani ulli patentum meOrum, ita ad pOstiden- dum, uc hactenus c.o, & prædccestbres mci male Sc fccularircr visi sumus pOstidcre ; sed perpeniO Willel- mus filius POntii, & hlii ejus DOst cum, & Omnis fx>s- tcriras genealOgix tencndO pOstidcant, Sc juste, ac viri- } liter rcganc, Sc abbati regulari a fratribus ejusdem COn- gregatiOnis VOluntate, & COniensu abbatis, Sc totius COngregatiOnis Cluniacensis menasterii regulariter electo, regendam tradant. Sed & fi de WillclmO Pnntii filiO legales nOn apparuerint filii ; fratribus suis Ray- mundO Sc UgOni nliis POntii similicer per COnVenriO- ncin luprascriptam ipsis, & filiis eOrum qui legales ex eis prOdierint, habituram tracta. QuOd etsi cafu eVcnc- rit, ut Omnium istOrum COmitum pstlatinOrum abdendO prOgcnics eVanescat, illi ramen qui sOrre pOst COs arcem aCregimen TOlOsani COmitatus acceperit ; Sc qui secundum Deum, Sc scculi dignitatem profatam abbatiam pOstiderc VOlucrit > similiter habendam ccdo > salva in omnibus fide abbatum futurorumCluniensium. HOC autem uc omnibus tam praesentibus scilicet ac fu- ) turis pateat, volo quOd prædlcti mei seniOrcs, at palatini COmites Pontius, Sc ejus filius Willclmus ante hanc mex donatiOnis guirpitiOnem, mihi dextras, Sc prOpriOrum insuper COrpOrum fidem dederunt, nun-

? |uatn se daturos » cuiquam hOminum viVcntium S. >etri MOisiacensis mOnasterii abbatiam, nisi abbati regulari, regulariter > ut dictum est, a fratribus cjul- dem cœnObii, justii & Volunrate abbatis Sc COngrega- tiOnis electo. Et ut h.vc meæ dimifiiOnis annOtaciO sem- per firma, stabilisque permaneat : in manibus prædictOrum meorum seniorum COmitum POntii & nlii ejus Wiilclmi, coram nobilibus, propriis meis manibus subnixa stipulatione firmavi. Hujus autem rei testium VOcabula subter habentur inserta. Ego Gauzbertus abba nominatus rem dictam reddidi stabilitate firmam.Gauz- E bertus de Lauraeensi castro firmavit. Bernardus Petri de eodem castro firmaVit.Bernardus RainOnis de Wan- dalorumcastro firmavit. Raymundus Amclii firmaVit. Facta donatio hxc in mana Wilklmi cOmitis Tok>sani anno ab incarnatione Domini millesimo Lxm. regnante rege PhilippO. Data V. idus Junii. X X. Vnaldi abbatis Moisiacenjis teftamentum de decimationibus a variis fecuidribus ab eo redemtis. PAx origo univcrsis Dens, scilicet majestatis, eruditorum COgitationum provit^r, & Confiliorum pro- • pagator > bonorumque fuctorum patrator, cujus nutu E iii