Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/746

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


40 I N S T R 1 XXIV. ^Urbani Papa II. ad Guillelmum Tolosanum co- mitem, in gratiam Ansquitini abbatis Mdi- siacensis. URbaNUs episcopus> servus servorum Dei, Guil. Tholosano comiti, salutem & apostolicam benedictionem. Super religione & eleemolynis, quas erga Deum & ejus famulos diceris exhibere, magnO gaudio cxukamus, maximas Deo gratias agimus. Est autem <juO<l nostram erga ce bencVolcntiam minus affiCiat, quod nOn adeo justitiam excqui te audiyimus. Hoc autem ex eo accipit argumentum, quia Moisiacensis & Lczaxcnsis cenobii abbates injulle expelli, Sc in eorum locis inique ] alios subrogari > pati ullo modO potuisti. Notum autem tibi facimus, quia venerabilem fratrem nostrum Anstjui- rillum in Moifliacenscm abbatem conceflimus ; Unal- duni autem ut invasorem cx eodem cenobio recedere decrevimus, idque 4 coram episcopo Caturcensi, nostris litteris intimavimus. Studeat ergo religio tua sedis apostolicæ decretis viriliter insudare, Sc ut nostris effectus præceptis detur » insistere. Sane quia te fanet æ Mariæ apud Tholosam omnino ecclesiam diligere & hOiiOra- re accepimus ; tuis afTensunI precibus, tuæ religiOnis dilectione, concedimus ; quatenus tibi, cuæque progeniei illic cimiterium construas, Sc benedici facias. Ut aucein beatae Marix, beatique Petri studeas deVocionis serviriis incumbere, te Sc omnes qui in eodem loCo religionis gratia obtinuerint sepeliri, per beati Petri gra— ( tiam ab omnibus absoNimus Vinculis delictorum. Epis- copo autem civitatis uc illud confecrcc, ex nostra parte mandabimus. XXV. Wrbani Papa II. ad isarnum Tolosanum, Simo- nem Agenensem, G e ruidum Caturcensem, Raimundum Lactoratensem pro Muijiaco. URbanvs episcopus, servus serVorum Dcb dilectis fratribus & coepiscopis, Isorno Tolosano, Simoni Agenncnsi, Gerardo Caturcensi, Raymondo Lactorensi, salutem Sc apostolicam benedictionem. Fraternitatem vestramnon lgnOrarc credimus, quod Moyfliacense mo- nasterium magnæ quondam relig : onis, magnæfamæ, I magnæque fuerit excellentiae. Postmodum vero cuni illic habitantium negligentia rel gionis gloria dccrevifler, substantiarum quoque copia diminuta, Sc pene ad nihilum redacta est. Gratias autem Deo, qui nostris temporibus per Cluniacensium abbatum industriam, religionem in eodem loco abolitam, reparare dignatus est. OpOrtetergo, & VCstram fraternitatem pro beatorum Petri Sc Pauli deVotiOne, quorum r.omini locus ipse dicatus est, operam dare, quatinus antiquarum pollestio- num substantiam recipere, & quas in præsenti tenet fir- mirer ad usus fervorum Dei ibidem manentium mereatur. PrOinde abbatias Vel mOiiasteria, quas Sc quæ nunc usquc renuerunt, vel tenenr, confirmamus ecclesiæ Moystu- censi, apostOlica auctOritate, ut pOstideant Sc teneant fub dOminio* Anniacefis abbatis > fcilicec in episcOpatu To— £ losiino, abbatiam Lezacc lis > in Aginnensi, abbatiam sstncti Gervasii Exieniis j in Elcnensi, sanctæ Mariæ Arulensis ; in Girundensi, siuicti Petri Campi-rotundi. Sed in hac constituimus Sc mandamus, ut non ibi amplius abbas ordinetur •, sed a MOyffiacensi abbate ibi IniOr præpOnarur. Prioratum etiam sanctæ Mariæ To- OS.E, sancti Petri de COquinis, Sc sancti Genii HirtO- rensis & DuriVellcris, Sc Villænovxin Ruthenensi pagO, COnquetas Cum appendiciis siiis, & omnia quæ nunC in f>rxsenti tenent, ut in ætcrnum pOstideant in pace, vo- umus Sc mandamus •, Sc hæc ex beatOrum apOstOlOrum Petri Sc Pauli auctOritate Sc nostra. Adjicientes hæc, ut in abbatiis supra nominatis, sine MOyiliacensis abbatis * Extai ea de re epistola Urbani II. ad Guillelmum CidurcenGim episcupum, quam edidit Balux. Misccllan. tom. vi. p. 401. T M E N T A confilio & VOluntate, abbas nullatenus eligatur, vel ab aliquO ordinetur. Quod si COntigerit ausu temerario ab aliquO fieri ; Sc electus Sc eligentes, ordinatus & Ordinator j excommunicentur, Sc a sms Ordinibus ex beati Perri auctoritate, fub) anathematis intcrminaticne depO- natur. Conqueruntur etiam ipsi fratres MOvlTiaCcnses plurimas SU1 juris ecclesias a laicis omnibus Occupari j in TOlOfano quidem episcOpatu, ecclesiam soiicti Martini dc Maurago, fancti Juliani, sancti Rustici 9 ecclehamde Affiniaco, de Corduba, de Bisingis^dc MOnte-beteriOj in Aginnensi, ccdefiam sstncti Amantii de Tasrago, dc Verbegaria j de Angarriaco j in Caturcensi, ecclesias sancti Martini Sc sanctiVincentlideAntcjaco/anctiPetri dc Biolo, sancti ThrOdOri de Linaro, iancræ Liberatx, fancti Amantii, sancti Martini Sc, sancti Perri de Carex, fancti Saturnini de Bas, siincti Johannis cie Perfica j ecclesiam siuicti Saturnini, quæ cOnjuncta est ecclesix fancti Perri ; ecclefiam de TitiacO, soncti Petri de Brugarias, fanctæ Mariæ de TroilO •, eccicsiamde Co- gOrnoco, de Gratacumba, sancti Lupi de Malausii •, ecclesiam cum curia, quæ dicitur de Fals j ecclesiam de Ar- dunoecclesiam sancti Sulpicii, sancti Mauritii. In Lactorensi episcopatu, in parrOchia Limaniæ, ecclesiam de Sarraciaco, de Flamalingis, de Aliciano, de OrriOls, ecclefiam sancti Martini, lancti Quiriaci, siincti liari, sancti Saturnini MansiOnis-villam. Vestram igitur prudentiam litteris præfcnribus exhortamur atque praecipimus 9 ut supradictarum ecclesiarum occupatOres, pso vestri officii debito commoneatis*, Sc quæ Dei serVis, Vel ipsi, yel ipsOrum parentes perperam abstulerunt, resti- * tuere compellatis. Quod si vestris noluerint commOni- tionibus obcdire, noVerint si : beatorum apostolorum indignationem, sicut ecclefiasticarum rerum pervasores, in pervasione ipsa contumaciter permanentes habere, Sc cxcOmmuniCatos este. Data Tososa :, nonis Maii indict. mi. anno DOminicæ incarnationis mxcvii. per manum Johannis S. R. E. diaconi cardinalis. XXVI. Raimundi Vicecomitis Cadurcensis vitam Monas- ticam in Moifiacensi coenobio ample It entis, 3* duas ecclefias Ansquitilio abbati condonantis. CUm manifestum sit beatius efle dare quam accipere, & moneat unumquemque scriptura : Miserere anima tua placens Deo. EgO in Dei nOmine Raimun- dus vicccomes dictus, qui totiens ab aliis male acceperam tandem aliquando oene dare dispono, atque mi- ieræ animar mex inspiratione divina misereri eligo. Nam vitam meam qua tam inique Viyebam, ut Christianis omnibus audire tantum nefarium sic, relinquens omnia, religione monastica commurayi. Ecclefias Vero qux dicuntur de Calzada, quas parenrcs Sc anteccflbres mei per simoniacam hærelim praVe distraxeranr, ut Oblatioiws earum, non per manus pauperum, sod, quOd turpe erar, per manus COncubinarum, distribuerentur, in difpOfi- rione DeO sementium OrdinatiOne diyina COnstitui atque compOsui. Has igitur ecclesias quæ in Caturcensi pagO constructae Videntur, major in hOnore & nomine B. Marix semper virginis : minOr vero in honore lincti Audoeni confellbris ; cum siiis cimiteriis Sc oblationibus, terris, vineis, aquis, molendinis, seu onni ecclesias- ticO hOnOre, & Omnibus ubique stdipssts pertinentibus, cgO siipndictus Raimundus, simulquc filii mei POnrius Sc Pecrus, dOnamus Sc relinquimus DOminO DeO uni- versOrum, & beatiflimis apOstOlis ejus PetrO Sc Paulo, in lOcis venerabilibus CluniaCO Sc MoystiacO, abbatibus quOquc præsentibus domno HugOni Sc dOmnO Asquiti- 110, cunctisquc COrum succefforibus, tam abbatibus quam mOnachis in ipfis locis DeO serVientibus, ut habeant, teneant & pOiiidcant in perpetuum asodum Omni tcmpOre, quamdiu cælum imminet terræ. Hæc, inquam, admomtlOne Sc industria summi Sc illustris Viri dOmni Geraldi nOstri, id est Caturcensis pOntificis : ins- tintia vero atque diuturnis ad Deum oratiOnibus Venerandi