Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/747

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ CA randi abbatis Asauitilii > cunctxquc congregationis J MOystiacensis, cxnOrtatiOnc quoque, & ut ira dicam, partim Videntia filiOsum suOrum Petri Sc Pontii, COn- iilio erum & voluntate amicOmm meorum, ac multorum nObllium virorum, tali tantaque devotione peregi. Si quis itaque hanc nOstram donationem inrumpere > viOlare > aut in aliquO minuere rentaverit, in primis iram Dei vivcnris incurrat, ac cum Dathan & Abiron dctmnauOnc perpetua damnandum SC sentiat in infernum. Cui autem mcliOr apparuerit filius, aut propinquus meus, potentia sua tOtuni ab integro rcstituat uncto PctrO in lupradicto loco Moysiaco9 uc particeps hujus mcx clee- mOfynxslr, & hxrcditatis mcx harres legalis permaneat i scilicet, ut quOd de manu laicali, ubi hactenus erae » in omnipotentis Dei & servOrum ejus stipendia commutamus atque transducimus, abfquepcrturbaciOne 1 Sc inquietudine racum sit, & incOnyulfum conlistit omni tcnipOre. Facta cestio descriptiOnis hujus auctoritate & consilio dOmni Gcialdi sanctx Caturcenæ ecclesix episcopi > acclencOrum ejus, annO DOminicx incarnationis MCI. indictione nOiu, præiidcnte in ROmana ecclesia Pafchalc IccundO Papa, regnante Philippo Fran- COrum rege, in pratentia & COriObOrauone multorum tcstium. EgO iple Rstimundus supradictus viCecOsnes, & filii mci pOntius & Petrus vicccOmices, ita firmamus & corroboramus tenendum in perpcruum. EgO A demarus RamO dictus> qui ipsos per iucccstiOncm parentum meorum nulc tenebam & injustc pOlLdcbamjica libere Sc ab* folutcdOno atque derciinquojunul cum filio ir.eoin manibus Sc præsentia siipradicti abbatis domni Afquitilii, atque aliorum multorum tcstium, tam mOnachorum quam ( lucorum. Signum AimOnis Elix. Signum Gaustredi militis de Calizcda. Signum Petri Amclii. Signum Si- cardi » Signum HugOnis vicarii* XXVII. Raymundus de Proeto abbas Moyffacensisi i TN nomine DOinini nOstri J. C. Ego Raymundus Dei 1 gratia comes Tolofx, dux Narbonx > lnarchiO PrO- vinciariamOrcDci Sc pro redcmpuOncanimx mcz& parentum mcOrum, dOnO & COnccdO in perpetuum Domino DeO, & beato PcuomOnasterii MOystiacensis, Sc dilecto in Christo fratii RstymundO, Dei gratia abbati dicti mOnasterii > præfcnti Sc recipienti, nOmine dicti mOnastcrii Sc COnVentus, videlicet OmnimOdam juris » I dictlonem altam Sc bailam, corpOris, mcinbrOium, san- guinis Sc rerum in lOco dictO de Catalcns, Sc in omni territorio Sc pertinendis, prout sc extendunt Sc COn- fronrantur inter Garumnam Sc territorium S.Parguerii> Sc terricOrium castri de MOnreOn Sc Boscum, &c. Hœ dOnum dOnO, laudo, Sc in perpetuum conccdO prædi- ctis nominatis* Facta fuit charta ista apud Narbonam > die Jovisante ramosiora prinUjinnoChristi mcc. &c. XXVIII. Raymunflus de Rufi aco abbas Moyffiacensis. T* N nomine DOmini nOstri Jcsu Christi, anno incama- JL riOnis ejusdem MCCXVui. sexto cal. OctObris. Nos Rayinundus Dei gratia MOyflaci abbas, netum facimus univerlis præsentibus & : futuris, quOd cum nobilis vir dominus A Imaricus dux Narbonr Sc comes Tolosie, Sc ctominus MOntisfOrcis post decestum inclytæ recor- datiOnis domini patris Cui, ad villam Moystaci devcnis- fet i nos de voluntate, consilio & aflenlu totius conyen- tus nostri, & hOminum de MOyflaco, ipsum recepimus in hOminem DOstrum, Sc ipfi promi/imus quod eum& Sc omnes homines S11OS, & rerras, & res suas pro pofle HOstvo custOdiemus Ixma fidej & per hanc chartam confirmamus eidem Omnes pactiOnes} Sc on.nia jura quæ parer suus habebat in villa Moystaci, & in pertinendis ejusdcm, sicut in chartis patris fui plenius continetur. Et nos Almaricus dux NaxDOnar, comes TolOsie> Sc do* Tomus /. DURCENSIS. 4i minus Montissoitis* recognoscimus vobis domino Ray- mundo feCifle hominium Sc promisille Vobis, quod VO$ Sc vestra ’omnia Sc hominum vestrorum, ecinm villam Moyisacum cum pertinendis suis pro poffe nostro custOdiemus & tuebimur bona fide : Sc otnncs pactiones & jura Omnia ecclesix Sc hOminum Moystaci, corporali vobis præstito sacramento, cum omni integritate obsct- Vabiinus, siCut in chartis nOstris, Sc dOlnini patris mci plenius continetur. Ec ut hxc omnia firmius teneantur^ Scc. Actum Moystac. anno ab incarnariOnc Domini mccxviii. scxrO cal. Octobris, præsentibus, Scc. Ego Rayinundus, No. pub. Scc. XXIX. ’Epifiola H. prioris Moifiaci>in qua de eligendo ia abbatem R. jam abbate Lezatensib multas rationes nec ineptas affert. SAnctiflimo patri acdomiho R. diVina providentia Cluniacensi abbati > H. humilis prior MoiflaCensts mOnastcrii, ac ejusdem loci totus conVentus, debitam cum subjectione Obedientiam. Ex quo nOstrum monas- terium suos humeros Cluniacenh ecclesix suppOfuit •, quantx qualisye fraternitatis ac familiaritatis dilectio DOS vobis cOHVinxcrit, dilectiOnem vestram nequaquam credimus ignOrare ; Sc ideo dilectos fratres nOstrcs A. priorem B. Mariæ Deaurare Tolofx, ac A. de Aragone, 3ucm domnut abbas noster quondam bonæ memoriæ um viveret > domus nostræ procuratorem constituic :

necnon R. jam dicti (fomini abbatis Capellanum, vobis mierimus, adVerfitates Sc angustias quas nOstra ecclesia Eista cst, & adhuc patitur > ac etiam quod eidem super is profuturum clse cognoscimus declarando. NOVcric itaque vestra paternitas, quod pastor nOiler R. quondam bonæ memoriæ, de Vitæ medio est sublatus 5 & nostra ecclefia in mari magno & fluctuosO, pleno raptoribus pOfita t inccstantcr ab inimicis justitix dcVastatur 3 ac sui pauperes redditui, quos ab antiquis temporibus postidebac, ita.ad nihilum sunr redacti, quod suis scr- vitoribus, dum diVinum officium ibidem celebrabitur* vix poteric proVidere. Domino enim abbati nostro dum viVeret, nOstri redditus sufficere non Valebant
Sc sicut jam dictus abbas per Vi. annos transactos& amplius, in scde propria moram facere non fuit ausiis 5 « tum propter cardinalem a9 tum maxime propter comitem Toloso- 1 num *, ita prædictis de causis credimus quod abbas siic- cedens in nostro monasterio, ad przfcns moram facere nOn audebit. Ec quia tot & tantis malis nOstra ecclesia circonVailacur ubique, talipastorc indiget <jui nuxie- ranter cxpensiis faciat, & ie ipsum ad præsens prOpriis expensis regere Sc robis consulere præfentialker postic, ac notus in * propria jbenigVolcnciam omnium nobilium, ac omnium terra : cleri captaxe sciat, ac nos in honorem nostri, Sc nostri utilitatem noverit gubernare. Cum igitur talem qualem prædiximus penes nOs invenerimus, dOminum videlicet R. abbatem Lesatensem, bOni resti’ mOnii virum : ipsilm nobis dignum duximus protendendum. Hic etenim maxima dona virtutum pe.Cepit j Cst enim studio castitatis mundus, abstinenriæ robore validus 9 ad susticienriam lit : cratus 9 ad omnem toleian- E tiam fortis, ad sustinendam injuriam mitis, ad f.clcn- dim miscricOrdiam facilis > ac omnis patria ipsum excellentiori praelatura judicat efle dignum. Innipcr ipso fcfc Sc nos, qui huc usque exules & Vagantes pauperrimam vitam duximus, in abbacia sua sustcnrare poterit : quousque in nostram ecclesiam licite redeamus ; Qua de causa benignitatem Vestram flexis genibus exoramus quatenus jam * demum dominum R. abbatem Lesotenscm vestri ac nostri monasterii monachum, nobis in pastorem concedere dignemini ; hunc enim a vobis summopere petimus > ac toto cordis desiderio affectamus. Et quia dominus cardinalis, dum in ftia legatione ecclesias vaCantes reperit, electiOnes fieri fine suoconsonsu Sc COn- silio prohibet : adhuc discretionem vestram humiliter « Iste cardinalis ex alia charta ef t R. legatus apostolicx fedis. F