Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/749

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ C1 Arutensis in diocesi Hclenensi, cum decimis & aliis pertinendis suis ; abbatiam S. Petri de Camporotundo » in diocesi Gerundensi, monasterium & villam, cum decimis & aliis pertinendis suis> necnOn & alias posteflio- nes, cum pratis » vineis > nemoribus, &c. Prætcrea omnes libertates & immunitates a prædecestoribus nof- tris Romanis pontificibus moiusterio ycstro concestas 3 necnon libertates & exemptiones Circularium exactionum a regibus & principibus, vel aliis fidelibus rationabiliter vobis indultas, auctoritate apostolica consirmamus>& przfcntis scripti privilegio communimus. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat præfatum monasterium tenere, perturbare, aut ejus * postestionem, aut terrx, vel oblatas retinere, minuere > seu quibuflibet vexationibus fatigare > sed omnia integra confervent eorum pro quorum gubernatione & siistcnratione concesta sunt, &c. Datum x V. cal. Aug. indict. xm. incarnationis dominicæ anno mccxl. pontificatus vero domini Gregorii Papx noni an. xiv* XXXIV. BuUa Stephani Papa II. pro Figiatensi monajlerio. STbphanvs cpiscopus/ervus fervorum Dei, unirer- sis CŒpiscOpls per Galliam degentibus, clero simul & populo, siilutcm. Principis piiffimi Francorum Pepi- ni 9 post unctionem fui, & consecrationem apud Parilium ecclesix B. Dionysii, coactus fum precibus parces Aquitani as peragrare i ac cum eodem rege in pago Ca- turcensi deveniens > monasterium in loco qui Fiacus di- citur ab ipfO fundatum, consecrare* Quo cum venistem cum quibuidam episcopis ad hoc ipsum officium una mecum invitatis> quid ibi divini & inusicati contigerit miraculi, nullatenus obliyioni tradendum. Nam in ipso nocte, quæ hoc opus præcedcbat, auditx sunt vocet psollentium a nonnullis in ipsa ecclesia quæ dedicanda erat » Facto itaque mane, noois ad tantum mimsterium peragendum accedentibus, nubes subico dcnfiHimaira omnem illius templi superficiem operuerat9 ut torum omnino adirum intrœundi denegarer. Cum igitur nubes ipsa. ab cclliflec, ecclesiam ingredimur, altaria & pa rictes diligentius contemplamur, sacrique chrismatis unctionem & cuncta qux ad ritum dedicationis peitinent, fclemmccr adimpleta, liquido cognOscimus. Hujus itaque tam magninci operis ipfum mundi SalVatorem, in 1 cujus honorem idem locus Fundatus est, auctorem fa- tentcs, mi (Tarum reverenter solemniacclcbraVimus. Ad testimonium etgo tantx virtutis posteris nostris mftnuctn- dum, secundam ibi Caturcensis ecclesix sedem cxiste- re apostOlica diffinitione statuimus, atque primatum cunctarum haberi ejusdem diocesis ecclesiarum ; & interdum ibi ordines mysteriorum ab episcopo Carurcensi congruis temporibus gencralirer fieri, & ipsom eccle- fiam sub nullius unquam potestate redigi pari mOdo de- crevimus. Abbas autem ipsius lod ab ip 10 episcopo in ipla cui praeponitur ecclesia benedicatur, nisi forte a Romano benedici voluerit pontifice > in hoc sibi præstita reverentia. Nulli præterea archiepiscopo, vel episcOpo, aut cardinali sic facultas illum excommunicandi, nisi tantum Romano pontifici. Sepultura quoque illic prz ] cunctis aliis ecclesiis liberior habeatur > nullufque defunctus ibi delatus a sepultura prohibeatur, nisi propria culpa exigente, fuerit anathema. Monasterium denique functi Qutnctini de Galliaco, & cœnobium eremitarum Conchenfe, & illud de * Lonante, & omnes alias eccle- fias a præfcnrc rege eidem loco datas9 cum cunctis ad fc pertinentibus, necnon uni ver sa que a quibuflibet fidelibus collita sunc vel fuerint > Anastasio abbati a nObis benedicto, ejusque succestbribus perpetuo jure poffiden- da censemus ; auctoritate simul sanctæ Romanæ ecclesix & beatorum apOstoIorum Perri & Pauli & nOstra, hoc per decretum hrmantes. Si quis Vero buicsanctioni nos- rræ in aliquo ot>ViaVerir, Sc habiutOribus illius loci molestus cxtiterit, & cx his quædlcta sunt aliquid irritum facere voluerit, si non admonitus SC correxeritj pro Tomus f. iDURCENSlS. 4J < contemptu apostolic* sedis, proprii gradus amiffionc mulctetur > & fub anathemate redigatur 9 cujuscumque gradus vel conditionis fuerit. Actum publice in eodem monastcrio vii. idus Novembri*, anno dominicx ineat » nationis dccl V. ihdict. vii. anno vero IV. domini Stephani Papæ II. Data per manum Perri fanctæ Romanæ ecclesiæ chaCtuu cardinalis, vx. idus Novembris. Hanc bullam commemoratam ab Vrbano 11. contendunt Figiacenses, ex tefimonio Clementis Papa V. in bulla data A veni one anno dominica incarnationis millefimo tre^ centefimo, tertio id. Man, pontificatus anno quarto.’Verum hoc anno minime sedebat Clemens V. Itaque interpolationis expertes non credo tam bullam Stephani II. quam alias ad ejusdem confirmationem a Figjacensibus laudat a si ) quod tamen litteris Stephani auUoritatem omnem haud detrahit. XXXV. Pnschnlis I. consecratune ubs se Aymxrttm abbatem Figiaci mittit ad idem monnjltrium dejlru- Itum penitus & monachis defiitutum, ut in priorem illudfiatum rejHtUat : & Conchenje.fsmili- ter desolatum ejujdem jurisdiltioni rcjlstuir. PAschalis episcopus, servus fervorum Dei venerabili fratri & ccepiitopo Srephano Carurcensi, £du- tcm. Fiacense monasterium in diocesi vestra firum, qLK>d anceceflbres nostri, propter quandctm simctitatis excellentiam, sub dispOsicione fui nxxieraniin is Sc dcfensio- uis habere voluerunt, & privilegiis lpecialirer lubiima- verunt, nunc novimus cste destructum » ieniquea paganis concrematum, & monachos ubiaue disperfos. Quæ de Causa doloris affectu ram sacrarirfimi ecclesix, qux a Christo dedicata fuifle cognoscicur, sicut dccrcules lic- tcræ glorioCr memoriz domni Stephani secundi Papx, nobis tcstantur ostensir 5 dcsolationi compatientes i in ejus restaurationem, prout postibilitas requirit, lblici- tudineni adhibere curaVimus. Hujus itaque negotii ac laboris venerabili fratri nostro Aynuro commitrentei præcipimus 9 Sc pro suorum absolutione peccaminum > uc eundem locum ad priorem statum reformet, atque monachos ibi aggreget. Ideo namque ille a nobis monachus & abbas benedictus cst, ut clericos ab ipsa CCcle- ) sia, temerario ausu, Abi usurpatum auferat dominatum ; Sc monachorum, quemadmodum fuerat 3 ibi rcstituat : quorum vestrx auoque beatitudinis solicitudinem, ut in cunctis eum adjuVare Velit admonemus, thesaurofque ac libros, Sc siuictas reliquias > necnon Sc cuncta quz propter timorem gentilium in Capdenacensicastro deportata fuistc nolcuncur, reddi sibi absque dilatione mandamus j castrum etiam eundem monasterio restltui, sicut olim Innanti aClodoVeo rege datum fuerat, praecipimus. Filiosque nostros charistimos Villelmum & Girbertum milites, qui sunt ipsius castri seniores admonemus, ut abbati Aymaro adjutores in orationibus cxlstanr, Sc jus suum 9 suique monasterii tam in fc ipsis, quam in castro 9 vel in proprio honore, quem ex altare Fiacensi haberedebenr, recognoscant. Omnem przterea

honorem, monasteria, vel ecclesias qux a Pipino rege » vel aliis regibus 9 scu bonis viris eidem monasterio concesta sunr>& illaqux a prædictoCIodovco loco Innanti prius erant data 9 ficuti chartarum auctoritas affirmat 9 Ay- nuro Sc succeflpribus ejus poffidenda perpetuo jure cen- semus. Monasterium ergo quod Conchas nominaturi sub ejus regimine, & abbatis Fiacensis, quemadmodum olim fuerat 9 concedimus
Sc, ut eum in priorali digni-* tate, quia dcstructum est, rcstaurer, commonemus 5 ea. siquidem libertate prrdictum monasterium donamus t qua a beatz men ; oriæ prædecestore nostro Scephano do natum est : videlicet ut nullius episcopi vel alicujusper- fona : excommunicationi subjaceat, præter solius pontificis Romani, neque sub alicujus ecclesix dominatu redigatur., ni fi ? olius Romanæ ecclesiæ } & ut liberior ibi /cpulcura habeatur > Sc cetera quz in decreto ejustkm Fij