Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/750

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


44 I N S T R l antecelleris nostri, in eadem ecclesia posira, scripta sunt, inconcusta serventur. Si quis vero huic nostræ vel illius conccstioni contrarius extiterit, & abbati Ay- mctro, aut ecclesiæ illius habitatoribus molestus fuerit, & corrigere SC noluerit, & proprii gradus damnum incurret, & vclut prophanus & incorrigibilis anathema permanebit. Dacum Laterani per manum Gregorii S. R. E. diacOni, nOrarii sacri palatii, undecimo calendas Maii, feria secunda post octavas Paschæ, indictiOnc 15. anno dominicæ incarnationis octingcntesimo vigcsi- mo fecundo, pontificatus aurem domni Pstschalis Papæ quarco, qui in numero pontificum centcsimus habetur. XXXVI. Notitia de abbatia Figiacensi > Cluniaco ] data. DlVina consiilcns clementia mortalibus naturakm & generalem legem mentibus indidit humanis, uc quisquis proprium detrimentum agnoscens, perquirar libi utile Sc proficuum. Igitur monachi Figiacenfes præccr communem legem privatam etiam de fuo provectu Sc profectu habentes, cum jam per multa annorum curricula sui neglectores extitiflent : tandem largiflua DOmini inspirati bonitate, multis laboribus deiu- daVerunt, quo pristinos vitæ erratus in melius corrigendo emendare potuiflent. Ad postremum sub regula patris Benedicti degere & vivere parati, elegerunt in DOc dOinnum HugOnem abbatem Cluniacensem pari voro communi, quatinus sicuc proprio pastori illi c obedirenc, Sc ipse ut peculiaribus OVibus deinceps agenda provideret. Qni in primis istud omnimodis pertin melcens, Sc nullatenus adquiescens, postmodum sua- sionibus & impinctionibus, ut ita loquamur, domni HugOnis tunc temporis sixæ congregationis profesti monachi •> cujus dominio antequam monachicum habitum isdem locus, videlicet Figiacus suberat, victus habens etiam inde auctoritatem Sc permifiioncrti domni Geraldi cardinalis Romani & episcopi Ostiensis, qui illis diebus in locum supervenit, pariterque laudationem Sc Sc astensum Begonis domni Hugonis filii, tam loci quam patriae procuratoris Sc dominij necnon domni Geraldi Caturcensis episcopi* sed & comitis Rotenorum Raymundi Sc Willelmi fratris ejus comitis TolOfani, quibusoiam fratribus suis illuc directis, locum secundum E regulam soncti Benedicti innormandum siisccpit. Hoc intervallo venerabilis memoriæ Hugo Begonis pater, viam uniVeriæ carnis ingreditur, resque semiperacta relinquitur. At Bego ardens animo ad effectum perducere quOd pater siius morte præVentus non potuit, legatione siia optimatum suorum domno abbati Cluniacensi directa, ad vifitandum Sc ordinandum locum, eum re- inVitat. Quid multis 1 cepto consilio, dimistismaximis negOriis, hoc iter arripuit, ac tandem post nimiam fui fatigationem, ad jam dictum locum pervenit, ubi domnus Bego ante illum veniens, quæ bene mandando promiserat meliori executione adimplere prOcuravic. Sane primo seOrsum tOta causii ventilata & inquifita, omnes malas consuetudines Sc rorturas, quas illi k>co hactenus fecerat, diorum nObilium usus cOnsilio verpi— j vit ac dimific 3 Sc postea in generali capitulo praesentibus domnoHugone Sc domnOHunaldO abbaribus, cum riOiinullis fratribus Cluniacensibus > sed Sc Figiacensi- bus *9 tunc ut primum domnum HugOnem abbarem Sc pastOrem suum una & eadem sententia eligentibus Sc proclamantibus, palam a k>CO suam prOgcnicni alienavit, & in perpetuum extorrem reddidit, ac pOstmOdum DOtnino Deo Patri, Filio, Spiriruique siincto, in cujus honore est attitulatus > eumdem lOcum pro abfOlutione patris, matris > suOrum suæque prOgeniei peccatorum COnccflit> Sc dOmnO Hugoni abbati, suisque succeflbribus Sc 1OCO Cluniacensi ad Ordinandum & serVitlO Dei difpOnendum submisic ex tunc, Sc in antea per omnia frcula fxculOFum. Ubi Ob mOnimcnrum tantæ rei Sc iplc Sc sidi, partem Sc societatem omnium beneficiorum MENTA priVatorum Sc publicorum totius Cluniacenfis congregationis acceperunt ; quique in astipulationc & affirmatione nominarim * sucmotatis. Approbavit quoque Sc laudaVit domnus Bego, atque sui optimtltes fratrum Clu- niacensium conceflionem, ac suam prædictoloco factam werpitionem Sc relaxationem muniri ac roborari regalibus præceptis Sc apostolicis privilegiis^ut nullus deinceps absque damno & periculo cujusquc ordinis, honoris, vel potestatis, promiscui sexus, aut æcatis, audeat Vcl præfumar, tam notabilem Sc fblemncm liberali catem quocumque modo infringere vel calumniari. Quod si quis heres aut proheres domni BegoniSjVcl qua- » lllcumque i mini fla persona, conccmto Deo Sc sanctis ejus œntrahoc aliquid contradictionis molitus fuerit > nisi resipiscens pœnituerit & emendaverit, sors ejus &■ pars fit cum Juda traditore Domini, cumque Dathan Sc Abiron, quos vivos terra absorbuit, Sc cum his qui dixerunt Domino : recede a nobis. Factum est autem hoc memoriale vel charta descriptionis, anno ab incarnatione Domini MLxxiv. indictione xii. præfidentc sstnctx Sc apostolicæ sedi domno GregorioVII. Papa, secundo anno papatus ejus, Francorum regnante rege PhilippO. Est autem hoc scriptum Fiaci publice factum Sabbaco in die B. Lucx cVangclistæ. Signum in primis domni Begonis. XXXVII. Begonis charta qua offert Cluniaco abbatiam Ftgiaci. SUggerente summa Sc inseparabili Trinitate, ego BcgO filius HugOnis de Calmonte, Ostero &dono ad altare beati Perri Cluniacensis ordinarionem abbatum monasterii Fiaci, siVe monachorum omnium, præ- sentium scilicer Sc futuiOrum, ut sit in manu praesentis abbatis Cluniacensis, Sc eorum qui pcst eum Venturi siint, ut ordinent eum secundum regulam sancti Benedicti : Sc hOC * facto pro redcmtione animarum patris mei Sc matris mcæ, Sc omnium parentum meorum, uc sit stabilein perpetuum, Sc sine mendacio Sc fraude. XXXVIIL Urbanus Papa II. in concilio Nemausensi contro- verfiam mtcr Cunchenfes monachos & Figia- cenjes componit, cJ* utrique monajlerio proprium abbatem tndulget. URbaNus episcOpus serVus serVorum Dei. Cum pro negOtiis ecclesiasticis in partes Galliæ Veniste- mus, apud ArVcrniam largiente DOmino plenariam fy- nodum conVOcaVimus* Illic a Conchenhs monasterii fratribus reverendæ memOiiæ Gregorii septimi Papæ litreræ præsentatæ sunt, praecipientis Figiacenfe cœ- nObium COnchensi cœnebiO uniendum > Sc quia per idem tempus ucrique k)CO abbares prOprii præudebanc, alterutro dcfunctO, eum qui supedtes cilcc, ucrique mo- nastcrio præferendum. COnchensis itaque cœnObii abbas, quia contra litterarum ipsarum tenOlem substicu- tus fuerat, in eexiem COnciliO depOsitus, Sc Figiacensis,

qui supervixerat, ucrique foco prælatus cst. Cœpitergo inter utrumque mOnasterium dilcOrdia ranta Ver fari, uc Sc bOna plurima di straherentur, & animarum ialus detrimentis maximis pcflundaretur. Præterea, cum ad aures Cluniacensis abbatis hujusinodi cOnsticutioperve- nilTer, cœpit supradlctas GrcgOrii Papæ litteras tan- quam furrepcirias calumniari, Sc definitiOnem ejudem ncgOtii, ic præscntc aliter perpetratam testari > quando- quldctn ab eOdem pOntifice Figiacensis locus Conchensi mOaasteriO per priVilcgiuin fuerit superpOsitus. Igitur cum largiente DOminO, tertia per instantiam nostrarsi apud Ncmausum synOdus COn veni flet, cœpit ejusdem ncgOcii quæstiO graViter agitari. pOst longum Veio super hac re epiicOpOl um abbatumque tractarum, placuit cum prO apOstOiici priVilcgii COnscwatiOnc, tum pro COmniuni mOnasteriQrum siilutc, ut utrique l©(jo > sicuc