Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/756

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


5o I N S T R runt, ut fui monasterii juris estet in perpetuum. Sed sæ- vienœ bellorum turbine, idon abbaaloctim sibi traditum non potuit reordinare. kgv cptfcopams mei tempore, jam Deliorum fodato rartmrc > eb rcar&mndæ abbaciæ iam dict^ » Vencrabilcm Ri(^<kMr abbstte » jam dicti abbatis Bernardi fircccfloremadii 9 & donum ipfiuS abbatia : prædcceflori luo factum, eidem abbari Ricardo recognovi, & confirmavi \ ea scilicec ratione ut monasticum ordinem inibi reformaret, ut idem abbas & ejus monachi eandem abbatiam cum ecclesiis & omnibus ad se pertinendbiu gubernandam & ordinandam fine ulla contradictione alicujus hominis, sicut a supradicto comice > & ejus uxore Bcrca acceperant, in perpetuum ha* bcrcAt de poffidcrent. Itaque supFadictam ecclesiam cum omnibus h liter & legitime ad se pertinentibus, functo Victori & Mastiliensi monasterio trado, dono de firmo £ prædictO monasterio de abbatibus de monachis præfen- tibuc de futuris. Si quis autem episcoporum, clericorum vel & secularium 9 hanc auctoritatis nostræ cartam an- nullaretenaveric, nullatenus hoc agere poffit. Sed hæc auctoritatis meæ carta firma & flabilis in perpetuum maneat : & qui hanc irrumpere voluerit, a conlbrtio fidelium Dei alienus existat, nisi resipucrit > insuper componar in vinculo auri pondus centum librarum. F2cta carta ceffionis hujus anno incarnar, dominicæ mlxxix. Pontius Ruttnensis episcopus manu propria firmat. III. Charta Pontii episcopi Rutbenenjis piares ecclejias monajterio Jdnfii Vi&oris Jubjicientis. c IN nomine omnipotentis Dei 9 ego Pontius Dei gratia licet immeritus Rutencnsis ecclesiar præsul, icr- vorum Dei justis petitionibus annuere siciens, atque eorum sacris precibus præfentem futuramque promereri Glutem j ex his quæ ad eorumdcm servorum Dei utili* tacem proficere postint, aliquid eorum usibus deserviendum tradere, prout poffibilitas mex paupertatis finit 9 decrevi > videlicet ecclesiam sancti A manti i cum ecclesiis & omnibus quæ ad eandem ecclesiam pertinent > videlicet ecclesiam de Boadone, de ecclesias de stagno, dc ecclesiam sancti Electi de subtus Belvtder, & multis aliis quocumaue fuerint loco ad se pertinentibus. Insiiper dono ecclesiam tinctae Marix de Alta-Fagia 9 de eccle- siam de Rivioria., de ecclesiam sancti Petri de Colnoz, £ rogante de donante mecum Ugonc abbate Vabrensipraedictam ecclesiam de Colnoz. Dono præcerea ecclesiam ianctx Marix de LimcniiOne, & ecclesiam de Mastogol. Dono etiam ecclesiam sancti Michaelis de Castellonovo, dc ecclesiam sonctx Mariæ parochialem, & ecclesias sancti Baudilii. Dono, & laudo, & confirmo Vabrense monasterium cum monasteriis & ecclesiis ad se pertinentibus j videlicet Nanrensc de Ferret 9 de sancti Severi, dc siincti Hypolliti, de monastcriiun de Vernia cum appendiciis eorum j monasterium sancti Capraici de Pera cum ecclesiis ad SC pertinentibus 9 videlicet ecclesiam de Verzols de aliis ecclesiis. Dono de fimilirer ecclesias sancti Genesii in valle Olti, de ecclesiam de Fijagec, &c ecclefLim de Marnag, de ecclesias sancti Salvatoris dc Grandi FOsio, de ecclesiam sancti Victoris de Cam— E bOlas. Dono de monasterium siincti Petri & sancti Leon- cii, cum ecclesiis sancti Petri de Alsobre, & (ancti Sce- phani ad*JuVarium, de ecclesiam siinctæ Mariæ dc Ecclesia nova, & ecclesiam de Mauriace. Dono limili- tcr monasterium sonctx Marix de Amiliavo. Hæcomnia supradicta cum aliis omnibus legaliter de legitime ad so pertinentibus i trado, cedo, dono de conhrmo, cum conscnsii & VOluntate canonicorum meorum, Vide- licet de ecclesiæ filiorum Bernardi isarni archidiaconi, dc Odalrici archiprcfbitcri, & DeOdati sacristæ, In- gclbcrti, de nepOtis qus Bernardi, & Deodati diaconi, dc Ragmundi Petri, licuc dOinnus Papa Gregorius fua authoritate dOnaverat de COnfirmaVerat sincto VictOri & MaflJliensi monastcriO de abbati Richardo, de monachis præsentibus & fucusis > cum aliis omnibus quæ umenta < in Rutenensi episcopatu adquisierint 9 tam in ecclesiis Sum in aliis honoribus. Si quis autem episcoporum, ericorum vel de sicculariun^hanc aurhontatis nostrc cartam annullarc tentaverit 9 nullatenus hoc agere pof- & 9 sed hxc authoritatis meæ carta firma de stabilis in perpemum manear ; de qui hanc irrumpere voluerir, a contortio fidelium Dei alienus existat, nisi resipuerit : insiiper componat in vinculo auri pondus centum librarum. Facta est hæc charta anno ab incarnato Dei Verbo mlxxxii. revertente me peccatore episcopo a concilio Romaao/ub præsontia de auchorkace domni Papæ Gre- gorii VII. celebrato. IV. Notitia de conceffiane thelonei monajlerio san&i sepulcri ViUa-Nova, a Petro Berengarii episcopo Ruthenens, qui illius fuerat fundator. NOtum sic omnibus Christi fidelibus 9 de pœcipue monachis > præscntibus de futuris 9 quod Pernis Berengarii Ruchenensis episcOpus, ædificator de custos monasterii Villæ-nOVX, quod est constructum in honore Dei de soncti sepulcri mi 9 ac posicum sub regimine Moysiacensis cœnobii in diebus… post ædincatio- nem stIpradicti monasterii, coristiniit. •.. fieri mercatum in eodem loco causa meliorationis de augmenta donis j in quo etiam supradictus episcopus sibi retinuit medietatem relonii, tali convenientia9 ut habere pollet fi requirere vellet 9 quod nec postea habuit > quia nec adeo requisivit. Prior tamen ejusdem loci nomine Deodatus, evocaris amicis & familiaribus suis, nOn tam illius quam pro succestorum timore fuorum > multis precibus obtinuit, ut torum quod sibi retinuerat > redderet & rclin-

? [ueret eidem ecdesiæ, ac præfato priori cunctisque uccestoribus suis. Quo facto, concemt etiam jam dictO monasterio ac priori memorato, ut qualicumque rempore episcopus Ruchenensis vellet communias facere, secundum consue rudi nem patriæ, tunc prior congregatis agricolis vel habitatoribus, fui honoris retinendi licentiam haberet ad opera siia explenda, sci- licet ad constructionem ecclesiæ, de aliorum 9 ejuf* dem loci aedificiorum 9 ut tamdiu faceret illos ibi operari 9 ^uandiu cognoVerit alios in communia demorari … rei gratia jam præfatus prior dedit illi centum /olidos de fidei scutum ; videlicet ut illud fidei scutum foret hujus largitionis signum. Et ad confirmationem hujus scripturæ de memoriale sempiternum hujus rei3testes sunt… de prior Deodatus, Rigualdus de Maurlon f. dc…, dc Pradinas, & multi alii clericisimul de laici…. Sicut hic scriptum est tenuit prior Deodatus, de pofle- dit in pace hujus acquisicionis donum valde fibi necefla- rium, cum P. episcopo, de bonæ recordationis Pontio sucCestore suO.Similiter Raimundus episcopus & glorio- sx memoriæ Ademarus succestor de consiinguineus ejus laudaVcrunr, & condonantes incommutabilicer firmando corroboraverunt. Tcstes sunt Bernardus archidiaco- nus 9 Frotardus de Belcastel » Bego Foramunz 9 de multi alii. V. Sententia arbitraria inter Hugonem comitem dr Petrum episcopum Ruthenensem super munitio* nibus > turribus, ANnO incarnationis dominica ? mclxj. regnante Ludovico Francorum rege. Hæc est sententia auam dederunt R. de Levedo, V. de Salis, Nises de Bralviol, FroCardusde Belcastel, D. de Mirabel, A. deCabde- nac, allidentibus eis P. Raimundo de Altopullo, B. dc Senarcto, UgOne Bello, Hugone de MOntefcrrando^ inter dOminum Petrum episCOpum Ruthencnsem, dc UgOnem cOinircm de querimoniis quas inter se habebant Audiris itaque ucriusquc partis allegationibus 9 Sc diligenter examinatis a prædictis arbitris, talis definitio prOdira cst. Judicatum namque fuit, quOd DOflcs- fio munitionum, turrium, militum… prædicto co-