Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/757

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ R1 miti bona fide restirueretur, solro jure proprietatis & A cui competit. Item a petitione mille solidorum, quos nomine… comes ab episcopo exigebat, Ruthenensis ecclesia absoluta cst. Item dennitumcst quod episcopus habeat in moneta duodecim nummos singulis leptima- nis.. •. scilicet quando forma in ea in… • Judicatum etiam fuit quod comes episcopo hominium jure facere debet, Sc quod casiile Sc hortus qui sunt juxta solam comitis.. •. aliis militibus qui domos ibi habent, resti- ruantur, Sc quod comes Berengario de Cannae domum qux est in burgo reddat, & auod cives ab illo sacramento quod fecerunt comici absolVintur de illis septem mansibus, de quibus episcopus conquerebatur, Sc de conventu Sc nundinibus qux in nativitate B. Mariæ fiunt, ita statutum est inter episcopum Sc comitem, uc unusquisque suum jus habeat, quemadmodum domi— 1 nus Adcmarus episcopus, Sc… comes in pace inter fe habuerunt. V I. Decretalis epifiola Alexandri III. approbantis qua Hugo Ruthenensis episcopus cum Hugone comite ctosftstuerat pro fiaiilienda pace. Variantes lectiones adjecimus ex hijloria manuscripta Antonii Bonal. ALixandib. cpiscopuS sorvus fervorum Dei •, venerabili fratri Hugoni ^uthenensi episcopo, Cdu- tcm Sc apostolicam benedictionem. Quoties ea qua : ad pacem pertinent, postulanrur a fede apostolica confir—’ mari, ranro siipcr his benigniorem astenfum nos convenit adhibere, quanto ex Dono pacis plura commoda, singulis proveniunt incrementa. Ex quodam rescripto a tua nobis fraternitate transmisto ad audientiam rtos- tram pervenit, quod tu habito confilio abbatum, præ- posicorttm, Sc archidiaconorum tuorum, Sc barchutn terræ, cum nobili viro Hugone fratre ruo comite R’u- thenx hujusmodi pacem Sc concordiam statuisti i quod omnes res mobiles Sc immobiles, & omnes homines tam clerici auam laici, in omni tempore sine sub ea pace se- curi. Nec ulli liceat præter armatos milites & clientes quxlibet arma ferre, nfli milites enscs solummodo, Sc clientes singulos baculos ferant » qui pacis, ficuti ceteri debent fecuricate gaudere ; Sc prarcereos qui hanc pacem noluerint firmare Sc obscryare, sicut de his qui publice perjurant, vel fidem mentiuntur pro manifesto debito > seu pro cognita fidejuflione > de rebus eorum pignorandis licentia non denegetur, vobis*exceptis. Ad ♦ cu)usinodi vero pacis dcfFenhonem statutum est, nc abbates, archidiaconi, archiprcfbyteri, monachi, cano nid, priOres Sc omnes cici ici*, milites quoque Sc mercatores, atque burgenscs, qui facultatibus abundaverint ; Sc omnes eam clerici quam laici, qui habuerint par boum, 1 SCU aliorum animalium cum quibus arare poflint, vel qui habuerint sommarium equum vel equam, mulum vel mulam, quæ ad portanda onera locent, 12. denarios Ruthenenses donent ; cum vero habuerint ovile ovium, dene pro eo sex denarios \ totidem autem dabunt qui habent unum bovem, vel aliud animal cum quo valeant ararq j clientes vero Sc artifices, scilicet fabri, fartores, pellicarii, Sc omnes operarii, aut sex vel OctO, seu ii. denarios secundum siiorum capellanorum arbi- t trium dabunt *. Verum si pater cum nliis, sim fratres i sive œnsonguinei fuerint, qui nondum sirnt invicem sc~ parati, nec sunt res eorum diVisx, unus pro omnibus « dabit, alioqui solvat unusquifque pro se. Commune au- l’tem iftud per singulas parochias debet reddi, cum scri- Pto unius parochianorum, quem capellanus cum confilio sui archiprelbyteri, Sc voluntate parochianorum elegerit’, &in die statuta ab ipso parochianOj& cum eodem scripto ad Ruthenensem ecclesiam deferatur. Quifquis autem res siias amiserit, postquam commune, sicut præ- dictum est, solverit, in integrum restituatur. Si tamen certam personam quæ res sibi ablatas habear, vel locum e. ubi sunt poterit * dcmonstrare-, fin aurem minime. Si Tomus I. JTHENENSIS. p vero Inimicos Villas vel oppida deprædari, vel diruere contigerit, res quidem mobiles emendabuntur de coni— • muni, fcd damna rerum immobilium non reftituentur*. « Clerici vero qui prdprias eccleiias non habent, nisi par J boum habuerint > non cogantur dare, fi nolint Addi— f tum est in przdicta pace, ut capcllani eccldsiarum & tj omnes laici, a quaruordccim annis Sc siipra, pacem Sc commune firmare debcanr, Sc observare. Qui veroobe— J’ dire contempserint, debent ab ecclesix liminibus coer— q ceri, Sc ab omni pace fieri alieni. Ecclcfix quoque pa— « rochiamm, in quibus violatores pacis habitaverint, a divitiis vacent officiis > donec ipsi ad emendationem venire cogantur. Quam si quidem pacis insti turionem, quemadmodum a vobis facta est, Sc rescripto authentico roborata, firmam Sc ratam habemus, Sc eam auctori » 1 tate apostolica confirmanlus, Sc prssencium scripto communimus : statuentes, Scc. Datum Verulis ni idua Maii, pontificatus nostri anno fecundo. VII. Concordia inita inter Hugonem episcopum Ruthe- nensem (jr Hugonem comitem Ruthenensem. HÆc est carta de concordia domini U. episcopi Ru— 1 thenensis. In nomine Domini nostri JcsuChristi, anno incarnationis ejusdem MCXCV. mense Madi i, discordia quz inter dominos U. episcopum &U. comitem Rutheniem vertebatur, amicabilicer utriusquc partis affensu est terminata, Sc jure perpetua definita per ma- 3 nus domini W. abbatis Aureiiaci, Sc Richardi fratris ejus Sc comitis, Sc per manum V. præp^ fiti Montit Salvii, Sc Bernardi de Costa archidiaconi Rurhenensis ; hoc modo videlicet, quod U. comes & succestbres ejufr debent promotionem comitatus accipere ab epi’cOpO > Sc episcopus debet promovere illum qui comes fieri debet > recipiendo eum cum proceflione, fine procuratione Sc omni gravamine : Sc comes debet tunc offerre pallium, & facere hominium episcopo ; Sc postea episcopus debet illum aflidere in cathedra sua, & ita erit comes. Hæc debet facere comes episcopo, Sc succestores succestoribus ut quod de his dicitur, inter eos per- petuO servetur. Prxterea episcopus tunc comiti bona fide reddat forti as militum, turrim rotundam quæ est ia curia ; quia fuit militis 9 Sc aliis turres militum cirita- D tis, quz sunt vel fuerunt, vel erunt quandocunaue : Suibus recuperatis comes, episcopo tx>na fide fimi- iter reddat > fine gravamine Sc damno. Airale quod infra civitatem antecestores comitis habuerunt, habeant comites nunc Sc in zvum ita> sicut eorum anteceflbres habuerunt ; de * vallis Biterr. sicut in eorum cartis habetur, ira sic ; Porralli ustis quod est ihter eccksiam fancti Stephani Sc hospitale pauperum, sit communis civibus Sc burgenstbus : ira ut fine contrarietatc tempore pacis, eorum omnibus patear aditus : homines Sc Eostefliones > Sc omnia quæ infra burgum episcOpus ha- uit, sine cujusque contradictione poflideat femper. Hæc omnia sibi ad invicem facere debent comes Sc ejiis succestores episcopo & succestoribus ejus, Sc econverso cpilcopus Sc ejus succestbres comiti, & succcflbribus E ejus perpetuo. Carræ de vallis, Sc aliæ de judicio, in quibus de moneta & absolutionibus, Sc aliis continetur^ luum obtineat robur, Sc Qtnnes perpetuo i is bona tide debent efle contenti. Nos itaque prædicti omnes U. epit copus & U. comes, Sc U. novus comes filius ejus, tactis (acrosanctis euangeliis, juramus atque promittimus auod omnia prædicta observabimus femper, Sc adver- UIs pracfcipta nunquam veniemus aliquo jure, modo » vel ratione. Acta sunt in præsentia domini S. Conchen- fis abbatis, Sc W. Ruthenensis arch. Sc W. de la Bair- cira, tW. Da’zairan hospicalarii, atque Donaci vicarii, R. comitis Tolosoe. ANno MCLxi. facta estconcordia inter P. episcopum Ruchenensem & U.comitem.Acljudicatx fune comici turres militum civitatissabsoluta ecclesia a mille Gij