Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/758

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


I N S T R l solidis, quos petebat comes ab episcopo : episcopus debet l dc moneta habere x n. nummos lingulis leptimanis tunc, <juando forma in ea imprimitur. Comes debet facereho- minium episcopo in cctcris.Dcfinitum quod inter fe episcopus & comes SC haberent, quemadmodum Adcmarus episcopus, Sc Richardus comes inter sc in pace habuerunt. VIII. Vtvianus episcopus Ruthenensis dat crucem Httgoni comiti Ruthenorum. FRater Vivianus, Dei gratia Ruthenensis episcopus, universis pratentes litteras inspecturis, salutcm in Domino. Noverit universicas vestra, quod cum nobilis vir dominus Hugo comes Ruthenensis anno Domini J MccxLViI. in vigilia Epiphaniæ Domini., apud Tholo sam coram nobis votum emisistet de astiimenda crucc, in crastino scilicec, in ipsa Epiphania, in subsidium tcrræ sanctæ, taliter uc ipse in propria persona accederet, vel pro sc mitterer unum militem, vel ministrarec .expensas sufficientes uni militi ad transfretandum, in dic Epiphaniæ prædicta ipse crucem de manibus nostris astumphc, secundum modum fuperius memoratum. Datum apud Tholosam, anno & die praedictis. IX. Johannes episcopus Ruthenensis, villam Ruthenen- sem munitionibus cingi permittit. JOhannes divina favente gratia patriarcha Alexandrinus, & administrator perpetuus ecclesiæ & episcopatus Ruthenæ, dilectis nobis in Christo consiilious Sc uniVersitati popularium burgi Ruthenæ salutem. Cum pro tuitione Sc defensione villæ Ruthenæ fiat, seu incepta fuerit per vos quædam barbacana.cum quodam portali in foliatis dicti burgi, juxta seu de prope ecclesiam B. Catharinæ, pro fortificatione ipsius villæ 5 quod in nostri & ecclesiæ nostræ Ruthenæ ac popula* riuin dictæ villæ & reipublicæ utilitatem redundat Sc commodunucumque urgente neceffitate oporteat macellam sinistram exitus dicti portalis dictæ barbacanæ, Sc parietem ipsius macellæ construi Sc aedificari infra ci- nucerium dictæ ecclesix > dictumque parietem conjungi cum pariete ipsius ecclesiæ ad filum cum macella dextra I exitus dicti portalis dictæ barbacanæ> Sc ipsam eccle- siam defuper Sc ab exteriori parre ipsius barbacanæ Sc muretofolratonim, quod est a parte unistra ipsius ecclesiæ junctum, cum ipso ecclesia fortificari, construi Sc crinellari, siye merlatari de materia lapidum cum cemento Sc fustium j seu alterutrius earum. IdcO ad Ves- cri humilem supplicationem, mandatum, auctoritatem Se licentiam construendi Sc fortificandi modo præmisto infra dictum cimiterium, dictam macellam > cum pariete, Sc ecclesiam Sc barbacanam praedictas, ac melius, si melius, seu utilius vobis videatur, reparandique & reædificandi demolita, seu collapsa futuris temporibus COticns quOciens necefle fuerit, vel etiam oportunum 3 nobi ? ramen & succestoribus nOstris inepiscopatu Ruthenæ prædictis ad hæc consultis, Sc a nobis seu dictis p nOstris succeflbribus obtenta licentia speciali seu construi, fortificari 9, reparari & reædisicari faciendi modo & forma prædlctis, vobis dedimus & concestimus, damus Sc concedimus per præsentcs de nostra certa sC i entia & gratia speciali : non intendentes per præmifla juribus nOstris Sc dictæ eCclesiæ ac rectoris ejusdem, qui nunc est vel parrochianorumqueejuulem, & cujuflibct akeriusalieni in aliquo præjudicari, derrahi, seu etiam derOgare : quinimmo privilegia, libertates & immunitates ipsius ecclesix & cimiterii dictis ædificiis dunta- xar exceptis, una cum ufibus Sc explcctis eorum integras remanere volumus & jubemus. Datum Ruthenæ sub sigillo nostro proprio appOsito, impendenti die xxu. mcnhs Februarii, anne DOmini mccclxxv. r M E N T A X. Presens epitaphium B. Francisci d’Estaing, lamina cuprea infeulptum in medio presbyterii ante gradus altaris ecclesta Ruthenensis. D. O. M. Obiit R. in Christo pater, D. D. FRANCISCUS DE STANNO Episcopus Ruthenensis. OMnluns confinsu, ob suas ingentes virtutes, eltflus olim a magno consilio regisfenator. Et decretorum do&or Papiensis eximius. Vi ce Legatus in Francia & Avenione. Anno falutifera incarnationis MdxxIX. k. Novembris, qua die efl celebrefeflum omnium SanUorum. Qui ex nobili fima familia de Stanno etiam Rutbenensi, pro meritis inenarrabilibus insignita, & dotata flemmatibus & fignis regiis ortus. Vixit annos fexaginta novem, in episcopatn oho dr viginti. In Chrifli pauperes liberali fimus. In religione Dei& cultu die ac no&e picnti(fimus. In inflauran- dis & noviterconfiruendissacris &Deo dicatis templis aliis fua ecclesia adibus magnificentifimus. In afervandis ecclesia juribus omnium diligentifimus.Et qui neminem verbo aut opere unquam lasit, aut triftem a fe discederepermi- sit.Stylum&leges forijive curia fua in melius reformavit. Praclaras in fua ecclesia tum pro fe, tum pro defuntlisparentibus, domefticis & amicis, ordinationes fumpna fit* impenfa fieri curavit. Suam diœ : esim & plebem sibi commi fam nunquam deferens, fummo omnium defiderio, ca- lum, quantum pie credimus, petiit, fuam plebem & fuos ferventius & propius Domino Jefu, fua pientifima matri, fanblis omnibus, commendaturus. Faciat Dominus Jefus, ut vota noftra in fummam ejus gloriam fua immenfa majeftati & ineffabili pietati, accepta grataquesint. XI. Monaslerium Figiaci a Piptno olim fundatum ut perpetuo a Conchensi abbate gubernaretur^ tp- fius pote flati e fiet fubjefiuw > juxta prtfitnum hunc ordinem rejlituit Bego de Calmonte, abbati Conchensi Odalrico. GUbcrnante summo rege Pipino regnum Francorum, multa a fundamentis COnstruxcrat cœnobia, multaque reædificaVit diruta. Interea dum siincta locæ quaque lustraret > reperit quemdam locum Conchas vocatum, auem dudum venerabilis Dado sditarius incoluerat post vastationem Saracenorum, ibique monachos congregatos reperiens, ctona ac prædia multa monasterio contulit. Postea autem eo quOd locus in —focr- rimis locis erat fundatus, saluberrimo accepto COnnliO, aliud cœnobium in 1OCO qui dicebatur Figiacus, cons- truxir, noVas COnchas eum nuncupans > quamvis in hoc dignitas & rcVerentia antiquistimi mOnastcrii Conchas appareret, seryiturique illum priorismonasteriisubjiciens 9 itaut liberalis conditk) sicut regales ostendunt apkxs COnchas reserVarenrur, ablata penitus omni po- tcstate comitum & principum ab illis. POstcct autem deficiente paulariin regum sublimirate, decreverunt semet COmites & piincipes ncfandiflimosmOnasterioruIn provi- fOres ; itaut ab inVicem hæc cœnObia disjungerent, ab- barem in subditO * causa cupiditatis constituentes. Hac— s tenuj » hic errOr permanfit, dOnec egO BcgO de Calmontc filius fidei, una cum meis Optimatibus præcepta audiens regalia, statui ut privilegium & digaitas, ac reVerentia antiquitatis priOii manasteriO COnchas, sicut reges dc- creVtranr, remaneret. Q1JO circa ck)nO dimitto (ancto SalVaCOsi dcCOnchas, & fanctiflimæ Fidei virgini, Sc.