Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/759

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


E CCLESIÆ Rt abbati Odalrico > & monachis in eodem loco perpetua— A lirer constirutis > mOnastcrium Figiacum novas Conchas nuncupatum, in tali convenientia, ut fecundum regulam sancti Benedicti, monachi ibi degentes vi Vane, or di- ncmquc, ut ipsi : jubct, custodianc. QuOd si aliquis inobe- dicns aur contemptor sstnctx regulx ibi repertus fuerit, si emendare nOlucrit, de monasterio prOjiciatur. QuOd si abbas supradicti monasterii mortuus fueri^abbas de Conchis unum eligar de suis nionachis^qui dignus sit tali honore, & secundum regulam sancti Benedicti abbarcm eum in Figiaco constituac, una cum confiliO supradicti Bqjonis aut filii sui ; fi auccm niOrruus fuerit fine filio, cum consilio plus propinqui p.iiencis, cui iplc siium honorem diinilcric.Hoc etiam donum Facio pro animx meæ dc Fidei macrismcx remedio, parentumque nostrorum, scu cor.jugc de prole nOstra> uc Deus omnipOtcns nostri B misereri dignetur. Signum Begonis de matris cju » Fidei, quicaruni istani scribererOg.ivcsunn Signum Hectoris. Signum Hugonis. Signum Gcraldi. Slgnum Hugonis. Signum Dcufdct. Signum Hectoris* Scripcaest aurem hxc carta apud Conchas, senio nonas Januarii regnante Philippo Francorum rege* XII. Stephanus Arvemenstum episcopus > dat monasterio Conchensi ecclostam de Rufi aco. OMnipotentis Dei amplistima misericordia in his mortalibus consulit, ut ex perituris non peritura, dc ex tabentibus non labencia adquirerc pOstint homines moribundi. Quapropter ego Stephanus gratia Dei Ar- vcrneniium cpikopus, cedo Domino Deosidvatori no- ftro>& beate Fidi virgini & nurryri sua : aliquid ex rebus proprietatis mcz, pro redcmtiOne anima : meæ ur pius dc milcricors Dominus aliquid de immunitate peccatorum meorunrrelaxarc dignetur. Hæ sunt autem res quas cedo, ecclesiam de Rufiaco cum omnibus ad ipsom eccle- fiim pertinentibus, & qux ego tenere de poflidere vi- dcor.Hanc autem donatiOrem facio in tali raUOne, ut ab hodierno die reneant de postideant habitatores loci sii- pradicti sine ullo contradicente. Si Jquis aurem hanc donationem destruere voluerit, iram Dei omnipotentis dc omnium sanctorum incurrat, nisi ad fatisfactionem dc cmendati6nein veniae. j Ifte Sephanus monachus erat Conchensis e ! s abbas ; epis- copatumque dimifit ut ad suos Conchenses reverteretur. Immediatumsuccejsorem habuit in sede Arvernorum Bego- uem monachum etiam Conchensem. XIII. Conchensi monaslerio apud Ruthenos Garsendis co- mitijja donat ecclesiam S. Felscis de Vairaco. "T Nspirante rerum omnium gubernatore, cunctis fi- 1 delibus notum est omnes fcculi hujus labores Vanis este atque caducis supcrstitionibus implicatos j prae- • sertim Dci sapientia dicente » Kanitas vanitatum CT u omnia vanitas. Ec item : Grave jugum super filios Adam a die exitus illorum, usque in diem reversionis in matre omnium. Ego igitur Garscndis comitista, divinis monitis perterrita, placuit una mihi, de filiis meis Petro de Guillelmo, de Bermundo ut de rebus juris nostri pro remedium animarum nostrarum Deo ali- Jiuid largiremus : quamobretn ego in Dei nOinen Gar- endis comitista, cedo, vel dono ad illum sacrum locum qui est situs super alytum Dordonis, cujus vocabulum eft Coneas, qui est consecratus in bonore Dei dc Salvatoris nostri, ubi soncta Fides de S. Vincendus, cetcrique plurcs tumulati COnsistunr : cedo & dono Deo de sancta : Fide, & mOnachis Deo ibidem famulantibus, de res meas quæ injustiffimc per originem parchtorum meorum, mihi sunt dcbitæ, & in perpetuum cclsum permaneat : hOC est illa cccksia. de meo ahxic > cujus vocabulum est Variacus, qux cst T H E N E N S 1 S. Jj confccrata in honore sanctx Felicis, de est sira in pag° Agathcnfi i cum ipsit curre, & cum ipfa villa de Vai- raco, de aim omnes villas quæ ad suprafcriptum alodcm pertinet : cum curtes, de hortos, cum cxeis & ingrcflis, de egrcffis *> cum terras cultas de incultas •, cum pratis, garricis, aquis, aquarumvc decursibus^ vcl cum ipsis molindinis, de cum pascuis ovium, dc cum omne censu quæ ad ipsum alodcm suprafcriptum pertinet ; vel quantumcunique ad ipfa curte > vel ad lpfum alodc suprascriptum de Vairaco aspicit, vel aspicerc videtur : qucstum, vel quidquid ad inqui rendum est, vel quantumcumquc in ipso alodc visa sum habere, vel poflidere : totum & ab integrum ccdo, & dono sancti Salyatori, de sancta Fide de Coneas, vcl ad ipsos Deo servientes, quantum infra fines hujus aloais concluditur : totum firmiter cedo, vel dono ad ipsa casa Dci jam dicta, pro animæ mcæ remedium, vel pro anima genitoris mci Guillelmi, & pro anima genitricis meæ, de pro anima Bernardi senioris mei » dc filii mci Rcmundi, de proanimabus filiorum meorum Guillelmi, Pcrroni, Bermundi, & pro cunctis con- sanguincis meis : ut Deus omnipotens ad judicium nobis veniam concedere dignetur. Istum alodcm SU- prascriptum, ego Garscndis comitista cedo, vel dono laiicti Salvatori de COnchas, de siincta Fide sinc ullo contradicente in omnibus. Sane quod si ego ipsa immutata voluntate mea, aut ullus heres meus, vel propinquus contra hanc chartam ccstionis ulla calum- pnia generare praesumpserit : nullatenus hcc liceat facere ; sed faciat auod lex cst. Facta charta ceflionp ista, in mense Augusto, feria tertia, regnante Henrico rege. Signum Garscndis comitiflæ, aux charta istæ scribcrc, vel firmare rogavit. S. Guillelmi. S. Petroni. S. Bcrmundi. S. Alcherio. S. Bcrengario. S. Guillelmi. S. Poncioni. S. Andrcæ. Ceffio ista inviolabilem omni tempore obtineat firmitatem. Pro isto alode supra- scripto de Vairaco, donat Odolricusabbas, de monachi siinctaeFidis sexcentos solidos. Geraldus MonachuS scripfit. XIV. Sententia lata ab episcopis Meldensi, & Trecensi, & abbate Latiniaci, coram serenijjima comitis sa AdeljWillelmi regis Anglorum filia t ingratiam monachorum Conchenjium contra Resba- censes, quifimoniace ecclesiam Columbariensem d comite Theobaldo > eam dederat Concnen- sibus 9 obtinuerant. A Dei A comitista, Willclmi regis Anglorum dc Mathildis reginæ filia > omnibus Dci fidelibus in Christo sidutem. Anno ab incarnatione Domini mci. distensio quæ inter Rcfbacenses, &sanctæ Fidis Conchensis ccdefiæ monachos, pro ecclesia Co- » lumbaricnfi diu fuerat ventilata, ad unguem diyina gratia adjutrice ducta est. Uniyersis itaque Christi t Unctxque de matris ecclesiæ filiis, de distcnsioncm dc distcnsionis originem tractatus subfequens intimabit. Thcobaldus comes, Odonis comitis filius, præfa- tam Columbariensem ecclesiam ecclesiæ sanctæ Fidis COnchcnfis, divina gratia inspirante, conccstit > ad cujus conccffionis confirmationem calicem argenteum, per quem donum quod Conchensi ecclesiæ fcccrat, confirmarer, proprios nuncios dcstinaVit *, volens etiam memoratus comes donum quod fecerat inconcustlini dc irrefragabile permanere, Conchcnfcm ecclefiam devotus visitans, de propria suæ pcrsonz præscntia, dc scypho aureo, per quem donum Columbariensis ecclesiæ quod absens Conchensi conceflcrat, certaretur suorum multis praesentibus, de hujus doni testi- moniis perhibentibus, de ipsius Conchensis cœnObii multis tam monachis quam alterius profestJOnisastan- tibus, secundo sc fcciflc testatus cst. Mirandum valde, & a constantiæ ratione vehementer cxtianeum ! præ- G iij