Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/763

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLES1Æ III. A Diploma Berteix, comiti fio > sfc infigni donatione quam monajlerio Vabrensifub Bemardo abbate fecit. SI rerum mearum locis (anctis confero > dubium non est ztcrnx vinvprzmia adepturam. Idcirco in Chri* sti ego nomen Bcrtciz sagaci, ut ex pedi t, hoc animo pertractans > lœum cui vocabulum est Vabcr, qui est liruS in pago Ruthenico citra fluvium Dordonis inministe- rio Cuncnfc, & est Fundanis ipse locus in honore Domini nostri Jcsu Christi, necnon & venerabilis sonctæ Dei genicrkisbeatx Marix, principis quoque aposto- lorum Petri, maxtvrisquc venerandi Dionehi, necnon & beati Marii conrcflbris » ceterorumque sanctorum ibidem humata pignorum COnscCiarum » eligo prout valui humiliter ex rebus honorare paternis ; idcoque cedo loco prænocaro res quæ mihi ex paterno jure ady en erunt, scilicet curte mea, quæ vocatur Exinis, quæ est in pago Ruthenico, in vigariis cui vocabulum sunt Cambarch- fc & : BrusCenfce. In primis cafa mea dominicaria, cum capella, quz est fundata in honore sancti Petri > sive fancti HypOliti » SCU ceterorum sanctorum quorum reliquiae ibi cOntinentur, cum mansOs quatuor ecclesiasti- COs, & in ipso villa mansos tres dominicarios > inPeli- pio mansOs quatuor > in Catcrnago mansos tres > in Fabricas mansos tres i in Suagas mansos duos j nunfo ubi Adalbercus visus est manere unO ; in Riols mansos duos ; manso ubi Agiricus vistis fuit manere uno ; in Exitello manibuno *, AriagOs mansos duos ; Metito mansos duost < Rorharias mansos duos ; in Lauri te manso •, in vilh manso uno > in Sils mansO uno ; in Cambulio manso uno ; in Ladedubro nunlb uno > in Valcdubro mansos tres > & in ako loco in ipsa curte capella qiue est fundata in honore fancti Timothei, cum mansOs duos. Ista omnia fiiperius nOminata in integrum cedo ad iam dicta venerabili loco » Gcrifquepignoribus ibidem minutis, necne Sc Bernardo, qui cultus loci & abba fratribus Deo mo- nastica norma militantium præestc videtur, cum terris cultis & infulcis, cum pratis & pafcuis, silvis pomiferis » molendinis cum omni intccritare, Sc superpohra ccrurn, & quicquid quxsitum vel inquirendum cst, Sc omne fundus postemonis > ut post hodiernum diem ipsos res supcrius nominatas, tam pro animæ meæ quamque Sc pro animx genitoris mei Remigii, ac genitrids mex Arsinda, necne Sc pro jugale meo Raimundo > Sc filio meo Bemardo, qui ruerunt quondam > fcu Sc filio meo Odone Sc Bencdicto^m i nuendis peccatis, præfata eccle- sia Dei, Sc mOnarhis ibidem Deo militantes jure proprietario teneant Sc postideanc. Si quis autein aut ego ipsa, auc ullus de haeredibus meis > animo cupido res prætaxitAs, kxo jam dicto Vabrensc monastcriO, (acris- que pigneribus ibidem humatis, ac mOnachis DeO militantibus COndOnatas ac traditas, pro remedium meorum ex quorum mihi parte ipfx res adVencrunt, a pratenti dic habeo, inquietudinem aliquam inferre ausu CCinotario præsumsent, aut præfatas res ad jam dicto monasterio abstrahcre aliquo ingenio tentaverit, quod repetit nullatenus vindicare valeat > insuper judiciali potestate Coactus, cum HSCO publico tres libras auri componere co* f ; atur, Sc xtema SC sciat damnatiOne multandum, Sex iminibus sanctæ Dei ecclefix habeatur extorris. Facta hæc carta dOnationis anno incarnationis Domini nostri Jesu Christi dccclxxxiii. indictione iv.* Karlaman- di etiam regni mOnarchiæ anno I. n. sub octaVO idus etiam kalendarum Aprilium. S. Bertciz, quzdOnario- nc ista fieri vel firmare rogavit. S. Fulquardus » $. Benedictus » S. ROstagno. S. Jaintardo. S. Oddo. S. ^inaramno. S. Bemardo. S. Airiberto, qui voCarus fuit Benedictus, qui hoc consensic. S. Miloni. S. Em- moni. S. Fludrigo. S Ermengaudo. S. Berrramno. S. BernoTholOsx sedis episcopus. S. Aro. Scndraldus monachus siVe faccrdos rogatus scripsit. S* SigOvmus. Tomus 1. ’ABRENSIS. J7 I v. Fabrenfc monajlerium fan flo Viflorisubjttitur. IN nomine sanctæ & individuz Trinitatis, rideli— 1 cet Patris, & Filii, Sc Spiritus fancti. Memoria & fl notitias sive pactio, qualiter vir nobili stimus Deustte * Rorenensis abbas summi opificis instinctu permotus> atque amore patriae cœlestis incensus, adiens dominum Nicolaum papam Romanum, accepta ab eo licentix & authoritatc, seu potius apostolica justione, quate- hus Vdbrense monasterium suæ pOtestatis ditioni lubdi- rum, quod olim regulare fuerat atque rcligiOsum, nunc vero ab omni ordine destitutum, Sc etiam habitatori^ bus Vacuatum, quorum culpa constac eveniste, idipstim abbati & cœnobio cujus adminiculum sibi commodius fueric visiim, decernat committendum j sccum diutius animo volvens, Sc monastcriorum Gallia : mores, rogu- lamque prospiciens, unum ex omnibus a quo monastici religio institurionibus Sc collationibus sanctorum patrum, auctore sanctistimo & meritis gloriOso ejus.leni Mastiliensis videlicet monasterii patre ac fundatOrc Caf- siano primo nostras ad partes promulgata prOcestitjquod hactenus, Deo propitio floret ac regulari districtione pollet, Domini nostri Jesu Chnsti & ejus fanctigenitricis Marix, sanctorumque Victoris Sc sociorum ejus pretiOsorum martyrum ibidem qi icfcentium, sonctoruni etiam Petri Sc Pauli, Sc omnium apOstolorum h nore COnsecrstrum, SUX VOluntati potiflimum atque utillimum eligit. Igicur libentlffimo animo cencedente Sc conkh-

! tienre dOininO Sc seniore meo Rotenensium arque Arver- r.ensium comite Rotbcrto, & uxore ejus domina Bcr- ta, ejusquc avia comitista Ricardis, ego Dcusdc supra nominatus abbas, Sc Raymundus frater meus > & uxor ejus Aldiardis, una cum filiis suis pro rectempront animarum nostrarum, parentum que i Ostrorum, Sc re* munera none patrix cælestis > siipra nominato Vabrensi monastcrio quædam quæ hucusque usurpata injuste renuimus ac postedimus, donamus Sc reddimus, scilicetmedietatem castelli quod noir.inatur Pcrra-Alba de ipso » bastimento quod ibi cst, & in antea factum erit, per no* mendeCastcllo > quam medietatem abbas & congrega* cio ejusdem monasterii teneant, Sc castellani ipsius medietatis oe manu ejus accipiant Sc ei solvant 9 ac fidele (aeramentum faciant. Malos vero usus, calcas, tortitu- > di nes, districtiones, fidejui : orias, Sc lucra quæ per fi- moniacam factionem in ecxlem monasterio Sc in ejus do- minicaturis, mansis, villis Sc cellis, usijue ad hoc tempus nos vel nostri parentes accepimus > vel exegimus > omnino relinquentes funditus abrenunciamus, Sc in manu Durandi abbatis Mastiliensis, & domni Raiatn- baldi archiepiscopi Arelatensis > ejusdem lancti Victoris monasterii monachi firma stipulatione coram Deo Sc (anctis ejus ex toto in Derpetuum gurpitionem facimus. Hæc aurem ftipralcripta omnia scilicet fupta nominatum Vabrensc monasterium in pago Rotenicosi- tum, in honore Domini Salvatoris, ejulque genitricis ; & siinctistimi Dionisii martyris consecratum, cum omnibus stiisad honorem omnipotentis Dei &restauratio- nem ipsius loci COncedimus, tradimus, donamus Se

committimus altario in honOre Domini nostri Jesii Christi, ejusque genitricis, & domini Victorisglorio* siflimi martyris, Sc sociorum ejus ; necnon Sc altari )rincipum apoftOsorum Petri & Pauli, Sc omnium ap<> lotorum in Mafliliensi cœnobio consecratis, & abbati durando, ejusquesucceflbribus, Sc congregationiipsius oci praesenti Sc futuræ. Ordinamus ve o arquedispo- nimus, & stabili firmitate sancimus, ut ipse abbas Durandus Sc succestores ejus per omnia tempora de congregatione Mststiliensi ponant in monasterio Vabrensi aoba- rem, & quos voluerint monachos qui cis obedientes fecundum normam regulae sancti Benedicti, &confuetu- dines Mastiliensis monasterii in eodem loco ad sorVitium omnipotentis Dei permaneant. Si vero, quod absit > abbas ipse vel mOnachi a regulari tramite deviantes per-* verse vivere voluerint>& sarpe commoniti emendare no- H