Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/765

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


E CC LE SIÆ condecet 9 ttniempaftor insptccre » aut alias parces boni i paftoris implere : nos cultum augere divinum & fpiri- tualem aninurtnn profc&um » quem ex subscriptis indubie provenire lperamus, promovere Glubrirer intendentes i præmlmS & aliis sitadendbus justis causis, præiubico siiper hoc diligenti tractatu, ex certa scientu de fratrum nostrortUn concordi consilio > & apostolioe plenitudine potestaris » ad laudem Dei, & exaltationem ccdefiz > ffdcliumque sidiitem > episcopatum Ruthenea- fem.sinmque diocesim auctoritate apostolica diTidimut in duas dioceses > quas per cerros distii ii limites fi- ciemus ; volentes ac decernentes auctoritate przdicta* dc frarrum ipforum consilio & prædi&x plenitudini porestatiS, quod prcrer civitatem Ruthencnsem, quat Juam propriam & diffindam habebit diocesim certis finibus limitandam, villa de Vabrodictx quundam dh> ] cefis 9 quam veluri ad hoc convenientem & accommodam, eadem auctoritate & dictonim fratrum concilio, in civitatem erigimus > Jcivicatisduc titulo insignimus, separatam diocesim hgbeat ccrtia limitibus a diocesi re- mansuram Ruchenensi ac civitate dictis limitibus dif- tinguendam : quodcue ecclesia monasterii (ancti Salvatoris ciyiratis ejusdem, ordinis (ancti Benedicti » fit <fe cetero & habeatur perpetuo ecclesia cathedralisj ipla dc civitate prædicta cum liiis capitulo> clero & populo> ac diocesi> ab omni juridictione> porestate ac liipcrio- ritate Ruthenensis episcopi, & capituli eju fidem Ru- thenensis ecdesiæ, necnon abbatist de conventui, & monasterii Mastiliensis, a quo hujusinodi monasterium /ancti Salvatoris dependebor » remanentibus omnino liberis &exemtis. Nos enim, licet idem quondam mo— ( nasterium sincti Salvatoris Vabrensis cum membris suii a praedicto dependere hactenus monastdrio Maflilicnsi nofceretur > ipumaque monasterium Maffiliensc rei abbas eiusdem jura quxdam & superiori ratem in prædicta ec- odia (ancti Saltatoris hactenus obtineret J de consilio, auctoritate & poœstare prædictis, ecclesiam & dvitacem easdem ad cenlum aliquem uliamve præstationem vel subjectionem auamCumaue memoratis abbaxi, conventui dc moAasterio Mastiliensi Volumus & decernimus in antea non reneri : quinimmo ipsiun ab omnibus prædi&is ablblvimus & toealirer liberamus. Jura quæ in ecclesia. prædicta lincti Salvatoris, civitate, incolis, pertincn- tiis, ac districtibus cjuGlem præfatum monasterium Mat filiense, aut abbas illius, mediate vel immediate olim quomodocumque habebat > quxaimque & qualiacum— I que illa fint de quocumque nomine cenleancur, in dictam ecclesiam Vabrenscm transferentes, de illa, penes eam plene de integraliter volentes perpetuo remanere. Hxc igitur per dictx (edis prudentiam circumspectam sic facta Gduoriter de utiliter ordinata 9 perpetuis este valitura temporibus, & robur incommutabilis nrmitads obtinere volentes, auctoritate prædi&a districtius inhibemus > ne aliquis cujuscwmqucjprzeminentiæ, Ordinis a condicionis, aut stacus, criamfi archiepiscopali vel r ili > seu regia præfulgcatdignitate, nujuunodi ordinationem apostolicam & dia sopradicta quovis quæsiro colore vcl modo, sive cauli > lut occasiOnc qualibet adjuvantis turbare, SCU quolibet modo impedire przsumar. Nos enim irritum decernimus de inane > si fixus super his a quo- qvam quavis auctoritate contigerit attentari. Et ni—. hilominus in cos, qui ex certa (cientia contrarium præ- fumlerint, nisi infra octo dierum spatium post publicationem præsentium resipuerint cum estectu, excommunicationis in personas, de interdicti in uniVcrsita- Ces, ac suspensionis scntentias in conventus, capitula fax collegia promulgamus, de consilio & auctoritate praedictis i aqdibus non nisi per Romanum pontificem ab- solucionis beneficium, præterquam in articulo mortis valeant obtinere. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrarum divisionis, erectionis, insigni- tionis, absolutionis, liberationis, transtationis, voluntatum, inhibitionis •, constitutionum, & promulga* tioniS infringere, vel ci ausu temerario contraire. Si quis autem noc attentare przsiimserit, indignationem omnipotentis Dci de bcatmun Petri de Pauli apostolo- Tomm L V ABRENSI S* J9 l rum ejus Te noreric lncursurum. Datum Arenione idi- busAugusti, pontificatui nostri anno primo* Divifioxem amem mriusqne diacefisjiemjdhamw papa fitcie faeglnlari Mu data x. calendae Decembris sperni- ficatis fiu ammfecunde. VII. ElcBio Pttri it Obergio primi Pabreufis episcopi. J Oh annis episcopus scrrus fervorum Dei, diledto filio Petro ele&o Vabrensi sidutem de apostolicam benedictionem. Nuper ex cerris > rationabilibus dcma- nifellis causis qux ad hoc nostrum animum induxerunt* villam de Vabroin nunc infra Ruthenensis limirea consti » I tutam, quæ locus id hoc aptus de multiplici commoditate dotatus existit » de fratrum nostrorum consilio dc apostolicx plenitudine potestatis > per nostras sub certa forma litteras in civitatem ereximus > de civitatis voca- bufo duximus decorandam. Statuentes erum de decernentes ut ecclesia monasterii sancti Salvatoris ipsius civitatis, tunc monasterio son&i Victoris Mastiliensis or- dinis S. Benedicti immediate subjcct*, extunc haberetur dc existcret cathedralis j de deinde volentes eidem ecclesiæ de pastorc idoneo salubriter providere > in te tunc abbatem dicti monasterii S. Salvatoris prædictr Villxdc Vabro dicti ordinis > virum litterarum soientia prædi- tum, vitx ac morum honestate > de generis nobilitate decorum > diferetionia & consilii maturitate confoi- cuum > direximus oculos nostræ mentis) tequc de ta- I trum corumdem consilio ipsi eccle/ir prefecimus inepiC copum de pastorem, curam de administrationcm ip&us ecclesiæ cibi in spiritualibus de temporalibus committendo. Verum quu nostræ intentionis existit, uc prædi- &a Vabrensis ecclesia jam, ut praemittitur* in cathedra- lem erecta, suam propriam diocesim, £ib cerris & dis- tinctis limitibus habeat 9 a prarfara Ruthenensi diocesi separatam 1 quia tamen nondum ad fepaxationem de 1> mirationem hujusinodi procellimus 9 de pars quz de diocesi Ruthenensi citra flumen Tarni existit, ex con- tiguitare ac vicinitate dictx Vabrensis ecclesi* multum accommoda existcre dinosoatur : volumuS 3 & presen- tiumauctoritate decernimus, ut interim limiutione9 /eu distin&ionc prædicta pendente 3 jurisdictiontm dc exercitium jurisdictionisomniun^ de singulorum apiar- 1 dictO flumine Tarni versiu Civitatem Vabrtn’em con- sistentium, eorum videlicet quæ de dicta diocesi Ruthenensi existere dinofcuntur, temporaliter de spiritu*- liter exerceas, prout venerabilis frater noster episcopus Ruthenensis, & przdecestores siii qui fuerunt pro tempore 9 ac capitulum de ecclesia Ruthenensis auctoritate ordinaria exercuerunt huc usque, ac exercere & habere sunt fblici : quousque videlicet tibi de Ecdesiæ V> brensi przdictæjprOpria & determinata diocciis sub Certis de designaciS terminis fueritjUt przmittitur^stignau. Licet autem nondum sic tibi munus confecrationis im- Cnfum 9 nec apostolicas littem promo rienem tuam jusmodi continentes, cum illas nondum habeas > pof> sis ostendere : nos tamen tibi ut confticutione felicis re- cordationis Bonifacii papæ Octavi prædecestoris nostri, » de qualibet alia super hoc in contrarium editis nequa- ’quam obstantibus, poffis eidem ecclesiæ Vabrensi, dc quorumlibet bonorum ipsius administrationem acdperet ipsomque administrationcm, ac juri£dictionem> de exer- citiumjurisdictionis prædict* libere exercere auctcrita- te przlentium indulgemus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ voluntatis 9 constitutionis, & concestionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem noc attemptare præsump- scrir, indignationem omnipotentis Dei 9 de beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus, SCnoverit incursurum. DatUm Avenioni xxxx. caL Octobris, pontificatus no* stri anno fecundo* Hi,