Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/767

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


EC C L E SIÆ rebus hOnerare > quz nobis ab origine parentum, seu 1 ex conauisto adycnerunt, fcu ex rebus paternis. Ideo- que cedimus loco prænominato res prOprietatis nostrx pro remedium animx nostræ, vel pro remedium genitori meo Radulfo & Genitrice mea Rodlinde » vel pro remedium Guigoni » Madauulfo » BernardO, GOnduinO> irem BernardO Adraldi > vel Fredoloneabba, & Mancii præposico, & pro cunctis amicis, vel fidelibus nostris > vel pro remedium genitore meo Fredcldne, & genitrice mea Odane, & Benigno presbitero ; ut quorum fuit communis amor, fit & elemosyna communis. Eas namque res quxfirxsunt in pago Ruthenico, in mmis- tcrio NantenLe, hoc est ecclesia quæ est fundata in honore S. Petri, in villa Truncum co, qux vocant Nant ex ubi aspiciunt villar quOrum vocabula sunt Molinis, Am- ix>lo > Carisico, Maliaco, Caucenello, Abrigas, Macello, Spinaciotb, Sc quantum in iplas villas vili siimus habere vel pQstcdcre, questum & quod inquirendum est. Ista omnia superius nominata in integrum cedimus ad jam dlcto venerabili loco, sacrifquc pigneribus ibidem h innatis, nec non Sc F redo Id ni abba, qui custos loci fratribus Deo inonast : ca norma militantium præesle Videtur > ad mOnastcrium construcndum in ho- nOrc S. Petri hurbis Romx : ea scilicet rattOnc ut ipse abba vel ipsi niOnachi, per fingusos annOS sdidOS decem ad iphus aula S. Pecri perfOlVant ; ita ut pOst hodiernum ehem ipsas res superius nominaris, nostris minuendis peccatis præfara ecclesia Dci, Sc monachi ibidem Deo militantes, jure prOprierario teneant & pofli- deant. Eo Videlicet mod-O, uc nullus rex, vel aliqua po- tcstas, habeat licentiam lplas res benchciare, vel con— ( cambiare, five condOnare, nisi tantum sub tuitione & anum ut e regis perhenniccr inviOlabilis maneat > Sc nuandiu ego Bernardus vixero, de ipfo loco non heres : fcd cutOr & defensor sim, uc in jam dicto loco caterva congregent monachorum > * secundum regulam S. Benedicti, ibidem serviant, ospites redpianc, paupere ; recrehent, Sc pro nObis fideliter orenr. De repetitione dicimus, si nos ipsi inimurata voluntate, auc ullus de heredibus, vel de propinquis nostris, auc ullus apposira vel admista pertona, aut aliquis hOino iniqua volump- tate rcstamcntum anteriorem vel posteriorem, quali ad me factum prOtuleric, quOd nec feci, nec decrevi, nullum habeat effectum, Sc prOlator falsitatis reus teneat ♦ obnoxius. Er ille qui helemOsinam nostram voluerit cx- tinguere, imprimis iram Dei omnipotentis incurrat, & cum Dathan Sc Abiron damnaciOneni perpetuam aequi- rar, & in ultima resurrectione cum electis portionem DOn habeat, Sc cum Juda qui sacrum COrpus Domini vendidit » in perpetuum damnetur i Sc insuper quOd conatur agere non vendicct, Sc qui contra hanc cestiOncm ire > auc ullam calumpniam generare præsumpseric, quod petir non vcndicer : Sc inkiper cogente fisco, com- pOnat auri libras triginti, argentum pondera centum j Sc præfcns ceflio ista » omnique tempore inviolabilem obtineat firmitatem, cum stipulatione fsubnixa. Facta cesttone ista tertio idus Februarii anno crigciimo octayo, regnante Carolo rege. Istas res superius nOniinaras, eo~ dcmquemOdo dispOsiiimus, ut monachi in stipcndia fratrum pOstideant ; non abbas, nOn iDOnachus de monasterio abstrahens a laicis hOminibus tenere fadat. Quod si fecerint, propinquiores parentes mei, non in suoproprio recipiant ; sed in stipendiamonachorum ibi Deo degentium tenere faciant. Signum BernardO. Signum Uaalgarda uxore fua, qui charta cestiOne ista ambo pariter fcribereVel firmare rcgaVerunt. Signum Bar- nardo. S. Guigoni. S. Aldcgrimo. S. Hodilone. S. Dari ncon i. S. alio GuigOni. In Dei nomen Rainulfus monachus jubente Frcdelonc abbas fcripsic. V A B R E N S I S. <1 X. Bulla Pnschalis II. ad R. Guillelmum prapofitum Nantensem de subjecttone Nantensis monajierii ad Vabrensem. PAsCHALis episcopus servus fervorum Dei dilecto filio R. Guillelmo præpOsito Nantensi salurem & apostolicam benedictionem. Ex illius boni viri Bernardi 1 xnonimentis accepimusjquodNantenlis ccxlcsia. pro voto Sc oblatione ejusdem Bernardi in monasterium constituta, sit > Sc Vabrensis monastcrii dilpositioni Sc ordinationi conccsta. Ex communi iraque tratrum nostrorum con- silio adjudicatum est > ut ecclesia Nantensis Vabrensis abbatis subeste debear disposltiOni : quatenus prædicti l bOni viri Bernardi votum Sc oblatio integra permaneat* & ordo ibidem monasticus per Dei granam illius sollicitudine perseverer. Monachi quoque ejusdem monasterii ut proprio abbati obedire debebunt. Repetitis igitur litteris vos obedire Vabrensiabbati, Sc /ubeflepræ- cepimus* alkxjuin sicut aliis litteris starucum est, a divinis vos officiis interdictos, ufqiK ad satisfactionem manere praxipimus. Data Albx idibus Aprilis. XI. Bulla Innocentii II. qua prioratum sanlH Petri dc Nanto ad abbatia dignitatem evehit, plunteclesias. INNocbmtivs episcopus servus servorum Dci dilecto filio Raimondo abbati monasterii beati Petri Nant- tensis ejusque succestoribus regulariter substituendis in perpetuum. ApOstOlice sedis nos urget auctoritas religio- fas personas diligere, & earum loca presertimque beati Perri viris existunt, fancte Romane ecclesie gremio confovere. & ut in eis religio augeatur, Sc conservetur paterne affectionum COnsideratione prospicere. Proinde dilecte in Domino filii abbas desiderium ruum, quod ad religiOhis propolitum, Sc animarum salutem pertinere iDOnliratur, auctOrc Deo sine aliqua dilatione duximus affectui mancipandum, ut Videlicet ecclesia beari Petri Nanctcnfis, aui, DeO gratias, tam in temporalibus quam in spiritualibus per tuam industriam plurimum accreyiste, juxta petitionem tuam de prioratu abbatia deinceps statuarur : & ut in futurum inviolabiliter abba- tia permaneat, presenti decreto fancimus. Ipsiim itaque ad jus, & proprietatem beati Petri pertinens, sub apOsto- iice sedis tutela & protectione sufcipimus, Sc presontis scripu pagina rODoramus. Statuentes ut qualcumque pOstcstiOnes, quecumque bona idem monasterium in- presentiarum juste, Sc legitime postidct /auc in futurum concestlonc ponti sticum, largitione regum, vel prin- cipum, oblatione fidelium, si ? u aliis justis modispref- rante Domino poterit adipisci, firma cibi > tuifqucsuc- cestoribus j Sc illibata permaneant. In quibus hec propriis nominibus annotanda subjunximus. In Nanctcnst villa ecclesiam sancti Stephani, Sc ecclesiam fancti Ja- cobi : in Larzaco ecclesiam fancti SalVacoris, ecclesiam sancte Marie de Cuneis, ecclesiam siincti Stephani de Cantobrio, ecclesiam sancte Marie Magdalene deLe- , chiciis, ecclesiam siincti Martini de Vicano, ecclefiam — fancti Michaelis de Rcbiaco, ecclesiam siincti Sepiik cri de Algua > ecclesiam fancti Christophori de Cu- bcrtoirata, ecclesiam sancte Marie de Luc, ecclesiam sancte Marie de Celcleras, ecclesiam sitncti Johannis dc Brolio. In episcopatu Nemauscnsi, ecclesiam sancte Marie de Durbia, ecclesiam sancti Geraldi de Rupe- folio, ecclesiam simcti Johannis de VaUegarinta, ecclesiam sancte Marie deTreve, Sc ecclesiam soncti Petri de Revcnh. Porro obeunte te nunc ejusdem loci abbate, tcl tuorum quolibet succeflorum^nullum inhibi qualibet surrectionis astutia, feu Violentia preponatur, nisi auem fratres conurtuni consensu, vel fratrum pars consilii sanioris fecundum Dei timorem, & beati Be* nedicti regulam providerint eligendum. Electus autem a diocdkno consecretur episcopo > si quidem catholicus H iij