Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/771

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ VII. Charta Roftagai Aquensis archiepiscopi pro Ave- ntonensi ecclesia. DOmini Dei & Salvatoris nostri Jesit Christi, fandos umque ejus, videlicet patriarcharum, prophetarum, apostolorum, cererorumquc patrum dictis frequenter unmoncmui •> quatenus dum in hoc mOmcn- tanco & fluctivagO seculo vitam ducimus, ne sterilcs & infhjctdosi, Omnlquc bono carentes munerepn die futuri tremendi examinis inveniamur ; ac ne sententiam infru- ctuOsor ficulr.cz a Domino prolatam audiamus : Succide, inquit, illam, ut quid etiam terra occupatur ? Verum- cnimvero summis viribus cucoquc mentis affectu studea— 1 mus > ut aliquod profuturi boni munus, ad aream Domini eo opitulante conferamus. Quapropter his praelibatis j aliis evangelicis institutionibus ammonici, quod subsequens declarabit sermo, ultronei nulloque cogente, nili pondere nostrorum parentum & nostri praegravante peccaro ; um, perficere curavimus, videlicet ego Guido & uxor mea Astrudis mcinoriæ COmmendan^es, qualiter erga Deum ejufquc genitricis ecclesia n in ufbc A Veni- ca sitam olim ante offensos feceram quandam portiunculam nostrx hæreditatis > scilicet honorem illum qui quondam fuit proavi Poncii Balde dicti Marini Rufi* Est autem honor przscriptus in territorio castelli, quod dicitur Foflis in maniionious, vineis, terris culeis & incultis, in sidinis & piscatoriis ; qux omnia sijpra scripta reddidimus Poncio, Sc eo fuppliciter deprecando ( conceffiraus Deo & soictz Mariæ A veniar sedis, atque canonicis in claustro astidue, toto alio respectu remoto, præsentialirer Sc future permansuris Sc permanentibus, ut Deus omnipotens dimittat parentibus— nostris vivis atque defunctis Sc nobis omnium peccatorum nOstrorum & eorum Vinaila ; & coheredes Sc participes xternx bea- fitudinis faciat, Sc ad paradisi amoenitatem perducar. Post decefliontm autem domni Guidonis & ejus conjugis existentis, cjr.s filii Rostagnus Aqucnsis episcopus, Sc Amelius, & Guido, Sc Garfia conjux A meli i, Sc filii ejus Pontius de Foflis > & Gaufredus, Guido atque Ber- trannus, recordantes patemx donationis, non fclum ca corroboraverunt, sed etiam de suis eam adcreVerunt. Adjunxerunt autem fupradictæ donationi scniOriratem piscatoriz opere factæ, medietatem parationis. Insuper ] autem dederunt Deo & sonctæ Marix de Domo, Sc canonicis de claustro, totam lisdam de sale, Sc piscibus, proprie qualicumque modo, zdificatione, aut comparatione, vel adquisitione. Facimus autem hanc donationem nostram communi voluntate cum consilio omnium militum ipfius castelli quod dicitur Fostas, Sc ceterorum bonorum virorum, Domino Deo & beatx Ma- rix, & canonicis suprascriptis s pro remiflione peccatorum nostrorum, Sc pro anima patris nostri Sc marris, Sc fratrum nostrorum defunctorum POntii, Guillelmi & LgOnis, uc Deus omr ipoter.s dimittat nobis omnia peccata nostra, Sc eisrcq » ’iem æternam concedere dignetur. Si quis autem conrra hanc donationem post deces- " forum * nostrorum insurgere voluerit, vel inquietare tentaverit > incurrat omnipotentis Dei iram, Sc fic anathema maranati, Sc cum Juda traditore in terra Sc foetida inferni voragine collocetur, ubi vermis non mori- >• twrdr ignis non extinguitur. Acta est hxc doi atio anno Dominior incarna ionismillesimo octuazesimo quinto, indictione septima, concurrente secundo. Signum domni Rostagni Aqucnsis archiepiscopi > qui deJit & firmavit. Pontiusue Foflis, &Bcluldis firmavit. Gaufredus Sc Guido Sc Eertrandus fratres firmaverunt. Ugo, Humbcrtus & Guido frater ejus firmavit. Guil- 1 cimus de Foflis firmavit— Ugo Geraldus Sc fratres ejus firmaverunt. Dodonus Sc nlii ejus firmarcrunc. Petrus Fulco firmavit. Tomus i. A QJJ E N S I S. VIII. Charta Petri Aqueufis episcopi, de refiauratione fua ecclefi/t. PEtrvs Aqucnsis archiepiscopus omnibus ecclesix filiis falurem a Domino. Ad notiriam cunctorum fidelium pervenire volumus, sedem fanctz Aqucnsis ecclesix in honorem sanctx Mariz confccratx > cum oratorio sancti Salvatoris nostri Dei, cum baptisterio beati Johannis destructione gentium, cum eadem Aauensi civitate, per mulra curricula annorum, in fblirudineni pemunsiste:miseratione autem divina idem Iodis ob amorem Sc reverentiam illius gloriosi Salvatoris nostri, cœpit zdificari j inter quos præcipue emicuit Benedictus præposicus, prudentia laudabilis Sc bonitate conf- picuus, qui eundem locum Deo propitio cum clero Ibidem Dea famulante, ædificiis, ornamentis > honoribus pro poste suo prz omnibus ditavit Sc auxit ; qui nostram præscntiam adiens, ut eidem ecclesiæ aliquid beneficii ad restaurarionem loci concederemus/upplex cx- postulavit. QiOd fatis libere annuentes, cOncedimus fupradictz ecclesiæ Sc canonicis ibidem Deo servienti- bus, ecclesiam siincti Andrex > quæ paululum extra muros ejusdem civitatis Aquensis in leptentrionali plaga fica est > juxta eundem locum, cum suis vineis, horti*, Sc omnibus ad eum pertinentibus. Concedimus etiam supradicto præposito burgum sancti Salvatoris, Seco Anno incarnationis Mixxxn** A. t Petrus ar- chiepiscopuS firmavi. IX. Charta Petri Gaufredi Aqttersa archiepiscopt. QUoniam religiosii foHfcitudopastornm fidelium ani- marum ad hoc debet invigilare artentius, ut quieti Sc honori, augmentoque catholicae ecclesiz Dei instantius prodeste valeat ; ego Petrus Gaufridi Aqucnsium arcbiepiscopus, Sc monasterii Mastiliensis beatx Mariæ, sanctique Victoris martyris, licet peccator, monachus » servus & filius; utilitati fervorum Dei ejusilem cceno- bii providens, quibus semper officiosus este debeo, Sc injuriqfus nunquam, litigium ecdesiarum in perpetuum ibpire gestiens > quidquid a predecestoribus ecclesiæ meæ, vel ab Aquensibus clericis, vel a meipso) datum 1 cst, aut aquifirum, vel COnfirmatum, dono, laudo, confirmo Sc indidgeoprænotatomonasterio » ab antiquisti- mis sanctisque patribus fundato, prout fidelius & deVO- tius valeo. Et quemadmodum scripta omnia Aquensium pontiHcum > Vel clericorum monasterio Mastiliensi cum privilegiis sonctæ Romanae ecclesiæ collata f vel tradita continent, quæ ego omnia insimul congregata manu Sc ▼oluntate mea laudando firmavi, & firmando laudavi omnipotenti Deo Sc siuictis ejus, ac venerando abbati Rirardo, mOnachisque Mastilwnsibtis tam præsentibus quam futuris perenniter habenda. Sc disponenda, humiliter prd salute animx mez offero, Sc pro anima patris mei Sc matris mex, & pro salute clericomm meorum, parentumque eorum, ur in sacrificiis, Sc orationibus, Sc eleemosinis ferrorum Dei Maffiliensium salutis reme- g dium capiamus : hic Sc in perpetuum Deo protectore ad juti 9 cum integris decimis, & primiciis, & reditibus, Sc oblationibus omnibus, & cum his omnibus nulla excepti parte > vel facta diyisione per aliquam contrurer- fiamj deincepsque fideles morientes pro fe, vel executo- res eomm amici pro eis, monachis, vel eorum ecclesiis in quibuflibet rebus, vel locis dederint, vel reliaucrintj ita ut nulla exactio, tel perrurbatio a modo, ullo invidis genere, vel ambitu per clericos, vel monachos in aliquo— oriri poflit J sidva tamen fidelitate Aqucnsis eclcsiæ 9 Sc annuali censii 9 quem per singulos annos ei debent persolVcre. Si quis autetn cpiscoporum, clericorum, seu etiam secularium, sive cujuscumque fit sexus, generis, ordinis, dignitatis, hanc nostræ authoriraris cartam inquietare, infringere, vel annulare tenraveric, nullatenus hoc valeat perficere i sed quous<|ue resipue-