Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/777

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLES1Æ XXVIII. A Antonius it filioli archiep. Aqueosts pradpuusinter pralntos in concilio Tridentino congregatos ; IN Christi nomine amen. Postquam decretum de peccato originali in hoc Crero concilio Tr i dentino editum & publicatum, in quinta fcstione die Jovis xvxi. mensis Junii anno Domini mdxlvl habita fuistet | RR. & illustristimi socri concilii præsidentes & legati > succestivc articulum de justificatione patribuseianunaiv* dum pr ODO fuerunt, quod factum est in generali congre* gariOne die Mercurii xxx. ejusdem mensis Junii : qui Siiidem articulus trifariam abipsis RR.& illustriflimis ominis pr^sidentibus divisus, patribus in ipfa con— g Ercgatione propositus est, videlicet circa tres staruS nominum adultorum > infidelis vel impii, fidelis justifi- tati, & peccacoris relapsi : quorum statuum primus sepa- ratirn ao aliis duobus a patribus concilii disputatus cst » & examinatus est. Super quo primo statu patres scnren- tias dixerunt per octO generales congregationes, » die vU delicct Lunæ v. mensis Juli i^usquc ad diem Marcis decima tertia ejufiler.o. Cum autem reverendi flimus pater, & D. dominus Antonius Filioli archiepiscopus Aqucn- fis, primas sir & caput omnium prælarorum in hoc lacio concilio existentiutni reverendi flim is dortiinis cardinalibus exceptis 9 ipsi : re verendi flimus dominus ardue- piscopus Aqucnsis, post rcVerendistimum D. cardinalem Genueniem, suam super hoc articulo S & primo statu justificationis protulit, & in scriptis exhibuit fen— < tentiam ; quae cum ur catholica & pia ab omnibus lau* daretur, omnes quotquot adfuerunt patres in octo iliis congregationibus de anibus supra, tam archiepiscOpi & cpilcopi > quam abientium procuratores, abbates & generales ordinum, dum vota & ipsi sua proferrent, in eandem dicti reverendistimi arehiepiscopi fenten- tiam devenerunt, paucis admodum exceptis, qui vel cxdiversiute verborum, vel intellectu, & interpretatione scriprur arum, non idem ad unguem uG^nc dixerunt vel icnscrunt : licet nihilominus, & ipsi lacræ iy- nodi judicio & cenfurx SC remiserint. Qua ratione omnes idem sentire dicendum cst. Hoc primo staru abfo- luto >ii(lem reverendiffimi & illustristimi domini praefidentes supcr fecundo & tcrrio statibus justificatiorus fupradictis, voca a patribus rogarunt. Qui duo statu* ] per novem continuas generales congregationes examinati, & dlscuffi fuerunt : a die videlicet Jovis xv. dicti mensis Julii, ufquead diem Veneris xxi 11. ejusdem, sii- per quibus duobus statibus, idem reverendiflimus dominus archiepiscopus Aquensis, poft reverendiffimum dominum Cardinalem Gcnuensem, ur dictum est, omnium prolatorum caput/ententinn suam protulit, Sc fi- iniliter in scriptis exhibuit : qux cumfimiliter ab omnibus unquam catholica commendaretur, in eam ut in aliam fecerant, omnes facillime, dum vota & ipsi sua protulerunt, descendenint 3 paucis > ut dictum est exceptis, qui eodem modo, vel verbis diverfis, vel scripturarum intellectu, & interpretatione alia non idem fenscrunt vel dixerunt, so nihilominus £tcr « synodi cenfurx & judicio fubjicientes > ita ut a communi patrum sententia discedere noluiste ostendcrenc.Quz Omnia cum vera fine, & a me Angelo Maflarello de S. Se- verino his omnibus supradictis congregationibus præ- sence > & intercflente, ut concilii secretario, & protO- nourio apostolico, arinotata fuerint, ea ipsit omnia in hanc patentem formam redegi, & de faris omnibus uni- verfis ad quos przfenres pervenerint fidem facio indubitatam. Datum Tridenti, die xxv. mensis Septembris/ anno incarnationis Dominicae mdx l vi. Idem Angelus Mafiarelkis de S. Scverino iecretarius concilii & protonotapus apostolicus, qui supra manu propria, t AQUENSI5. 7t XXIX Donatio ecclefia san&dt Perpetua de Art&eeUa fac- ta S. Ki&ori Majjili Dlvinainspirante clementii > &e)us bemgniffima. 1 opitulante sustragia, qui non vulc mortem peccatorum, nec læcarur in perditione impiorum, cujut bonitas eo ufque prarcellit, ut omnes homines velit ul- vari, & intra sinum beatitudinis suæ foveri, Cc qui per prophetam fuum misericorditer pollicetur, dicent « Kivo ego, dicit Dominus^ Nob mortempeccMmne : J /W ut mugit convertuntur & vivunt— Eeo Nevelongus 9 cum uxore mea Tcucenia, una cum filiis nostris Rai- naldo Guilielmo, Leufredo 9 de solute animarum nos- rrarum folli citi > & immanitatem scelerum nostrorum pertimescentes, ut 2 pio domino veniam peccaminum & absolutionem poffimus consequi criminum, Volumus Deo ipsi, quod ille nobis immeritis oonrulir, aliquid fibi COnferri, dicente ipfo, Dute eleemofyuum, & ecceomuiu mundu sunt vobit^uiu fient ut/uu extinguit ignem 5 itu eteemojynu extinguit peccutu ; item : Thc— t Juurizute vobit tbesuurot in culo b ubi nec urugo, nec ti- neu demolitur, & ubi furet non efi^innt, nec furuntur i itemque : fucite vobit umicot de mammonu iniepuitutit, Ut cum defeceritit, recipiunt vot in uternu tubernuculu. Harc igitur & multa alia consideranres > & in futurum nobis perspicientes per scripturæ hujus auctoritatem, facimus donationem omnipotenti Domino, & sancto Victori suomartyri, eiusque monasterio, haud procul > a civitate Mafliliz funaaro > & abbatibus > monachis perpetuo inibi militantibus de allodio nostro, quem rubemus in commicate Aquensi, intra terminos de villa quæ Vocatur Brignolla) id est ecclesiam quæ fundata est in bonorem Dei, fanctxque Perpctuæ, in valle ouæ vocatur Collemaæo * cum campis, cukis, & incultis, vincis, pratis, pascuis, silvis > garricis, aquis, aqua- rumquc decuriibus. Habent igicur omnia consOrtes, dc uno latere ; id est de Oriente, rivam qui Vocatur Car- mit de alio latere, id est contra meridiem ficut ascefv- dit de ipso nVoCharmispdius rivulus ficut & pertingit usijue in cacumina montis qui vocatur Pennicus, ficut aqua verfat de tertio latere » id est de.Aquilone, ficut via discurrit publica, & ferit de rivo Charmis usque in fontem Crosiun j de quarto htere, id est contra occi- > dentem > de ipsa fonte Crosa>usque in cacumine montis supradicti Pennici. Quantum itaque intra istos terminos habemus > fine ulla eliminatione donamus fupra- dicto monasterio, ur ab hac die abbas & monachi ejus- dem monasterii 3 fine ulla interpellatione, teneant * & pOstideant, & quccumque facere ▼oluerincjiberam potestatem habeant, ac pro animabus nostris filiorumque nostrorum, omnipotentem Deum exorent. Si vero venerit, quod abfit, ut ex nobis, aut ex heredibus nostris aliqui hanc donationem, quam pro animarufn nOstra- rum redemptione omnipotenti Deo offerimus, divellere conetur > iftud facere nequeat, sed cogatur in Vinculo cxolvere auri optimi Jibras quinquaginta, & script ? ista inconvulsa permaneat. Facta donatio ista. anno in- carnatiOnis Domini millesimo decimo si^cco ss indictio- 5 ne decima quarta, regnante Rodulpho rege Alamano- rum, seu Provinciæ. Ego Nevelongus & uxor mea nomine Teucenia 9 nec non & filii mei Rainaldus, Guil- lelmus, LeufTeuus, hanc donationem corde perfecto & animo, omnipotenti Domino, sonctO Victore suo martyri dedimus & manibus nostris firmamus, testibusque mbtcr adnexis firmare rogavimus. Pontius firmavit, Hoftaldas firmavit, Siguiranns firmavit, Lcutrafdui firmavit, Bcrnardus Gondo firmavit, item Bertrandtxr secretarius ftrmavit. Vitalis firmavit > Roftagnus indigne vocitatus monachus scripfit, precipiente domino abbate Wi ferio.