Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/787

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est
81
ECCLESIÆ APTENSIS.

XIX. lCttatio ctmsulum Apteosts civitatis pertinet ad episcopum sub Petro episcopo. NE lapsii temporis revocetur in dubium > quod fit auctoritate multorum testium 3 hæc præfenti pagina innotescat tam præsendbus quam faturis > quod cum Raymundus Artaudi, Raymundus de Apta, Bcren- oariusde Lerida milites, Tibaudus Bcreng^rius, Guil- Jdmuscic Lcridaiurispentia Ganterius Loarendi bar- gensiSeflcnr procuratores conftituti, syndici vel actor res ger G. Got, Vefianum Fabri, Rayrnundum Julianum consules Aptensis^przsonre conhlio & universira- te, seu majori parce de soniori dictx cirioris ad pertractandum • fidem negptia, cum domno Carolo Dei gratia comite Andegavensi de Forcalquetii, domino Mastiliz, & marchionc Provincx, seu cum domno Petro Dei gratia episcopo Aptensi, prout eisdem procuratoribus videbitur melius expedire, fecundum quod in instrumenro procuratorio plenius continetur ; & quidam iplbrum certi cflenr > ut affirmabant præstito juræ- mento)tam par sc quam per alias fide dignos » quod con- suhtus ejusdem civitatis sub dominio Aptensis episcopi dc eccleuæ tenebatur j de ea videlicet ratione, quia viderant plurier, quod quando de naro creabantur consules, alii qui eos creaVerant, ipfos eidem D. Agrensiepiscqpa præko it > tanquam malari, domino œnsulatus, ipfe domnus epilcopus eos connrmaret, ti^quandoque infirmaret j ipfi procuratores revocantes ad tuum animum quod arquum fuerat arqtic justum, omnes unanimiter ( concordantes recognoverunt tam nomine procuratorio » quam nomine dictorum consulunx de uniVerfitatis dictæ civitatis, se habere & tenere subdbrninio de fenho xia domni Ferri Dei gratia Aptensis episcopi, & cccte- fixjdictum ronsulatum, & de eodem iph domno episcopo dc Dcdcfiæ effe fideles perpetuo promiserunt. Actum fait hoc apud Maffiliani infra, ecclesiam sanctz Trini- taris, anno Domini mcclvix. fcilicetxv. idus Aug, in przsentia & teftimonio Riperti de Vieai Aptensis præ- pcfiti*, R. Sentulii ejusdem ecclefix canonici, Bcr- crandi Bueymundi & mei Ravmundi de Vcnasca publici notarii ejusdem domni epilcopi, qui mandato præ- dictorum Ar. sindicorum seu actorum 9 hanc charcstn fcripsi. * « Hicpeepofitm fiut ctxdaogiuiitsS domni Guircansi episcopi tt cx dum XViI. cooftafe X X. sohamsis episcopi Aptensis littera, quibus elee- mosjnas largientibus 40. dierum indulgentias concedit. J Oh anxis mtfcratione divina AptensiS episcopus 4 univerfis de lingulis Cbristi fidelibus, præpohtis s prioribus, vicariis, ceterisque ecdcfiarum rectoribus5 ac capcllanis, curatis de non curaris > per civitarem Ap- tensem, de ejus diocefim consticutis > ad quos praesentes litterz pervenerint ; eonnnque cuilibet vel loca tenentibus corumdem salutem & finceram in domino caritatem. Qgia juxta verbum apostoli, omnes flabimus tu divino judicio ante tribunal Chrifli recepturi prout in cor- I poregeflimus, five bonum fuerit five malum i de propccr- ea nos oporteat diem meflis extrema : præmedicari, operibus miscricorditer prævenire, & in terris intuitu aeternorum seminare > <jux reddente Domino firma spe bonis multiplicatis recolligere valeamus in celis. Sano cum ad honorem omnipotentis Dei Patris, & Filii, dc Spiritus CmctijiLc B. Annæ nutris gloriosie virginis Maria : > cujus quidem B. Annæ corpus in nostra Aptensi ecclesia. requiescit, intendamus breviter, Deo aante, cum nostri cleri & aliorum fidelium adjutorio * ipsius bcatz Annx capitis repofitorium facere honorifice aedificari de construi, aa quod anhelamus & intendimus toco poste, ut debemus. Volumus igitur, ut vobis & ves- trum cuilibet harum serie praecipiendo mandamus, qu » - terilis dum latores przsentium quibus commisimus dc

committimus per tenorem przsentium perquirere elc- mosinas fidelium t nobis multum ad constructionem hu- jUs operis neccflarias, ipsos benigne recipiatis & tractetis > populumquc vobis commist&n diligenter, gratiofe dc fideliter in ecdesia publice dum populus ibidem convenit ad divina, de aUas ubi magis vobis videbitur expediens > ibllidte ac precibus ex nostri parte inducatis, taliter quod per hrc de alia bona, quæ vos de ipsi Inrpi- ranre Domino feceritis, ad xtcmjc felicitatis gaudium mereamur pervenire. Nos vero de omnipotentis Dei mi- seriCOrdia>& gloriosiflimx virginis Marix ejus matris, ac beatæ Annæ, de beatorum Auspicii de Castoris patronorum nostrorum meritis & precibus confidentes » omnibus illis tam maribus quam feminis, qui ad conf- tructionem dicti operis suam manum porrexerint ad- 1 jutricem, totiens quotiens hxc fecerint, vere tamen pernitentibus &confestis, xu dies de in junctis fibi poenitentiis misericOrdicer relaxamus. In quorum tenimo- nium præsentes litteras per Colinum Bnstoni nostræ curiæ notarium, fedmus scribi, de sigillo dictz curiæ in defectu nostri pontificalis figilli figiUari. Datum Aprae die iv. Novembris > anno Domini mcgccvii*


INSTRUMENTA AD ECCLESIAM REIENSEM SPECTANTIA. I. Almeradi episcopi Reicnfis de confiru&ione mo- nafierii Falentiola. flata ptodivi temporis firma debent V^pcrfistere^neceflcestea litterarum caractenbus fo- lidare. Quapropter notam fit omnibus Christianis fidelibus j de prædpue fanctz Dei Cluniacensis ecclesiæ filiis > quia dum refideret domnus Almeradus Regensis epi/copus Grandini 9 una cum suis clericis, apud eandem urbem adierant quidam fratrum nGstrorum ejus magnificentiam jufii * domni Odilonis abbatis, humiliter ejus intimantes celsicudini, in confinio sixi episcopatus quoddam se conftruercmonaflErium velle, in loco qui Valendola nuncupatur, prope ecdcsiam <pue in bo- Tomuslo fiore almiChristi confestbris Maximi in eadem vilh antiquitus estconsecrata, cujus etiam serenitati id suggerere, hocque omnimodis ipsi fratres exposcere maluerunt, quo 3 fi quid post iphus monasterii censtructio- nem a fidelibus populis in eodem monasterio deinceps obkrum fuistct, hoc ipsius loci rectoribus perpetualiter poflidere liceretjabsque ullius calumpnia vel contradictione : quorum jam dictus ponriftx justam petitionem libenter annuens, pro redemptione animæ sux omnium** que remiflione peccatorum, ac deinde ipsum locum recenter constructum ita ingenuum ac liberum episcopali auctoritate fore decrevit > ut nec ipse neque aliquis ex succefloribus ejus, vel aliqua subihtroducta persona, bullam dominationem habeant, aut aliquam consuetudinem requirant in cunctis, qux ad eumdem locum deve- nerunt* tam in oblationibus quam in fcpultuns > scd lub L