Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/789

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCL ES IÆ FC gcncium usque in jam dicto mare, ac fi qui alii sunt j confortes ; quicquid infra, his terminationibus conti* netur, tam inquisita, quam inquirenda, tam rustica, qnam & urbana, id est in pratis, in palcuis, in filvis, ihgarrfcis, in arboribus pomiferis, vel impomifais, in molinis, feu in mdinariis 9 in aquis, aquarumve deductibus, earum in omnibus reddo & concedo prz- dictx ecclesiæ unam medietatem jure perpetuo j decimum quoque ab integro*. Sane si quis, nos, aut hxre- des nostri 9 vel ulia opposita pertona quæ contra hanc guirpicioncm ire voluerit > non valeat vindicare quod repetitj & componat illi cui litem intulerit, auri optimi libras x. Et in antea postestio, gftirpicio, vel redditio, atque ccffio ista. in Arelate civitate publice pridie Nonas Marcii anno L… Mo.. reenante Conra- do rege, indictione hi m. Signum WileTmi comitis, & uxoris suz Adalai.3 qui hanc notitiam scribere> & tcs- tes subterfirnurc precepcrunt9 manu illa firma. RobaL dos comes concemr, & minu firmavit. S. Aicardus. S.Wilelmus vicecomes. S. Poncius Major. S. Lei- drarus. S. Canalerius. S.Richelius. S. Aicardus. S. Vældus. S. Inguilranus. S. Ugo. II. Gancelmus episcopus Forojuliensis quinque ecdefias Lirino concedit. UTrarumque legum auctoritas, qualiter unicuique præcipit > fatis notum Tst omnibus plenisti- mc jura, fcienribus > ut vel unius cujusque qui Volue— < rit de rebus suis aliquid dare Deo > Gnctifque ejus, quomodo fecundum auctoritatem supfadictarum legum, scilicet humanz & divinx, dare debet, quemadmodum ego Gancelmus Forojuliensis episcopus volo, ficati placer animo mcO, concedere Deo una cum con- filio & consensu de omnibus canonicis meis, & ali- quantis caballariis meis, videlicet Tcndiberro canonico & altero Tendibcrto, Petro, Odone castellano, & ceteris quampluribus, & caballario meo Hugone cum sua. uxore, & Ifnardo filio Landrici, & I^nardo prelbitero filio Dominici t>relbitcri, &Juguberto filio ejus, atque Cotarone & Ifnardo, & Alberto, & Guillelmo fratribus. Omnes isti communi voluntate me deprecantes & firmiter mc rogantes, ut aliquid de epilcopatu meo darem Domino Deo ; quorum deprecationibus & vo— ] hintatibus ego obediens, do monastcrio Lerinensi & domino abbati Amalrico, & monachis tam præsenribus quam futuris in ipsb monasterio Deo milirantibus^uin- queoCclcfiis cum oninibus altariis suis 9 & omnibus quxadipsa pertinent akaria. Quæ igitur sunradictæ ecclesiæ siinr fundatae in comitatu Foroiulienu, & in loco qui dicitur Calianu, quarum ecclesiarum prima xdisiCata. est in honorem sanctz Dei genitricis Mariæ ; fecunda in honorem beati Petri principis apostolorum, tertia in honorem beati Johannis Baptistx, quarta in honorem S. Stephani’protomartyris, quinta m honorem fancti Martini episcopi & confestbris > has omnes ecclesias concedo proprietario jure cum omnibus qux ad ipsas modo pertinent ecclenas, vel in futuro cis acciderint, & quæ Dominus per bonos homines eis per omnia tempora dedit supradicto monastcrio, quod fundatum est in honorem S. Mariæ, & S. Capram arque S. Honorati sive omnium fandorum. Et dono prædicto abbati, & omnibus monachis sive congregationi ibidem Deo servientibus > ut deinceps prædictus abbas, five monachipropriam in perpetuo habeant potestaterti tenendi, poflidendi, fruendi, &> si necefle fuerit, cOm- murandi. Sane si ego aut quispiam de fupradictis perfixus vel succcstoribus nostris, qui contra hujus dona- « Indictio tertia quater recurrit tempore quo regnavit Conradus ££cer annis 945. 60.75. ft 9O.Vv.ldmu$ comes in hac chanafublcnp- CDB cum Addaidc uxore, cepit principatum an. 9S8. quem rcuuit ut qpe ad an. 994. promdcque charta haec data est anno 975. aut 990. Vide tabulam gcnealogicam comicum Provmdx praemistam dister- miom nupcrnmx V. C. Addoqu de Rufii de origine comitum Proviu- 76**// » ROJULI ENSIS. it l tionis cartnlam aliqua fraude tentaveric, aut eam irrum perc voluerit, pro ibla centurione incurrar in Dei maledictionem, & particeps fic cum Dataih & Abinon, usque dum venerit ad congruam emendationem & supradicto monastcrio componar in vinculo C. libras auri mille argenti s & iniupcr supradicta hujus chartæ donatio firma. & ftabilis permaneat 9 atque quieta om- pi tempoie. Facta, igitur donationis cartula in comitata Forojuiicnsi xi. cal. Aug. indict. vii. anno Dominica : incarnationis mxxxviix. regnante domino Conone * im- peracore^xn. anno regni ejus. S. Gaucelmi domini episcopi, qui hanc donationis cartulam scribere rogavir, manu sua firmavit & hos testes firmare rogavit. Hugo firmavit. Ermingarda utor rius firmavit. Isiurdus filius Landrix & meres ejus armaverunt. Tendibertus & canonicus & alius Tendibertus firnuVcrunt. Petrus fir- mavir. Odo firmavit. Capellanus firmavit. Inguibertus & filii fui firmaverunt. Iuurdus prefbyter & filii ejus firmaverunt. CocaronuS & fratres ejus firmaverunt. III. Bertramni Forojulieujis episcopi donatio faffa S. FsfihriMaffiliensi 9 ex qua nonnulli ejusdem parentet innotescunt. EGo Bertrannus Forojuliensis episcopus cum matre mea Aelia & fratre meo Aldeberto>& uxore ejus, & nepotibus meis, dedimus Domino Deo & monasterio S. Victoris Maffiliensis obedientiam quandam quæ in ho-

! nore S. Caffiani xdificataest cum terris & appendicii* ipsius ecdcsix>pro remedio peccatorum patris nostri qui ibi sepulcus est, & pro redemptione animarum nostra- nnn. Et ego Aldebertus>& uxor mea Ermengarda, & fU lii mcijdonamus Domino & ctxMarix, & S. Victori mansum de Inguilrano ab integro. Jjia charta absque ulla temporis nota legitur in magno chartulario saMi Ki&orit. IV. Fjusdemfere argumenti. EGo Aldcbertus & frater meus Bertrannus episoo- pus 9 & mater nostra Ayclias 9 & uxor mea Ermen- garda. & filii mei Petrus, Hugo 9 & Guillelmus, filiique mei omnes ac filiæ^donamus aliquid de hereditate nostra in comitatu Forojulienfe, in territorio Marsondis : videlicet supcr fluvium aquar Indole, localem aptum ad faciendum molindinum cum omni ripa^&cum aqua. Domino Deo omnipotenti, simctoque Victori glorio- siflimo martyri ejulquc monasterio. Facta donatio hæc anno incarnationis DominicxMLViii. indict.xi. epacta xxiii. regnante Domino Jcsu Christo. Bcrtrannuscpis- copus firmavit. v. Rojlagnnt Berengarii & Hermensendit parentes Berengarii episcopi Forojuliensit, ipseque Beren* E gurius quadam donant Avenionensi ecclefia. ROmanæ legis auctoritate cautum habetur 9 ut cum aliquis donationem facit, in instmmcnco ea cons- cribatur 9 ipsumque instrumentum eorum 9 qui donationem fieri vident 9 tcstimonio confirmetur : cujus initmmenri vigorem & auctoritatem, cum cetera valear infirmare, auget potius & confirmat vetustas.Quod cum ita fit, ego Rolugnus B er en gari i, de uxor mea nomine Hermensendis, & filii mei Forojuliensis coiL copus Berengarius, & vicecomes Gaufredus > & fier- trannuf & Raymundus, & Petrus Berengarii > nos Omnes donamus Deo & glorioCe scmper virgini macri ejus & fratribus canonicis in majori ccdesia Avenicæ urbis « Num ConraduS imperator >qui tunc regnabat, aliquando dictui Cono ? Lij