Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/814

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


JO ? I N S T R A V. Praccptum Carlomanni regis pro refluntione villa Ciliani monajlcrio Vittorino facienda, petente Bcrengario AfaJJil. cptfcopo. IN nomine &c. Caiolus-inagnus * gratia Dci rcx. NOtum estc volumus, auia accedentes ad nnnfuctu- dincm nostram illustres fideles nostri Hugo venerabilis abbas, necnon Frotarius * archiepifCopus humiliter prc- cavcrunt coram frcqucnria procerum primatumque nostrorum, ut deprecatione Bcrengarii Maililicims epis- copi redderemus ad ecclesiam innonorc Dci genitricis, ac S. Victoris, Ciliani villam ejusdem ecclesiæ debitam ex Mafliliensi comitacu > in Forojuliensi sitam, atque j omni tempore habendam concederemus. Placuit itaque nostræ celsitudini eorum saluberrimis adquiesccrc pos- tuLtionibus, ac jam dictæ ecclesix Mafliliensi in honore beatiflimæ atque intcincratæ virginis Marix, suicx tiquc Victoris sub tuitione pastoralis curæ Bcrengarii quidem loci pontificts, præfatam villam Cilianumab eodem loco dudum subtractam, ex comitatu Mafliliensi in comitatu Forojuliensi sitam, cum omni integritate reddidimus, contulimus, ac de nostro jure in jus ac dominarionemejus folemni moretransferimus>ea videlicet ratione, ut quandiu præsens abbas ac succestorcs ejus advixerint eandem villam sub ditione S. Mariæ ac S. Victoris fine alicujus inquietudine, aut minora- tiOne poffideant. Statuimus etiam ac regio more delegamus, ut nullus unquam alicujus ordinis vir jam dic— < tam villam ex præfato loco subtrahere, deteriorare, aut minuere præfumat. Ut autem hoc præceprum nostræ authoritatis inviolabile in omnipotentis nomine firmius habeatur, ac per futura tempora diligentius confervetur, manu propria subter firmavimus ac annulo nostro subsignari juffimus. Signum Carlomanni gloriosiffi- mi regis. Data quarto nonas Februarii, anno v. regnante cloriofiflimo rege indictione ii. Actum apud Compendium publicum palatium. V I. S. Honoratus Maffdtensis episcopus> ejufque clerici rnulta conferunt, autrejtitui curant Janili Victoris ntonajlerio. IN nomine l"anctæ& individuæTrinitatis, &c.Honoratus Dei gratia sanctæ sedis Mafliliensis episcopus summi pastoris vestigia fecpcntes^qui nos non solum præcfle, verum etiam prodestc sonctx ecckfiæ suæ rectores, pastorcfque insticuit, &c. cum clericis meis, divini accensiis amoris in honore Dei omnipotentis ». fanctique Victoris martyris, congregatiOnem monachorum secundum regulam S. Benedicti in abbatia ejusdem sancti Victoris constitui optamus, uc pro me, succestoresquc nostros, & pro statu ecclesiæ nostræ q.o- ridic intercedant ad Dominum, ut Domini pietas nostrorum pecc.tminum nObis indulgeat>& COncedat vitam xccrnanij & ut ibi utilius poflinc regulariter vivere, ex terra auæ zd eandem abbatiam pertinere dignoscitur aliquid eis concedimus, hoc est terram cultam & incultam cum pratis, pasizuis, &c. & est ipsa terra in comitatu Mastiliense, in giro ejusdem ecclesix B. Victoris. Consortes de duObus lateribus licus maris > de alio latere fontem, & montem quem nuncupant Gardiam, dc viam juxta locum quem vocant Paradisium, & concedimus eis ecclesiam S. Damiani cum apendiciis, dcc. ecclesiam S. Euphemiæ, dcc. tertiam partem villæ dc Linaiiolas, dcc. ecclesiam S. Victoris nindacam in terminis castri Marignana, dcc » de in comitatu Aquenfe, ecclesiani S. Victoris in terminio castri de Lambisco ; dcc. de in eodem comicatu de terminis de Valle Valla- vcnfc, tertiam partem, & quantum ad ipsam vallem pertinet > & in COmitatu Senesdence in termino de castro Petra Castellana:terram quantum pertinet ad U M E N T A B. Victorem integre concedimus > de in alio loco in termino Aqitensc villa quæ dicitur Filcidco cum appendi ciis suis, id est Mclno Trobio, vel alio Trobio quantum ad ipfas villas pcrtincr, cor.ccdimus cis. Et in comitatu Forojuliensi in ternum□ de Castro Grudigno- nc terram quantum pertinet ati B. Victorem. Er in comitatu Ucctio in vilia Agnamga cum omnibus appendiciis suis. Igicur cgO Honoratus episcopus cum clvncis meis concedimus vobis licentiam ud inquirendam terram S. Victoris, quam nOs non fumus pnilciluri ; CV ubi eam iiiVcncritis > licentiam hibcatis intcrpcll.ire dc tenere eam fine ulla interpellatione de ullo episcopo. Hæc omnia supra fcripta cum ecclesii S. Victoris in qua ipsercquielcit, renc.inc6s poilidcanc monachi <jui in ea habitaverint > de in caregulariter dciciVicrint ju- 1 re pcrpetwo ablquc ulla contrariccate, &c. Acta car- tula ista inMastilia civitate publice regnante Conrstdo rege, fcria iv. ii. kal. NoVcmbr. S. dumini Honorati qui carnilam istim fieri justir, de ustibus firmare rogavit > & manu sua firmavit. S. Deodatus. S. Nicecius. S. A ut ardus. S. Marinus. S. Dominicus. S. Folcardus. S. Rj cui fas. S. dominus Guillelmus frater siius vicecom. & uxor sua Bilieldis voluerunt de consenserunt cum filiis suis Pontio &Guillelmo. Domnus Guillelmus comes firmavit. VII. Notitia de refiitutione falia monaflerio S. Victoris 9 a Bosone comite, ad preces dr admonitionem S. Honorati MaffUiensis episcopi. IN nomine, dcc. Notum siromnibus CinctæDei ec- clefiæ fidelibus præsentibus, perpetuis, atque foturis, qualiter veniens Honoratus MaJliliensis ecclesix arquis- fimus præsul, in Arelate ciyitace publice in conspecta Bosonis comicis, filii Rothboldi quondam, atque in præsentia. omnium virorum Arelarensium 9 judicumque ac principum scilicet omnibus his nominibus > Rai- noardo judice, Lamberto judice, Pontio vicecomitc, Arnulpho*, Rostagno, Archimberro, Bonifacio, Rayambcrto Widberto, Ingelrado, * Wicheramno, Taflilonc, David, Amalrico, Pontio, Widonc, Vual- chando, Hildoardo, exterorumque omnium hominum, aspectum prævcniens, deprecatus est supra memoratum comitem ut res sanctæ Dei genitricis Mariæ 9 ) fanctique Victoris Christi martyris, quas prænomina- tus comes injustc detinebat, secundum quod justum este videbatur concedere dcbuistct. Requirentes autem judices præfati apud supr ad ictum pontificem 9 de omnes memorati principes^t ea quæ petebat scilicet & dicebat, vera estc probarentur. Interea namque episcopus scicns & bene cognitores ac testes fideles adhibens, vo- luic secundum jus Romanæ ecclesiæ, ca qux dicebat confirmare > de veraciter affirmare jurando; cum autem præfatus comes hoc quod episcopus quxrebac, Verum ac justum efsc cognovit, sacramentum jurandi ei condonavit, de res ecclesix prædictæ pro amore Dei, & sanctx inremcrarx virginis Mariæ, Christiquc martyris Victoris concessit > acquc perpetualiter poffidenda tradidit. Confistunt autem siipradicta:res in p.igo Masti- E liensi super fluvium Vucunæin locis his nominibus de- signatis, Romagnana *, Liguspinis, Trabias •, hxc omnia quæ ad supradictam ecclesiam |.crcincrc videbantur, præfacus jam comes ficut supra inlcl tum est reddidit atque COnccffic Placuit itaque rOgante domino Honorato jam prædictO præsule, de comite cxccllcntis- simo* hanc notitiam diffinitionis consentiente ejus filio Rorhboldo, de fratre ejus Willelmo ccmite; atque constiiantibus * Arelarensium principibus, ne fortuito quod minime credimus CVcntu, ullo unquam tempore hxc notitia ccstlOnis a nullo aufu temerario quiret fieri irrita. Si quis autem sone ranræ temeritatis præfump- tOr repertus fuerit, in perpetuum non obtineat qund nequitia requirit, sed iramCmnipOtcntis Dei penitus incurrat, de pOstrcmc : m inferat prccatiO lanctar glorio- f.ffimæquc Dei genitricis Mariæ, fencentia quoque