Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/825

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ TRIC ASTIN ENSI S. INSTRUMENTA AD ECCLESIAM TRIC ASTINENSEM SPECTANTIA. I. Eleliio Lanionis episcopi. ANno incarnationis Dominicx dcccxxxix. sub die Mercurii « alendarum Martium intrante qua- * dragefimum * venientes in nomine S. Trinitatis clerus & populus omnis Arausicensis & Tricastincnsis ecclesiæ ad oratorium siinctæ Mariæ Arausicensis ccdcfiæ, coram Hugonis præscntia incliti marchionis, & Rorgo- nis nobilistimi comitis, aflensiim etiam przbenrc sere- niflimO Ludovico imperatore, unanimi concordia dcs- ticuto pastore Bonifacio bonx memoriæ, in electione Laudoni sacerdotis, Dcumpræ oculis habentes, generali voto, & benevolo animo auctoritatem canonicam & ecclesiasticam præ manibus tenentes, una voce & uno consensiI cum acclamantes, testificati ftint cum in ecclesia prælibata aliquando viduata, divina largiente pietate honoris præsulatus’officii dignum efle conftitui pastorem. Eo namque tenore in prædicta ec- clefia eum acclamamus & eligimus, auia eum cogno£ cimus nutritum S. Marix * Diensis ecclesix, virum bonum & eruditum, Sc sobrium, vita & moribus decen— < ter ornatum. Ita ergo nos in pontificatus dignitate acclamamus, ut divina misericordia in præsulatus officii &c. ut in recenti biftoria S. Pauli Tricaftinensi. II. Vrbanus II. jubes us mortuo G. episcopo Arausicano, nullus in ejus locum eligatur> sed hac ecclesia in priftinam redeat unitatem, & ab episcopo Tricastino regatur. URbanus i Scc. Ad præfentium notitiam Sc futurorum memoriam non latere volumus, quoniam inter Tricastinos & Arausicos diuturna contentio habita eft, Tricastinis cuidem de unitione, Arausicis vero de parochiarum ecdesiarum divisione contestantibus. Et concertatio cum reverendistitno pontifici Gregorio i>rxdccestbri nostro… A r au fici •. • litteras dirigens, egatum pro hujus rei discuflione ad cos se misturum pollicitus est : quod tamen postea. •. indagare nequivimus. In hac autem suspensionc… G… ecclesiam fcpiscOpus electus, Sc consecratusest.Tricastinus ergo epist : opus Pontius Arausicensem ecclesiam afferens per multos annos a suis prædecestoribus fuistc postestam : querelam hanc cum ad nostras aures, pro multis ec- clesiæ Romanx persecutionibus proferre non postct, in pluribus transalpinis conciliis exponi procuravit. Novis- iime cum ad nostram notitiam pervenistet, nos auoque eam ad concilii proxime celebrandi audientiam differri præcepimus. Interim Venerabili fratri nostro Guillelmo Araulicensi episcopo significare curavimus, ut ad syno dum veniens, sc ad defendendum hujusmodi negotium præpararct. Cum autem veniflct, ipse quidem divisio- nisistius canonicas Causas proferre non potuit ; Tricas- tinus vero post diuturnam, Sc plufquam centenariam pofleffionem, Venerabilium pontificum Romanorum, Sc Gregorii Sc Alexandri privilegiis, causz fuæ partes tuebarur.Quare nos de Gregorii decreto, quo ab ipCi fuit ecclesia potitum, quaedam inter fratres nostros quzstio orca cst, placuit alium adhuc definiendi causie terminum adhiberi, in quo Sc Arausicensis episoopus si quam postct > defensionem nancisceretur, & Tricas- tinx ecclesix clerici de eodertipriVilegio nos jurejurando facerent certiores. Cumque… convcnistent, & confratcr nostcr Arausiaensis epilcopus, sicuc promiserat, nan vcnistct, nec excu&tioncs aliquas præmifistet j &runc nobis placuit negotii finem in tempus aliud protelari. Ceterum clericis Sc itineris difficultates, Sc rerum longa dispendia præt en dent ibus, ncc longiores poste moras pati instanriffimc proclamantibus, visum est fratribus nostris, tam cpiuopis, quam Sc nostrz apostolicæ ecclesix cardinalibus, ut Tricaltinorum clericorum satisfactionem suscipere deberemus. Tres itaque Tricastinæ ecclesix clerici super evangelia sacro-sancta jurarunt i sevidiste & legistc Romani pontificis Gregorii bullatum privilegium Bonifacio Tricastino episcopo attributum, per quod prædictz ecclesix fuerant coiiniræ. Cujus Videlicet privilegii tenorem secutus S. memoriæ pontifex Alexander II. przsatas ecdesias censiietatsub uno sempcr cpiscOpO permanere. Post hoc Arausicensis cpiscOpus, cum eccleuæ SUX clericis veniens, cas quas præsignavimus, Gregorii papæ V il. litteras, detulit ; alia quoque chartarum monimenta monstravit, quibus Sc rerum vetitas certius claruit, Sc Tricastinorum relatio vires accepit. Et nos ergo instrumentis talibus roborati, fecundum fratrum nostrorum judicium, præ- scnti decreto sancimus, ut defuncto fratre nostro venerabili episcopo, qui ad przsens Arauficensi ecclesiæ præfidet, ucraaue mox ecclesia in priftinam redeat unitatem j nisi torte post proximam quam prarparante Domino expectamus Pcntecosten, infra unius anni spa- tIum… consticerit eas certo Romani pontificis praecepto Sc decreto fuiste diyisas. Alioauin omnis sOpia- tur… ut defuncto confratrc nostro (uperius nominato episoopo > eadem ecclesia ad aliata transeat. Illa vero quæ hactenus prima habita est, & deinceps principatum obtineat. Ita ramen ut episcopus qui urrique præ- fuerit, nihil de pro ventionibus clericorum, redditu > ornatu, ministeriis, quæ vel quomodocumque in alterius patrimoniis habentur, modo quocumque velocca- sione qualicumque patiatur imminui. Si quis vero hanc nostræ constitutionis paginam, Scc… Actum Cremo- i nx xvi I. <al. Maii anno Dom. incarnationis MXCV. III. Bulla Alexandri II. pro Giraldo Tricaslinensis & Araustca civitatis episcopo. ALixander episcopus servus sensorum Dei, universo clero Sc populo Tricastincnsis Sc Arausicæ civitatis. Admonemus vos, cariflimi filii, ut fratri no£ tro Giraldo Pastori ♦, Sc episcopo vestro dignam obe- dientiam exhibeatis, Sc quia divina dispofitio eum cus- todcm animarum vestrarumjposuit, hortamur vos ut in omni pace Sc concordia sub ejus regimine indiflb- lubili caritate persistatis, & eum cum omni reverentia in patrem & proprium colatis episcopum.Illudque apof* tolica auctoritate vos monere destinavimus, nc quis vestrum in hoc consilio aut facto consentiar, ut Bertrannus > vel aliquis mortalium Arauficanam ecclesiam ab unitate Tricastinæ ecclesiæ dirimat, aut in aliqua parte constitutionem sanctistimi parris nostri Gregorii, qui utrasque ecdesias conjunxit & univit, corrumpat aut minuat. Scientes quod omnis, qui in hac di Vi fidi e consilio aut facto commiscetur, a parte B. Petri Sc nostra, apostolica auctoritate excommunicatur, & divinum ofncium penitus interdicitur. Datum Romx Scc.