Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/826

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


no I N S T R i I V. Sulla ejusdem papa, aua Geraldum episcopum utriufque firnid ecdefia Tricafiinensis & Arau- fica tuetur & confirmat. ALexaNDER episcopus servus fcrVorum Dei, Bertrando filio Raimnoldi, si obedierit salutem dc apostclicam benedictionem. Si vera sunt quæ te conari intelleximus, nec salutem animæ tuæ, sed ad perpetuam damnationem tuam re ejectum este perpendimus) pervenit enim ad aures nostras quod sonctistimi patris videlicet domini nostri Grcgorii papæ statuca & ordinationes summopere labores infringere, de Arausicanam ecclesiam, quam ipse justistima confideratione Tricastinæ j ecclesiæconjunxit, & unum episcopatum este constituir, die nocteque inde evellere stndeas de separare ; nec Ge- raldus ucriusquc urbis episcopus eamdem ecclesiam Arausicanam patiaris in pace, sicut episcopum oportet, tenere de regere præfatum, ac si prrdictæ ecclefix 9 non tam antiqua constitutionc de auctoritate domini Gregorii ad unius episcopatus continentiam copulatas &unirx fuiflent. Propterea ex parre fancti Petri dc nostra monemus, ne prædictam Arausicanam eccle- siam amplius a Tricastina ecclesia separare praesumas, sed.praedictum Geraldum episcopum episcopali jure & providentia Juxta constitutiones sanctiflimi patris Grcgorii, eam Tricastinensi ecclesiæ conjunctam regere dc gubernare permittas. Quod fi non feceris, scias tc dc omnes in hac causa tibi consentientes ex parte beati Pc- tri de nostra excommunicatos este, & omne divinum’ officium per tocam terram tuam suspendi decrevimus. Datum Romæ, &c. V. Bulla Pafchalis II. de unione ecclesia Arauficana ad Tricafiinam. J) Aschalis episcopus servus servorum Dci > vene- X rabili fratri de coepiscopo Gibelino Arelatensi > so- lutem & apostolicam benedictionem. Quod de unione Arausiacensis ecclesiæ atque Tricastinæ, prædeccflbr noster dominus Urbanus statuexit9& tua fraternitas non ignorat : unde in fusoepris dilectionis tuæ litteris > certi quid cibi scriberc nequivimus, quod Tricastinus epis— ; copus ad nos nondum pervenit. Fratre igitur coepitco- po nostro Guillclmo a mortalitate ad immortalitatem, a terrenis ad cælestia, ut credimus, sublevato, jam tempus adest ut Arauficana cccicsia Tricastino episcOpo reddatur, & diu siiper hoc eventilatis litibus, præson- tium auctoritate fraternitati tuæ mandamus, uc praedicto episcopo ipsom ecclesiam reddas, & ut tam clerus quam populus ei obediat. Datum Laterani. VL Bulla ejusdem papa pro unione pradilta. TJ Asch a lis episcopus servus servorum Dei, dileo JL tis filiis clero de populo Auraficensis ecclesiæ, salu- tem de apostolicam ocnedictionem. UniVcrsa ecclesiæ unitas, aux Deo auctore, beati Petri, de post eum ejus succestoribus, curæ commifla est > ita nobis est charira- tc serVanda, ut de creditarum nobis animarum saluti pia sollicitudinc consulamus, de sanctorum patrum decretis, & COnstitutionibus non dcViemus. Jure enim de auctoritate este vacuum quidquid prædeceflorum nostrorum se. GregOrii, Victor is, Alexandri Urbanistatutis*Aura- sicensis ecclesia Tricastinæ constet ecclesiæ este unita : auæstioni super hoc negotio diu ventilata, secundum ftawta eorum, consilio confratrum nostrorum finem imponere decrevimus j & ut episœpo Tricastino de cetero sicut proprio pontifici postpohra omni refragatione obediatis, apostolica auctoritate mandamus, ficque cum tranquillitate de pace in episcOpi obedicntia rcvc- JMENTA rentcr stare, ur omnis ecclesiæ plenitudo in unitatis soli- dirate permaneat, de omnis deinceps supcr hoc ita disceptatio sopiatur, ut nihil prorsus de liene Compofitis retractetur i de qui post legitimas de divinitus inspiratus constitutiones volet confringere, non pacis ecclesix ipse, sed rebellis patens agnoscatur. Carirare itaque dictante fraternitatem vestram monemus, ut episcopo Tricastino, qui pro vobis Deo rationem redditurus cst subdi non contemnatis, & sic vos este oves Christi agnoscatis, de ei qui loco Christi præfidet obedire non dubitetis. Obedi entes autem > apostolorum Petri & : Pauli orationibus, ad vitam perveniatis æternam. Datum Laterani hi. idus Aprilis Mc. VII. Bulla ejusdem papa Pafchalis Is. pro eadem unione. PAschalis epist : opus servus servorum Dei, clero & populo Arausicano, Lalutem de apostOlicam benedictionem. Miramur vos tanrz pertinacia sedis ap6- stolicæ decretis contraire, quod enim cum a prædeces- sorc nostro pro auctorizanda confirmatione definitum estet, quidquid a nobis quoque juxta definitionem prar- ceptum est, vos quoque adeo contcmsistis > ur nullam episcopo Tricastino dignati fitis subjectionem & obe- aientiam præbere. Nos tandem pertinaciam tantam apo* stolicæ dilectionis mansuetudinc tolerantes, iterata litterarum comminatione praecepimus, ne unitatem eccle- fiarum a prædecefldribus nostris constitutam Violare certetis ; sed supradicta fratri nostro epitropo undem hu- milicer obcdiacis. Dacum Laterani iv. idus Decembris. VIII. Praceptum Friderici I. imperatoris, quo confirmat ecdefia Tricafiinensi donationes omnes a Cardo magno > &c. snUasb IN nomine sitnctæ de individuæ Trini raris. Frideri- cus ordinante divina clementia Romanorum rex >dc ! sempcr augustus. Notum sit omnibus fidelibus nostris f tam przfentibus quam futuris in posterum ; quia pro mortali vita temporaliter exigenda, de futura feliciter ) obtinenda decorem domus Dei diligimus, & ad exemplum bonæ memoriæ prædecestorum nostrorum illam ampliare, sublimare, & confirmareJcsiiChristo* coo- perante proponimus. Quapropter Tricastincnsem cc- clesiam liberalitate serenistimorum augustorum nobiliter ditatam, de imperialibus edictis confirmatam, nos quoque regali munificentia suggerente, ejusdem eccle- næ Guilhelmo Venerabili episcopo honorare, de omnimode exaltare decrevimus. Statuimus igitur, utquid- quid Venerabilis de inconcufla piiflimorum augustorum lcilicet bonæ memoriæ Caroli, atque Lodoici, cetero- rumque prædcCestbrum nostrorum auctoritas, ecclesiæ Tricastinensi in honore bearæ Marix & sancti Pauli constructæ donavcrir, ratum nostra authoritatc, & munificentia nostræ præcepto inconvulsum* maneat in pcr- E petuum. Verumtamen quia tantæ rei firmitas imperiali authoritatc inniti desiderat, lancimus de COncedimus eidem siinctæ Dei ecclesiæ, stipulatione equidem nOstra subnixa, Guillelmo ejusdem ecclesiæ epitcOpo, de suc- cefloribus ejus, dominium prædictæ scilicetciyitatis cum omnibus redditibus j de a RodanO flumina usque ad Egrum fluVii, quidquid COgnoscitur rcgiæ cenfuræ este (ubjcctum j præcipimus atque jubemus, uc nullus judex publicus, Vel quilibet ex judiciaria pOtestare, auc ullus ex fidelibus nOstris tam pra/entibus quam futuris, infulas *, aut loca, de agros, ceu reliquas poflefliones, quas modernO tempOre in quibuflibet nostris territoriis infra ditiOnein imperii nOstri, juste & legalitcr memorata tener de pOstidet ecclesia, de ea, quæ deinceps in jure ipsius eccleiiæ VOluerit diyina pietas augeri > ad cau- fas audiendas, Vcl frcda, auc tributa exigenda, vel mansioncs