Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/828

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ii2 INSTRUM magister Guillelmus Spcrandicu > Pernis Jacobi, Jor— i Janus Bernardi, Bertrandus Campoli, Pctms la Chas- sa, Hugonetus Pulchri > Jacobus Lantelmi, Joanncs Artandi, Nicolaus Pcatii, Antonius Bernardi, Petrus Solerii, Hugo Charretctii, Joanncs Rufii, Fulco Bernont, Barthulomcus Silvi, Joanncs Laugerii, Hu- goncms Barralerii, Petrus Laugerii, Guillelmus Sados, Artandus Fcutrerii, Poncius Gincfii, Guillelmus Pauli, Armandus Bruni, Bertrandus Solerii, Joanncs Mal- hcti, Isiiardus Bulcthi, Stcph.nus Giraudi, Annandus Silvi, Hugonetus Barreci, Bertrandus Brici, Joan- nes Blavcrii > Marrinus Valentiæ, Guillelmus Albciti, Joannes Desidcrii, Guigo Riolelii, Petrus Aimarii, Bertrandus Feutrcrii J Guillelmus Robaniti, Gerento- nus Laugerii, Hugo Marcherii, Pontiu9 RcoVclli, Rostagnus Alhaudi, Hugodc Rua, Paulctus Michaelis, Joanncs Alhiarcti, Petrus Fabri, Guillelmus Capreoli, Armandus Cocellerii > Hugo Alhaudi, magis- tcr Hugo Rodulphi, Joannes Chaironi » Guillelmus Amblardi, Guillelmus Michaelis, Berengarius Bordcti » Pontius Balbi, Jacobus Amblardi, Joanncs Gautcrii » Joanncs Robini, Hugo Laugerii, Pontius Marcherii » Antonius Jayeni, Petrus Beroni, Vincendus Joannis, Pelegrinus Castelli, Petrus Rufii, Pontius Cotcllerii » Hugo Rollandi, Joannes Paschalis, Lambertus Ri- chardi, Antonius Culorii > Bertrandus Pagcsii, Ste- phanusHugonis, Joannes Textoris, Guillelmus Ber- trandi, Joannes Guithardi, magister Guillelmus dc Monte-cJaro, Petrus Gencvesii senior, Gerentonus Jan- senti, Petrus Genevesii junior, Hugo Charreterii, & tnagister Pontius de Buyriaco » Monnccus de Morio, < Vinctus de Scclla, & lfaquctus Profait, Judati. Ipfi siauidem dortiini commistarii præfaro domino episcopo exhibuerunt > Sc præ senta ver unt eorum commiflionis litteras, necnon litteras screniffimi principis domini Caroli, Dei gratia Francorum Regis, delphini domini nostri, emanatas in duabus pellibus pcrgameni simul subtiliter Colla junctis, figillo regio, Sc dclphinali cera viridi in filis sericeis, modo Sc forma quibus lirteræ pcrpetuæ quæ ab eodem domino nostro emanancur, Sc in ejus cancellarii Parisiis figillari consueverunt sigil- latas 9 in cujus sigilli medio est sculprum quoddam icu- tum armis regiis, & delphinalibus insignirum > Sc circumcirca dictum scutum videlicet desupcr erat imago ftquilx volantis : deinde a parte dextra, medietas hominis silvestris, deinde leonis, deinde grifbni j & can— E tumdcm a parte linistra, in circuitu vero dicti sigilli erat fcriptum evidenter : Sigillum Caroli Dei gratia Francorum regit, & delphini fiennensis. Contra fi- gillum Ycro in dorso dicti sigilli erat imprefliim, in cujus medio est scutum parvum dictis armis regiis, Sc delphinalibus decoratum, Sc circumcirca scriptum cst : Contra-figillum Caroli Dei gratia Francorum regis, delphini Viennenjis : junctura vero dictarum pellium a parte superiori, Sc inferiori filis sericeis crar siita, Sc etiam dicto contra sigillo sigillata, quas ambas litteras lucccflive de Verbo ad verbum legi fecerunt » Sc publicari alta vece per ir » e Guillclmum Chaketi notarium, Sc k-crcrarium dclphina.-cm infra scriptum in præsentia ipsius domini episcopi, dominorum dccapitulo, hominum universitatis prædictæ, & testium infra scripto— j rum paratos sc offerentes ad cxecuUOncm dictx eorum commistienisjlirrcrarumque regiarum przdictarum procedere, & cætcra facere delphinali nomine qux furienda incumbent juxca commiflioncmcis datam, instanrer dictum dominum episcopum, dominos de capitulo, Sc cives superius nominatos, Sc eorum quemlibet, prouc eum tangit, Sc cOncemerc potest, requirentes ut faciant pro parte sua illud idem. Quarum quidem litterarum Videlicet commiflionis, Sc regiarum tenores de verbo ad Verbum hic immediate inseruntur. Guillelmus de Area dominus Cornilionis, cambel- lanus & consiliarius regius, gubernator dclphinatus, dilectisncstris domino Sistredo ThdOni juris utriufque peri re, domino siinctæ Gallæ, Sc lvono de ArcadOini- ccild, ballivo GrcfiVaud.ini yCOnsiliariis delphinalibus E N T A l salutem. Visis litteris tegiis, Sc delphinalibus sigillo regio, Sc delphinali impendenti filis sericeis, Sc cera Viridi sigillatiS » daris Parisiis mcnfe NoVembri, anno Domini Mccccviti. continentibus ad plenum confirmationem, Sc ratificacionem tractatus habiti inter nos dclphinali nomine ex una parre, Sc R. in Christo patrem dominum Deodatum episcopum Tricastincnscm t capitiilumque ecclesiæ cathedralis civitatis Tricastinx, necnon Sc nomines univcrsitatis dictx civitatis, Sc loci sancti Restiruti, & aliorum locorum in dicto tractatu declaratorum > & specificatorum, seu eorum legiriinum procuratorem debira, & sufHcienci potestatead hoc fiil- citum ex altera, de & super COmmuniOne, socictate, Sc pariagio civitatis, locorum > territoriorum, & ju- risdictionum, homagiorum fidelitatis, obVcntionum, & : B aliorum jurium ad temporalitatem dicti episcopatus per* tincnrium in dicto tractatu declaratorum. Quas litteras pro subsequcntibus exequendis volumus expediri, re- m a nente ipsarum fidimus in camera ddphinalium com- Sutorum, Sc ad ipsius tractatus cxecucioncm procedere cur convenit cupientes fidelitati vestræ de qua non immerito confidimus j tenore przscnrium committimus, przcipimus, Sc mandamus districtius injungentes quatenus ad dictam civitatemTricastincDscm^&alu loca opportuna vos personaliter transferentes, dictum fractarum ibidem publiceris, & publicari faciatis, simul conveniendo ibidem cum episcopo, capitulo, Sc populo dictorunrlocorum vocato, Sc congregato, Sc pofleflio- nem realem, Sc actualem, seu quafi dictx parcis com » mu n ion is, fcu paxiagii quantum parrem concernit del- ’phinalcm recipiaris, Sc adipiscaris realiter cum efftctu, arma delphinalia cum armis cpiicopalibus communirer in dictis civitate, castris, Sc in locis eorumdem, ac aliis communicaris opportunis in quibus vobis videbitur ctpcdire ponendo, Sc affigendo balliVum, Sc cetcrot officiarios in & super exercitio jurisdictionis custodia castrorum, & aliis necestariis, Sc opportunis constitua- tis communiter cum dicto episcopo, Sc cum omnimoda porestate, juramenra debita ab eis recipiendo, sigillum commune ordinetis, Sc cætcra omnia > Sc singula adimplearis, & exequamini qiuc in præmifli$, Sc circa præ- miflk, ac ea concernentia quoVisinodo juxra formam ipsius tractatus > continendam & tenorem quomodoli- ber fuerint faCienda nihil de contingentibus omittendo ? deinde dictas litteras regias, & delphin ales domino cpis- copo, capitulo, Se aliis ad quos spcctat tradatis, expediatis, & deliberetis pro Sc nomine nostro, pro- mista, & conventa per nos in dicto tractatu super hoc adimplendo, & quictantiam debitam de dicta expedi* tiOne reportando in dicti delphinalium computorum camera reponendum, super quibus omnibus, Sc singulis quantum partem concernit delphinalem exequendis vobis omnimodam conferimus harum fcrie potesta- tem, ac vices nostras committimus in hac parre, ratum Sc gratum habere promittentes nomine quo stipra rorum id, Sc quidquid per vos fuerit gcstum, Sc actum hujus- modi excqucndo tractatum : omnibus & singulis OstScia- riis delphinalibus, justitiariis pariter, Sc subditis, ipsorum cuilibet præcipicntcs, Sc mandantes quatenus vobis, & deputandis a vobis prænuila. exequcndo, Sc in dependentibus, Sc connexis procedendo, pareant efficaciter, & intendant siue contradictione qu.icumquc, prabeantque auxilium, consilium, & EiVorem, fi Sc quando fuerint super hdc requisiri. Ec omnia & fictgu- h quæ inde egeritis, nobis apud Gratianopolim quam brcVius poteritis stib forma publici, seu publicorum instrumentorum fideliter reportetis in dicta dclphina- lium computorum camera rcpOnenda. Datum Graria* nopolidiexx. mensis Februarii, anno nativitatis Domini MCCCCix. per dOminum gubernatorem in consilio quo erant domini Jacobus Gelu consiliarius regius præ- ndens in dicto confilio, Guillelmus Gelmon, Joanncs Generis, Jaccbus cie fancto Germano ad Vocatus fiscalis, jOanncs Vcrerisjudiccs appella ionum>& computorum auditores, Fr.mciscus NicOlcri. Carolus Dci gratia Francarum rex, delphinus Vicn— I,