Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/829

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


E C C L E S I Æ T R I nensis :’notum fieri volumus uciiverfis nrxsentibus, p®— i ricer & futuris nos litteras quasdam viaillcfonnam quæ tquirur continentes : Innomine Domini. Arnen. Per hoc publicum int- tramcntum cunctis tam przfentibuS > quam siituru appareat, & fit notum, quod cum R. in Christo parer dominus Dcodatus episcopus Tricasti nensis evidentem utilitatem, & commodum ecclefix fuz eminus præ oculi* habens, ac ipsius ecclefix meliora perlpiciendo diligens quod non est dubium eidem pxofururum molcstiis > ac mstuxbiis quæ ecclefix fuse praedicta : tcmporibuS contigerunt prarreritis > ac in dies magia contingere ibcran-* tnr nifi provisione occurreretur celeri attentis : habiti diligenti cum capitulo ecclesiæ przdi&æ > ac multitudine copioso virorum tam ccdeuasticoruni 9 nobilium 9 quam aliorum civitatis, & diœcefii suæ super hoc con— ] nlio, & deliberatione maturis 9 communionem, paria- gium, & socictatcm facere dispofiierit cum sereniffiino domino nostro Francorum rtgc> delphino Vienncflfi de bonis & juribuS siiæ tcmporaUuus inferius dcck~ ratis. Hinc est quod anno a nativitate Domini mccccyiii. & die xxv. mensis Septembris indictione i. cum anno sumpra pcrsonaliter constirutus spcctabilis » Bc magnificus vir dominus Guillelmus de Arca 9 dominus Cor- nilionis, cambellanus & consiliarius regius, gubernator Delphinatus pro sereni flime principe domino Caxolo, Dei gratia Francorum rege, delphino Vicnnensi domino nostro, astiftendbus etiam eidem egregiis, k magnarum automatum viris dominis Jacobo Gelu licen- tiito in utroque jure, consiliario regio > | ite in ( consilio delpninali, Guillelmo Geimon > Joanne Generis in legibus licentiatis, Jacobo de soncto Germano advocato fiscali 9 & procuratore generali Delphinatus » Sistredo Toloni juris utriufque perito, & AndricoGæ- rini computorum ium auditore 9 vice de nomine præfati serenimmi principis domini nostri regis » delphini Vicnnensis ex una parte, & honorabili & dc- cumspecto vim domino PccroDdphini in legibuslioen- tUro, procuratore & procuratorio nomine R. in Chri- ftoparris 9 & domini P. Dcodati de Stagno, Dci gratia Tricastinen fis episcopi fupradicti > & dominorum capitali ecclefix carnedralis civitatis przdictx, ncenoa lc procuratorio nomine hominum univerfiratum jam dictæ civitatis, & lod fancti Rcftitud, fic iliorum locorum infra scriptorum habente speciale mandatum ad [ omnia & lingula infra scripra peragenda, ut de procurationis SUX potcstate conftat quodam publico mstru- mcnto sumpto j scripto & fignato manu mei Jacobi de Buiraco notarii publici infra scripti, ac bulla plumbea, dicti episcopatus plumbato 9 cujus tenor inferius inferetur ex parce altera. Apud Grauanopolim in superiore consistorio delphinali przhabitis maturis deliberationibus ad invicem fecerunt » inierunt, & appunctarerunt, & conclufionem communi consensu nominibus quibat supra communionem, societatem, & pariagiom civita- tis » locorum * territoriorum, jurisdictionum, hcœagio rum, fidelitatum, obventionum, & aliorum jurium ad temporalitatem dicti episoopatus pertinendam inferius declaratorum per modum & formam, ac sab pac- tiS, conditionibus & rdervationibns infra scriptis. In primis tractatum, conventum & concordatum eft fier præfatos dominum gubernatorem nomine delphina- i, & Petrum Delphini nomine procuratorio quo siipra » quod omne merum & mixtum imperium > feu jurilidi- ctio temporalis 9 tan> civilis quam criminalis civitatiS Tricastinensis, loci fancti Resticuu, locidc Balmis » lod S dor in i, Perreriar Nemoris bastardi, de medietatis Kisdictionis loci de Camareto, de generaliter omnium orum, territoriorum 9 de renqmenrorum quæ ad praefatum dominum episcopum nomine sux prædictx ecclefix spectant de pertinent, excepta fuperioritare > & majori dominio castri de Suza, quam seu quod noa pocest dictus dominus episcopus alienare absque perditione feudi, fit communis 9 scu commune perpetuo 9 dc indivisiI scu indivisum inter præfatos dominum regem Tomus la 3ASTINENS13. « a, l <Mphinum » >cepi&opilm Cipnulidam. Item. Emolumenta ratione » fivc ad cadam dide ju- fistli&ionis provenientia, prarcerqoam in infiM exceptati !, enint œmnxunia przl ia domino nostto delphino^ domino œisœpo de htcceflotibos eorum. item. Coafcntum & cooœnkram $st ouodvaflalli cpiisœpi de ccdcfizprædiax » ^ nobiles homines dc alii dvitatis de locorum prædidormta cujufaimqiie conditionis aut status cxiftant, hotnagium ratione ccm- Ssalitatis debente* > teneantur præftare domino noftrb phino bochaeiuni in perfonam domini gubernatoris > fai deputandi w eo in qualibet muudoocgabcrnatori% o fuerint per przcmim dominum giipenurorcmn fcu deputandum ab eoreqiiifiri, prout, de taliter t ac quemadmodum prædido domino cpiiœpo præftarc coh- 1 faevenmt, five przftiteniiit • de pœftare tenebantur 3 dc tenentur in miittnancqiisixpiqiMXxmi^caluœtt** tingente. Item. Præfici subditi rencbuntiih & debebunt in omnibus alliis i feu stilAliif inrltrmrlii perdomifimn Arum delphinum in fin patria delpdiuuli in^oncndis una cum subdituddphti s contribuere quemadmodum subditi civitatis GratunopoliS cum pnc&tis dd- phinalibuS subdiris comribucnmt. Item. Si œnringat bocu alicujus diAæ dvkatii > dc locorum œnfifari mobilia A erant de cflc debent inter prædi&OS dominum noftnun delphinum de epi/œpunu ac succestores suos communia j immobilia tero ad £>- Ium episcopum, Icu ejussuccxÆvcS perdnebapt. Item. DomiiiuS noAer ddphinus poterit, de vdAit

cudi facere, de fabricari in di£a ri vitate Triqrftiiia monetam tam auri quam argenti » arma regit ddphini domini nostri > & croflam communiter habenccou Item. EnxJamenaexdid>moiiecipr<rrc ! nicnriacniit inter praefatos domines delphinum de cpfœpam cem- mntiia ; Item. Io curia commimi przdiAa ede tigillum commune anmi ddphimlibot de crofla communiter infriilpmm f CUJUS cmoloiIlCDCl CTUIlt snndœninit amu munia ; Item. In civitate pnedi&a ballhras inffituetur communi confaisa dominorum guberoatoria 9 de aiscopii ani jurabit in manibus œrum deputandi, fm dcpacan- dorum abds, de fiicceflaribus eorum > vd ab cis deputandorum, bene de fideUccr offidum ballivatiis m > dominiSconimunibus r^cre, &gubcmare9 cui balli- Todecmolumentu > &prorentibas communibaS coos- dtuaitiir> de lobrentur ftipendii, videlicet 40. florcoi moneczddnhiiulis> prout fiJvinir offidadis dclphi- mlibus. bem. In casu quo dilbordarent iam dicti domini gubernator, de episcopuS in ballivo eligendo alternis bienniis > per dominum gubernatorem de epiicopuin eligetur 9 qui dotninuS episcopus primp eliget fi voluerit. Item. Ballirus przdictui juristlictioncm ordinariam communem dr i taris, de locorum prædictonnn nomine doaunorumœtniiiiiniiim habebit, de exercebit > neque amodo ibidem erit aliquis judicis officium exercens 9 lcu jus dicere valens nemine condomioorum prædi&>- rum prætcr bailivumpnodictnm. Item. CLavanus communirer digerar, qui jurabit » ut siipradi&um eft de ballivo, bene de fideliter regere 3 dc ratioocm reddere de emolumentis ex communi provenientibus, ac fingulisamuS cuilibet dominorum præ- didnram partem drmidilm di Aeram anohunentonm tradere fine contradictiooc quacumque. Item. Infticuerar anus notarius commmuter jpro iic qux pertinent ad curiam ballivi prædi&i > qui /arabit ut supra. Item. Servientes 4 gaimerii * five apparitores comma- hi consonsu condcminorum eligentur, qui jmibancbæl- liro bene & fideliter coodomiiui fervire. Item. Prxco eligetur annmuniter ut supra, de jurabit ; qui quidem præco dum pneconisidnc pio curiæ communi, mæœniuoona&cicc utendo Tabis genera libus » Videlicet pro pare cnndomuioraiii. Qjj