Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/830

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ri4 INSTR1 Irem. Domus in qua Cohfucvit teneri, de de præfcnti j curia tenetur temporalis una cum carccribus Recobrati appellatis >erit communis præfatis damims delphino & episcopo. Item. Si officiarhts aliquis curiæ communis delinquar, ejus coactio, cendcninatio de punitio ad bnlliVum pertinebit | si vero ballivus delinquat S punitio fiet per con- dominOs, vel deputandos ab cis. Item. Si aliquis cx commenfalibus, de dOtncsticis episcopi delinquat, aut osticiarii fui, officialis locum tenens, tiuo graffarii curiæ fpiritualis, clavatius curiæ prædtctx, procurator fiscalis, procurator animarum, dc tres servientes curiæ prædictæ spiritualis, ipso > vcl ipsi > tam civiliter quam criminaliter per dictum domi’ numepiscopwn folum, de in solidum punientur, emO- Jumehtaquc ratione praedictorum proVenicntia ad pi artatum dominum cpilcopum, aut ejus lucccstoics pertinebunt. Item. Omnes causie civiles, de profanæ civium, dc personarum locorum praedictorum per balliVum prodictum tractabuntur, de definientur absque hoc, quod osticiarii curiæ episcopalis in aliquo, aut aliqualiter pos- sint fc intromittere de eisdem citando, teu aliquem jurisdictionis actum exercendo in praefatos cives > feu personas. Et consimiliter nullus ofnciarius delphinalis in cives, feu personas prædictas jurisdictionis actum aliquem exercere poterit, aut debebit> vel se intromittere de eisdem. Item » Si a domino ballivo contigerit appellari, appellabitur ad judicem communem appellationum datum, vel dandum per dictos condominos in dicta civitate, ( dc non alibi, de idem si fecundo, vel cercio contingeret appellari. Item. Dominus noster delphinus, ejus gubernator in Delphinatu, de alii osticiarii delphinalcs præfcntcs, & futuri, nullatenus impedient quOininus ecclesia Tri- castinensis, de personæ libi fubjectæ utantur, & gaudeant libere, & sinc contradictione libertatibus, privilegiis 9 franchesiis, aut immunitatibus quibus uti & gaudere consueVerunt, sive a præfato domino episcopo, aut ejus succestbribus, seu ab aliis quibuscumque COn- cestis ouinimo ballivus infra decem dies postadeptionem poncffionis fui officii, jurabit præfatis hominibus quod prædictas franchcsias, privilegia de immunitates eisdem custodiet illibatas. Item. CiVitas Tricastinensis, loca prædicta, pertona : ] clegenres de venientes, in eisdem gaudebunt libere libertatibus 9 immunitatibus de franchesiis quibus terra delphinalis » de subditi ejus gaudere de fruihactenus consueverunt, gaudent de fruuntur. Item. Dominus noster rex delphinus communionem, pariagium, de socictatem jurisdictionis, & emOlumen- torum locorum, & rerum prædictjrum, sic ut præmic- rirur pro indiviso ad eumdem, de succelloix* suos in Delphinatu tranflatorum, non pOstit nec debeat quocumque titulo, modo, siVecausit, seu qualitercumque in aliam personam status cujuscumquc minoris, velma* jOris transferre, sed remaneant perpetuo penes præfarum dOminum iiOstrum regem delphinum, de succeflbrcs suos in Delphinatu, quemadmodum terra delphinalis. E t in Cafu quo contrarium fieret per præfarum dominum 1 nOstrum regem delphinum> præfens pariagium, seu sO- ciecas fic cafla de nulla, SCU irrita, caflum, nullum dc irritum, nulliusquc esticaciæ pariter de momenti, scd ad præfatum dominum epiicopum, ecclesiam suam, aut succeflbres siios prædicta revertantur, & : sintreVer- sa pleno jure, ac fi nunquam communiO, pariagium, sou foderas facta extitiflenr. Item. ConcOrdatum fiiic de conventum, quod præfa- tusdoirrinus noster rex delphinus, ejus gubcrnatOrDel- phinatus, de alii osticiarii dclphinales, præfarum dominum episcOpum, succeflbres fuos, ecclesiam cathe- dlaiem, persOnas ceclesiæ, præsenres de futurOS hOmincs vaslallos, subdicos ciyitatis, & lOCOruni prædictOruin, jurisdictiOnem tam spiritualem, quam tcmpOralem præ- facidOmiui episcOpi, de CCclesia : prædictæ reneantur, IMENTA & debeant sustinere, stnparAre, fervare, & defendere perpetuis temporibus, prcut terram faam delphinalem tenetur, & debet defendere contra peiTonas qua/cum- <pic. Item. Præfata ratificari, laudari, approbari de confirmari facere per Romanum pontificem, dum ecclesia Dei gratia ad uniOncm cxrircric reducti, pjopriis sumptibus & expensis tenebitur dominus episcopus prædictus, sive ejus suCcestbrcs, quos ad hoc vult fore adllrictos, dc adstringic. Item. Quod per prædicta præfarus dominus episcopus non intendit COminunicstrc aliquomodo in totO, vel in parte fortalirium civitatis Tricastinæ, hospitia episco- palia dictæ SUX ecclesiæ in dicta ciyiratc, forraliuum etiam siincti Restituti, de hospitia episccpalia suæ ec- J clesiæ in dicto loco existenria, terras cultas de incultas, nemora, Vineas, prata > molendina, furnOs, pcdagia, bannum vini > lcydas, pafcua, aquas, aquarum decur- sus, census, sorvitia, taschias, cinquena, quartones, jura quæ percipit super mensuras dictæ civitatis > de lo- COruni dominia directa, kudimia, rrezena, tonile, pey- rerias, decimas, seu alia jura, siVesint in blado, pecunia j aut alias quotnOclolibct consistcnria ad dictam ecclesiam pertinentia, seu in futurum competitura, sed civitatem Tricastinensem, villam siincti Restituti, excepto for talis io fuo prædicto, de juriidictioncm temporalem in ciVitate, tenemento, fortalitiis > hospitiis, & lccis quibuscumque aliis ab exceptatis præfato doniino nOstro regi delphino communicat, volens prodicta exceptata perpetuo penes suam ecclesiam remanere, prout ’ante præsontem communionem, pariagium, scu focie- tatem erant j pertinebant, de ad eamdem competebant, sunt, fuerunt, pertinuerunt, de competierunt. Quæ quidem Omnia, & singula suprascripta dictæ partes, dc earum quælibet nominibus quibus supra, gratis ex earum certa scientia mutuis, de folemnibus stipulationibus hinc inde intervenientibus promiserunt, de ad sancta DeicVangelia in animas dominorum suorum juraverunt in manibus nOstroriim notariorum publicorum infra scriprOrum stipulantium, de recipientium vice, de nominibus dictarum partium > de ipsarum cujuflibet, dc omnium, de singuioram quorum interest, intererit, vel intereste poterit in futurum perpetuo rata, de grata habere, de renere, & inviolabiliter obseryare, conrraquc nOn facere, dicere, vel venire tacite, vel expreste, sub i obligatiOnc, de exprella hyporeca omnium, & Angulorum bonOrum dictOrum dominorum magistrorum morum nomimbus quibus prædicta fecerunt, & cujustibet COrumdcm praesentium de fucurOrum, & sub Omnibus juris, de facti renuntiationibus ad hæc neccstariis pariter, & cautelis ; rcferVato tamen in omnibus » de per omnia cnnscnsu beneplacito regis delphini domini nostri, prOutsijpra. De quibus omnibus, de singulis su- pradictis, dictus dominus gubernator pro parte dicti domini nOstri regis delphini per jOanncm Henrici, dc Franciscum Nicoleti secrerariOS delphtnales, acjaco- bum deBuiraco ipsius domini cpiicOpisecrerarium, no- tariOS publicOS infra scriptOs, de etiam dictus procurator pro parte dicti domini episcopi, & ecclesix suæ petierunt, & fieri voluerunt publica instrumenta tot quoc opus fuerit de neCcstc. Acta fuerunt hæc ubi supra, praesentibus Venerabili de circumspcctO VirOciOmino jOannc de Viridis decrctOrum dOctOre, pnorc de ROincta Va- pincensis diœcesis, nobilibus de pexentibus Viris dominis Stffredode Arciis, & GiraudO de Grandi-Valle militibus cambellanis regiis, iVOnede Arca b.IlliVo Grcy- siVaudani, magistro GiraudO ROsterieillustristimi prin-’ cipis domini ducis Bituricensis secrcuriO, JOannc de Fabrica castellano sancti SimphOriani de Ausone, Joan- ne deMarcfCO panaterio dOmini nOstri delphini, Hu- gOne de VarcscO castellano Mirabclli in baroniis, Mi- chaele Richerii castellano Vorapii, de Stephano Chal- vetOnis COmpurOrum dclphinalium clerico, Guillclmo dc Grandi-Valle dOmiCellO, discretis Viris Petro Banta- rdis, JacObO de MOllena, jOstnnc Gulfrcdi, Lantclmo Mure, FrancisCO Joffredi secretariis delphinalibus, An-