Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/832

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


126 I N S T R l vitatis, & locorum prædictdtum, & medietatem tem— a poraiit2tis>& majoris dominii quæ dictus dominurepis- copus habet in Locis praedictis <fc Baimis, & de Sclori- no, & territoriis > atque ren ement is ebrumdem, & in quibuscwnqnc aliis locis > & territoriis dicecefis Tri- eaftmensis > di&a siipericritaxe > & majori dominio loci prædicti de Suza excepta, nunc& in perpetuum causa dpariamenti>noinine ipsius domini epilcopi ; & domiao- nnn venerabilis capituli prædi&i, & civium., atque aliorum hominum prædictonim proat ad ipsi » (pectar, dandum, aporiandum & concedendum przUto domino gubernatori, & venerabili consilio rhinali praedicto nomine > & vice ipfius domini nostri tegis delphini stipulanri > & recipienti at supra sub certis pactis, con- ▼endonibiis, & retentionibus eidem procuratori per dictum dominum cpiscopam, & cjua venerabile capitulum » & homines supcrius expreflatos, declaratis, & cxpreflatis 9 atque de&riptu in quadam papiri schedu- la. dara 9 de tradita eidem. Qux pacta 9 retentiones, dc conventiones idem procurator, nomine ipforum dominorum episcopi & capituli 9 atque hominum prædio torum poflit declarare > interpretari 9 stiperflua removete » neceflariaaddere, & alia capituli, &convcorio- nes de novo facere, & de | Ii ctis omnibus 9 de fin- gulis cum supca dictis dominis gubernatore, & venerabili consilio praedictis 9 de quolibet ipforum etiam divifim convenire > & concordare prout idem dominus episcopus, & alii (apra nominati confticucnrds facere convenire, donare, remittere > & perpetuo concedere poflcnt 9 fi in prætniffis præfcntes perfonaliter interes— < fair : & de compenfationc omnium præmiflbrum dicto domino episœpo per supra nominatos dominos gubernatorem, & venerabile consilimn praedictum juxta, bonam voluntatem 9 de confcientiain idem dominus cpi/copos conftiraens, de alii supra no ninati consti- tocntes prout ad ipfos /pectat remittunt conveniendum, dc oonœrcianrinfn prout supra nominaris do ninis, dc dicto procuratori placuerit 9 de videbimr faciendum : necnon pacta, conventiones, rctencioncs>& omnia, & lingula alia, in dicto negotio neccstaria, & opportuna in animas ipsius do.nini episcopi, de aliorum lupra nominatorum constiruenrium complere, de adimplere promittendum 9 de jurandum, de ipsorum bona pnelcntia, dc fiiuira, de cujuflibct iplbrumpro przmiffis obligandum curiis quiDuscumque cum renuntiationibus, de £ clausulis in præmistis necestariis 9 de opportunis, de cetera alia univcrla 9 de singula faciendum, tractandum » concedendum, arrestandiun » & conveniendum qux in præmiffis, de circa præmista necestaria fuerint, de erum opportuna. 9 de qux ipfcmet dominus constituens 9 dc alii supra nominati omnes insimnl 9 de quilibet per fc9 dc in folidum edam divisim facere, dicere, dare, concedere, convenire, remittere, concordare, de exercere poflcnt, fi in præmiffis przsontes personaliter inceres- icnt 9 & qux causarum 9 de negotiorum merita poftu- lant, dcfidcrantj de reouininr ; etiamfi talia in præ- miffis ferent qux mandatum exigerent fpcciale. Promittentes idem dominus episcopus constituens 9 de alii prædicti constituences in quantum praedicta ipfos, dc quemlibet inforum t2ngunt>& tangere postunt ferarum* £ gratum 9 & firmum perpetuo habituros, de observani- ros omne id, & quidquid per dictum procuratorem actum, dictum, concefliim, appariatum furar, ac edam conventum 9 tractatum 9 promistumque fuerit, ac etiam juratum in præmistis 9 de quolibet pranmstbrum. Relevans ex nunc idem dominus episcopus, de alii confutuentes dictum procuratorem 9 de relevatum estc volentes ab omni onere fatis dandi, pio quibus omnibus > dc lingulis idem dominus episcopus 9 de alii constiruen- tcs constituerunt se fidcjustorcs » de principales in soli- diim pacatores penes me notarium infra fcriptum tanquam publicam perfonam stipulantem, de recipientem, nomine de vice omnium de lingularum quorum in- rcrest, intererit, vel in futurum interefle poterit, iu- dicioque sifti 9 de judicatum solvi cum omnibdi suis dausuJisuoivcrsiS in de sub obligatione omnium bono- r M E N T A V rum suorum, &cujuflitec ipforum nominibus quibas supra præscntium > & futurorum. Et ad majorem omnium & fingulorum præmiflorum firmitatem præfatus tlominus epilcopus > de domini de capitulo superiusno- minati juraverunt in animas 9 de conscientias suas ponendo quilibet manum dexteram siipra pectus, & alii homines universitatis dictæ civitatis Tricastinmsis, dc didi lociS. Reftituri super fanda Dei cvangelia per ipfos, & quemlibet ipsoIum gratis corporaliter mana tacta. Et hjpradidi Judxi juraverunt super legem Moi- fis, & elevando manum dexteram ad culum, & pcnendo ipsam supra caput, more Judcorum, cum de iub omni juris, de mti renuncianonead praemifla ncccflaxia 9 pariter de cautela.Et ulterius præfatus dominus episcopus, & capitulum, & homines prædicti constitucntes gratis, ) & voluntarie prout ad quemlibet ipsorum spcctar praedicta omnia de singula, dtim per dictum procuratorem acta, dicta, appariata, conventa, retenta, promifli, arreftaca 9 m&M de jurata fuerint, exnunc prout ex tunc approbaverunt 9 ratificaverunt 9 homologaveninc, dc conhniiaveruIic, & perpetuo rara 9 grata, & firma habebunt 9 renebunt > & obsorvabunt per sc9 de succes- forcs suos quoscumque sub obligationibus > clausulis > renuDcianoiiibus> & juramentis praedictis. De ^uibu* omnibus 9 de singulis supra dictis, præfari domini epis- copus, & capitulum 9 de alii constituentes petierunt fibi 9 de dido eorum procuratori publicum neri instru- mentum, & fi opus hierit publica instrumenta ner me notarium infra lcriptumquod poflit fieri, de renci> cor- > rigi, mutari 9 dictari, meliOrari, & emendari semel 9 dc pluries, de in ipfb addi poflinr 9 de detrahi 9 seu minui dausulx, & renuntiationes juris, de facti neccstarixad dictamen 9 de confiliumfiipradicti procuratoris, de ciu jufliber in jure sopientis, donec perpetuam obtineat fir- mitarcm. Acta fuerunt hxc Augustæ Tricast. infiu castrum episccpale dictæ civitatis 9 videlicet in magna aula, dicti castri, præfcntibus testibus venerabilibus viris dominis Antonio Poutancrii de Pecralata 9 Joanne R> gerii>& Scephano de ManfbS.FIorentii Uceriensis diœ- cefis prefbyreriSjPcuo Ulfi clerico Vivariensis diœcesis, dc aliis supra nominatis, & me Jacobode Buyraco clerico notario Tricastinensi au tori cate imperiali publico, ipfiusque domini Tricastincnsis episcopi secretario ; qui in prædicti procuratorii constiuidone, & aliis præmis- ( fis dum ficur praemittitur per dictum dominum episcopum 9 de alios consticucntcs supcrius nominatos fierent, dc agerentur una cum praenominatis testibus præsem fai 9 caquc sic prout siint liiperius soripra fieri vidi 9 de astjuc notam recepi de qua hoc instrumcncum publicum ad requisidonem ipforum constiuicntiilm extraxi 9 fcripfi manu mea propria>lxillaque plumbea Tricastincn- fi bullari feci, & figno meo /olito fignavi in tcstimo- nium præmistbrum. Quas quidem litteras superius infertas 9 ac omnia, dc singula in cis contenta nos grata 9 de rata habentes laudamus 9 radficamus, & approbamus per plentes quibus, ut perpetuae firmitatis robur obtineant 9 nostnim fiximus apponi salvo in aliis jure nostro, de in omnibus quolibet alieno. Datum Parisiis mense Novembri anno Domini mccccviii. de regni nostri vige » fimo nono. Sic signarx 9 ner regem delphinum ad rcu- tionem confilii, Joannes le Begue : in calce vero dictarum litterarum est scriptum : Collatio facta ad litteras supcrius infertas per me Joannem le Begue : manu vero prædicti secrctarii 9 qui ipsos litteras fignavir, est scriptum in calce carumdan hoc verbum 9 Visa. Quibus quidem litteris lectis 9 de publicaris 9 de per dictum dominum epi/copum, dominos de capitulo, & cives siipra fcriptos auditis, ut dicebant 9 de oene intellectis ea omnia & singula rata, de grata habentes 9 dc approbantes, paratos sc obtulerunt amnia & singula in dictx communionis, sodctatis 9 de paxiagii COntra>ctu contenta, de in dictis lineris regiis 9 de delphinalibus descripta pro eorum parte, & prout eos 9 de ipsorum quemlibet concernit 9 facere, tenere, de inviolabiliter oMcryarc, dictumque contractum in singulis capitalis t