Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/834

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


>2t I N S T R Antonius Jayefii, Gunnetus Pulchri, jOannes Liarcti, Petrus Fabri, Lambcrtus Pulchri, <3uigo Rich.irdi, Lanibercus Rechardi, Petrus de Trois, Hugo Marceri i, Amantius de Trois, Joannes Bedoflii, JOannes RObini, Guillelmus Sperandicu, Guillelmus Bertran- di, Raynaudus BOtini, Bertrandus Guirtardi, jOanncs Guitardi, Pontius BalbLPctrus RuffiJoannesS. Aman- rii, Joannes Arnulphi.Pctrus Brucric, Petrus de Sabau- dia, Antonius Gcrolatoris, Bertrandus Pelli (feri i, Petrus Bcconc, Antonius Chapclli » jOanhcs Paschalis, Joidanus Dcsidcrii, Joannes Boneri, Bertrandus dc L.iy.i, relerVaro homagio domini de Tahrd, Bertrandus Pagdii, rcfervato homigio stamini Petrxlatæ, Hugo Alhiudi, Guillelmus R.iinaudi, Hugo Roluidi, Pecrus Gcncvesii, Vincentius Joannis, Lambertus de Montcbrando, reserVato homagio domini Grignani, Artaudus Gu i toni Joannes Sperandicu, Antonius Bernardi, Jacobus Fabri, Joannes Textoris, Guigo Rio- lcfii, Guillelmus Bermondi, reservaro homsteto domini Gardæ, Guillelmus de la Rua, & Bertrandus Jaco- bi alias le Page, magistcr David de Scella, Ifaquerus Profait, de Salomon Profach, Judæi. Singulariter sin- guli, de sigillatim prvdictis dominis episcopo, de com- mistariis flexis genibus, de pollices dictorum dominorum episcopi, & Siffrcdi succefliVC osculando stipulantium, & recipicrttium prout supra promiserunt, dc juraVerunr este dicto domino episoopo, & ecclesie siiqe lucceflbribus, ac regi delphino, suisque succeflbribus in Delphinatu condominis dictæ civitatis bani homines, hdeles, de obedientc^ eorumque honores, & utilitates totis conatibus procurabunt, de damna pro viribus ( evitabunt > de cætera demum facient quæ probi, & fideles subclici dominis suis facere cenentur : de quibus omnibus, de singulis siipra scripris, & per dictos dominos episcopum, de commistarios factis, & gcstis petierunt sibi cuilibet fieri publicum » de publica instrumenta per nOS notarios infra scriptos. Acta fuerunt hæc in ciVitare Tricastina in domo episcopali, videlicet, in camera propria domini episcopi præsentibus nobilibus Viri9 Joanne de Combreta, alias de Bloqueriis, domino Pe- rro Delphini in legibus licenriato, Nandoneto Aicar- di, Dcodato Roflelli, de Antonio de la Sudria, alias Malanra, Joanne Dcsinosnogiis, domino Joanne Ro- gerii, domino Stephano de Manso S. Florentii prefbi- tero testibus ad præmlsta vocatis, specialiter, de rogaris. E Post hæc eisdem anno de die, praedicti demini episcopus, & comsnistarii praeceperunt Antonio Gerolato- ris præconi per eOS nOviter instituro ut ipse in locis (blitis dictx civitatis Faciat præconisationes quæ sequuntur ex parte dominorum episcopi, de regis delphini COn- dominOrum temporalitatis dictæ civitatis, videlicet > quod nulla persona cujuscumque conditionis existat, audeat, Vel præsiimat portare arma prohibita infra civitatem, de territorium Tricastinum subpœna 50. librarum pro quolibet contra faciente, de perditionis ar- nesiOrum. Item. Quod nulla persona cujuscumque con- ditiOnis existat, audeat, vel præsiImac immittere, seu immitti facere arere, feu avcria grofla, vel minuta caufa depascendi in territorio præsontis ciVitaris Tri- castinæ iub poena 25. librarum pro quOlibct contrafa— I ciente. Qui quidem præco iens illico pro mandatis dictorum condominorum exequendis, de paulo pOst rediens retulit prædictis dominis, de nobis notariis infra scriptis feci fle præConisiitiones supra dictas per modum, & farmam eidem impofitos, videlicet in platea dictæ ciVitaris nocmPlanam Turrium, in qua plarea omnes præconisationes fieri consueVerunt. De qua quidem relatiOne dicti dOmini episcopus, de commistarii petierunt fieri publicum instrumentum. COnsequenrer de COnfcnfu dicti domini epitropi, de præfati dOmini COmmistarii accesterunt personaliter ad portale turris fratla, de ibidem cum clstVibus aperuerunt, de clauserunt januas dicti pOrtalis in signum Vcræ pOssefliOnis nomine delphinali dictæCiViratis adipiscendæ. Dequi- bus dicti domini commiflarii petierunt sibi fieripubli- UMENTA A cum instrumentum ptx<entibus tam in dicta telatione quam in proxime dictis domino Joanne Rogerii, domino Stephano Rebancri prefbyreris > Ac domino Petro Delphini licentiaro in legibus testibus ad præmista Vocans, & rogatis. Et cx pcst eisilem anno & dic, prædicti domini episcopus, de commistarii præcepcrunt Nicolao Peaffiicla- variO, de procuratori roviter ordinato quatenus quam primum fieri pOrcrit, depingi faciat arma domini regis delphini cum crofla (juxta formam tractatus) per medium in locis publicis dictæ civitatis 9 de similiter fieri faciat figillum commune dictorum condominorum, in quo arma prædicta sine sculpta. Postremo prædicti domini commistarii manualiter, de dc f~cto lupra scrip- tas litteras regias, de dclphinalcs ongin.des contiueh- B res posuerunt, quas litteras dictus dominus episcopus sigillo authentico regio, de delphinali sup.a defignato communicas confeffus fuit ab ipsis dominis commistiriis habuifle, de realiter recepiste, & de eisdem le pro contento tenuit, de dominum regem delphinum, de ipsos commistarios stipulantes, de recipientes nomine dcl- phinili, & siiorum quictavir, & penitus liberavit cum pacto <dc ulterius non petendo. De quibus omnibus praedicti domini commistarii sibi fieri petierunt publicum instrumentum per nos notarios infra soriptos. Quæ acta fuerunt in dicta camera domini episcopi præsentibus nobilibus Antonio de la Sudria, alias Malanra, Deodato Rostelli > dcc… Et Ibidem, de incontinenti præfaci domini episcopus, & commistarii requisiverunt dominos de capitulo,

mandato domini episi
opi ad sonum campanæ congregatos, quitenus eidem de dicto domino delphino horna- giuin debitum præstcnt pro castro de Solorino quod ipsi antea tenebant in feudum ab ecclesia prædicta, dc fidelitatis sacrarhenrum præstcnt eifdem ficut hactenus præst i terunt episcopo, & ecdefia : Tricastinensi, &alia faciant ad quæ tenentur pro 1OCO, & castro prædicto. Qui quidem de capituso concorditer responderunt quod ad præsens non siint bene deliberati de modo dicti ho- magii, vel fidelitatis præstandæ •, de ideO perierunt eisdem congruum terminum dari ad ea facienda ad qux tenentur, & facere debent condominis prædictis virtute communionis prædictx, promittentes, & jurantes ipsis, de eorum cufliber in de pro praedicti’stare cognitioni, & ordinationi dominorum episcopi, de gu- 1 bernatoris Delphinatus, ac Venerandi confilii delpni- nalis. Et dicti dOmini episcopus, de commistarii pr « - miffis auditis affignaVcrunt eisdem de capitulo ad dictum homagium, de fidelitatis sacramentum praestandum terminum unius anni a die præsonti computandum, dc interim quandocumque. De quibus similiter praedicti domini petierunt sibi fieri publicum instrumentum, quæ acta fuerunt ut supra, dcc…. SuccefliVe anno quo supra, de dic Martis quæ fuit 3uinti Marcii, praedicti domini commistarii una cum tephano de Manso S. Florentii prcfbytero per dictum dominum episcopum ad infra scripra specialiter deputato, accesterunt ad locum S. Restiruti, ibique per traditionem claVium portalium dicti loci eifdem commis. sariis factam per dictum dominum Scephanum aperiendo cum dictis clavibus, & demum claudendo, de iterum reaperiendo, po(restionem dicti castri, feu villx nomine delphinali acceperunt. Et rndeVOcatis hominibus dicti loci præcOnia VOce, de ipsis comparent ibus ho- magra, de fidelitates eOium cujuflibet, videliCCt unius pOst alium reCepenint. Ec primo nObilium infra scriptorum, scilicet, Petri Sicardi, Nicolai de GrilhOne, rescrVaCO hOtnagiO hOfpitalis S. Joannis, Arnaudi jOr- dani, Pcrrini Bajuli, Giraudi jOrdani, Guillelmi Bajuli, Huguetæ Giraudæ uxOris NicOlai de Grilhone, qui omnes sigillatim, & smgulariter prædictis cteminis com- miflariis cOndOminOrum stipulantibus, de recipientibus Vice de nOinine ipsOrum COndOminorum, de luorum succestbrum, prOimferunt, de juraVerunt este fideles, dc probi hOmines dictOrum COndOminOrum, de omnia pro ipsis cOndominis facere, de adimplere qux in noVst, &