Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/847

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ AV piis postuhtionibus aflcnsurrt impertiri, quatenus & A devotionis finceritas laudabiliter enitescar, & utilitas postulata vires indubitanter astiimat, inclinamus aures nostras prædictorum fratrum nostrorum Rostagni præpositi, & aliorum justis petitionibus. Postulaht enim prardicti caristimi fratres nostri humilitate devota » quatenus aliqua <lc rebus p.d cyiscopalem mensam pertinentibus, usibus communitatis eOrum parerno affectu conferamus. Admovent ctilm præfatæ petitioni, ut quæ antecellorcs nostri eisdem fratribus contuliste videntur, litterarum nostrarum asterriohe confirmaremus* Vobis itaque cariflimis filiis & fratribus Rostagncpræposire 5 omnibufquc aliis in eadem religione permanluris, quic- quid per fucccflioncs episcoporum vobis collatum est, præsentibus litteris perpetuo poflidendum sancimus* Donamus etiam VObis animorum hilaritate pro commu— B nis victus sustcntationc, ecdesias de Tarasconc, ecclesiam de L11 parias, ecclesiam S. Pauli de Palude, eccle-* fiam S. jOhannis de Vennosca, ecclefiam de Morarias, & medietatem ecclesiæ B. Marixde Ponte, & alteram medietatem quam CluniaCcnfcs monachi per simoniam postidenr, si quandOquc recuperare poteritis, abbatiam* que S. Tirsi cum decimis, primitiis, alodiis, o nnibus- que ad eas jure pertinentibus. Donatione cquidesn subnixa non minus conferimus vobis cariflimis filiis atque fratribus ecclesiam S. Marix de Castello cum honore atque thesauro, decimis, primitiis, alodiis & omnibus ad eam jure pertinentibus, & quicquid ab ea, negli- gentia tyrannorum alienatumcst, vobis requirendum & postea pollidendutn mandamus. In hac autem prædicta- rum ecclesiarum donatione retinemus, ut quarta pars C pauperum, sicut cenfent canones, salva sit, & invio fara necestitatibus pauperum profutura. Ecclesiam autem de Interaquis cum pertinentibus suis eadem bona voluntate fraternitati vcstræ donamus, siilva justitia pauperum. Per omnes equidem supra memoratas ecdesias epis- COpalis obedientia & auctoritas canonice servetur \ Sc sy nodalis cenfus solito more persdvatur. EOdcm aurem spiritu benignitatis atque liberalitaris in caristimOS fratres nostros aucti adjungimus supra memoratæ largitioni nostræ, decimas arque primitias omnium terrarum cultarum, atque incultarum, onmiumquc vinearum>on> niumque insularum Avcnioni adjaCcnrium, abbatiarum S. Run atque S. Agricolæ decimis Sc primitiis exceptis. Hæc aurem qux ccstione nostræ largitionis atque ii— I beralitate nostræ bonæ voluntatis, pro iustenratione hu- manz nccestitatis vobis dilectiflimis filiis deVote colluta siint j si qua in crastinumecclesiastica fæcularifVepcr- fona hujus nostræ constitutioni9 paginam fciens fraternitati vcstræ temere auferre tentaVcrit, secundo, tertio- ve commonit.i, si non satisfactiOne congrua emendaverit, pOtestatis hOnorisque sui dignitate careat, rcam- que sc divino judicio cxistere de perpetrata iniquitate cOgnoscat, atque a sacratiffimo corpOre & siinguinc Dei ac Domini Kodemtoris nOstri Jdu Christi aliena fiat, & in extremo examine districtx ultioni subiaccat. Cunctis autem constitutionem nostram servantibus sit pax Domini nOstri Jesu Christi. Arnen. Hæc autem orta facta est Avinioni in cpiscOpali domo, dictante Arberro ejusdem civitatis episcopo, scribente Vero Ber—. nardo Raimundi ejusdem præfati præsulis diacono* X I I L Privilegium ’Urbani IT. pro canonicis ecdefia Ave- nionensis. •• T "T Rb ANUS episcopus servus serrorum Dei dilectis VJ filiis SilVestro præposito Sc ejus fratribus in Ayc- nionensi ecclesia canonicam vitam profeffis, coramquc succestoribus in eadem religione permansuris in perpetuum. Piæ postulatio voluntatis effectu debet prose- Suente compleri, quatenus & devotionis finceritas lau- abilirer enitescat, & utilitas postulara vires indubitanter aflimiat.Quia igitur yoSj o filii in Christo caristi- ’ENfONENSlS. i4i mijpef divinam gratiam aspirari mores vestros sub regularis vitæ disciplina coercere, Sc communicer secun- uum SS. patrum institutionem omnipotenti Deo deservire proposiiistis 5 nos votis vestris paterno congratulamur affectu. Unde etiam petitioni Vcstræ benignitate debita impertimur aflenfum, & vitæ canonicæ ordinem quem profefli cstis pratentis privilegii auctoritate firmamus j Sc nc ctii poft profcstiontm exhibitam pro- f » rium quid habete, nere sine præpositi congregationis icenda de claustro discedere Uccat 4 interdicimus j SC tam vos quam vestra, omnia sedis apostolicæ protectione munimus. Vobis itaque Vesttisque succefloribus in eadem religione permanluris ea omnia perpetuo pOsii- dcnda sancimus > quæ in prudentiarum pro communis victus sustcntatione poflidere videmini 3 ecclefiam scili* cer S. MarthæapudTarasconem, S. Agricolas de Lu- perSa& S. Pauli de Palude, S. Dom… & S. Columbæ dc Cortcdune Scc. S. Georgii de Garfriga, pagi de Mair- ranica partem quartam > Sc insularum ad ipsum pertinendum. Universas praeterea Avenionensis ecclesiæ præ • bendas Sc honores seu dispensationes quas hodie postp detis vos qui auctore domino vitam canonicam diicitis* sive quas clericorum quidam obcihent, qui necdum propriis abrenunciaverunt, communitatis Vcstræ usibus confirmamus, quocumque in tempore illas aperiri contigerit, & quacumque deinceps concestione pOntifi- cuni, liberaliratc principum, vel oblatione fidelium > juste atque canonice poteritis adipisci. Ad hæc decernimus, ur defuncto ecclesiæ vcstrx episcopo succeflbris electio potiffimum, vestrorumque succeflbrum, qui ca-

nonice vixerint, deliberatione persistar. Id ipsum etiam dc uniyerso ecclesiæ sru daustri vestri præposiris, sive dispensatoribus eligendis perpetuo observandum censc- mus. Si qua siine in crastinum ecclesiastica, secularifve persona hujus nostræconstirutionis paginam stziens contra eam temere venire temptarent, fecunda tertiare commonitione, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque fui dignitate careat, ream- quc si
divino judicio existerc de perpetrata iniquitate COgnoscat, atque a sacratiflimo corpore & sanguine Dei & Domini Redemptoris nostri Jdii Christi aliena fiac, Sc in extremo examine districtx ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem congregationi julla serrantibus fit pax Domini nostri Jc/u Christi, quatenus hic fructum bonx actionis percipiant, Sc apud distri- ) ctum judicem præmia xtcrnx pacis inveniant. Datum AVcnionc per manum jO.mnis FU ecclesiæ diacOni cardinalis xviI. kal. Octob. indictione in. annODominicæ incarnationis MXCVi. pontificatus doniini Urbani pa- pæ anno octavo. XIV. Fundatio sanlii Remigii Avehionensis pro abbate q djr monachis S. Remigii Remensis, auttore & benefaltore Arberto episcopo. IN nomine sanctæ & individuae Trinitatis Parris & Filii & Spiritus sancti, ego Arbertus AVcnionensis episcopus. Diyina lexpræcipit, & mundana illud idem r afferir, ut qui suum aliquid in alterius transfundere potestatem voluerit, per pagina : testaincntum tradar, ut in posterum quietum, inconvulsumque contra impetentes permaneat* Quapropter ad memoriam postcro- rum tradere curamus, quod S. Remigii abbas cum suis monachis, per siios legatos nostram adiens fraternitatem suppliciter petiit, quatenus ex pcrtincntiis ad fncnsam cpilcopalem eis aliqua concederemus » Quoniam igitut piorum religioforumque Virorum est Dei senorum vitam tweri, eorumque inopiam ope qua valent in omnibus soblerare $ ego Arbertus Arenionensis episiropus, una cum consilio canonicorum nostrorum petitioni eorum astenfum prebenresy ecclesiam & villam S. Remigii cum capella, ciniiterio, ablationibus, decimis, primitiis, allodiis, omnibusque ad eam jure pertinentibus cis hoc pacto concedimus, ut annuali censu A venia- Siij