Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/850

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


>44 INSTRt A XXII. Diploma AlphonfiTolofa comitis & Caroli Andega- via comitis & marchionis Provincia > quo Zoen Avenionenji episcopo pollicentur harejis exjiirpa- tionem, & jurium episcopalium conferva- tionem. NOverint universi præsentem paginam infpecturi, quod anno Domini mccli. sexto idus Madii, nos Alphonsus Dei gratia comes Pictaviæ & Tososæ, & marchio ProVinciæ, Sc Carolus eadem gratia comes AndcgaViæ Sc Proyinciæ Sc Forcalquerii, marchio Provinciæ Sc dominus Arelatis promittimus, vobh domino Zoen diyina providentia episcopo Ayinionen— B si, recipienti nomine & vice Avinioncnsis ecclesiæ, pro vobis & succeflbribus vestris, quod nobis renentibus civitatem Avinioncnsem extirpabimus Sc curabimus exrirpari de civitate praedicta, & districtu ipsius haereticam pravitatem Sc serVabimus & manu tenebimus postefliones, libertates, Sc omnia lura eccle- fiæ Avinioncnsis & ecclefiarum civitatis & diocesis, Sc ecclesiasticorum virorum in nostra potestate cxisten- tium *, & faciemus. quod vi arius nofter qui pro nobis veniet ad regimen civitatis ejusdem, praecurabit fib vobis in civitate existcnte, aut fi efferis extra civitatem in diocesi, nunciabic vobis diem qua debeatis inter* efle, & cum consilio vestro, Sc voluntate inrrabir ad regimen civitatis, si non fuerit excommunicatus, vel C hæreticus aut de hxresi suspectus, vel alias manifeste malus ; in quibus cafibus eum repellere valeatis, alias dimittatur. Admistiisautemiurabit quod cxtirpabit de ciyitatc & terra sibi commista hæreticam pravitatem>& quod manu tenebit & defendet pro viribus personam vestram & familiam vestram, Sc clericos siii aistrictus, Sc postcffiones Sc libertates, Sc temporalia jura eccle- fiaitica, Sc ecclesiasticorum virorum, Sc de juribus & ecclesiasticorum virorum nihil penitus per sc vel per alios scienter usiirpabitj & civitatem Sc districtutn suum reget fecundum jura & laudabiles consuetudines ipsius : quod jur’■mentum præstabit in manu vestra, in publica concione ; aut fi nolueritis vel non potueritis intereste, faciat illud in manibus alterius cujufCumquc ; Sc volumus quod fic fiat nostris temporibus, & om— D nium’Ucccflbrum nostrorum. Item volumus quod in præconisotionibus nomen vestram praeponatur, sicut neri consiieVic j Sc quod generale œnlilium teneatur sicuc hactenus exstitit obiervatum. Acta fune omnia supradicta apud Avinionem in domo domini episcopi supradicti, in camera siiperiori, juxu majorem aulam superiorem, ubi fuerunt præsentes venerabilis pater dominus Guillelmus Dei gratia episcopus Aurelianensis, dominus Vicedominus camerarius B iterrensis, capcl- lanus domini papæ, dominus Bcrt Cavellerii canonicus Viyariensis, dominus Henricus de Saliaco, dominus GuidO deCaprofia, dominus Robcrtus de S. Claro, dOminus Johannes deGranchia, Guillelmus de Gaiis inilices, & socii dominorum comicum prædictorum. Et ego P. Duranti publicus notarius iis omnibus præ— £ sens fui, qui de mandato exprcsto eorumdcm dominorum comitum hanc chartam feci » Sc signi mei munimine communivi, & nos comites prarfa.fi in tcstimonium omnium prædictorum & firmitatem majorem, præson- tem canam sigillis nostris pendentibus duximus roborandam. Idem privilegium confirmavit Andre A episcopo & ampliavit Carolus II. Jerusalem & Sicilia rex>ducatus Apulia & principatus Capua, Provincia & Forcalquerii comes 1292. IMENTA XXIII. Bulla Clementis papa IV. ad B.Avenionenfcm epis- copumde numero 30. canonicorum in ecclesia Avenionenji ponenao. CLEMENS episcopusservus fervorum Dei venerabili fra ri B. episcopo AyiniOnensi salutem Sc aposto- licam benedictionem. DiVini cultum numinis adaugeri ubilibet affectantes, super his affidue promri ac favorabiliter VOlumus ir.vcn ri, per quæ augmentum hu- jusinodi valeat pjocurari. Cum igitur, sicut ex parte tua fuit proposirum coram nobis, AViniOncnsis ecclesia. adeo perDei grariam abundet in facultatibus, quod ad sustentationem triginta canonicorum COngruenter suffi- cere dinoscantur x Sc horum canonicOrum multO pauciores hujusmodi numero inibi habeantur : nos tuis supplicationibus inclinati, utsi pjæmiflis veritas fuf- £ragatur, Sc dilecti filii capitulum cjufdem ecclesiz a, te mOniti diligenter infra duorum mensium spatium pOst monitiOnem tuam tot personas idoneas de ruo consensu ibidem in canonicos admittere non curirint > quod ex eis prædictus trigefimus canonicorum numerus compleatur, tu ex tunc aliquos idoneos clericos in sacris ordinibus constirutos, qui vicefimuni auintum æratis suæ annum ad minus attigerint, Sc velint in ecclesia ipsi sub habitu regulari domino deservire, prout utilitati ac bOno ipsius ecclesix starui DroVidenria tua expedire cognoverit, auctoritate nortra in canonicos ibidem insticuere > neCnon Sc conrradictores silpcr hocpef censuram ecclefiasticam > appellatione pOstposita valeas coarrare, non obstante si aliquibus a (ede apOstolica sic indultum, quod ad rcCeptionem alicujus minime teneantur, quodque ad id compelli, siVe quod interdici, suspendi, Vel excommunicari non pomntper litteras apOstolicas non facientes plenam & expreflam de induito hujufmodi mentionem seu, aualibet alia sedis ipsius indulgentia per quam id impediri valeat vel differri, fraternitati cuæ auctoritate praesentium duximus concedendum. D cum Perusii n. cal. Decembris, pontificatus nostri anno 1. XXIV. Formula hominii& recognitionis data aBertrundo Avenionenji episcopo, Roberto regi ejufquc filio Car olo, Provincia comitibus. IN Dei nomine. Anno incarnationis mccCix. die iil.DccembriSjVixx. indictione. Pateat per hoc ins— J trumentum uniVcrsis, quod Bertrandus Avinioncnsis ecclesiæ episcopus, existens in præsontia excellenciffimi f>rincipis dOmini Roberti Dei gratia Jerufalem & Sici- iæ regis illustris, ducatus Apulix, Sc principatus Ca- pux, ProVinciæ Sc Forcalquerii, ac PcdcmOntis cx> mitis, sciens & recognoscens eumdem dominum regem fore naturalem, verum heredem, Sc legitimum successorem uniVersalem Sc in solldum, in regnis Sc Comitatibus supradictis, claræmemoriæ Caroli II. præsati domini regis genitoris, quondam praedictorum regnorum regis, & dictOrum comitatuum comitis, eidem regi RObcrtO præsenti, recipienti pro se, tanquam pro Vero dOtninO, & inclitO Kardo primogenitO fuO Sc duci Calabriæ, ac aliis ejus hæredibus natis jam, Ssinantea nstscituris, recOgnOVit sponte, Sc conlenlu afleruit sc tenere, Sc tenere debere seu pOstidere, Vcl quasi ab eodem dOminO rege, & sub ejus dOminio, castrum de NO- vis j Sc territorium de Agello cum pertinendis eorumdcm, pro quibus eidem regi RObetto recipienti nOmi- nibus (upra dictis fidelirarem prcmisit VcrbO tenus absque Vinculo juramenti. ReœgnoVit insuper Sc confef- lus fuit, se tenere & tenere debere sub ejus dominio Sc senhOria juxta morem antiquum 7 prout ipse &præde- ccstOres ejus prædecefloribus dicti regis alias recOgnovc* runt, & eidem, castra Sc Villas de Bcrbentana & de Vcrqucriis cum pertincntiis eorumdcm j partem eriam territorii